RSS Feed Twitter Facebook

Interview Okay Pala: “Kritiek op credo islam wordt niet getolereerd.”

2 november 2013 om 13:36
Gepubliceerd door Joost Niemöller
facebooktwittergoogle_pluslinkedin
maxresdefault

Bron: Youtube

 

Op 13 oktober vond het met veel rumoer omgeven debat plaats over de toekomst van de islam in Nederland, in De Balie. Voorafgaand daaraan wilde ik een van de deelnemers interviewen,  Okay Pala,  voorman van de Nederlandse tak van Hizb ut-Tahrir. We kwamen overeen, via een tussenpersoon, dat er per mail  vragen gesteld zouden worden en dat er per mail antwoorden zouden komen.

Na het insturen van mijn vragen hoorde ik niets meer. Vandaag blijkt Pala zonder overleg de vragen en antwoorden op zijn eigen site gezet te hebben, mijn naam daarbij niet noemend omdat ik besmet zou zijn vanwege mijn kritische houding ten aanzien van de islam.

Tja, dat is wel een heel bizarre, en onbetrouwbare, omgang met de journalistiek. Pala stuurde mij de vragen en antwoorden ook nog door. Voor de volledigheid geef ik ze hieronder maar weer. Het geeft een ijzingwekkend beeld wat ons te wachten staat in Nederland als organisaties als Hizb Ut Tahrir het hier voor het zeggen krijgen. Uiteraard wordt er veel om de hete brei heen gedraaid (en kans op doorvragen heb ik dus helaas niet gekregen), maar een aantal statements liegen er toch niet om: Geen nieuwe kerken bijbouwen, de sharia opgelegd voor iedereen, ook de niet-gelovigen, kritiek op het credo van de islam wordt niet getolereerd, onderzoekers naar de historische figuur Mohammed worden opgesloten in een psychiatrische inrichting, en zo nog verder.

Naar personen als Okay Pala, die een hoofdstroming in de islam vertegenwoordigen, wordt in Nederland niet geluisterd, en dat lijkt me erg onverstandig.

Hieronder de tekst zoals ik hem teruggestuurd kreeg:

 

 

Een aantal weken terug kreeg ik in de aanloop naar het Islam debat dat plaatsvond op 13 oktober in de Balie, Amsterdam een vragenlijst toegestuurd van een journalist. De journalist wiens naam ik niet zal noemen staat bekend om zijn getinte en uiterst negatieve artikelen over Islam. Desalniettemin hebben we zijn vragen beantwoord maar we hebben later toch besloten deze vragen niet door te sturen vanwege zijn vijandige en vooringenomen standpunt over Islam. Nu het Islam debat achter de rug is en nog vele vragen zijn blijven liggen leek het ons relevant om de antwoorden op deze stereotype vragen m.b.t. Islam en de westerse vrijheden te publiceren voor het wijdere publiek.

Vraag 1

Uit de teksten op de website van de organisatie waarvan u de woordvoerder bent (http://tijdvoorkhilafah.nl/) leid ik af dat u de invoering van het Kalifaat nastreeft. Waar op aarde is, naar uw oordeel, de tijd anno 2013 rijp voor de invoering van het Kalifaat?

Antwoord op vraag 1

De khilafah is het algemene leiderschap van de Moslims, wat betekent dat het dus plaats kan vinden in ieder land van de Moslims wanneer de publieke opinie onder de Moslims ervoor gerealiseerd wordt en zij de Khilafah uitroepen.

Vraag 2

Mocht, naar uw mening, het Kalifaat nog niet in Nederland te hoeven worden ingevoerd, waarom dan niet?

Antwoord op vraag 2

De Moslims in Nederland denken er zelfs niet aan om de Khilafah in Nederland in te voeren. Aangezien de basis daarvoor ontbreekt; en dat is Islam. En aangaande de relatie van de aanstaande Khilafah met de Nederlandse staat of andere staten; dat is een aangelegenheid die uitsluitend onder de bevoegdheid valt van de Khilafah Staat. Dit naar gelang haar belangen en internationale betrekkingen, en het is niet de bevoegdheid van een persoon of een groep.

Vraag 3

Een praktische vraag: Daar waar een land rijp is voor de invoering van het Kalifaat, hoe dient deze overgang gestalte te krijgen? Als ik het goed begrijp, zijn democratische processen, naar Westers model, voor u niet de norm. Prefereert u dat in zo’n land één keer alle ingezetenen (mannen èn vrouwen) toch op Westerse wijze stemmen, in een soort referendum, waarbij ze moeten aangeven of ze wel of geen Kalifaat ingevoerd willen zien? Of wordt het Kalifaat in zo’n land op andere wijze ingevoerd? Komt daar dan nog dwang of mogelijk zelfs geweld bij aan te pas?

Antwoord op vraag 3

De Khilafah kan niet komen en gecontinueerd worden tenzij daar een draagvlak voor is bij het volk. Dit kan wanneer de Moslims overtuigd zijn van diens systemen, beschaving en deze geadopteerd hebben. Wanneer de Khilafah tot stand komt volgens de wil van het volk, dan zal dit niet worden voorgelegd aan een referendum. En zal deze kwestie voortgezet worden zoals dat ook gebeurt in het Westen. Het volk wordt geen keuze geboden voor een referendum m.b.t. wel dan niet accepteren van haar rechtssysteem maar wordt een keuze voorgelegd om een leider te kiezen.

Vraag 4

Op uw website lees ik ‘In Islam krijgen ook de niet-Moslims staatsburgerschap wanneer zij in de staat willen verblijven, en dus volledige rechten en plichten.’ Naar het oordeel van niet-Moslims zijn de Islamitische wetten niet per definitie door God gegeven waarheden. Zij vinden bijvoorbeeld meestal dat het drinken van alcohol geen vergrijp is. Hoeveel ruimte krijgen niet-Moslims om binnen een Kalifaat naar hun eigen normen te leven? Of moeten zij zich, wanneer ze zich binnen het Kalifaat ophouden, ook houden aan alle sharia-wetten, hoe arbitrair die in hun ogen ook zijn? Worden binnen het Kalifaat Moslims en niet-Moslims even zwaar gestraft als ze vreemdgaan? Tenslotte zien sommige niet-Moslims vreemdgaan helemaal niet als een echte misdaad.

Antwoord op vraag 4

De Khilafah mengt zich niet in het persoonlijke domein van de niet-Moslims m.b.t. tot hun geloofsovertuigingen, religieuze rituelen, spijsregels, huwelijken, echtscheidingen en dergelijke. En inzake de Openbare Orde van de Staat (waaronder het strafrecht) dienen zowel de Moslims als de niet-Moslims zich hieraan te houden. Immers het wel dan niet geloven in een ideologie vereist overtuiging. Echter het zich houden aan de wetsregels daarentegen vereist geen overtuiging. Dus wanneer de Nederlandse overheid een wet vervaardigt inzake de Openbare Orde, vraagt het haar onderdanen –Moslims of niet-Moslims- of zij hiervan overtuigd zijn of voert het een wet op hen uit met de verwachting dat men zich daaraan houdt ondanks de verschillende overtuigingen?

Vraag 5

Zijn de getuigenverklaring van een mannelijke Moslim en die van een mannelijke niet-Moslim binnen een rechtszaak binnen het Kalifaat volledig aan elkaar gelijk? Heeft hun getuigenis hetzelfde gewicht? Naar ik meen, maakt de sharia verschil tussen de getuigenis van vrouwen en mannen. Is er een vergelijkbaar verschil tussen de getuigenis van Moslims en niet-Moslims?

Antwoord op vraag 5

Getuigenissen in Islam zijn gebonden aan voorwaarden en kwalificaties afhankelijk van de situatie van de persoon. De getuigenis van de vrouw naar onze mening is valide, in sommige gevallen eist Islam er twee van en soms niet. Zo is ook de getuigenis van een niet-moslim valide, met uitzondering van bepaalde kwesties die Islam heeft verordend zoals de getuigenis voor de nieuwe maan van Ramadan. En met betrekking tot de Moslims; niet van iedere Moslim wordt zijn getuigenis geaccepteerd maar enkel van de rechtvaardigen onder hen. In sommige gevallen kunnen zich situaties voordoen waar de getuigenis van een Moslim niet wordt geaccepteerd en die van een niet-moslim wel.

Vraag 6

Is slavernij toegestaan in een ‘modern’ Kalifaat? In de Koran staan regels die specifiek op slaven toepasbaar zijn.

Antwoord op vraag 6

Tijdens de openbaring van de Koran bestond slavernij en vele verzen zijn hieromtrent gekomen om dit probleem op te lossen en om het te beëindigen. Slavernij vanuit het perspectief van Islam is gebonden aan specifieke oorlogssituaties. En deze situaties doen zich de afgelopen eeuwen niet meer voor. Dus wordt hiermee slavernij verbannen door Islam. Net zoals we niet meer kunnen voorstellen dat Nederland vandaag de dag een monopoliepositie in zal nemen in slavenhandel zoals zij dat vroeger heeft gedaan. Zo ook kunnen we ons niet voorstellen dat er slaven zullen zijn in de komende Khilafah.

Vraag 7

Mag je in het Kalifaat ook kritiek hebben op de Islam?

Antwoord op vraag 7

Kritiek op het Credo van Islam en de bevoegdheden van de Islamitische Ordening door Moslims of niet-Moslims wordt niet getolereerd. Constructieve discussie daarentegen wél en het wordt zelfs gestimuleerd om het Credo een kwestie van een mondiaal vraagstuk te maken die op mondiaal niveau bediscussieerd wordt. En wat betreft de kritiek inzake de foutieve toepassing van Islam door de Staat, dit is het recht van eenieder.

Vraag 8

Westerse geleerden doen soms onderzoek naar de vraag of Jezus echt heeft bestaan. Is vergelijkbaar onderzoek naar de historiciteit van de Profeet per definitie blasfemisch en verboden op een universiteit binnen het Kalifaat? Zo ja, wat voor soort straf zou een sharia-hof daar dan voor kunnen opleggen?

Antwoord op vraag 8

In mijn opinie, is het in twijfel trekken van het historische bestaan van iemand zoals Jezus of Mohammed (de vrede zij met hen) een krankzinnigheid en hebben diegenen die dit doen psychiatrische hulp nodig en geen vonnis van een Rechtbank. Bovendien is het in twijfel trekken van de Profeet Mohammed (vzmh) door een niet-moslim gebruikelijk daar hij niet gelooft in hem. Zolang dit beperkt blijft in privésferen zal de Staat zich er niet mee bemoeien. En wanneer dit zich afspeelt in het openbaar domein dan is ons antwoord van vraag 7 hierop van toepassing.

Vraag 9

Kunnen Moslims binnen een Kalifaat zonder beletsel uit de Islam treden?

Antwoord op vraag 9

Afvalligheid van Islam is voor de Moslim niet toegestaan.

Vraag 10

Mogen Moslims binnen het Kalifaat aan andersdenkenden, zoals Joden, Christenen en Boeddhisten, uitleggen hoe fantastisch de Islam is, in een poging van hen Moslims te maken? Zo ja, is dit recht wederkerig? Mogen dominees en pastoors binnen het Kalifaat Moslims proberen over te halen om Christen te worden?

Vraag 11

Mogen andersdenkenden binnen het Kalifaat in het straatbeeld zichtbaar symbolen van hun geloof dragen, zoals bijvoorbeeld een kruisje? Kunnen andersdenkenden binnen een Kalifaat onbeperkt gebedshuizen bouwen met mooie hoge kerktorens en kruizen op het dak, vergelijkbaar met de pracht en praal van de moskeeën in hun omgeving? Uiteraard er van uitgaande dat de andersdenkenden daar zelf alle middelen voor aandragen.

Antwoord op vraag 10 &11

De seculiere staat is niet gebaseerd op religie – volgens diens definitie is godsdienst een individuele aangelegenheid – maar is gebaseerd op het idee van neutraliteit tussen godsdiensten. Dit is zo m.b.t. het christendom, het jodendom, het boeddhisme etc.. Echter met religies waarin zij tegenspraak zien met de principes waarop de staat is gebouwd bindt men de strijd aan. Dus wanneer zij een ideologie beschouwen als een gevaar voor de huidige ideologie of denken dat het een gevaar zal vormen in de toekomst dan trekt men ten strijde met termen zoals “terrorisme”, “extremisme”, “fundamentalisme” en “radicalisme.” Al deze termen definieert men dienovereenkomstig haar eigen visie om wetten en politieke besluiten door te voeren. En beperkt men haar manifestaties in de samenleving zoals; het verbod op het luid oproepen tot gebed (Azaan), hoofddoekverbod, het verbieden van activiteiten van bepaalde groepen, het afwijzen van verblijfsvergunningen van sommige individuen, dwingen haar aanhangers te assimileren en om hun visie op hun religie te vervormen en dergelijke. Dit is de seculiere staat die niet gebaseerd is op een religie en zegt neutraliteit voor te staan tussen de religies. Echter, hoe is deze kwestie in de Khilafah die zich wel baseert op de religie van Islam en die niet een neutraliteit voorstaat van religies? Het is vanzelfsprekend dat zij niet tolereert dat de Moslims afstand doen van hun religie maar tegelijkertijd zal zij de andersdenkenden in de samenleving nimmer dwingen om afstand te doen van hun overtuigingen. En zal de religieuze symbolen van de moslims en de niet-Moslims niet verbieden. En betreffende de rol van kerken als plaatsen van aanbidding is het een vreemde vraag van een westerling dat een leegloop kent van kerken in de westerse landen en nu vraagt om kerken te bouwen in de landen de Moslims. Ik kan me niet al te lang uitweiden aan deze vraagstelling aangezien dit een lang en gedetailleerd jurisprudentieel antwoord behoeft. De heersende opvatting echter bij de klassieke islamitische juristen hierover kan samengevat worden met de volgende stelregel “Er worden geen nieuwe bijgebouwd en de bestaande worden niet gesloopt.” En als men een beetje kijkt naar de realiteit kan men direct opmerken dat zij nog steeds in overvloed aanwezig zijn in de landen van de Moslims – alleen al in Egypte zijn er meer dan duizend kerken- waarvan velen gebouwd zijn in de prachtige architectonische stijl van de moskeeën. Ik denk dat in tegenstelling tot de christenen in islamitische landen de christenen in het Westen door de overwinning van het secularisme op het christendom meer te verduren hebben gehad met leegloop van haar kerken dan in de landen van de Moslims.

4 reacties to “Interview Okay Pala: “Kritiek op credo islam wordt niet getolereerd.””

 1. Bernadette de Wit zegt:

  Zo te zien zegt Pala hier hetzelfde als hij en zijn collega’s op de jaarlijkse conferenties van Hizb-ut Tahrir doen.

  Het lijkt mij de moeite waard om jouw interview eens te vergelijken met mijn eigen verslag van de Hizb-ut Tahrirconferentie, 5 juli 2011. Daar heb ik ook een van de sprekers kort geinterviewd. Pala wou toen niet, hij reageerde niet op diverse mailtjes en telefoontjes.

  Mijn verslag staat op de website van Ben Kok, nu ik het teruglees is het nog steeds huiveringwekkend:

  http://bit.ly/rhRBxP

  Door mij (met een minicameraatje) gefilmd fragmentje van het hoogtepunt, het onophoudelijk roepen van de agressieve strijdkreet Takfir! Allahoe Akbar!

  http://bit.ly/17E1vJa

  Videoverslag Ben Kok:
  http://bit.ly/19kwkCX

 2. Robert zegt:

  Goede vragen van Joost. Zeker niet vooringenomen tegen de Islam. De antwoorden begrijp ik vaak niet, er is een redeneertrant en woordgebruik dat zo wollig is, dat je ziet dat er een voor mij onbekend waardenstelsel wordt gebruikt. Anderzijds, je kan de man niet duidelijk vastpinnen op agressie jegens andersdenkenden. Maar tussen de regels door is wel veel duidelijk, bijvoorbeeld geen nieuwe kerken in een Kalifaat. En daar zit natuurlijk een hele wereld van denken achter. Wat mij bovenal opvalt, is dat het volstrekt onmogelijk is met deze man een dialoog te voeren. Hij kent geen twijfel, zelfbespiegeling en zelfkritiek. En dat laatste is nodig voor vooruitgang. Dat kent de Islam niet.

 3. halo1 zegt:

  Het is natuurlijk duidelijk dat Moslims ons waarden-systeem maar een losgeslagen immorele bende vinden.. het zal ook nog wel even duren voor ze in de meerderheid zijn maar toch..de immigraitecijfers zijn al weer aan het stijgen en het NL-volks is daar zelf (in het stemhokje) bij….

 4. oprecht zegt:

  Nuttig, deze vragen, maar als meer mensen dit zouden lezen of dat het een praatstuk wordt in één van de shows van de Publieke Omroep dan zal de waarde vele malen hoger zijn.
  Helaas voor Nederland en Europa zijn de linksen toe aan een ander klimaat, zeg maar een dwangklimaat die de Europeaan net zo knecht als de mensen die leven in een moslimgebied, of zoals in het voormalige Oostblok, of destijds in het derde rijk van massa moordenaar Hitler.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

© 2013 Joost Niemöller. Alle rechten voorbehouden.