De veronderstelde links economische koers van PVV. Longread.

Door Dr. Gert Jan Mulder

Overal zie ik keer op keer dat de PVV in economisch opzicht naar links opschuift en soms zelfs de SP aan de linker kant inhaalt. Bontes en van Klaveren gebruikte deze veronderstelling zelfs om onafhankelijk van de PVV onder de naam van VNL in de Tweede Kamer te blijven zitten op zetels die ze aan Geert Wilders te danken hadden.[1]

Dus ben ik snel op zoek gegaan naar de veronderstelde linkse standpunten van de PVV en haar leider.

Al in juni 2009 wist de NRC te melden dat de PVV opschoof naar links over economie.[2] Het bewuste artikel maakt melding van een inventarisatie van het parlementaire werk en uitspraken van partijleden in de Tweede Kamer. Daar waar de PVV eerst in 2005 nog was voor afschaffing van het minimumloon, voor versoepeling van het ontslagrecht, voor één belastingtarief (vlaktaks) en uitkeringsgerechtigden verplicht moesten worden tot nuttig werk in de plantsoendienst of in een verpleeghuis, constateert de NRC in 2009 dat het opeens alles anders is. Alsof er in 2007/8 niets gebeurd was. Het NRC – en andere PVV ongevallige  – gaan er gemakshalve maar van uit dat bij de PVV alle beleidsuitgangspunten onveranderd moeten blijven, ondanks dat de omstandigheden totaal veranderen. De NRC in haar objectieve verslaglegging:

Op het sociaaleconomische terrein begeeft de PVV zich in het linker deel van het politieke spectrum: tegen een verhoging van de AOW-leeftijd, geen versoepeling van het ontslagrecht, uitkeringen mogen niet omlaag.

Er wordt in hetzelfde artikel bovendien nog gewag gemaakt van het feit dat de PVV opeens ook het minimumloon niet meer wilde afschaffen. (In Duitsland, ons voorbeeld land in termen van economisch beleid, hebben ze net in 2014 minimumloon ingevoerd).

Ook een van mijn favoriete columnisten prof. mr. dr. Afshin Ellian komt in 2011 niet verder dan oppervlakkig suggereren dat de PVV linkser is dan GroenLinks van Jolande Sap. [3] En dan op 17 maart van 2014 komt Mark Rutte met de mededeling in Elsevier dat de PVV linkser is dan de SP, althans op sommige punten.[4] De argumentatie van Rutte’s claim blijft steken in:

Rutte vindt dat wie rechts wil stemmen eigenlijk alleen maar kan uitkomen op zijn partij, de VVD. Dat geldt volgens hem voor ‘alles wat te maken heeft met het eisen stellen aan een uitkering, het bezuinigen op de sociale zekerheid, de noodzakelijke hervormingen in de gezondheidszorg’.

U weet inmiddels vandaag wie er de meest linkse nivelleerder is sinds de uitvinding van het witte brood.

Een maand later gaat Syp Wynia in hetzelfde Elsevier nog een stapje verder door te stellen dat het gek is dat PVV’ers de PVV verlaten omdat haar beleid ineens links is opgeschoven en betoogt zonder schroom dat de PVV eigenlijk sinds 2006 al een linkse koers voer door de sociale verzorgingsstaat in tact te willen laten.[5]

Tot nu toe hebben de diverse bronnen en krantenkoppen mij niet overtuigd maar ik begrijp wel dat wanneer de anti PVV media (alle media) continue blijven herhalen (framen) dat de PVV erg links is, dat vervolgens iedereen dat maar een beetje gaat lopen na-papagaaien.

Resumerend:

 

 • Geert Wilders stelt zich acht jaar op als hoeder van de ‘linkse’ verzorgingsstaat.
 • De PVV is toegetreden tot het linkse kamp
 • PVV is op sommige punten linkser dan SP geworden
 • PVV schuift op naar links over economie
 • De partij zweeft nu qua standpunten tussen de VVD en de SP
 • Bontes blijkt moeite te hebben met Wilders’ linkse koers
 • Van Klaveren: de sociaaleconomische koers van Wilders is te links

Welnu, wel duidelijk tot dusver. Iedereen papegaait dat Wilders links is, dus dan moet dat wel zo wezen, tenzij al diegene die dat kakelden er een bepaald belang bij hebben om Wilders links (dus fout en dus ongeloofwaardig) af te schilderen.

 

Eens kijken naar wat feiten:

Het gedoogakkoord 2010 tussen PVV, VVD en CDA[6]: hier treft u een echt ijkpunt omdat de PVV hier verantwoordelijkheid nam voor regeringsbeleid (anders dan voornemens in verkiezingsprogramma’s).

Het begint met het beleid t.a.v. immigratie, asiel, gezinshereniging, arbeidsmigratie (alleen kansrijke), terugkeer en uitzetbeleid, moslim geestelijken (De mogelijkheden om radicale geestelijke bedienaren niet tot Nederland toe te laten of  Nederland uit te zetten worden maximaal benut indien toetsing aan de openbare orde of de nationale veiligheid hiertoe aanleiding geeft.), bij Schengen evaluatie nadrukkelijk Bulgarije en Roemenië betrekken, zodat mochten deze landen niet voldoen aan de strikte eisen, zij straks niet toetreden tot Schengen), aanscherpen eisen integratie en beperking tot het verkrijgen van het Nederlanderschap: beperking dubbele nationaliteit en kwalificatievereiste,  een middelenvereiste en een aanscherping van het openbare orde vereiste waaronder het vereiste van het ontbreken van een strafrechtelijke veroordeling.

Wauw: dat is was allemaal nog eens extreem rechts.

Het zwaarwegende belang van arbeidsparticipatie en integratie in Nederland heeft ook gevolgen voor de inrichting van het stelsel van sociale zekerheid:

 

 1. Indien gedrag of kleding van iemand feitelijk zijn kansen op beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt beperkt, volgt een weigering, korting of intrekking van een uitkering
 2. stopzetting van de export van kinderbijslag en het kind gebonden budget naar landen buiten de EU en hantering van het woonlandbeginsel bij de AOW-tegemoetkoming en de WGA vervolguitkering.

 

Twee pagina’s over ouderenzorg en zorg voor langdurig gehandicapten, een paar miljard erbij, geen verwaarloosde ouderen meer toestaan, 12.000 mensen erbij, betere inspectie, nadruk op effectiviteit en vooral kleinere zorginstellingen, en bevorderen kleinschaligheid. Minder overhead, stoppen ouderen mishandeling.

 

Financieel: indien Nederland voldoet aan de medium term objectieve-doelstelling van het SGP en het feitelijk EMU (Europese Monetaire Unie)-saldo bij de besluitvorming over de lastenkant in augustus meerjarig een overschot laat zien dan wordt 50% van het overschot bestemd voor aflossing van de staatsschuld en zal een lastenverlichting van 50% van het overschot boven de 0% BBP worden gegeven.

 

Allemaal super rechts! Rechtser vrijwel onmogelijk toen in 2010.

Verkiezingsprogramma 2012 PVV:  ik ga niet het verkiezingsprogramma van de PVV herhalen of verdedigen, anders dan de koele punten opsommen die ik in andere bronnen vond.

Om te beginnen de Volkskrant[7]:

 

‘Onze economie’

-Kwartje van Kok terug aan de burger (rechts)

-Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm (rechts)

-Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen (rechts)

-Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen (neutraal, verstandig)

‘Onze verzorgingsstaat’

-Hoogte en duur WW ongewijzigd (links echter 2012 economie midden in de recessie, verstandig qua timing)

-Werkplicht voor bijstandsjongeren (rechts)

-Uitkeringsfraude? Geweld tegen personeel sociale dienst? Nooit meer een uitkering (rechts)

-AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag (neutraal, ik vind dat politici de rechten van ouderen moeten ontzien, zij hebben Nederland opgebouwd sinds 1945).

-Pensioenen gezond houden: hanteren van vaste rekenrente van 4 procent (dubieus, door monetair beleid FED, ECB, overheden, is ons hele stelsel om zeep geholpen, geldmoord, euro-evangelie)

-Stopzetten uitkeringen naar het buitenland, uitgezonderd AOW (rechts)

-Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering (rechts)

-Geen uitkeringen voor boerkadragers of wie belabberd Nederlands spreekt (extreem rechts).

 

De PVV pleitte er al in 2012 voor om uit de Euro te stappen. Er is met geen mogelijkheid dat deze (verstandige keuze) kan worden getypeerd als links (of rechts). De PVV pleit er vervolgens al jaren voor om uit de EU te treden (ook in verkiezingsprogramma 2012). Dat is gezond verstand, een bepaalde keuze die verband houdt met de visie van de PVV op de ontwikkelingen binnen de EU, die steeds socialistischer wordt. Deze keuze van de PVV is dus bepaald rechts.

De Telegraaf doet er in 2012[8] nog een rechts schepje bovenop door in aanvulling op de door de Volkskrant genoemde hoofdlijnen de volgende punten te maken:

 

– de btw moet omlaag (rechts)

– lastenverlaging voor de burger; snijden in de overheid; overheidstekort omlaag (extreem rechts)

– kinderbijslag voor maximaal twee kinderen (rechtser dan rechts)

– hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag handhaven; geen extra huurverhogingen (links maar verklaarbaar c.q. verstandig binnen de economische context van dat moment).

 

– Eerste Kamer afschaffen; Tweede Kamer terug naar 100 leden; bindend referendum; gekozen minister-president; koning uit de regering (erg rechts)

– een vijfde minder ambtenaren; provincies uitkleden (extreem rechts)

– zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten; bezuinigen op reclassering; TBS afschaffen; soberder gevangenissen; niet-Nederlandse criminelen voor altijd uit Nederland verwijderen (rechts)

– geen dubbele nationaliteit meer; illegaal verblijf strafbaar stellen; maximaal duizend asielzoekers per jaar (rechts)

– kleinere zorginstellingen; geen verhoging eigen risico (rechts en links, verstandig)

– einde aan kunstsubsidies; flink minder subsidie voor de NOS (extreem rechts)

– niet betalen aan de VN zolang islamitische landen lid zijn van de VN; afschaffen ontwikkelingssamenwerking; geen JSF; geen EU-leger; geen EU-buitenlands beleid (extreem rechts)

– geen kilometerheffing; geen forensentaks; 140 kilometer waar het kan; niet bezuinigen op nieuwe wegen; niet moeilijk doen over regels want Schiphol moet groeien; stoppen met windmolens; minder regels in de bouw; stoppen met duurzaamheidssubsidies (extreem rechts)

 

Het sluitstuk van de rechts links analyse van het beleid van de PVV vormt de CPB analyse programma 2013-2017[9]. Het voert te ver om daar in detail op in te gaan maar het volgende wil ik u niet besparen:

Het beleidspakket van de PVV verbetert het EMU-saldo in 2017 met 7¼ mld euro ten  opzichte van het basispad. Deze verbetering van het begrotingssaldo komt voort uit lagere  uitgaven en wordt beperkt door een netto lastenverlichting. De PVV begint niet direct met ombuigen, maar kiest ervoor om het tekort in 2013 en 2014 nog te laten oplopen ten opzichte van het basispad. 

Voor velen was deze strategische keuze van de PVV waarschijnlijk de meest linkse draai die ze ooit van de PVV hebben gezien. Zelfs Ewald Engelen was er voorstander van[10]. Nu in 2015 weten wij dat die andere keuze van de PVV wellicht geen onverstandige was geweest. Ik vond het toen en nu de beste optie. De PVV wilde recessie vermijden. De PVV wilde de werkloosheid niet laten oplopen. Ik zou het niet zozeer een keuze van links of rechts willen noemen. Het leek links (op laten lopen overheidstekort in 2013 en 2014), maar uiteindelijk kunt u vandaag rechtse economen treffen die deze lijn van de PVV een veel betere keuze hadden gevonden dan die van de coalitie VVD/PvdA die neerkwam op lastenverzwaring, lastenverzwaring en een ongezond mengsel van maatregelen om de inkomens verder te nivelleren.

Enfin, kijkt en kiest u zelf maar. Op 18 maart ben u weer aan zet.

 

[1] http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3825396/2015/01/08/Ontevreden-PVV-ers-nemen-toevlucht-tot-VNL.dhtml

[2] http://vorige.nrc.nl/article2269955.ece

[3] http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2011/7/Waarom-de-PVV-linkser-is-dan-GroenLinks-ELSEVIER303141W/

[4] http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2014/3/Rutte-PVV-is-op-sommige-punten-linkser-dan-SP-geworden-1482634W/

[5] http://www.elsevier.nl/Politiek/blogs/2014/4/Vreemd-de-PVV-verlaten-omdat-de-koers-te-links-is-1507992W/

[6] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/30/gedoogakkoord-vvd-pvv-cda.html

[7] http://www.volkskrant.nl/dossier-vk-dossier-verkiezingen-van-2012/dit-zijn-de-hoofdpunten-uit-het-pvv-programma~a3280906/

[8] http://www.telegraaf.nl/binnenland/20785445/__Hoofdpunten_PVV-programma__.html

[9] http://www.cpb.nl/artikel/keuzes-in-kaart-2013-2017-analyse-verkiezingsprogramma-pvv

[10] http://www.ftm.nl/column/doodordinaire-bluf/

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

44 Reacties

 1. Boeiend artikel! Inderdaad, die PVV is niet rechts of links, maar houdt enerzijds serieus rekening met de burgers die afhankelijk zijn (gemaakt) van de staat, en eet anderzijds dat iedere afgepakte euro niet de economie van de burger, maar de uitbuitende bureaucratie ten goede komt. Om dit laatste probleem aan te pakken, moet de route over de ruggen van de burgers worden omgeleid naar dwars door de subsidiestatus quo. Noem het realistisch en verstandig. En moedig.

 2. Ja, inderdaad. We hebben nu ook weer zo’n driedeling:
  1) moslims – de nieuwe Übermenschen (volgens hun eigen zeggen)
  2) Policolor – de nieuwe NSB (hallo Ronald Camstra, als treffend actueel voorbeeld! )
  3) De gewone Nederlanders/verzetsmensen die tegen het schorem van 1) en 2) mogen aankijken

  Kijk heer Camstra, de nazi’s stonden op buitengewoon goede voet met de NSB. Zo ziet de moslimfundamentalist u ook, als handige handlanger. Beetje dom, maar wel superhandig. En daarom zijn ze ook zo vriendelijke tegen u. Ze weten aan welke kant hun boterham gesmeerd is. Moslims vinden u een beetje dom, ik vind u zo stom als het achtereind van een varken. Moge het volgende incident op uw hoofd landen.

 3. Doet me denken aan mijn diensttijd in Duitsland, M’n baas was de Engelse sergeant-major Welsch. Stonden we dus met een paar man over Duitsers hier en oorlog daar, komt Welsch aanlopen: “You should remember one thing: they took on the whole world”. Discussie gesloten. Ik zeg altijd maar zo: die Duitsers deden niks anders dan koloniale machten (of de pislam volgens huidige inzichten) over de hele wereld deden. De enige fout van de moffen – en daar zijn er hier nog pissig over – is dat ze het HIER deden. Maar goed, ze hebben uitgedeeld en een dubbele portie teruggekregen.

 4. Breinbrouwsels

  3 maart 2015 op 18:32

  Hierbij roep ik alle bejaarden van Nederland op om op Marjolijn Faber en de PVV te stemmen. Luister niet naar al die kwakzalvers die je normaal nooit ziet maar die nu jullie bingo komen verstoren om te vertellen dat ze het allemaal voor jullie, demense, doen. Het zijn allemaal zakkenvullers en leugenaars. Trap er niet in en doe misschien voor het laatst nog een goede daad voor je Vaderland en al je nakomelingen. En laat de letters PVV als geheugensteuntje op je arm tatoeéren. Ja, ik weet het, dat lijkt wel erg op Damals maar nu moet het even. Een vergissing met al die letters van die andere grafdelvers is snel gemaakt. En wie niet op de P.V.V. stemt wens ik een goed heengaan straks en een eeuwig verblijf als klapvee bij de helse toespraken en het tenenkrullend gewauwel van Samsam en die Peggold. Stem op de PVV en je maakt een goede kans dat je luier op 19 maart onmiddellijk verschoond wordt.

  • Heel veel leven wordt kunstmatig in stand gehouden. Kunstmatige levensbeëindiging op verzoek is vrijwel onmogelijk. Wij zijn dus lijfeigenen. De beschikking over ons eigen leven is ons ontnomen, tenzij je met messen, touw of pistool gaat klooien.

   Het PVV standpunt over euthanasie is zeer laf.

   • De angst om voor Nazi te worden uitgemaakt, is ook op de euthanasie-diskussie van invloed. De PVV is in dit opzicht eveneens politiek correct. De enige oplossing is het om te erkennen dat het Nazisme ook goede kanten had. Misschien is de opkomst van ISIS behulpzaam bij het ontmantelen van de integrale Nazi-demonisering, en bij het verleggen van onze morele ijkpunten.

 5. Uw toekomst. Luisterde naar Pauw met zijn woestijn gast. Een landgenoot die het maakte door een fout. Zoals wel vaker gebeurd als de vroedvrouw een slechte dag gehad heeft. Hèt kon, kan, praten, denken, en oordelen, over u. Veel geleerde wijsheden met èèn doel. De PVV, Wilders, zijn en is de enigste die dat doel het land uit willen. Het is fundamenteel waar de hele santenraam politici voor boog . Als eerbewijs aan een overleden koning. Die bij leven, beter, bezoek Saoedi Arabië, met een kruisje om je nek. Opeens snap je PVV link, midden, en rechts populariteit.

 6. D. G. Neree

  3 maart 2015 op 15:02

  De PVV als (extreem) rechts bestempelen dient om ‘linksdragende goedmenschen ervan te weerhouden om op de PVV te stemmen. De PVV ‘beschuldigen’ van’linksheid ‘dient daarna weer om ‘rechtsdragenden’ van de PVV te vervreemden.

  Het is waarschijnlijk de tactiek van Mark Rutte om het ‘partijtje van Wilders’ naar nul stemmen te brengen.

  Goed artikel en goede reacties. De termen link en rechts worden eigenlijk alleen nog maar als scheldwoord gebruikt.

 7. We moeten niet gaan muggenziften of de PVV nu links, dan wel rechts is, maar ons afvragen wat electoraal gesproken, het beste is. Daar heeft Wilders natuurlijk ook over nagedacht bij het opstellen van zijn strategie.

  • U realiseert zich dat de beste verkiezingsstrategie is: Geef iedereen de zin!

   Zou dat opschieten, denkt u?
   De ramp van demoncratie is, dat het totaal ontbreekt aan regie, terwijl de bedreigingen legio zijn.

   • jip,
    Het anti-islam-standpunt is natuurlijk een vast gegeven.

    • Zeker, toch wel het minste dat verwacht mag worden. Ook: wat erin kan, kan er ook uit, is zeker zo belangrijk.
     In dezen is van de Linkse Kerk alleen maar meer rampspoed te verwachten.

 8. de keuzemogelijkheid tussen Links en Rechts heeft zichzelf opgeheven en sterk vereenvoudigd tot het kiezen tussen “bovengronds” en “ondergronds”….
  Wow…. ja, nu wordt alles natuurlijk veel logischer allemaal…. onze Dames en Heren Politici blijven domweg liever bovengronds ( want niets menselijks is zelfs hén vreemd nietwaar ? )

  Fantastisch mensen….we zijn er uit !!!

  Het Haagse blijkt bevolkt door louter angsthazen !
  Oké, maar dáár weten wij wel weg mee toch ?

 9. Leo KarelJan

  2 maart 2015 op 15:42

  Het sociaal-economische “linkse” imago van de PVV is NERGENS op gebaseerd. Maar regentenkliek en media kunnen één ding heel goed: elkaar nalullen en cliché op cliché stapelen. Dit in combinatie met haat tegen de PVV.
  Het niet verhogen van de AOW leeftijd en niet bezuinigen op bv. ouderenzorg zijn niet links, maar tonen het sociale gezicht.
  Verder is het allemaal rechts: verlaging belastingen, schrappen subsidies, weg met OS, weg met betalingen aan EUSSR, weg met miljarden kostende windmolens.
  TOTAAL NIET LINKS!!!

 10. @Koos
  Het woord neoliberal is een Amerikaanse term om er links mee aan te duiden. Lees de club van Obama. Voor zover ik weet was het een term die dr. Paul Craig Roberts lanceerde toen hij op economische zaken werkte.

  blog.tomlouwerse.nl/2011/05/sp-trouwste-bondgenoot-van-de-pvv.html

  Ook een aardige als men weer eens beweert dat de PVV en de SP hetzelfde stemmen.

  • Volgens mij is NEOCON de juiste vertaling van neoliberaal.

   • Nope Koos, neocon is het tegenovergestelde van (neo)liberal= democrats .

    Het probleem is dat men deze Amerikaanse termen heeft vernederlandst. Met het voorspelbare probleem dat men uitkwam bij VVD=liberaal= rechts.
    Een Amerikaan bedoelt er echter nieuw links mee, lees socialisten.

    • Ik bedoelde eigenlijk:
     Neocon is het Amerikaanse EQUIVALENT van ons begrip neoliberaal.

     • Neocons zijn zelfs trotskisten (“the reincarnation to some extent of both Leninism and Bolshevism”), of neo-feodale oorlogshitsende aspirant-tirannen. Hier een interessant en raak stukje over die neocons, “The Neoconservative Threat To World Order”: http://www.paulcraigroberts.org/2015/02/26/neoconservative-threat-world-order-paul-craig-roberts/

 11. Moet je mij toch eens vertellen wat dat dan is, een neo-liberaal. Ik heb namelijk geen idee, en weet hooguit dat het een soort scheldwoord is.

  Als je kijkt wat er mee aangeduid wordt, dan is het het woord dat als kwalificatie van iets wat je niet bevalt, voor fascisme in de plaats is gekomen. Zo noemt de SP het EU-beleid neoliberaal. De juiste term voor het economisch/bestuurssysteem is echter (totalitair) collectivisme van de communistisch/fascistische (of vv maakt niet uit) soort. Maar die duidelijke term zal wel te dicht bij de waarheid komen om die nog te gebruiken.

 12. “de ontwikkelingen binnen de EU, die steeds socialistischer wordt”
  Volgens mij wordt die juist steeds neoliberaler.
  Je moet de PVV niet beoordelen op de kleur van haar opvattingen, maar op het EFFECT van deze opvattingen. Dat effect is in alle gevallen in het voordeel van de gewone man, en in het nadeel van de elite. Dus links.
  Het is in het algemeen de strategie van de elite om bepaalde opvattingen als rechts te framen, zodat de domme linksmens zich ertegen gaat verzetten, en omgekeerd.

 13. Dank voor dit artikel.
  Zal hem opslaan en paraat hebben wanneer één of ander met de genoemde argumenten komt.

  Mvg.

 14. Links is, volgens de Franse Revolutie, VOOR het vlok, en TEGEN de elite

 15. Breinbrouwsels

  2 maart 2015 op 09:01

  Waarom worden die etiketten nog gebruikt? Iedereen weet dat links de betekenis heeft van sociaal, dus in het belang van Het Volk (en niet van De Staat), zoals rechts de betekenis heeft van asociaal (tegen de belangen van Het Volk maar in het belang van De Staat). En iedereen weet dat het belang van De Staat altijd tegengesteld is aan het belang van Het Volk. Het Volk dat zijn wij. De Staat dat is de Vereniging van Parasieten en Sprinkhanen. Ophouden dus met de termen links en rechts te misbruiken. We zijn niet gek en dat merken ze wel op 18 maart! (Geintje)

 16. De verkiezingen worden weer meer van hetzelfde.
  Van de oude gevestigde partijen zouden de posters beplakt moeten worden met de tekst:
  ‘Alweer meer van hetzelfde ?’
  http://uploadenfoto.nl/pictures/91a4ae0387237fd1ebca777b51a7cd35.png

 17. Eeeeh… lastenverzwaring? Vanavond heb ik bier gedronken. Volgens mij was het wel een goed verhaal hierboven.

 18. Of de PVV nou links of rechts wordt genoemd kan me onmogelijk boeien. Ik beoordeel haar programma zonder op elke regel een label te plakken.
  Wat ik me echter wel afvraag, is wie er belang bij heeft om de PVV als links, danwel extreem-rechts te framen. Ik denk dat ik het antwoord weet.
  Hint: het zijn niet hen die de PVV een warm hart toedragen.

  • precies shrimpocat !
   .
   daarbij wil ik nog ff toevoegen dat het links/rechts framen puur een afleidings-manoeuvre is,
   want als mensen gaan beseffen dat een partij erg links of rechts is, dan willen ze daar liever niets mee te maken hebben !
   want als de buren daar achter komen ?

   • maw, het links/rechts framen is bedoeld om kiezers zand in de ogen te strooien en daarmede vooral het programma niet te laten lezen.

 19. Zo’n VVD die de euro wilt houden, maar wel doorgaat als ‘economisch rechts’ is allang intellectueel en moreel failliet. De euro werkt net als de goudstandaard, het is schuld in een vreemde valuta waardoor je als land per definitie monetair en fiscaal gelimiteerd bent. Alleen monetair soevereine landen kunnen staatsobligaties uitgeven in de eigen valuta waardoor de begroting ook in een heel ander perspectief komt te staan. Schuld versus bezit van de eigen valuta. Wie is hier nou economisch rechts?

  Man, man, al die ‘hard money’ rechtse economen die wel de euro willen houden en begrotingsdiscipline willen afdwingen binnen bij vreemde munt zijn toch al een jaar of zes niet meer serieus te nemen, want ze voorspelden allemaal hyperinflatie welke nooit gekomen is. Alle EU-landen zonder euro doen het beter. Alle monetair soevereine landen doen het relatief beter. Waarom moeten we er nog op reageren? Alleen de PVV is economisch correct , want ze kiest voor monetaire soevereiniteit.

  • Maar dan wel met geld dat rentevrij door de staat in omloop wordt gebracht (zijn we meteen van ongeveer alle belastingen af), en dus niet die bevoegdheid aan de banken geven. Banken die dan (net zoals nu) geld uit de lucht mogen grijpen, en over dat in werkelijkheid niet bestaande geld rente mogen rekenen (een keer of tien en meer) dat met echte waarden (arbeid, vastgoed) dient te worden afbetaald. Nog gekker nu: de staat leent geld tegen rente dat die staat zelf rentevrij kan scheppen.

   Die zaak niet oplossen, het échte probleem niet aanpakken dan wel als iedereen onbesproken laten, is de lakmoesproef voor iedere politieke partij. Helaas is er geen landelijke partij die voor die lakmoesproef slaagt. Kennelijk zijn de nagles aan de doodskist van onze samenleving voor alle partijen interessanter dan die doodskist zelf.

   • De Nederlandse staat krijgt tegenwoordig zelfs geld toe als ze geld schept middels de uitgifte van staatsobligaties dus waarom zou ze zelf geld uitgeven? Bedrijven en mensen die een ruilmiddel sparen of daarmee gaan speculeren op de beurs die ontnemen de economie haar bloedsomloop waardoor er weer extra geld gecreëerd moet worden door de staat of het bestaande geld moet in omloop worden gebracht d.m.v. belastingverhoging. Zowel het keynesianisme als het libertarisme propageren het oppotten van het ruilmiddel geld en zijn beiden verzinsels van bankiers. Dankzij het libertarisme met zijn goudstandaard zijn miljoenen mensen de hongerdood gestorven, ik hoor u daar nooit over.

    • Nee, dat klopt, ik heb het dan ook niet over een koppeling aan welke grondstof dan ook. Koppeling aan de werkelijke waarde (in product) van het BNP zou wel kunnen.

     • Correct, iemand leent het ruilmiddel geld via een bank en betaalt dat terug door waarde te leveren, gelijk het door internationale bankiers zo verfoeide geldsysteem van de nationaal socialisten. Indien een persoon of bedrijf een reserve wenst op te bouwen dan kan dat door fysiek goud te kopen. Het ruilmiddel geld blijft als zodanig in omloop waardoor er geen monetaire inflatie (lees verhoging van de staatsschuld) nodig is. De rente over leningen kan drastisch omlaag omdat het geld in omloop blijft en het spaarmiddel goud buiten het financiële systeem staat. U bent dus voor het eurosysteem alleen zult nog eventjes moeten wachten totdat de dollar als reserve gevallen is. Laat uzelf niet voor een bankierskarretje spannen. Mensen als Farage en Wilders worden weggelachen door hen die wel monetaire economie in de rugzak hebben.

 20. Wat doen speculanten precies? Om in de voedselmarkt te blijven: een speculant koopt bijvoorbeeld graan met de verwachting dat de prijs van graan op korte termijn stijgt. In andere woorden: hij verwacht dat het aanbod op korte termijn zal dalen óf dat de vraag zal stijgen. Vervolgens gebeuren er twee dingen: wanneer de speculant met zijn geld de prijzen opbiedt, zal de “huidige” prijs licht stijgen. Meer vraag – al het andere gelijk – leidt tot een hogere prijs. Deze hogere prijs heeft als gevolg dat mensen minder consumeren. Wanneer de speculant weer verkoopt, zal hij de prijzen echter ook weer licht laten dalen. Hij vergroot immers het aanbod op dat moment.
  Dit is de belangrijkste functie van een speculant. Hij brengt vraag en aanbod op korte termijn in balans. Het grote voordeel voor de samenleving is dat de volatiliteit op een markt daalt: prijsschommelingen worden vermindert. Vraag en aanbod zullen over tijd beter op elkaar aansluiten.
  http://www.globaliteit.nl/?p=339

  • Een speculant is iemand die met het ruilmiddel geld (vaak geleend) nog meer geld wil verdienen zonder waarde toe te voegen aan het product waarop gespeculeerd wordt. De speculant koopt dit voedsel niet voor eigen consumptie maar wil het slechts met winst doorverkopen. Speculanten zijn parasieten.

 21. Er is een uitstekend voorbeeld uit de praktijk wat mijn punt zonder meer illustreert. In 1958 werd de futures-markt voor uien verboden, toen boze boeren speculanten de schuld gaven van hun ellende. Tot op de dag van vandaag bestaat dit verbod op het handelen in uien. En waar heeft dit verbod toe geleid? Zelfs zonder speculanten om de schuld te geven, doen de extreme prijsschommelingen in uienprijzen andere prijsschommelingen verbleken. Alleen uienprijzen stegen met 400% tussen oktober 2006 en april 2007, om vervolgens 96% te crashen in maart 2008 en een rebound te maken en te stijgen met 300% in april 2008. De volatiliteit in uien is veel groter dan in andere markten.
  Op dezelfde wijze stegen in de Filipijnen de prijzen van rijst en besloot de overheid om een maximumprijs in te stellen. De overheid besefte al snel dat ze eigenlijk het tegenovergestelde bereikte van hun goedbedoelde intenties. Mensen gingen juist meer rijst consumeren, terwijl niemand meer rijst wou produceren.

 22. Er is altijd wel een uitzondering te verzinnen om een verhaal te onderbouwen. Het feit blijft dat speculanten geen waarde toevoegen en parasieten zijn. Je ziet dat nu heel duidelijk in de VS met QE. Het volk wordt beroofd om banken te redden en dat geld komt terecht op de beurzen waar het slechts de aandelen omhoog drijft. Het gaat slecht aflopen met deze beroepsgroep dat kan ik u verzekeren.

 23. Overigens, in de jaren 50 was de dollar nog deels goudgedekt waardoor onbeperkte speculatie uitbleef. Tegenwoordig draait de dollarpers dag en nacht om werkelijk elke vrije markt t/m democratie en vrije pers aan toe te verzieken.

 24. W.H.J. Reiss

  1 maart 2015 op 21:41

  PVV is niet Rechts en niet Links. PVV is er voor de Nederlandse Mensen ! Eigen Volk eerst. Respect, Verantwoordelijkheid, Fatsoen, Eerlijkheid. Gewoon Normaal !!!
  Dus Geen MultiCulti, Niet de Ver van mijn Bed show, Geen EU Waanzin en Geen Bombama oorlogen.

  • Dit is toch heel duidelijk een rechtse koers, maar waarom zeggen veel mensen toch dat de PVV te Links is???

 25. @ W.H.J. Reiss,
  .
  precies !!!
  altijd dat eeuwige gezever over links, rechts !
  het hokje waar men ons in wil douwen is totaal onbelangrijk.
  het gaat mij om de inhoud waar de pvv voor staat.
  en die staat voor oud hollands autochtonenfatsoen.
  en die wil ik weer graag terug !