Drie dodelijke bedreigingen voor de Europese beschaving. Essay.

De Franse intellectueel Guillaume Faye waarschuwde in een aantal diepgravende boeken over de naderende ondergang die de Europese cultuur te wachten staan. Eerder werden op dit blog al vertalingen van zijn werk gepubliceerd.  Hier weer een recent essay van Faye, waarin hij aangeeft dat de ineenstorting van Europa zich voltrekt langs drie trajecten. Het is nog niet te laat, stelt Faye. Een grote mentaliteitsomslag van de Europeanen is nodig. Afschaffing van de ideologie van de mensenrechten voor iedereen, is daar een van. Het is nu de hoogste tijd om eerst aan onszelf te gaan denken.

 

 

 

 

 

 door Guillaume Faye

 

De eerste bedreiging is demografisch van aard. Deze heeft te maken met de immigratie. Afrika springt hierbij het meest in het oog en de daling van het geboortecijfer bij ons is een belangrijke achterliggende oorzaak.

De tweede bedreiging betreft de islam, zoals in de VIIe eeuw, maar nu nog ernstiger.

De derde bedreiging, voortkomend uit de vorige twee, betreft de politiek-correcte alleenheerschappij van media en politieke partijen, waardoor de openbare mentaliteit en geestesgesteldheid vergiftigd wordt en iedere tegenstand wordt verlamd.

De enige menswetenschap die exact is, is de demografie. De demografische kracht van een volk schept de voorwaarden voor zijn welvaart en expansie buiten zijn eigen gebied. Demografische zwakte van een volk veroorzaakt daarentegen een immigratie-golf naar dit land toe. Ook zal een volk zo te maken krijgen met een vermindering van macht, invloed en voorspoed. Op termijn zal het zelfs verdwijnen.

Het grote gevaar dat Europa boven het hoofd hangt, komt niet voort uit een onderwerping aan de VS, waarvan men zich altijd kan bevrijden, maar komt voort uit de samenkomst van twee factoren: Een gigantische immigratiedruk, voornamelijk afkomstig van Afrika ( Het noorden van Afrika en zwart Afrika), gecombineerd met een geboorte-afname en een aanzienlijke demografische vergrijzing van Europa.

Hierbij komt nog eens, als toegift, de islamisering van de Europese landen, die in versneld tempo wordt doorgedrukt.

 

De demografische tijdbom “Afrika”

 

Afrika telde in 1950 in totaal 200 miljoen inwoners. Het miljard werd bereikt in 2010 en men stevent af op twee miljard in 2050 en vier miljard in 2100.

Vier eeuwen geleden vertegenwoordigde Afrika 17 % van de wereldbevolking. In 1900 was dat nog slechts 7 %, als gevolg van de demografische expansie van Europa en Azië en de stagnatie binnen Afrika zelf. Vervolgens heeft Afrika als gevolg van de Europese kolonisatie en civilisatie (en dus niet dankzij zijn eigen bevolking) een enorme demografische opleving gekend. Feitelijk ontstond deze door de aanzienlijke daling van zijn kinder- en jeugdsterfte, hetgeen een direct gevolg was van de verbeterde hygiëne, voeding en medische zorg van de kolonisten. Dit punt van aandacht wordt zorgvuldig onder de tafel geveegd door de berouwvolle heersende ideologie, die het kolonialisme alleen maar als iets slechts beschouwt.

Het is dus dit ‘verschrikkelijke’ kolonialisme, dat het voor Afrika mogelijk maakte om demografisch van de grond te kunnen komen. En juist deze ontwikkeling veroorzaakt momenteel een enorme bedreiging voor Europa middels de in gang gezette immigratie. Na het onafhankelijk worden van de meeste landen (rond 1960) is Afrika voortgegaan met op massale wijze te profiteren van medische zorg en voedselhulp van de zijde van de Westerse landen. Dit heeft op zijn beurt het voortduren van deze demografische opleving in stand gehouden.

 

In 2014 vertegenwoordigde Afrika 16 % van de wereldbevolking (1,138 miljard inwoners op een totaal van 7,2 miljard). Het aantal neemt voortdurend toe.

Het vruchtbaarheidscijfer, het gemiddelde aantal kinderen per vrouw, is er 4,7 hetgeen het hoogste percentage ter wereld is. Op wereldniveau ligt het gemiddelde op 2,5.  In Europa ligt het onder de 1,5 terwijl de drempel van minimale bevolkingsvervanging op 2,1 ligt. Het Afrikaanse continent bevat niet alleen de meest vruchtbare bevolking van onze planeet, maar ook de jongste. 41 % is jonger dan 15 jaar en de mediaan [v1] ligt op 20.  De geboorte aanwas is derhalve exponentieel, in geometrische progressie. Oeganda en Nigeria zijn de jongste landen ter wereld: 49 % is er jonger dan 15 jaar.

De levensverwachting is ook de laagste ter wereld: 57 jaar vergeleken met 69 jaar voor het wereldgemiddelde. Maar dit feit belast de reproductie in het geheel niet en garandeert ook nog eens de afwezigheid van bejaarden, die toch alleen maar verzorgd moeten worden.

In 1960 hadden slechts 2 steden in Afrika meer dan 1 miljoen inwoners, in 2004 waren dat er al 24 en tegenwoordig zijn het er 57. Hieruit blijkt de volle omvang van deze demografische schok. Afrika is een demografische tijdbom. Beter gezegd, Afrika is als een enorm waterreservoir dat doorboord is en dat nu geloosd wordt over  Europa. Zonder dat Europa hier ook maar iets tegen onderneemt.

 

Ontvolking, vergrijzing en invasie van Europa middels immigratie

 

In Europa is de situatie precies het omgekeerde: geboortevermindering en vergrijzing. Inclusief Rusland, maar zonder Turkije telde Europa in 2013 742 miljoen inwoners, waarvan 505 miljoen in de Europese Unie, de immigranten van buiten Europa hierbij inbegrepen. De zeer zwakke demografische groei in Europa is slechts te danken aan de immigratie en het bovenmatige geboortecijfer bij de migranten. Het aantal Europeanen van oorspronkelijk eigen bodem blijft echter onophoudelijk dalen.

Europa bevat nu 10,3 % van de wereldbevolking. In 1900 was dat 25 %. Toen was Europa op zijn hoogtepunt op allerlei terreinen, vergeleken met de rest van de wereld.

Deze suprematie werd gebroken door twee wereldoorlogen.

In 1960 vertegenwoordigde Europa nog 20 % van de wereldbevolking, maar de neergang van het geboortecijfer begon rond 1970. In diezelfde tijd kwam de immigratiestroom vanuit Afrika en het Oosten op gang. De contouren van wat zich zou ontwikkelen, werden gezet.

De gemiddelde leeftijd in Europa is momenteel 38 jaar en als er niets verandert, zal dat 52 jaar zijn in 2050. ( Studie van het Brookings Instituut) [v2]. Het vruchtbaarheidscijfer is ingezakt tot onder de grens van minimale bevolkingsvervanging (2,1). In Frankrijk is het nog 2, het hoogste binnen Europa, maar uitsluitend dank zij de hoge geboortecijfers bij de immigranten. Dit mede door het feit dat ons land de meeste allochtonen opvangt.

In Groot-Brittannië is het geboortecijfer 1,94. Zij zijn daarmee tweede in het klassement, net na Frankrijk, maar wederom uitsluitend omdat het land profiteert van het hoge geboortecijfer der immigranten.

In Duitsland is het geboortecijfer teruggevallen tot 1,38. De voorspellingen geven aan dat Duitsland, het land met de meeste inwoners van Europa ( 81,8 miljoen) en voortdurend vergrijzend, nog maar 75 miljoen inwoners zal hebben in 2050 . Een groeiend aandeel hiervan zal van buiten-Europese oorsprong zijn.

Italië kent een zorgwekkende situatie: het is daar waar de onvruchtbaarheid en de vergrijzing het hoogst zijn. In Ligurië [v3] ( noordwesten) is de verhouding ouderen versus jongeren de grootste ter wereld en Genua is de stad die het meeste ontvolkt onder de Europese metropolen. Het sterftecijfer (wegens ouderdom) is er 13,7 per duizend tegen een geboortecijfer van 7,7 per duizend.

Laten we eens over Rusland spreken. De Federatie kende zijn bevolkingspiek van 148 miljoen inwoners in 1990 en is teruggevallen tot 143 miljoen in 2005. De Wereldbank schat in dat het land in 2050 slechts 111 miljoen inwoners ( – 22%)  zal tellen. Dit is een catastrofale situatie. De verklaring hiervan is een zeer laag geboortecijfer en een bovenmatig hoog sterftecijfer onder de actieve bevolking. Maar verrassend genoeg heeft Rusland in 2012 weer een bevolkingstoename gekend en dit keer niet als gevolg van immigratie. Aan wie was dit te danken ? Het was te danken aan Poetin en zijn geboortepolitiek.

 

Het risico van achteruitgang en economische verpaupering

 

Maar als het zo doorgaat, zal deze demografische neergang synoniem zijn met economische achteruitgang, verpaupering en verlies van invloed en macht. In 2005 vertegenwoordigde de actieve Europese bevolking nog 11,9 % van de actieve wereldbevolking. Als er demografisch gezien niets verandert, is dat nog maar 6,4 % in 2050. Men kan er van op aan dat dit garant staat voor een economische teruggang en vermindering van dynamiek. De verhouding werkenden versus niet-werkenden die momenteel ongeveer 1  bedraagt, zal volgens het IMF nog slechts 0,54 zijn in 2050. Dat zijn dus twee gepensioneerden versus 1 werkende. Een onoplosbare situatie.

Volgens de OESO werkt nog slechts 39 % van de Europeanen tussen de 55 en 65 jaar. In Frankrijk is dat nog minder. Het aantal en het proportionele deel van Europeanen die iets produceren, blijft maar dalen in vergelijking met de rest van de wereld.

Volgens de demograaf en econoom William H. Frey [v4] zal de economische productiviteit van Europa hierdoor radicaal verminderen in de komende 40 jaar.

In 2010 was het aantal mensen in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar reeds groter geworden dan dat van de groep 15 tot 24 jarigen.

Het comité van de economische politiek van de Europese Unie heeft een onderzoek verricht naar het wel en wee van de actief werkende bevolking. Volgens dit rapport zal deze bevolkingsgroep met 48 miljoen personen afnemen tussen nu en 2050 ( – 16 %). De gepensioneerde bevolkingsgroep zal daarentegen toenemen met 58 miljoen personen ( + 77%).  Een explosieve situatie.

In 2030 zal het aandeel van de werkende bevolking van de Europese Unie 14 % lager zijn vergeleken met het aandeel van 2002. Het is te laat om dat nog te corrigeren,  zelfs in het geval van een miraculeuze demografische ommezwaai in de komende jaren. Stompzinnige economen beweren dat dan in ieder geval de werkloosheid zal afnemen: Integendeel, dit zal het aantal armen doen toenemen, vanwege de verminderde economische productiviteit (bruto binnenlands product). Feitelijk zal in 2020 de consumptiecapaciteit der Europeanen (het beschikbare inkomen) 7 % lager liggen dan tegenwoordig, vanwege de vergrijzing. Om deze economische uitdaging te beantwoorden, doen de Europese en internationale instituten, alsmede het Europese politieke establishment, een beroep op  immigratie. We zullen verderop zien dat dit een middel is dat nog erger is dan de kwaal.

 

Uitbreiding van het gebied en het domein van de Islam

 

in 2007 schatte het “Zentral Institut Islam Archiv Deutschland” dat er 16 miljoen moslims in de Europese Unie woonden (7 % van de bevolking), waarvan 5,5 miljoen in Frankrijk, 3,5 miljoen in Duitsland, 1,5 miljoen in Groot-Brittannië en 1 miljoen zowel in Italië als in Nederland. Deze cijfers moeten minstens verdubbeld worden. Dit vanwege het feit dat de immigratie sedertdien ongecontroleerd en versneld heeft plaatsgevonden. Het grootste deel van deze immigranten bestaat uit moslims die ook nog eens een veel groter vruchtbaarheidscijfer hebben dan de Europeanen. Daar komt nog bij dat de werkelijke aantallen systematisch te laag zijn ingeschat door onze autoriteiten. Zij vervalsen de statistieken teneinde de rechtse, geminachte populistische partijen geen argumenten te hoeven verschaffen.

Het aantal moslims in de Europese Unie overschrijdt zeer waarschijnlijk de 30 miljoen – ongeveer 15 % van de bevolking – en de Islam is de tweede religie na het christendom. De Islam neemt zeer snel toe en het Christendom is tanende. Bovendien hebben de moslims, die voortdurend in aantal toenemen, een demografische structuur die per saldo jonger en vruchtbaarder is. En het gaat niet om een halfslachtige, “sociologische” islam, maar een islam die steeds radicaler, veroveringszuchtiger en agressiever wordt. Het ergste is nog niet eens het risico op jihadistische aanslagen. Dit risico stijgt voortdurend en er zullen ongetwijfeld nog vele aanslagen volgen, zonder dat dit ook maar in de verste verte een reactie ontlokt aan de hersenloze Europese bestuurders. Zij zouden de invasiestroom van immigranten moeten stoppen. Het meest bezwaarlijke is het hoge tempo van islamisering der Europese landen, Frankrijk voorop. Dit heeft een ongehoorde modificatie tot gevolg van de etnisch-culturele basis van Europa, en is opgekomen met een ongelooflijke snelheid in nauwelijks twee generaties. Niettemin blijft de heersende elite in zijn onverschilligheid volharden.

Deze ingrijpende verandering is veel verontrustender dan de verpletterende Arabische inval uit de VIIe en VIIIe eeuw in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en delen van het mediterrane Europa, die in wezen militair van aard was. Want toendertijd hadden de Europeanen nog de kracht en de demografische capaciteit die hen in staat stelde om de invasie te beperken en vervolgens terug te dringen. Vandaag de dag gaat het om de meest rampzalige aller invasies: Zo te zien vreedzaam, van onderaf, steun vindend in een demografische lozing middels immigratie. Deze invasie is echter allerminst vreedzaam. Ofschoon de illegale immigranten, die nooit gedwarsboomd of uitgezet werden, aanvankelijk economische motieven hadden of de wens om de hel van hun vaderland te ontvluchten (om die hel vervolgens hier bij ons te importeren), worden ze nu voor het karretje van de jihadisten gespannen. Deze hebben slechts één enkel doel: De verovering van Europa en de kolonisering door de Islam. Het is een pijnlijke reactie op het Europese kolonialisme van de XIXe en XXe eeuw.

De Arabieren zijn hier zelf, zoals zo vaak, het duidelijkst over.  Mashala S. Agoub Saïd, minister van Petroleum in de niet-erkende regering van Tripoli (Libië), verklaarde in Le Figaro (2 juni 2015)  naar aanleiding van de illegale immigrantenstromen die via de Middellandse Zee Europa binnenkomen:

Deze mensensmokkel wordt in stand gehouden door de islamisten die de  migranten laten komen van overal uit Afrika en het Midden-Oosten. ISIS ( Daech) rekruteert jongeren, leert hen hoe om te gaan met wapens en in ruil hiervoor belooft de Islamitische Staat hen om hun families te helpen bij de overtocht van de Middellandse Zee naar Europa.

Er is dus willens en wetens een bewuste invasie van Europa aan de gang, perfect gekoppeld aan de jihad, zoals gevoerd in Syrië en Irak en eveneens gekoppeld aan rekrutering van moslims in Europa. Doel is om de oorlog ook hier naar toe te brengen. Hierbij beroept men zich op de steeds talrijker wordende groeperingen van moslims die al in Europa aanwezig zijn.

 

Het risico van de  jihad in Europa

 

Het valt te verwachten dat bij ongewijzigde koers een deel van West-Europa in de loop van deze eeuw afglijdt in de richting van wat het Midden-Oosten nu is: Een chaos, een etnisch instabiel en onhandelbaar mozaïek, het domein van de oorlog (Dar-al-Suhr), zoals dat gewenst is door de islam. Het komt neer op het verdwijnen van de Europese beschaving. Zoals een ijsberg smelt. Uiteraard zal er sprake zijn van wijd verspreide economische verpaupering.

 

Een voorteken van de toekomstige en mogelijke onderwerping der Europeanen aan de islam en hun proces van cultuurvernietiging (oneindig ernstiger dan de culturele veramerikanisering), is het groeiend aantal bekeerlingen. Het gaat precies zoals in de Balkan ten tijde van de Ottomaanse overheersing: De bekering tot de islam komt voort uit het Stockholmsyndroom, uit een verlangen naar onderwerping en bescherming. Volgens de onderzoeksinstituten INED en INSEE [v5] zouden er nu al in Frankrijk tussen de 110 en 150 duizend bekeerlingen rondlopen met een aanwas van 4000 per jaar. (Zoals altijd zijn deze cijfers te laag ingeschat.) De bekeerling belooft trouw aan zijn nieuwe meesters en toont zich ook fanatieker, als om zijn geestdrift als vers bekeerde te kunnen bewijzen. In Europa zijn bijna 20 % van de rekruten voor de barbaarse ploeg van de Islamitische Staat ( Daech) bekeerlingen. Zij komen voort uit de middenklasse van de oude christelijke cultuur,  nooit uit de Joodse. Men neemt precies hetzelfde, van nature schizofrene en masochistische, symptoom waar als in de jaren rond 1960 tot 1970.  Toen ontstonden er extreemlinkse Trotskistische en Stalinistische groeperingen vanuit de gegoede burgerij. Hieraan moet toegevoegd worden dat jonge autochtone meisjes uit de buitenwijken en de voorsteden, die zich bekeren tot de islam, dit veelal doen omdat ze bang zijn en niet meer lastig gevallen willen worden. Het toppunt van vervreemding.

Een peiling van het Britse Instituut ICM research [v6] laat u de koude rillingen over de rug lopen. Het onthult dat de Islamitische Staat  (Daech) waar de barbarij hoogtij viert, sympathie ondervindt bij 15 % der Fransen (preciezer gezegd: inwoners van Frankrijk) en bij  27 % in de leeftijdsgroep va 18 tot 24 jaar. Wat betekenen deze cijfers? Allereerst betekent dit, dat een groot deel der in Frankrijk aanwezige moslims helemaal niet gematigd is, maar dat zij de gewelddadige jihad goedkeuren. Verder betekent het dat 27 % van de jongeren achter ISIS staat. Dit geeft een goed idee over de enorme proportie van jonge geïmmigreerde moslims in Frankrijk. Hun aandeel in deze jonge leeftijdsklasse is wellicht al meer dan 30 %.

Ivan Rioufol zegt naar aanleiding van deze ontstellende peiling in ‘Le Figaro’ van 5 juni 2015 :

Wellicht is het mogelijk dat de verbondenheid van de islam met links onder jonge Europeanen deze proporties verklaart, maar naar mijn idee toch niet helemaal.

Natuurlijk heeft de heersende elite samen met de media dit onderzoek verbannen naar de onderste la van het bureau teneinde de resultaten van deze peiling te kunnen verdoezelen. Het is immers een zeer hinderlijk beeld van de huidige werkelijkheid.

Ofwel men ontkent het gewoon ofwel men zegt dat het onzin is.

Men stelt zichzelf gerust en men liegt – men liegt zichzelf voor – zoveel als men kan. Wij zitten echter op een explosief kruitvat. De ‘assimilatie’ en de  ‘integratie’, waarover jarenlang gesproken werd, het zijn niet meer dan sprookjesverhalen. Binnenkort ontploft de boel.

 

De enige oplossing : Fort Europa

 

Het derde gevaar dat de Europeanen bedreigt komt van henzelf, is de apathie, beter gezegd, de apathie van hun leiders en intellectuele klasse.

Dit is een ongekend feit in de geschiedenis. Al tientallen jaren wordt georganiseerd, dan wel toegestaan dat enorme buitenlandse bevolkingsgroepen het land kunnen binnenkomen. Met werkgelegenheid heeft dit al helemaal niets meer te maken. Vaak ook worden deze bevolkingsgroepen zelfs beter behandeld dan de autochtonen.

De ideologie van onvoorwaardelijke liefde voor ‘de Ander’’ , die men prefereert boven de eigen naasten, deze liefde voor de vreemdeling, dit alles leidt tot zelfmoordgedrag en komt voort uit een ontspoorde versie van christelijke liefdadigheid. Slecht geweten, berouw en zelfhaat (masochisme) verbinden zich met drogredenen tot bewerkte concepten die in newspeak [v7] vertolkt worden als ‘openheid’, ‘diversiteit’, ‘kansen–voor-Frankrijk’, ‘samen-leven’, etcetera.

Hoewel de bevolking van eigen bodem hier weinig geloof aan hecht, wordt alles en iedereen verlamd door de zware artillerie van de dominante ideologie. Temeer daar de vrijheid van meningsuiting aangaande immigratie en islam steeds meer onder druk komt te staan, zoals blijkt uit een recente rapportage van ‘Valeurs Actuelles’ [v8]         (04 – 10 juni 2015).

Het wordt gevaarlijk om zijn mening te uiten, dus zwijgt men maar. Moed is immers een eigenschap, die niet overal in ruime mate voorhanden is. Overal verkrijgen moslims en overige minderheden – die er in de toekomst niet meer zullen zijn – privileges en illegale uitzonderingen. Overal intimideren ze of uiten ze bedreigingen en de Staat doet een stap terug.

De situatie op dit moment is dus dat onze leiders niet van plan zijn om de instroom der immigranten definitief te stoppen, hoezeer de autochtone bevolking dat ook zou willen. Dit zou inhouden dat de migrantenstroom omgedraaid wordt, illegalen worden uitgezet en dat de islamisering aan banden wordt gelegd en beperkt.

Dit alles is uitermate veelzeggend over de echte werking van onze democratie. Maar de geschiedenis is soms niet te voorzien…..

De afname van de werkende Europese bevolking compenseren door middel van nog meer immigratie (de oplossing van de Verenigde Naties en de Europese Unie) grenst aan economische waanzin. Japan en China hebben dit begrepen. De belangrijkste reden is dat de immigranten een zeer laag professioneel niveau hebben. De meerderheid komt hierheen om te worden ondersteund, om te profiteren, om te leven op kosten van de Europeanen, om zich onder te dompelen in een parallelle economie, ja zelfs het criminele pad op te gaan. De migranten leveren geen enkel economisch nut op, ze kosten meer dan dat ze opbrengen en produceren. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme last van de criminaliteit, die zij met zich mee brengen, zowel in financieel als in sociologisch opzicht. De uitzonderingen bevestigen de regel.

De keuze voor massale ontwikkelingshulp aan Afrika, hetgeen de immigratie zou stoppen ( these van J.L. Borloo) is absurd en verwant aan een neo-kolonialisme dat nooit gewerkt heeft. En wel om de volgende simpele reden: Men kan wel miljarden investeren in Afrika en het Midden-Oosten, dat zal helaas nooit verhinderen dat er binnenlandse oorlogen blijven bestaan. Het zal geen oplossing bieden voor de incompetentie om zichzelf behoorlijk te besturen. Er zal geen einde komen aan de machtsgroeperingen van dieven en tirannen, die er welig tieren en de inwoners zullen blijven dromen van Europa en hoe daarheen te ontvluchten. Het is een eeuwig terugkerend probleem. En de belachelijke dromen van Amerikanen en Europeanen, om er de ‘democratie’ te introduceren, spatten uiteen tegen de muur der realiteit.

De enige oplossing is derhalve de wet van ‘ieder voor zich’, Dit zou inhouden dat men de ideologie van de Mensenrechten ging verlaten (een revolutionaire stap).

Deze ideologie is inmiddels waanzinnig geworden. Dan is het noodzakelijk de pomp met de aanzuigende werking stop te zetten, die werkt door een grote verscheidenheid aan hulpprogramma’s. Iedere immigrant die Europa binnenkomt (of het nu is als bootvluchteling of  met een visum, per vliegtuig) zou niet meer vanzelfsprekend mogen profiteren van enigerlei recht, hulp of bijdrage.

Een illegaal zou onmiddellijk uitgezet moeten worden, zoals dat de praktijk is in 90 % van de landen die aangesloten zijn bij de VN. Dit soort maatregelen zijn veel effectiever dan de fysieke bewaking van de grenzen. Zonder deze aanzuigende pomp van het Europese Eldorado, zou er geen enkele bootvluchteling op de Middellandse Zee zitten. Ook zouden er geen oneigenlijke toeristen meer zijn die blijven na verloop van hun visa. Er zouden geen nepvluchtelingen meer komen, die halsstarrig blijven, ook wanneer hun asielaanvraag is afgekeurd.

Het dwaze argument van het politiek correcte goedvolk op deze kwestie is: Maar Europa gaat zich dan verschansen in bunkers achter de grenzen. Welnu, liever gesloten grenzen dan chaos met open grenzen. Welvaart, macht, identiteit en voorspoed werden in de geschiedenis nooit verkregen door naties en volkeren die open grenzen hadden.

Als extra argument voeren politici en intellectuelen aan dat het etnisch samenwonen perfect verloopt, hetgeen klopt in de mooie wijken waar zij verblijven (en dan nog…) en waar allochtonen slechts mondjesmaat te vinden zijn, maar het gaat absoluut niet op in de rest van het land. Leugens en het verdraaien van de realiteit zijn altijd het werk geweest van de hofmeiers van totalitaire systemen: “Alles gaat goed, mevrouw de Markiezin” [v9].

De rechtbank van de Geschiedenis deelt geen cadeautjes uit aan volkeren die het laten afweten en zeker niet aan landen waar men toestaat dat een kleine elite een politiek volgt, die radicaal ingaat tegen de wensen van het volk, aldus de ware democratie verachtend. Het principe van verantwoordelijkheid gaat evenzeer op voor landen als voor individuen. Men ondergaat slechts datgene gewillig, waarin men toegestemd heeft.

Geconfronteerd met al deze bedreigingen, moet men zich er bewust van worden, uitgaande van eenvoudige wiskundige en demografische redenen, dat het nog niet te laat is. Maar de tijd dringt. Men moet wakker worden, opstaan en zich verdedigen.

Zo niet, dan is het gedaan. Dan gaat Europa op zwart.

Het oorspronkelijke artikel werd in het Frans gepubliceerd op 8 juni 2015 en is hier te vinden.

Voetnoten van de vertaler :

[v1] De mediaan is het getal dat een groep waarnemingen precies in tweeën deelt.

Voorbeeld : 50 % van de bevolking is ouder dan 20 jaar,  50 % is jonger dan 20
jaar. Dan is de mediaan dus 20.

 

[v2] Brookings Institution : Amerikaanse onafhankelijke private denktank.

 

[v3] Ligurië : Streek in het noordwesten van Italië, grenzend aan Frankrijk en aan
zee. De grootste stad in dit gebied is Genua.

 

[v4] William H. Frey : Amerikaanse demograaf. Auteur van diverse artikelen en
boeken omtrent immigratie, demografie, stedelijke populaties en aanverwante
onderwerpen. Werkzaam in de VS.

 

[v5] INED : Institut national d’études démografiques : Nationaal instituut ten
behoeve van demografisch onderzoek.

INSEE : L’Institut national de la statistique et des études économiques :
Nationaal instituut ten behoeve van statistische en economische onderzoeken

[v6] ICM research : Een Brits onderzoeks-instituut, gericht op het doen van
peilingen

 

[v7] Newspeak : Een verwijzing naar de nieuwe , modieuze taal uit de roman “1984”
van George Orwell.

 

[v8] Valeurs Actuelles  : Frans  liberaal tijdschrift. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld
Elsevier in Nederland.

 

[v9] “Alles gaat goed, mevrouw de Markiezin”  : Dit is een soort uitdrukking
in Frankrijk om aan te geven dat men verblind is ten opzichte van een
hopeloze situatie.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

33 Reacties

 1. Glorietijd. Een gouden eeuw om trots op te wezen. In Europa waren er meer landen die het goede voorbeeld volgden. Frankrijk was er èèn van. De generatie die nu op laatste benen loopt zwijmelt van vergane glorie. Terwijl zij niet inzien de enorme mogelijkheden om de bocht, hun graf. Veel vastgeroest denken is in hun leven verwijderd. Dat is goed nieuws voor deze en komende generaties. Op het veld van eer sneuvelen als belangrijkste. Van echt naar piefpaf roepen is vooruitgang, geen achter. Slecht nieuws voor mensen die normaal aanwezig zijn bij stilte en herdenken.
  Zo belangrijk voor gezagsdragers, na terugkomst, in 1945.
  Europese cultuur heeft zonnekoning, waaghuis, en kolonialisme als fundament.
  Veel om tevreden over te zijn wat oude mensen niet snappen maar wel begrijpelijk is.

 2. De goedmensen maken zich wel druk over de opwarming van de aarde, maar voor de islamisering van de aarde zijn ze blind.

 3. De oplossing voor overbevolking is voorhanden. Als politici net zoveel daarin spenderen, als nu in windenergie, kan de bevolkingsgroei nog op tijd gestopt worden. 1 prikje, en omkeerbaar, die bestaat uit lichaamseigen stof, in te spuiten in de zaadleider. In 10 minuten gepiept. Wil je toch kinderen, dan kan het met een ander prikje ongedaan gemaakt worden. Kost niets.
  Geef iedere Afrikaan met 2 kinderen 1000 doller, onder de voorwaarde van het geven van het prikje, en zie, de bevolkingsgroei zal op tijd stoppen. En indien men het ongedaan wil maken kan dat ook.
  Vasalgel heet het, en de vrouw hoeft geen pillen meer te slikken of operaties ondergaan. Hetzelfde geldt voor de man.
  Maak hier nu eens werk van!
  http://www.telegraaf.nl/gezondheid/23068998/__Mannelijke_anticonceptie_op_komst__.html

 4. Het vechten tegen de primitieve geloven uit het midden oosten heeft m.i. weinig zin. Het activeert alleen maar tegenacties Bovendien elk mens heeft hier dezelfde rechten dus ook op gelijk niveau recht van spreken. Daar gaat het over dat bedoelt Fay. Wij als natie, gemeenschap zullen minimale eisen moeten stellen aan het beschavingsniveau van de aspirant nieuwkomers waaraan niet aan getornd kan worden. Onbespreekbaar Als belangrijkste boerka, hoofddoek, gescheiden-man vrouw in onderwijs, sport is ondenkbaar in onze gemeenschap . Religieuze stigma’s in openbare ruimte gebeurd gewoon niet. Het gevaar zit m.i. niet in de Islam maar wel bij diegene die Islamitische wetten hier toestaan . Het verbaasd mij dan ook niets dat onze vrouwen door een gelovige uit en andere tijd op haar gedrag wordt aangesproken. Die man denkt gewoon zo

 5. Nederlander65

  3 augustus 2015 op 09:47

  En dit alles dankzij het in de jaren 70 met Arabieren afgesproken “goedkope olie voor immigratie”. Wie denkt dat het erg is, vergist zich. Dit is pas het begin. Er staan er honderdduizenden of zelfs miljoenen klaar om te komen. Lekker gemaakt door de selfies en sms-jes (met dure telefoons !) die de illegalen hier aan het thuisfront sturen. En zowel de VN als EU juicht het toe. Europa overspoelen met miljoenen nutteloze, onwillige golddiggers die ook nog vaak moslim zijn is het doel. Waarom ? Geen idee. Misschien om een reden te hebben de totalitaire staat verder op te tuigen ? Misschien crypto-marxisme, zodat links éindelijk die verfoeide westerse vrije samenleving kapot kan maken zonder dat ze zelf een revolutie moeten organiseren ? Ik vermoed heel sterk het laatste. De vluchtelingen zijn een middel, een nieuw proletariaat, om Europa voorgoed tot cultuurmarxistische woestenij te maken.

 6. Faye geeft duidelijke feiten, maar dringen deze feiten door tot de meerderheid van de kudde? Ik zie alleen maar gemakzucht, luiheid, domheid, onwetendheid en ruggengraatloosheid om me heen. De politiek correcte dictatuur van regentenkliek, media en onderwijs heeft zijn verwoestende werk gedaan. Huilen en janken over al die “zielige zogenaamde vluchtelingen” : het wordt erin geramd door media, onderwijs en regentenkliek. En de meerderheid heeft gewoon niet door hoe de samenleving wordt verwoest en onze vrijheden en cultuur het onderspit gaan delven.
  Onze technologische en ook nu nog militaire overmacht wordt niet ingezet om ons van de islamitische barbarij en de ongecontroleerde immigratie te ontdoen. De politiek correcte dictatuur predikt de import van achterlijkheid, armoede en criminaliteit.
  De kudde zal wakker moeten worden om de zaak nog te keren, maar daar is geen enkel zicht op. De indoctrinatie heeft zijn smerige werk gedaan: en de kudde bleek en blijkt daarvoor vatbaar.

 7. Europese beschaving bekijken. Neem W.O 1 als voorbeeld voor de realistische mens. Voor de meer romantische mens, Duivelseiland. De denkende biologische mens is afhankelijk van iets wat in Quantum theorie denken niet aan de orde komt . het heet voedsel. De gever van dat maakt uit de lijn van denken voor minder bedeelde denkers.

 8. “De gemiddelde leeftijd in Europa is momenteel 38 jaar en als er niets verandert, zal dat 52 jaar zijn in 2050.”

  Nou deze meneer mag dan intellectueel zijn, maar die heeft ze ook niet helemaal op een rijtje dus. Maar er maar 76 jaar van nu.

 9. Alles goed en aardig, maar één artikel is niet voldoende om de ‘linkse’ landverraders die vol met zelfhaat zich ondergeschikt maken aan de islam om te turnen.

  Wij moeten goed beseffen dat het vooral een denkfout is als men over gaat tot de islam, rede en logica werken niet meer. Argumenten treffen geen voedingsbodem. De geest is al vervuild met dogma’s!

  Het is daarom noodzakelijk dat de toon en het niveau van de artikelen op de hurken wordt gebracht, op gelijke hoogte met mensen die het allemaal niet meer kunnen bevatten. Het soort mensen dat de volgende stelling zou kunnen onderschrijven: “Er is zoveel onrecht op de wereld en zoveel misdaad, er zou meer islam moeten komen!”

  Het echte probleem achter de islam is niet de misdaad en het onrecht, maar een zeer grote groep mensen die stuurloos ronddoolt, zonder enige denkkader. De islam zorgt er voor dat zij tenminste een keer per dag hun kont wassen en dat ze niet allemaal iedereen uitmoorden. Een groot dilemma.

 10. Goed artikel !
  Naast demografische oorzaken worden politieke correctheid en masochisme van de Europese elites en apathie en angst bij de rest van de Europese bevolking als oorzaken van deze ramp aangewezen.
  Maar wellicht is er wat meer aan de hand:

  Iedereen wist dat sancties tegen Rusland uiteindelijk slecht voor de eigen economie zouden zijn. Maar toch gebeurd het. Waarom? Omdat de bekende of beter, beruchte 1% en met name Washington’s neo-cons die sancties opgelegd willen hebben. Washington wil Rusland op de knieën, mede ten koste van Europa en we werken er enthousiast aan mee.

  Wat algemener:
  Iedereen weet dat oorlog meer kapot maakt dan het tegenovergestelde. Toch is er doorlopend oorlog en doen wij in West Europa er fanatiek aan mee. Waarom? Omdat oorlog voordeel brengt voor de 1%, inclusief banken, groot industrie en het militaire industriële complex.

  Ik denk dat die massa immigratie met complete chaos als gevolg mogelijk gemaakt wordt door de 1% die deze chaos wil…

 11. Denken en toch de boot missen. Die boot heet global en vaart al een tijdje op eigen kracht met iedereen, religie uitgezonderd, aan boord. Lang geleden werden bouwplannen gemaakt, bewaard, en er aan toegevoegd. Columbus maakte het af door te gaan ontdekken en vinden. Het schip ging van een kade die romantisch Russische revolutie werd genoemd. Een tweede succesvolle poging na de mislukte Franse. Het resultaat mag er wezen. Europa verloor alle koloniën. Wat miljoenen mensen tevreden maakte in alle buiten Europa gelegen wereld delen. De planeet aarde, vandaag, ziet er weer normaal uit. Overblijvende problemen zijn minimaal vergeleken met wat het ooit was. Denkers, vooral van de familie Groot, moeten hier rekening mee houden, ook Franse.

 12. Waarom willen politici en de media het volk kapot maken?

  • Omdat ze nationalisme als een bedreiging zien. Ze denken dat nationalisme de oorzaak is voor twee hele grote oorlogen (volgens mij niet juist, het is de politieke elite zelf die oorlog voert) en tevens dat nationalisme een bedreiging is voor het Europese Project. Wat wel juist is. Niemand wil ondergedompeld worden in een multicultureel experiment waar een nieuw Europees volk uit geboren moet worden met kenmerken die niemand kan voorspellen. Ik geloof dat het een Oostduitse politicus was die zei dat het marxisme niet het probleem was, het Duitse volk wel. Zo denken ze bij de EU ook.

   Daarnaast vinden ze het leuk om de hele wereld te managen: oorlogje hier vredesmissie daar, nog wat economische sancties en smeercampagnes via de media om andere spelers onder druk te zetten. Hoe groter de politieke entiteit waar je deel van uitmaakt, hoe meer invloed je hebt op het geopolitieke schaakbord. Iedereen kent de president van de VS, niemand weet wie de premier van Zwitserland is.

  • @Koffij…

   U stelt zich die vraag, ik stel mij die vraag, maar de betreffende Poltici en Media durven die vraag nog niet eens hardop uit te spreken… wellicht is dàt nu juist het probleem ! Want hoe zouden zij ( juist als de meest-verantwoordelijken) ooit aan
   een ethisch verantwoorde beantwoording ervan in staat moeten worden geacht ?

 13. “De enige oplossing is derhalve de wet van ‘ieder voor zich’, Dit zou inhouden dat men de ideologie van de Mensenrechten ging verlaten (een revolutionaire stap). Deze ideologie is inmiddels waanzinnig geworden. ”

  Eerst een probleem gecreerd en vervolgens als oplossing de mensenrechten willen afschaffen… En wat dan zonder mensenrechten? Nog meer , en dan ook gelijk legaal, onderdrukt worden? Lekkere intellectueel. Of zou die ook stiekempjes een vrijmetselaartje zijn?

  Die man doet net of dat de mensenrechten nu wel tellen. Wat een warhoofd. Kennelijk zit mijnheer ergens bovenin en heeft allang zelf geen voeling meer met daaronder.

 14. Ik kende het stuk reeds. Dank je Joost voor de vertaling en het plaatsen hier!

 15. heel interessant
  oplossing? geen,voorlopig

 16. Somber artikel.
  Vraagje aan de reaguurders.
  Hoeveel knderen hebt u in uw gezin?
  Ik 4 met een 5e op komst.
  Het tij valt te keren wil ik maar zeggen.

  • als ik u was zou ik ook liever positief blijven met 5 kids.
   .
   hoop voor uw kids en voor mij natuurlijk zeker dat het tij gaat keren…

  • Maarten,
   Tot in de jaren 70 werd ik altijd kwaad als mensen met 5 kinderen de overbevolking in de hand werkten. Nu ben ik daar heel anders over gaan denken. Dat komt dus door de Islamisering. Een Hollands gezinnetje met 5 kids, daar wordt ik vrolijk van, omdat het evenwicht daardoor weer een beetje wordt hersteld. Voor ons is de baarmoeder ook het wapen bij uitstek.

 17. We hebben nog op twee punten voorsprong op de Arabische en zwart Afrika, we kunnen zaken beter efficiënter organiseren, en we hebben nog superieure militaire kracht. Dat laatste zijn we in NAVO verband aan het uitlenen voor de islamistische strijd van Turkije door de hersenloze politici, en in plaats ons tegen islamitisering te beschermen, gaan we Rusland tegen het harnas jagen. En van de weinige bondgenoten die we voorhanden hebben als/het gaat om de verdediging van Europa.

 18. Het ziet er somber uit. Op mijn werk is iedereen apathies, als gevolg van honderden nieuwsuur/NOS journaals, met de bekende reflexen als je de gevaren benoemt (de Bijbel is ook een gewelddadig boek, wij hebben die landen uitgebuit, nu is het onze beurt, de vergrijzing komt er aan) De enige NOS journalist die wijs werd was Cees Sorgdrager, die aan het eind van zijn carrière er voor uit kwam op Fortuyn te stemmen, aangezien de elite in een papieren werkelijkheid leeft. Er zijn pijnloze oplossingen voor de groei van de bevolking. Onlangs is er een uitvinding gedaan, met een ingreep vergelijkbaar met een tetanusprik krijg je als man een ongevaarlijk lichaamseigen goedje ingespoten in je zaadleider. Afgelopen met kinderen maken, en het is ook omkeerbaar, want met een andere prik kun je het goedje oplossen. Als de VN daar nu eens werk van maakt, i.p.v. plannen die moeten voorkomen dat de profeet wordt beledigd.
  Ik heb niet lang geleden 2 kinderen op de wereld gezet, met wat voor toekomst?

 19. Nogal wat burgers hebben zich laten omkopen met de beloftes van de verzorgingsstaat. Sommigen laten zich bovendien goed betalen in een relaxed ambtenarenbaantje. Met andere woorden: men heeft wat te verliezen. Van wat overblijft wordt een flink deel permanent gehersenspoeld via het onderwijs en de media. Daarnaast mogen enkelen hopen dat zij misschien ook ooit in een relaxed ambtenarenbaantje met uitstekende emolumenten terecht zullen komen.

  Uiteindelijk is het probleem het feit dat u bestuurd wilt worden en het megalomane herverdelingsspektakel wat daarmee verbonden is. Dat de bestuurlijke elite zelf haar eigen belangen laat prevaleren boven die van anderen is niet meer dan te verwachten; de geschiedenis is hier duidelijk over. U moet dat nu toch eens gaan begrijpen. Velen hier hopen op de PVV, maar een overwinning daarvan zal weinig te betekenen hebben. Ik verwijs hiervoor naar de reacties van de EU op het Griekse referendum.

  • eens met uw betoging tot hierrrr, ” Velen hier hopen op de PVV, maar een overwinning daarvan zal weinig te betekenen hebben. Ik verwijs hiervoor naar de reacties van de EU op het Griekse referendum”
   .
   wilt u nou werkelijk het griekse referendum gelijk stellen met het politieke doel van de pvv ?
   .
   nee, een vreemde vergelijking hr keinstein.

 20. Demografische bewegingen zijn van alle tijden. Gedurende de builenpest stierf, in sommige streken, naar schatting de helft van de bevolking. Tijdens de Reformatie werd in Centraal Europa tweederde van de bevolking afgeslacht. De twee wereldoorlogen hebben een ravage aangericht onder het mannelijke deel van de bevolking. Ofschoon het beslist niet makkelijk zal zijn geweest voor degene die overbleven, komt dat wel weer goed. De planmatige culturele genocide die door de EU over ons uitgestort wordt is van een heel ander kaliber.

  Uiteraard gebeurt dit niet om de beschreven demografische processen te compenseren, dan zou er wel een selectiever deurbeleid worden gevoerd. Het vernietigen van de diverse, nationale, culturele eigenheden en eigenaardigheden is noodzakelijk voor de creatie van de Europese superstaat. Een project dat noodzakelijk wordt geacht om de militaire driften van de diverse regionale politici te beteugelen. De facto worden die driften slechts verplaatst en uitvergroot.

 21. Feitelijk ontstond deze door de aanzienlijke daling van zijn kinder- en jeugdsterfte, hetgeen een direct gevolg was van de verbeterde hygiëne, voeding en medische zorg van de kolonisten.
  _____________

  Met de nodige gevolgen, die we nu ondervinden.

  • De goedmens is een egotripper die kikt op zijn goede daden, maar blind is voor de gevolgen ervan. Nog steeds worden miljarden besteed om de kindersterfte in de “derde wereld” te bestrijden. De gevolgen zijn desastreus.
   In Europa hebben we de hygiene en de gezondheidsszorg gecompenseerd door geboortebeperking. Maar ook dat zal op termijn desastreus uitpakken, omdat elke natuurlijke selectie is weggenomen. Volgens mij is dat nu al merkbaar door meer ziekelijke individuen, zowel lichamelijk als geestelijk. Misschien is het goedmenssyndroom ook wel een vorm van degeneratie!

 22. Joost, je dicht precies het gat dat de “qualiteits” pers moet laten vallen onder de gelijkschakeling.
  Franse en Duitse artikels sla ik meestal over omdat het te veel tijd vergt.
  Vertalingen worden ook beheerst door de elite, zo is het boek van Sylvain Gouguenheim “Aristote au mont Saint-Michel”, nog steeds niet vertaald om de mythe van de belangrijkheid van de islam voor de toegankelijkheid van Grieks/Romeinse klassieken, instant te houden.
  Hoe kom je aan de vertaler?

  • Joost Niemöller

   1 augustus 2015 op 16:43

   beste sprx, de vertaler wil liever anoniem blijven. Ik ken hem.

   • Sorry, het ging mij om de methode niet de naam, vertalen kost nogal veel en het geld zal jou ook niet op de rug groeien.
    Verzin een list, zo iets.
    Maar het evengoed wel weer een teken aan de wand, dat wanneer je kritische texten vertaalt, niet eens schrijft, je al bang moet zijn voor je inkomen.

 23. Bedankt Joost voor deze informatie, je bent erg zinvol bezig.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑