Hitler en de islam (2)

Door Joost Niemöller

 

Wat had Hitler zelf met de islam? Om die vraag goed te beantwoorden, moet eerst worden vastgesteld dat de islam in de tijd van Hitler vrijwel niets voorstelde. De Ottomanen waren bij de eerste Balkan oorlog praktisch uit Europa verdreven, en onder de door Hitler bewonderde Atatürk en de Jong-Turken  was een seculiere beweging ingezet. In het nieuwe Turkije was nationalisme belangrijker dan de islam. Hitler deelde die nationalistische ideologie en dat was ook de reden waarom onder de nazi’s en bij Hitler zoveel bewondering bestond voor de dictator Atatürk en zijn moderniseringsbeweging. Maar Hitler zocht, met name onder invloed van Himmler, in de islamitische ideologie een verenigende bondgenoot, zo beschrijft David Motadel met veel voorbeelden in zijn Islam and Nazi Germany’s War.

Die verenigende bondgenoot was de islam. Het probleem van Hitler was niet alleen dat er voor die wereldislam onder de Turken van toen weinig animo was. De moslims vielen in die tijd nauwelijks te verenigen. Dat zou ook een groot probleem worden bij de imamopleiding die Hitler in Dresden opzette: daar werd een pan-islamitische visie neergezet, maar Perzen, Pakistanen, Turken, Arabieren, laat staan soennieten en shiïten bleken in de praktijk zelfs nauwelijks met elkaar in dezelfde klas te willen zitten! Hitler en de zijnen kregen veel steun van de Bosniërs, die vochten tegen de met de Russen verbonden Serven, en onder moslimvolkeren in de Sovjet Unie, die onder Stalin  nauwelijks nog hun geloof mochten uitoefenen, zoals de Krim-Tataren en de islamvolkeren in de Kaukasus. Daar ontstonden SS-eenheden, die overigens in WO II alleen propagandistisch en nauwelijks militaire belang zouden hebben. De nazi’s slaagden er, ondanks de aanvankelijke successen van generaal Rommel in Noord Afrika niet in om structureel voet aan de bodem te krijgen in de Arabische wereld. Ook de pogingen van de nazi’s om onder moslims in India een islamopstand tegen de Engelse kolonisten te organiseren, mislukten. Mede omdat, anders dan de Sovjets, de Britten en de Fransen in hun koloniën geen ideologische strijd tegen de islam voerden. Die waren zich, net als de Nederlandse kolonisten in Nederlands-Indië, tezeer bewust van het gevaar van de islam (lees daarover Snouck Hurgronje) en waren zo verstandig om de ideologische confrontatie niet aan te gaan en daarmee het vuur van het islambewustzijn aan te wakkeren.

De moslims zaten in de dagen van de nazi ideologie  ‘opgesloten’ in hun etnische en nationalistische verdeeldheid. De huidige islamitische bewegingen zoals de Moslimbroederschap in Egypte, met hun voorliefde voor het nazisme, waren toen nog nauwelijks ontwikkeld. En van ISIS of Al Qaida was uiteraard nog helemaal geen sprake.

De islam was in de dagen van Hitler een etnische, dan wel nationale zaak. En dat was voor Hitler een probleem. Dat was ironisch, want juist de nazi’s streefden ook zelf met hun Groot-Duitse gedachte een etnische en nationalistische gemeenschap na.

Daarnaast was er binnen het chaotische geheel van fascisme, nationaal-socialisme en nazisme natuurlijk ook een ideologie, die Hitler trachtte aan te wenden voor een groter doel. Vandaar dat hij verwantschap voelde met de Japanners, de Italianen, de Spanjaarden. Andere rassen, gelijke ideologie.  En zo ook met de door hem veel minder belangrijk bevonden moslims.

De ideologische overeenkomsten tussen de nazi ideologie en de islam liggen voor de hand:

Antidemocratisch

Antisemitisch. 

Oorlogszuchtig.

Antichristelijk.

Die overeenkomsten zouden door de nazi ideologen en door de islamideologen worden uitgebuit. Dat wordt uitvoerig beschreven in Islam and Nazi Germany’s War. Waarbij natuurlijk gelijk moet worden aangetekend dat de islamideologen binnen het nazirijk geen enkele rol van betekenis speelden. Het waren de handpopjes van Hitler. Moslims waren curiositeiten. Hitler stond positief tegenover de islam, maar hij vond het niet de moeite waard om het als werkelijk alternatief te omarmen. Daarvoor was het voor hem te onbelangrijk. En daarvoor keek hij ook teveel neer op Turken, Arabieren enzovoort als ras.

Wie bijvoorbeeld de onder de details bezwijkende, superdikke  biografie over Hitler leest van Ian Kershaw, zal daarin de islam niet als serieus onderwerp tegenkomen. Net zo min als in andere Hitlerbiografieën, van John Toland, of Werner Maser.

Dat kwam niet omdat Hitler niet over de noodzakelijke intellectuele honger zou beschikken. Een zeer interessant boek over de bibliotheek van Hitler, werd bijvoorbeeld geschreven door Timothy W. Ryback: Hitler’s Private Library. Volgens Ryback was Hitler een obsessieve lezer. Vooral ’s nachts las hij. Veel over krijgsgeschiedenis, oude mythen, de occulte wereld, rassentheorieën, de katholieke kerk, het christendom, kunst, architectuur. Maar de islam wordt in dit uitputtende boek niet eens vermeld.

Zeker, de islam wordt enkele keren genoemd door Hitler in de ‘Tafelgesprekken.’ (PDF) Maar in Mein Kampf, (PDF Nederlandse vertaling) nu zo populair in de islamwereld, wordt de ‘islam’ helemaal niet genoemd, en het ‘Mohammedanisme’ alleen in een tussenvoegsel. En dan gaat het nog over het christendom ook.

De moslims waren irrelevante vrienden. En de islam was interessant als een variant op het christendom.

Wel een interessante variant overigens. Net zoals de voor het nazisme invloedrijke filosoof Nietzsche de islam zag als de verbeterde versie van het verfoeide christendom waar nog wel iets mee aan te vangen was, zo zag ook de Nietzschiaan Hitler de islam. Hitler was, net als Nietzsche, geen atheïst, maar had ethische bezwaren tegen het christendom. Het christendom was niet strijdvaardig.

Het was, zo zei Hitler, aan het christendom te danken dat het Romeinse rijk ineenstortte. Als de islam zich eerder uit het christendom had ontwikkeld, dan was er, onder Germaanse invloed, een Romeins wereldrijk ontstaan, dat nog steeds de dienst uitmaakt:

Without Christianity, we should not have had Islam. The Roman Empire, under Germanic influence, would have developed in the direction of world-domination, and humanity would not have extinguished fifteen centuries of civilisation at a single stroke.

Het was, zei Hitler, het geluk van de Japanners dat ze nooit onder invloed van het christendom zijn geraakt, waardoor hun politieke filosofie, net als bij de islam, niet gecorrumpeerd is geraakt door een vorm van terrorisme, maar er een belofte van geluk is gekomen.

The fact that the Japanese have retained their political philosophy, which is one of the essential reasons for their successes, is due to their having been saved in time from the views of Christianity. Just as in Islam, there is no kind of terrorism in the Japanese State religion, but, on the contrary, a promise of happiness.

Pas aan het einde van de oorlog zou Hitler spijt van krijgen dat hij de islam niet belangrijk genoeg had bevonden. Hij zou, vond Hitler zelf, zijn kaarten teveel hebben gezet op de uiteindelijk voor hem nutteloze Italianen met hun koloniale ambities in Noord-Afrika, waarmee hij de moslims in die gebieden onnodig van zich vervreemd zou hebben.

Maar Hitler had, zo omschrijft Motadel, nooit de serieuze ambitie om de door het Westen en door de Sovjet Unie beheerste moslimlanden werkelijk te bevrijden. Dat aspect wordt nog eens extra benadrukt door Volker Koop, in diens Hitlers Muslime: Hitler bedroog de moslims met zijn bevrijdingsbeloften. In de ‘tafelgesprekken’ fantaseert Hitler over de Krim als zijnde een toekomende Duitse kolonie, niet als een onafhankelijk moslimland. In de Engelse tegenpropaganda in de moslimwereld werd er dan ook op gewezen dat Hitler moslims zag als Untermenschen. (Alsof ze dat zelf niet deden.)

Over de moslims sprak Hitler dan ook lang niet altijd positief. In de ‘tafelgesprekken’ zag hij ze ook in de geschiedenis als een van de groepen die trachtte de Europese beschaving te overrulen:

First of all it was the Greeks attacked by the Persians, then the Carthaginians’ expedition against Rome, the Huns in the battle of the Catalaunian Fields, the wars against Islam beginning with the battle of Poitiers, and finally the onslaught of the Mongols, from which Europe was saved by a miracle— one asks what internal difficulty held them back. And now we’re facing the worst attack of all, the attack of Asia mobilised by Bolshevism.

Maar de duivelse dromer Hitler was, als vaker, niet consequent. In diezelfde ‘tafelgesprekken’ fantaseert hij er een keer over wat er gebeurd zou zijn als Karel Martel niet de slag bij Poitiers had gewonnen. Dan was heel Europa bekeerd tot de islam, was de ideologie van het ‘heroïsme’ gaan heersen en hadden de Europeanen zo de Joods-Christelijke moraal kunnen overwinnen, met als gevolg dat de Germaanse rassen de hele wereld in eigendom hadden gekregen:

Then, with the advent of Christianity, came the barbarians. The chivalry of the Castilians has been inherited from the Arabs. Had Charles Martel not been victorious at Poitiers —already, you see, the world had fallen into the hands of the Jews, so gutless a thing was Christianity!—then we should in all probability have been converted to Mohammedanism, that cult which glorifies heroism and which opens the seventh Heaven to the bold warrior alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so.

En daarin horen we toch heel duidelijk een echo van Nietzsche in de Antichrist:

If Islam despises Christianity, it has a thousandfold right to do so: Islam at least assumes that it is dealing with men… Christianity destroyed for us the whole harvest of ancient civilization, and later it also destroyed for us the whole harvest of Mohammedan civilization. The wonderful culture of the Moors in Spain, which was fundamentally nearer to us and appealed more to our senses and tastes than that of Rome and Greece, was trampled down (—I do not say by what sort of feet—) Why? Because it had to thank noble and manly instincts for its origin—because it said yes to life, even to the rare and refined luxuriousness of Moorish life!… The crusaders later made war on something before which it would have been more fitting for them to have grovelled in the dust—a civilization beside which even that of our nineteenth century seems very poor and very “senile.”—What they wanted, of course, was booty: the orient was rich…. Let us put aside our prejudices! The crusades were a higher form of piracy, nothing more! The German nobility, which is fundamentally a Viking nobility, was in its element there: the church knew only too well how the German nobility was to be won…. The German noble, always the “Swiss guard” of the church, always in the service of every bad instinct of the church—but well paid…. Consider the fact that it is precisely the aid of German swords and German blood and valour that has enabled the church to carry through its war to the death upon everything noble on earth! At this point a host of painful questions suggest themselves. The German nobility stands outside the history of the higher civilization: the reason is obvious…. Christianity, alcohol—the two great means of corruption…. Intrinsically there should be no more choice between Islam and Christianity than there is between an Arab and a Jew. The decision is already reached; nobody remains at liberty to choose here. Either a man is a Chandala or he is not…. “War to the knife with Rome! Peace and friendship with Islam!”: this was the feeling, this was the act, of that great free spirit, that genius among German emperors, Frederick II. What! must a German first be a genius, a free spirit, before he can feel decently? I can’t make out how a German could ever feel Christian….

Wordt vervolgd

Lees hier deel 1

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

19 Reacties

 1. @ joost niemöller
  beide delen van Ian Kershaw bedoel ik

 2. @ joost niemöller
  Ik heb beide delen van de Hitler biografie staan, heel interessant maar zo tjokvol met feiten dat ik er moeilijk doorheen kom.
  Welke wat makkelijker leesbare biografie raadt je aan?

 3. Als het doel van deze serie is om de moslimknuffelaars in diskrediet te brengen, is dat natuurlijk OK. Maar er zit ook een keerzijde aan de verwijzing naar de band tussen Nazisme en islam: Neonazi’s zouden erdoor in de verleiding kunnen komen sympathie voor de islam op te brengen. Dat zou een slechte zaak zijn. Die Neonazi’s hebben we (als het erop aan komt) zelf nodig als bondgenoten TEGEN de mohammedanen.

 4. Het plan Barbarossa was de inleiding van de romantiek. De allergrootste vijand van Communisme op deze planeet was en is de islam. In hun wereld ben je baas of soort slaaf. Noem het knecht. De filosofie van communisme gaat regelrecht in tegen hun handleiding. Met als macht centrum de moskee en niet Kremlin. Duitsland had in Nederland de NSB +alle ambtenaren, uitzonderingen daargelaten, als bondgenoot. Die traden als èèn man in Duitse Adolf dienst. Rusland had zijn NSB in de vorm van islam in 1941. En gebruikte de gelovigen ook als een middel om te winnen. De afloop is bekend.

 5. Het nazisme was een totaal achterlijke ideologie. Himmler, de belangrijkste nazi na Hitler, was zo gek als een deur. Hij dacht dat hij een gereïncarneerde Duitse koning was, was overtuigd van het bestaan van occulte krachten, dat de Ariërs afstamden van Atlantis, liet o.a. onderzoeken doen in Tibet en in Maya tempels en, geloof het of niet, hij dacht dat er rituelen en instrumenten waren te vinden om doden tot leven te wekken.
  Hoe krankzinnig kun je zijn. Nazi’s waren totaal gestoord en ook dat is weer een overeenkomst met de islam.

  • Je kunt ze niet over 1 kam scheren. Ik heb net een autobiografie van Albert Speer gelezen. Hij lijkt me toch een zeer redelijk persoon.

 6. Joost, je schrijft:
  “Als de islam zich eerder uit het christendom had ontwikkeld, dan was er, onder Germaanse invloed, een Romeins wereldrijk ontstaan, dat nog steeds de dienst uitmaakt”
  Uit de Engelse text (Without Christianity, we should not have had Islam) begrijp ik dat zonder het Christendom het Romeinse rijk nog zou bestaan, en dat DAARDOOR de Islam geen kans had gehad om zich überhaupt te ontwikkelen..
  Het verschil is dat in het ene geval aan de Islam een positieve werking wordt toegedicht, en in het andere geval er alleen sprake is van een negatieve werking van het christendom.

 7. En reken maar dat het steeds erger zal worden met de islam-nazificering.
  Ik werk als vrijwilliger voor een stichting die mensen helpt met allerlei formulieren invullen en aanvragen doen. Ik twijfel echt of ik er mee door zal gaan. Pakweg driekwart van mijn klanten zijn allochtoon, waaronder veel Somaliërs en Syriërs.
  Ze zijn brutaal, smijten zomaar de papieren in envelop op tafel en weigeren NL te spreken. Ze zijn hier soms al meerdere jaren en krijgen steeds uitstel en zelfs vaak afstel van hun inburgeringsplicht. Ingepakt in dikke gewaden , betalen niets, overal schulden en worden dan toch overal geholpen en gepamperd.
  Ik kan dit niet meer aanzien eigenlijk en denk er over om te stoppen en mijn werk voort te zetten bij een ouderenbond in onze gemeente, waar ik niet de hele dag met gillende en brutale Afrikanen wordt geconfronteerd.

  Er is een bezetting gaande mensen, zoveel kan ik wel zeggen,.

  • En wat vinden de andere vrijwilligers daarvan? Als je bevindingen zijn zoals je beschrijft, kan ik me niet voorstellen dat er nog 1 wil blijven helpen. Of het moesten reeds “ingeburgerde” allochtone collaborateurs zijn.

   • @Koos. Helaas nog geen antwoord kunnen lezen op uw vraag m.b.t. de andere vrijwilligers. Helaas kan ik u spontaan het antwoord wel geven. Tweewekelijks kom ik de autochtone witmens tegen die al 40/50 jaar als vrijwilliger werkt voor de voetbalvereniging(en). Die verenigingen zijn verzwart omdat gebleken is dat echte allochtone verenigingen vaak na verloop van tijd geschorst worden wegens bijv. wangedrag. De aanstichters van dit gedrag en een deel van de aanhang komen dan terecht bij de oorspronkelijk witte vereniging die gemeentelijke ubsidie krijgt om hen binnen te houden. Omdat men al 40/50 jaar een vaak betere liefde heeft in bijv. de kantine dan thuis (ook andere mogelijkheden) blijft men ondanks alles de vereniging trouw. Daarbij hoopt men tegen beter weten in op betere tijden. Het zijn niet mijn woorden maar ik hoorde ze van die vrijwilligers. Het is immers ontzettend moeilijk om je hobby te laten afpakken door anderen en dan in een zwart gat (humor) te vallen.

    • Bestaan er dan helemaal geen witte voetbalclubs meer in de randstad? Dan moeten ze worden opgericht. Dat is misschien niet politiek correct, maar het zou een leuk experiment zijn of ze ook beter presteren. De Bataafse boys.

 8. Dat is niet zo moeilijk hoor. Dat is vooral begonnen tijdens de rampzalige Verlichting. En al een beetje daarvoor, tijdens de reformatie.
  Maar vooral de Franse revolutie en de verlichting hebben verwoestend werk gedaan. De onzinnige gedachte dat “iedereen gelijk” is, heeft de wereld onnoemelijk veel schade berokkend. In die 18e eeuw is de kiem gelegd voor het partij kiezen voor anderen dan je eigen volk. Heel nobel, maar het zorgt er voor dat je eigen volk uiteindelijk ten onder gaat.
  In de 19e en 20e eeuw is dat ideaal nog veel verder doorgezet. Met rode dominees en allerlei socialistische “ekspieriermenten” waardoor we nu met een rubbeltegel-samenleving zitten waarin iedere vorm van geweld taboe is. Ook geweld dat nodig is om indringers af te weren of kwaadwillende elementen onschadelijk te maken.
  De wijze waarop de politie momenteel wordt gecriminaliseerd is daar een lelijke uitwas van.

  • Zo ontstaan dan ook bewegingen als; No borders and no nations met een fanatisme die doet denken aan RaRa, Animal liberation front en niemand is illegaal. Interessant om te weten wie hen financiert ,

 9. Nationalisme is zonder een zeker gelijkheidsdenken onmogelijk. Maar het moet wel bij de eigen natie, resp het eigen volk blijven, anders is het eind zoek.
  Er zou een (eventueel Europa-brede) politieke beweging moeten komen met als slogan “de grenzen van de gelijkheid”, die een rode lijn uitzet: Tot hier en niet verder!

  • Gelijksdenken, wat dacht u van dezelfde normen en waarden accepteren? Dat impliceert wel dat andere normen en waarden worden afgewezen.
   Mensen hebben daar ineens veel moeite mee dat je grenzen trekt Dit terwijl er juist nu nog nooit zoveel groepjes, sekten, motorbenden en actiegroepen zijn geweest. . Ik werd weer niet toegelaten bij The hel’sangels, wat denkt u, zou ik met een aanklacht discriminatie een kans maken om er toch bij te komen?

 10. Ik waag te betwijfelen of het inderdaad de verlichting is die ervoor gezorgd heeft dat onze samenlevingen er zo desperaat bijliggen tegenwoordig.
  Als u het mij vraagt is er precies het tegenovergestelde aan de hand. Mensen denken niet meer volgens rede en logica, in de moderne denkwijze is emotie en groepsgevoel leidend. Als iets goed voelt dan is het goed. Als je logische en redelijke argumenten inbrengt tegen -ik noem maar wat- de energiewende dan is het antwoord “ja jij wilt zeker geen betere wereld voor je kinderen”. “Klimaatontkenner !”

  Dat is geen verlichting, dat is verduistering. Vooral sinds 1968 is het in de mode en de enorme groei van het aantal hoger opgeleiden in niet-exacte vakken is er m.i. debet aan.

 11. In plaats van te fantaseren over wat er gebeurd zou zijn als Karel Martel niet de slag bij Poitiers had gewonnen, had Hitler zich beter kunnen afvragen waarom, en wanneer precies het kruisridder-christendom is ingeruild voor het halfzachte hebt-uw-vijanden-lief -christendom. Poitiers was immers een uiting van het eerste. En het het was natuurlijk een mooie bevestiging van zijn ideologie, dat die domme arabieren van de christen-germanen een pak slaag kregen.

 12. Zoals ik al eens eerder opmerkte is de islam een ideologie die uit frustratie is ontstaan.
  Ongeveer 70 jaar na de dood van Mohammed werd de eerste koran geschreven.
  Toen waren er al honderden jaren christenen en nog langer zelfs joden met hun geloof.
  In die regio was het normaal dat men reisde en handel dreef.Mohammed heeft zeer waarschijnlijk van beide religies gehoord en wilde een verbeterde versie waarin hij zelf belangrijk was.Met name zijn regels hoe je moest leven en wat de rol van de vrouw en dat zijn religie /ideologie de enige ware was,was belangrijk voor hem.
  Maar wees eerlijk.
  Als er nu een persoon zou vertellen dat hij bezoek krijgt van een engel die hem vertelt hoe en wat,dan geloven we die persoon toch niet?Toen wel want als je kritiek zou hebben ging je kop er af.

  • Breinbrouwsels

   19 augustus 2015 op 06:02

   Hahaha! Weet je nog hoe druk het in Tiel was bij Tante Jomanda in die blauwe jurk en met een engel op de schouder? De mens is gedoemd een halvezool te zijn die alles gelooft wat er in zijn kraam te pas komt. Zie ook de 99% van de kierewieten die echt geloven dat er aan den einder van alles en nog wat ligt te gloren. Omdat Jut en Jul in Den Haag het zeggen.