Dit is geen immigratie, dit is een invasie

De Franse denker Guillaume Faye zet in drie delen uiteen hoe er gesproken wordt over ‘vluchtelingen’, waar het in werkelijkheid gaat om ‘veroveraars.’ Dit zal in afzienbare tijd leiden tot de ondergang van de Europese bevolking, die teruggebracht zal worden tot een slaven-minderheid. In dit eerste deel geeft Faye een overzicht van de huidige situatie, in de twee volgende delen heeft hij het over de zelfmoord die Europa pleegt en in het derde geeft hij aanzetten tot verzet.

 

 

 

Van immigratie tot invasie.  Deel I : Een schrikbarende diagnose.

Door Guillaume Faye

 

Sedert het begin van de zomer van 2015 is Europa ten prooi gevallen aan golven van clandestiene immigratie zoals nooit eerder vertoond in de geschiedenis. Bovendien worden deze immigratiegolven alsmaar sterker en sterker en komen ze nog eens bovenop de instroom, die al sedert decennia aan de gang was. Dit alles begint verrassend veel op een invasie te lijken en brengt onze beschaving in gevaar.  Dit dankzij de onkunde en de medeplichtigheid  van onze zogenaamde elite van politici en belangrijkste media. Zij zijn antidemocratisch en staan mijlen ver weg van de belangen en de overtuigingen van de Europese volkeren.

 

De redenen van de overstroming

Dankzij  onze machteloze en incapabele leiders staan de poorten van Europa wagenwijd open voor “migranten” (het woord “migranten”wordt hierbij gebruikt  als een eufemisme om maar niet het woord “clandestien” te hoeven gebruiken).

Het gevolg van deze politiek is een tsunami van vluchtelingen. Via de Turkije route  komen ze  uit het Midden-Oosten (Irak en Syrië) en dringen Europa binnen via Griekenland en de Balkan. Hierbij speelt Turkije de rol van handlanger. De tweede manier om binnen te komen is via de Middellandse Zee, hoofdzakelijk door te vertrekken vanuit Libië, een land dat in chaos verzonken is.

Een deel van de binnendringende stromen wordt gevormd door vluchtelingen uit Syrië en Irak. Zij vluchten voor de barbarij van de Islamitische Staat (Dae’ch oftewel IS). Een ander deel is op de vlucht geslagen vanwege tribale en religieuze conflicten in Somalië of elders. Maar wat eigenlijk nooit duidelijk gezegd wordt, is dat deze groepen veruit in de minderheid zijn. In werkelijkheid profiteren hele hordes van clandestiene lieden van de bres in de grenzen van Europa en maken ze misbruik van dit buitenkansje dat hen geboden wordt. Dikwijls zijn het geen echte vluchtelingen die asiel willen aanvragen, maar mensen, die zich in Europa willen vestigen vanwege economische motieven. Zij komen voornamelijk uit Noord-Afrika, uit de Maghreb en uit het Aziatische deel van het Midden-Oosten.

Zie worden aangetrokken door drie elementen met een aanzuigende werking:

 

 1. De open grenzen vanwege het Schengenakkoord en de afwezigheid van bewaking van de gemeenschappelijke grenzen van de EU. De EU is de enige politieke entiteit ter wereld die het zonder beschermde grenzen moet stellen. De Europese marines verlenen iedere dag hulp aan de bootvluchtelingen in plaats van hen tegen te houden ( de humanitaire ideologie), wat werkt als een aanzuigende pomp. De marine werkt mee aan de invasie en niet meer aan onze bescherming. Dit is nog nooit eerder vertoond in de geschiedenis: Legeronderdelen, die assisteren bij de invasie van hun land. Gewoonweg krankzinnig ……
 2. De subsidies, de ondersteuning, de voordelen, de veelvuldige huisvesting. In diverse Europese landen wordt dit aan vluchtelingen gegeven vanaf het moment dat ze aankomen. Op kosten van de autochtonen, waarvan de allerarmsten dit soort privileges niet krijgen! Het is parasitisme en misbruik van liefdadigheid door bevolkingsgroepen die niet in staat zijn in hun eigen land zelf aan de slag te komen.
 3. De indringers weten precies dat ze bijna niet zijn uit te zetten. De autoriteiten worden ondermijnd door een slecht geweten en door schuldgevoelens. Ze worden verlamd door hun gevoelens van medemenselijkheid. Dit geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor een deel van de algemene publieke opinie en de media. De vluchtelingen calculeren in, dat men hen nooit met geweld zal durven uitzetten. Met als gevolg een straffeloosheid en een ongelooflijke brutaliteit, grenzend aan geweld. Voorbeelden hiervan ziet men op dit moment in Calais en elders, recentelijk nog bij onlusten in de Balkanstaten. De “migranten” eigenen zich alle mogelijke rechten toe, inclusief die om onze landen te mogen binnendringen.

De tranentrekkende zwakheid van de Europese leiders, hun fixatie op de mensenrechten, hun dogmatisch en xenofiele “antiracisme”, dit alles leidt ertoe dat de agressiviteit van de “migranten” aangewakkerd wordt en dat zij desnoods met geweld Europa willen binnenkomen. Zij zijn er immers van overtuigd en men heeft het hun ook verteld, dat ze een onverklaarbaar recht hebben om bij ons hun toevlucht te zoeken, zich bij ons te vestigen en zich hier te laten onderhouden. Het is duidelijk dat ze niet op dezelfde manier zouden redeneren als het Israël, Rusland, Australië of de VS zou betreffen.

 

Schatting van de omvang van de invasie

De cijfers zijn duizelingwekkend. Frankrijk herbergt ieder jaar sowieso al 200.000  legale immigranten. Dat zijn dus  2 miljoen personen sedert 2005, die er allemaal op rekenen om te mogen blijven en zich hier voort te planten. Daar moeten we nog eens bij optellen wat er binnenkomt aan clandestiene aantallen, die niet  uitgezet kunnen worden. Tevens moeten we de aantallen corrigeren, die men verkeerd geteld heeft. En dan komen daar nu tot slot deze nieuwe golven van “immigranten” bij.

Alleen al in Griekenland, via de Egeïsche Zee, zijn dit jaar tussen januari en juli 230.000 personen clandestien binnengekomen. In dezelfde periode in 2014 waren dit er slechts 17.500.  Zij verspreiden zich over Noord en West-Europa. In Italië zijn sedert januari 2015 115.000 personen aan land gekomen. In totaal zijn sinds die datum meer dan 300.000 bootvluchtelingen de Middellandse Zee overgestoken en deze aantallen worden alleen maar groter.

In de EU vond tussen januari en juni 2015 een explosieve groei plaats van het aantal asielaanvragen (zonder de oudere aanvragen te tellen, die nog niet eens verwerkt waren) : 417.000 asieleisers, die ongevraagd waren binnengekomen (via land of via zee) waarvan 172.000 in Duitsland en meer dan 32.000 in Frankrijk. Deze komen bovenop de 65.000 asielaanvragen die Frankrijk normaliter jaarlijks verwerkt. Buiten deze laatste twee landen zijn, vergeleken naar hun aantal inwoners, de landen die het meest geraakt worden: Zweden, Oostenrijk, België, Nederland en Hongarije.  Zelfs wanneer de aanvraag afgewezen wordt, zal slechts een zeer klein deel hiervan uitgezet worden. Bovendien nemen een heleboel personen niet eens meer de moeite om zich te laten registreren en officieel asiel aan te vragen. En deze worden niet eens meegerekend.

Laten we eens alleen naar Syrië kijken : We zien dan een aantal van 99.000 asielaanvragen voor Duitsland sedert 2011 en van …. 65.000 voor het kleine Zweden ! Ondanks enorme problemen kiezen de leiders van dit kleine land ervoor hun identiteit op de langere termijn op te offeren. Deze problemen betreffen de veiligheid, de criminaliteit, het behoud van de huidige leefwijze, de kosten voor ondersteuning van de “immigranten” enzovoort. Allemaal zaken waarvoor het eens zo rustige land zich nu gesteld ziet door de immigratie vanuit de Arabische landen, Afrika en het Midden-Oosten.

In 2015 heeft Duitsland in totaal stilzwijgend 800.000  “uitgeweken vluchtelingen” laten binnenkomen. Dit bovenop de reeds bestaande vluchtelingenstromen van clandestiene en legale migranten. Men verwacht een enorme toename in 2016.

Frankrijk zal vanaf 2016 jaarlijks meer dan 100.000 tot 120.000 extra asielaanvragers te verwerken krijgen, aldus de Franse Associatie van asielbeoordelaars. Men schat in dat dit jaarlijks 500 tot 600 miljoen euro extra zal gaan kosten. Volgen de Rekenkamer kost het asielgebeuren reeds 2 miljard euro per jaar aan ons land, dat al overmatig in de schulden zit. Maar deze personen, echte of onechte vluchtelingen, zijn prioriteit nummer 1 voor de heersende klasse en ideologie. Zeker in vergelijking met hen die aan de rand van de maatschappij leven, de aan lager wal geraakten en behoeftigen. Onze Belgische buren verkeren in exact dezelfde situatie, met een soortgelijke elite uit het milieu van de politiek en de media.

 

De wetmatigheid van de grote aantallen

In al deze gevallen is de oorsprong van deze exodus veroorzaakt door de inheemse wanorde in de islamitische wereld. Dit is nog eens versterkt door de dwaze en catastrofale invallen in Irak en Syrië van de Amerikanen, de Fransen en de Britten ( “om er de democratie te brengen”). Deze invasie van Europa middels immigratie is zonder precedent en bestaat voor 80 % uit moslims. Het maakt ook deel uit van een strategie om Europa middels de islam te veroveren. (georganiseerd door IS en het Turkije van Erdogan). De oorlog middels invasie, van onder af en door middel van list, door middel van morele ontwapening.

64 % van de Fransen is tegen de opvang van deze nieuwe tsunami van migranten, iets waarover onze leiders zich, cynisch als ze zijn, niet druk maken. Het humanitaire argument van de verdrinkingen op zee van de bootvluchtelingen lijkt veel op een abnormale hypocrisie en wordt gebruikt om ons een schuldgevoel aan te praten en ons te dwingen hen op te nemen. Echter, als ze ervan af gehouden waren om te immigreren, in bootjes te stappen en als er reizigers waren aangehouden, dan zouden er geen verdrinkingen, noch dodelijke ongevallen in koelwagens of elders plaatsvinden. Zij zouden in hun eigen land gebleven zijn.

Ivan Rioufol ( Le Figaro, 4 september 2015 ) noemde dit  ‘de elektrische schok, teweeggebracht door de invasie der migranten, een politiek  incorrecte uitspraak, die tot voor kort onmogelijk in een grote krant gebruikt had kunnen worden. Wellicht gaat deze schok een revolte teweeg brengen onder de Europese volkeren, wellicht ook niet. En dat zou ertoe kunnen leiden om het functioneren en de architectuur van de EU te herzien. Deze EU, die een ontspoord idee is, van zonne-ideaal verworden tot een zwak schijnend maanlicht. Deze invasie van migranten is geleidelijk aan begonnen vanaf  1970. Sinds de laatste 10 jaar versnelt dit proces zich op duizelingwekkende wijze (geometrische progressie). Indien dit zo doorgaat, zullen de Europese naties  van het Westelijke en Noordelijke continent (waaronder Frankrijk en Duitsland), die een afnemend vruchtbaarheidscijfer vertonen,  op het einde van deze eeuw gewoonweg verdwenen zijn. Zij zullen opgeslokt worden door de onverbiddelijke wet van de demografie, ondergedompeld in de grote aantallen buitenlanders, geruimd door de Geschiedenis.

Sedert 2011 komen er per jaar tussen de 1 en 2 miljoen “migranten” binnen in West en Noord Europa. Zij zijn van zeer diverse pluimage: het zijn vluchtelingen die illegaal of legaal zijn dan wel clandestien. Voor het overgrote deel zijn het moslims. Zij vervoegen zich bij hen die reeds aanwezig zijn en hun geboortecijfer is meer dan het dubbele van dat van de Europeanen. Een eenvoudige wiskundige berekening laat zien wat het beeld van de toekomst wordt, als we niet instaat zijn om spoedig een omkering te bewerkstelligen.

We zullen in het volgende artikel zien hoe de Duitse regering van Frau Merkel een zeer troebele, domme en kortzichtige politiek voert. Deze wordt slaafs gevolgd door François Hollande. Tevens zullen we zien hoe de heersende elite uit de Europese politiek en de Europese media zich mede schuldig maakt aan deze invasie, terwijl men het gewone volk een schuldgevoel aanpraat. Overigens heeft deze heersende elite wel de macht op dit moment, maar is ze feitelijk in de minderheid.

Het oorspronkelijke artikel is te vinden op:

http://www.gfaye.com/invasion-migratoire-1-leffrayant-diagnostic/

 

Voetnoot van de schrijver:

(1) Het tweede deel van dit artikel zal heten : << Hoe Europa capituleert en op termijn zelfmoord pleegt » en het derde deel « Op zoek naar een krachtige remedie ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

67 Reacties

 1. Vervolg 1:
  In Nederland zou de speurtocht naar die regisseur moeten beginnen in de mediacafé’s. Dus in ‘de Zwart’ en de Pels’ in Amsterdam en ‘de Schouw’ in Rotterdam. Want op DIE plaatsen nemen de ‘liever-lui-dan-moe’ mediamensen de nieuwste modetjes, trendjes en hype’jes van elkaar over. En steken ze elkaar aan met LAFHEID. Waardoor ze NIET berichten over het toegenomen aantal diefstallen, berovingen en verkrachtingen! Over het langer op een sociale huurwoning moeten wachten van autochtone Nederlandse stellen die willen trouwen. Of over maatregelen die genomen moeten worden tegen jihadisten…. Want stel je voor, dat kan je wel eens op een bomgordel komen te staan…. Nee, dàn zijn er voor afzeiken veel gevaarlozer onderwerpen, zoals de R.K. Kerk, de PVV en Geert Wilders. Die kun je, in de beste Farizeeërtraditie, zonder gevaar een mes in de rug steken!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. Het ergste is nog de manier van Halve Waarheden, vermengd met Hele Leugens, die de Hoofdriool Media ons voorzetten. En proberen ons die te laten geloven.
  Bij hun kom je nergens de term ‘Illegale immigranten’ tegen, wel in bijna elke zin de termen ‘asylzoekers’ en ‘vluchtelingen’. Aangevuld met ‘ontheemden’, ‘ontredderd’, enz…… Deze manier van berichtgeving heeft maar één doel: ons deze Tsunami te doen accepteren!
  En niemand van die zich graag ‘progressief’ noemende mediafiguren rekent eens uit wat ons dit gaat kosten, of wat de gevolgen zijn voor de veiligheid, verdraagzaamheid, enz. Al sluipt er een enkele keer een regiefout in, zoals toen een vent begin deze week in beeld kwam die zei dat hij 6000 (Euro of US$) had betaald……. Jaja, een echte, doodarme en zielige vluchteling!
  Mijn konklusie: De Hoofdriool Media proberen ons op het verkeerde been te zetten! En de hamvraag is: WIE is de regisseur hiervan achter de schermen?
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 3. De grondslag voor de gouden eeuw was verovering met behulp van geloven in de juiste E.T. De heisa vandaag is wat voorouders noemden, wat u niet wil, enz. Een nieuwe E.T is het overwegen waard voor Europa. Door NATO genomen stappen in de Kosovo tijd, met uw toestemming, was de introductie. Vandaag is stap drie in uitvoering. Verdedigt door, heb ik altijd geëerd, politici. Hun neus, net als toen, ruikt beter. Stap twee was belonen van Kok en Melkert soort mensen. Zij werden uw vriendelijke bankier. Halsema mensen, lees 1940 tot 45. Wat eindigde in de duinen.

 4. De Oranjes laten zich anders ook graag voorstaan op hun hechte betrekkingen bij het Huis van Saoed. Herinnert u zich deze nog?????

  http://www.show.nl/showflits/2012/beatrix-draagt-opnieuw-sluier/

  dat was de voorbode. zeer symbolisch

 5. @ Hugoden
  De vriendschappelijke betrekkingen van het Westen met S. Arabië en andere Golfstaten zijn ONJUIST en het gevolg van het feit dat de Westerse leiders ( in VS en EUSSR ) een politiek correcte houding hebben t.a.v. islam.
  Er moeten leiders komen die de islam als de echte vijand zien. Dus geen Obama, Merkel, Hollande of Rutte. Maar ook de bevolkingen in het Westen zijn schuldig: ook die steken in meerderheid hun kop in het zand als het om de islam gaat.

  • De vriendschap USA-Saudi is heel hecht, Bush jr al zoenend a la Honecher-Breznjev en hand in hand met koning?? van Saudi Arabië OK Om de Islam als vijand te zien is te eenvoudig. Wij hebben in ons land een samenleving opgebouwd met onze cultuur. waarmee we redelijk tevreden zijn. We hebben dan de plicht om de gemeenschap, (Natie)resolute en krachtig te beschermen tegen invloeden die onze cultuur bedreigen, Boerka, anti Sinterklaasfeest , anti Kerstfeest etc Sekten, dominante religies etc Die afweer moet onmiddellijk resolute en krachtig zijn. En daar gaat het fout we twijfelen, relativeren, polderen iedereen tevreden houden en dat mag niet Nu van binnenuit eisen groepen (minderheden) dat de samenleving moet veranderen . We moeten dat met alle kracht afwijzen Alleen een echte volksstemming zou zoiets mogen veranderen .

   • “Om de Islam als vijand te zien is te eenvoudig.”
    Om de islam niet als probleem of als vijand te zien is juist het probleem, omdat je daardoor niets hebt om tegen te ageren of desnoods te strijden. Vandaar dat de msm en onze leiders er alles aan doen om de islam buitenschot te houden, iedere kritiek zouden ze het liefst smoren als racisme etc.. Door de islam als probleem of zelfs als vijand te zien houdt niet automatisch in dat alle moslims het probleem of de vijand zijn, wanneer ze hun religie achter de voordeur houden, zoals iedereen, en de westerse waarden waarderen en daar naar leven is er niets aan de hand, je kan immers aan iemand zijn gezicht niet zien welke religie hij/zij aanhangt. Echter: islam betekent onderwerping aan god, moslim betekent hij/zij die zich overgeeft aan god volgens de islam. Dus een moslim die bijvoorbeeld de grondwet van een land boven de sharia (wetten van god) plaatst is zelfs volgens de letterlijke betekenis geen moslim, dat is het/een probleem.

    • Wat zij denken interesseert mij niets ik wil het niet weten Ik ruim geen kostbare plaats in de bibliotheek van mijn hersenen Ik heb hele andere interesses De 3 boeken zijn geen wetenschappelijke boeken Dus iedereen mag als hij dat vruchtbaar vind, zich daar helemaal op los laten De natuur, de Universe zegt mij alles.

 6. las net dit artikel,met name de laatste alinea.
  als je maar hard genoeg schreeuwt krijg je in NL altijd je zin,vooral als je moslim bent
  http://www.ad.nl/ad/nl/32904/Delft/article/detail/4143402/2015/09/16/Ophef-over-gebedsruimte-moslims-in-ziekenhuis-Delft.dhtml

 7. Het binnen laten komen van deze islamitische profiteurs heeft vooral te maken met het feit dat de Westerse regentenkliek en de media NOG STEEDS DE ISLAM NIET ZIEN ZOALS DIE IS: een gewelddadige, op verovering van gebied uit zijnde , fascistische ideologie. Hun imbeciele politiek correcte hersenen laten het niet toe deze waarheid te erkennen.
  Dat is de KERN.

  • Je hebt een punt, maar vergeet niet Saudi Arabië wordt volledig militair gesteund door Amerika ook bij het uitvoeren van de Saudische wereld indeling, Iran, Irak, Syrië en nu Yemen. Arabieren zijn verdeelt en altijd in stammenstrijd USA, Frankrijk, GB maken daar handig gebruik van. Ik zal het niet mee maken maar stel dat ze zich verenigen? ja dan is het echt uit voor Europa en hebben we de drie boeken verzameling compleet

 8. ‘Leo KarelJan’: goed gesproken.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 9. Helemaal waar. Maar ik heb wel de indruk dat er steeds meer mensen de ogen openen; ik merk het in mijn omgeving, zelfs personen die vroeger links waren zijn het nu echt beu; wat dat betreft verpesten al die gelukszoekers het voor zichzelf.
  Hopelijk is het tegen de tijd dat de meerderheid het softe asielzoekersbeleid zat is nog niet te laat…

 10. Voor al die Amerika haters die denken dat Amerika schuldig is aan IS en aan die gelukszoekers : het is de islam en niet anders dan die verachtelijke ideologie. Ken je echte vijand, naïevelingen!
  zie https://jalta.nl/column/het-is-ver-dobberen-naar-de-vs-maar-het-licht-gaat-uit-in-europa/?a=SQ_UvFqhslkYKQNlF_ZzZ82eZb69FmQF6hw2YPQXSW0&b=uk6E8sN3aWAWXMqepPTBoE6HjXTC14QRtBLxt5fzBEo

  • Op EuroNews vandaag hearing of US General Lloyd Austin he confirms ” the train and equipment program” for Syrian rebeld like ISIL Al-Nusra their goal to built a group of 12.000 fighters Now he says they are just about 8 fighters left .
   Of kijk hier Obama ordered to train ISIL https://www.youtube.com/watch?…
   Even een kleine correctie Kritiek op het militaire macht syteem is in Amerika nog veel heftiger Eisenhower waarschuwde Kennedy voor een macht die zich niet door de President of congresman ter verantwoording laat roepen . In zijn speech in het Astoria Hotel New York noemde Kennedy deze groep een gevaar etc lees die speech eens Zijn doodsoordeel Ze hebben hem en zijn broer eenvoudig omgelegd De speech is op google te vinden lees hem sla hem op om nooit te vergeten en huiver.

 11. https://www.rt.com/news/314788-hungary-migrants-isis-terrorists/

 12. Een mogelijke oplossing =

  Schrijf een persoonlijke hartekreet aan Vladimir Poetin himself.
  Smeek hem om ons land te overstromen met wapentuig zodat we ons te weer kunnen stellen tegen deze potentaten.
  Verstuur dit verzoek niet per post maar lever het in persoon in bij de Russische ambassade.

  There
  Is
  No
  Alternative.

 13. Het begint er op te lijken dat die elite de spanningen tussen autochtonen en de niet-westerse allochtonen graag het kookpunt ziet naderen. Beide kampen zullen die elite voor hun karretje proberen te spannen in , maar er ondertussen door bespeeld worden als een viool op een manier die de onderlinge haat en nijd in een zichzelf versterkend proces doet toenemen.

  Ik ben niet zo geneigd te geloven dat Frau Merkel een domme inschattingsfout gemaakt heeft door eerst zo’n beetje het gehele MO uit te nodigen om vervolgens ‘in paniek’ de grenzen te moeten sluiten. Ik zou zelfs willen beweren dat de ontwikkelingen geheel en al volgens plan verlopen. Er is een Probleem geschapen (de vluchtelingen stroom), er was een heftige Reactie (grote verontrusting onder de autochtone bevolking en opvangproblemen) en de er is een Oplossing in zicht.; de eurocratie gaat vergaderen en supranationaal bepalen hoeveel vluchtelingen/migranten/klaplopers zich in de toekomst Nederlander mogen noemen.

  • Oplossing:
   1) Revolutie
   2) Burgeroorlog
   3) Politiestaat Gearg Orwell 5.0
   4) nog verdere chaos
   5) Regering afzetten en alle asyligzoekers verplaatsen naar waar ze vandaan kwamen
   laatste kan ook gewoon dumpen ergens in N Afrika kunnen ze vandaar naar oorspr lokatie lopen.

 14. Zo te zien zijn we in een volgende fase beland. Worden we eerst doodgegooid met allerlei reclame spotjes voor de illegalen en programma’s voor de illegalen, zielige kinderen, moeilijk lopende mannen en zwangere vrouwen. Staat er nu ineens dit in het AD: ” Grote stroom vluchtelingen kost Nederland nu 1 miljard”.

  • Goh, dat is nieuws zeg.

   Ik herinner me het nieuws van een paar jaar geleden nog.
   Een minister die weigerde om uit te laten rekenen wat de immigratie ons nou zo ongeveer kostte omdat het Geert Wilders was die erom vroeg. De minister vond het maken van dergelijke sommetjes immoreel omdat “hij geen groepen weg wilde zetten”.

   Waarop Wilders het door externen uit liet rekenen en op een kostenplaatje van € 7.000.000.000,- per jaar kwam.

   Waarop de minister weer repliceerde met een rekensommetje waaruit hij concludeerde dat het wel heel erg duur was om onze bejaarden in hun luiers door te laten soppen.

   Hoe duidelijk wilt u het hooghartige dedain en totale minachting voor de burger nog hebben ?

 15. De moslims worden gewoon door de Europese elite ingezet om de natiestaten in Europa te vernietigen.

  Ik ben bang dat we zo langzamerhand op het punt zijn aangekomen waarop we onze landverradende politici onschadelijk zullen moeten maken als we nog willen voorkomen dat hier binnenkort koppen worden gesneld.

  Tijd om de guillotine uit het museum te halen…

  • …en de TV studio’s annex de kranten in handen te krijgen om het vrije waarheidsgetrouwe nieuws te verspreiden. de MSM heel belangrijk

   Iedereen die een politieagent of iemand in het leger kent met hem dit bespreken en zeggen dat ie uiteindelijk voor de bevolking de Nederlandsche wel te verstaan werkt en deze moet verdedigen en gehoorzamen, tenslotte betaald deze bevolking hen!

 16. @ allen
  ik ben niet echt een voorstander van de huidige immigratie politiek/beleid. ik denk dat dit idd veel problemen gaat opleveren, veel geld gaat kosten en de sociale cohesie onder druk zal zetten…….het lijkt me echt niet fraai wat ons staat te wachten.
  maar ik geloof echt voor geen milimeter dat nederland/europa ooit zal worden overgenomen door het islamisme of wat daar ook voor door mag gaan.

  • Als je ziet hoe gemakkelijk bijvoorbeeld het sinterklaasfeest door een kleine groep om zeep geholpen kan worden, dan kan Nederland defacto gemakkelijk overgenomen worden door een iets grotere groep.

   • @ lauwebal
    nope dat zal/kan niet gebeuren. en ook het sinterklaasfeest zal niet om zeep worden geholpen.
    misschien in openbare/publieke feestelijkheden zal het er anders uit zien met gekleurde pieten ofzo maar ik neem aan dat u zich daar prive dan toch niet aan houdt…..toch??
    kom op niet zo bang hoor.

 17. @emptyk,
  een handvol jihadisten kunnen een dijk op verschillende plaatsen opblazen en Almere en de rest staat onder water Doe een gok naar het aantal doden?
  Nederland is het kwetsbaarste land ter wereld wat dat betreft.
  Wat kunnen 10.000 van die gekken allemaal veroorzaken!

  Als de moslims zich productiever voortplanten en de druk op de kinderen blijft zo hoog als gebruikelijk is in de islam om moslim te worden hebben we sowieso in de toekomst een probleem. Met het Krankzinnige Merkel Regime erbij zitten we in een enorme stroomversnelling wat betreft de islamisering. Om dat te temperen kan je aan geboorte beperking denken (kinderbijslag verminderen of nog strenger beleid er op los laten)

  Er moet snel een totaal ander beleid komen of het is in de zeer nabije toekomst einde van ons lekkere leventje.

  • @ pieter g
   nou moet ik zeggen dat ik een almere onder water wel zie zitten maar ik begrijp je punt.
   tja een handje vol noordkoreanen kunnen dat ook, of gestoorde tokkies of dwaze chinezen of……..eigelijk iedereen wel. iedere land is op zijn/haar manier kwetsbaar, ik zie alleen niet in dat dat nu gaat gebeuren. ik snap ook niet dat je eerst ik weet niet hoeveel infiltranten moet sturen terwijl je het met een hand vol af zou kunnen en daarna heb je ook nog eens nix aan nederland……..klinkt niet erg logisch.

   • Om met dat laatste te beginnen: Klinkt niet erg logisch.
    Of iets logisch is moet je de jihad/islam denkwijze volgen.
    Was 9/11 logisch?
    Is het logisch om duizenden eigenlijk willekeurige mensen de keel af te snijden om een mening?
    Het is simpel: Nederland- Wilders- iedereen in Europa is een doelwit die tegen IS vecht of niet, en het zijn niet de dwaze Chinezen of Noord Koreanen die terreur plegen en nu vermomd als vluchteling van plan zijn terreur en vrees aan te jagen, dat weet toch iedereen.

    Jihad strijders zijn een stel dood en verderf zaaiende zombies met een “goddelijke” opdracht. Niet te vergelijken met een ” normaal” leger.
    Zodra er trouwens een gedeelte in Nederland of waar dan ook in Europa onder IS controle zou komen wordt gelijk alles vernietigd wat Westers over komt. Het is niet een strijd om technologie of rijkdom integendeel, Men wil een zandbak en puin en sharia wetgeving en veel openbare terechtstellingen.

    • Ik zou daar aan willen toevoegen dat de verandering van onze westerse samenleving vooral ook wordt bedreigt door de Ummah. De islamitische gemeenschap. Waarvan de meeste zullen beweren vredelievend te zijn. Ze zullen zelfs in staat zijn terroristische daden die in de naam van hun geloof worden begaan, af te wijzen of te veroordelen (hoewel er altijd de ‘maar’ zal volgen op zo’n veroordeling).
     De Ummah zullen mondiger worden en meer concessies eisen van ons. Er zijn al vele voorbeelden te noemen.
     Ja, de dreiging bestaat dat er IS strijders meereizen met de hordes. Maar ik vraag mij ook af; wat gebeurt er nadat we een deel asiel en verblijf aanbieden? Gezinshereniging? Wat te denken van de volgende generatie. Daar hebben we ook al ervaring mee. En niet altijd even best. IS-gangers in spe?
     Dat dus. Halal bij uw kind op school. Gescheiden zwemlessen. (Zelf) censuur etc. etc. etc.

 18. Een kleine goed georganiseerd groep voorzien van een of andere smerige sadistische ideologie is zelfs zonder wapens levensgevaarlijk en met wapens dodelijk voor een grote groep.

  Terreur en moord wordt (altijd (zie Bolsjw Rusland 1917 meer dan 30 miljoen christenen vermoord afgeslacht door joodse-zionist commando’s) door een relatief kleine groep fanatisten uitgevoerd.

 19. @A3.aan

  Dat spandoek benoemt mijn angstige voorgevoel goed.

  • Mooi.
   Dat de kinderkes van mevrouw Halsema met haar motie dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid mogen zijn maar die haar eigen kindjes van een voornamelijk zwarte school haalde omdat die nou eenmaal “geen sociaal expiriment” zijn maar voor mogen gaan. Ik zou er ook geen enkel probleem mee hebben en zelfs een tientje toe willen betalen om Femke in sex-slavernij af te laten voeren naar Saoudi Arabië.

   • Doe maar naar Syrië.

    • Whatever.

     Ik heb zelfs koortsige dromen waarin Femke de Schattige gefilmd word terwijl ze word uitgewoond door een 96 jarige en we die beelden aan haar kinderen laten zien onder het mompelen van “islamisering waar dan ? en islam is een heel gewoon en respectabele religie”.

     Het kost me echt moeite om mezelf voor te houden dat je kinderen niet verantwoordelijk kunt houden voor misdaden van hun ouders.

     Voorlopig is het namelijk wel zo dat mijn kinderen zich door de gevolgen van haar motie heen zullen moeten worstelen.

 20. “Affiche” aan brug boven Duitse autobaan !

  http://petterssonsblogg.se/2015/09/15/uppmaning-till-tyska-barn/

  Zie ook;

  http://www.vrijechroniqueurs.nl/waarschuwing-voor-duitse-kinderen/

 21. Er zijn niet momenteel alleen al 20.000 ISIS strijders in ons midden, ook onze eigen kinderen worden gebrainwashed. Deze worden aangezet tot het onthoofden van hun eigen moeder!

  Ja, dit is ziek, maar helaas wel waar. Verwacht trouwens niet dat NU.nl of de NOS hierover rapporteert, want dat straat slecht af op de immigranten.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3235062/Blonde-Danish-teenager-15-murdered-mother-kitchen-knife-watching-ISIS-videos-beheading-British-hostages-online.html

 22. Een nuchtere analyse van wat gaande is en wat de consequenties zullen zijn:
  https://www.youtube.com/watch?v=335_2KhNQ9o
  Meer:
  http://www.therebel.media/the_truth_about_refugees

 23. Ook ik ben bang. Bang voor de toekomst. Bang voor de burgeroorlog waarvan de dreiging onmiskenbaar in de lucht hangt. Ik kan alleen maar hopen dat de verraders en collaborateurs krijgen wat ze verdienen.

 24. De media hebben voor mij al lang definitief afgedaan. Wat NOS, RTL en ALLE omroepen en ALLE kranten op dit moment doen, is krankzinnig. Dit is pure indoctrinatie waaraan Goebbels een voorbeeld had kunnen nemen.
  Moffica gaat voorop in het vernietigen van Europa. Himmler ( de grootste schoft in nazi Duitsland ) zou het geweldig gevonden hebben: hij bewonderde de islam immers zeer, deze vuile antisemitische massamoordenaar.

 25. Ik hoorde zojuist Rutte: de EUSSR gaat de Oostelijke lidstaten nu met een “gekwalificeerde” meerderheid DWINGEN tot opname. Die meerderheid zou er nu zijn. Turkije met zijn smerige rol in deze invasie wordt echter niet eens aangesproken.
  Merkel, Rutte, Juncker en hun handlangers zijn boeven en pure landverraders. De invasie van ( 80 % islamitische ) parasieten is een schandaal dat nog nooit is vertoond. En dan zie ik Asscher zojuist weer spreken over die zielige mensen. Compleet gek, krankzinnig en imbeciel: dat zijn regentenkliek en de smerige media. Volk wordt wakker: jullie en je nageslacht worden geofferd! Geen islamiet en geen parasiet meer naar binnen!

 26. Project X 2513AA???? 🙂 dansen op de vulkaan!!!

 27. Mijn respect hebben ze. Het Klaver gekweel van eigen bodem is tekenend voor een samenleving. Wat totaal wil en machteloos zijn eigen cultuur ondergeschikt maakte aan een ander. Dat is het toppunt van lafheid. En het kenmerk van regering en gedoog fantasten. Blijft over de vraag motief. Dat moet zijn oorsprong hebben in handel,domheid en zelfoverschatting. Wat resulteerde in vanaf gastarbeider tot deze invasie. Dat is knap. Bekijk en luister naar het lul verhaal tijd voor u uit Den Haag die verantwoordelijk waren. En vandaag totaal afhankelijk zijn van buitenlandse gelovige koningen en Saoedi prinsen. Die deze invasie planden en uitvoeren.

 28. Ik zou nog een 4e element willen toevoegen welke de aanzuigende werking om naar Europa te komen versterkt. Ik kies uit de vele, vele documenten die hierover te vinden zijn de meest simpele: Trouw…
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1694314/2006/05/30/Hoe-de-islam-de-wereld-veroverde.dhtml

  • En dan doel ik met name op de tekst: de hand van god zien in de ontwikkelingen binnen Europa. De immigrant weet dat hij een onderdeel is van de z.g. ‘hogere plannen’ van zijn allah. Die is ook de grootste…

 29. Je gaat bijna hopen dat de shit losbreekt hier in NL en er honderden doden vallen.
  Misschien dat ze dan wakker worden.
  Natuurlijk hoop ik dat er nooit iets gebeurd, maar de naïviteit van de overheid en het bewust ontkennen van feiten is iets wat bestraft moet worden.

 30. Prima artikel.
  Noem de wannabe vluchteling wat het is: Een vijandige horde of invasie.

  er wordt een afnemend vruchtbaarheidscijfer genoemd. Maar de vruchtbaarheid blijft hetzelfde. Het lagere aantal kinderen dat er komt is een bewuste keuze van de “moderne” westerse mens.

  Verandert het beleid niet snel door de vijandige horde terug te sturen dan moet de kinderbijslag afgeschaft worden (of na tweede kind) of zoals in China verbieden meer kinderen te nemen. Sowieso gaat deze volksverhuizing ons gigantisch veel kosten en komt er druk op ons gehele sociale stelsel en druk op de cohesie in de samenleving. (Joden, homo’s vrouwen, ongelovigen, worden nog meer lastiggevallen) Te hopen is dat deze nachtmerrie de huidige machthebbers van het toneel doet verdrijven en we de JUISTE mensen aan het roer krijgen voor de grote EUROPESE schoonmaak.

  • Dat gebeurt niet tenzij er alleen maar JUISTE mensen komen aan het roer (Kamer/Kabinet). Juiste mensen worden gePimFortuynd!

   Het enige is een opstand zo massaal dat deze kliek met de staart tussen de benen…etc.
   Vervolgens dient er direct een “ORDE op ZAKEN” comittee gevormd te worden dat direct alles mobiliseerd Leger & Politie + Bevolking om deze half miljoen ASYLEISERS Nederland uit te zetten! b.v. naar N-Afrika …etc
   Vervolgens dienen alle POSTWAR NSB-ers voor een Volkstribunaal berecht te worden. KLAAR!!

   • hetgebruikelijke

    16 september 2015 op 16:17

    Vervolgens dient er direct een “ORDE op ZAKEN” comittee gevormd te worden

    Klink als muziek in me oren.

 31. “Europese demografische architectuur” is het woord Dit terwijl de Afrikanen (blanken eruit ) , de Aziaten, Mongolen, Kazakken steeds nationalistischer worden ,
  Hellup!

 32. Eerlijk gezegd word ik een beetje moedeloos als ik op internet lees en verschillende filmpjes voorbij zie komen op youtube en info pagina’s.

  We kunnen net zo veel neer plempen als we willen, maar dit zet totaal geen zoden aan de dijk. Willen we nog iets veranderen zo ver het nog kan, dan zal er toch opstand moeten komen in de straten..

  Ondertussen blijft onze politiek fijn de andere kant opkijken.. en lopen als makke lammetjes achter de andere eu landen aan. Zolang de overheid niet achter
  “Zijn” eigen volk gaat staan dan zal er niks of weinig veranderen,en het probleem juist alleen maar erger worden.

  https://youtu.be/9UvURb98aqU

  • “Zolang de overheid niet achter
   “Zijn” eigen volk gaat staan dan zal er niks of weinig veranderen,en het probleem juist alleen maar erger worden.”
   .
   Dat is inderdaad één van de problemen, een ander probleem is dat een opstand niet gezien of uitgelegd zal worden als een revolutie tegen de gevestigde orde/elite die deze ellende veroorzaken maar als een strijd en haat tegen vreemdelingen. Het is inderdaad om moedeloos van te worden.
   .
   De gevestigde orde/elite streven naar de verenigde staten van Europa want wanneer dat verwezenlijkt is dan hebben ze de grootste economie ter wereld, en om dat te kunnen verwezenlijken passen ze de aloude tactiek toe van verdeel en heers waarbij de autochtone volken geslachtofferd worden. Je vraagt je af hoe dat nog mogelijk is heden ten dage, maar je ziet het, het werkt.
   .
   https://www.youtube.com/watch?v=7PSFUJPtClk&feature=youtu.be

 33. Ik ben er van overtuigd dat bij de EU en bij de EU landen de bestuurders gewoon niet weten wat ze moeten doen Ze zitten in hun eigen val van goede maar naïeve bedoelingen Ze staan allemaal naar elkaar te kijken Wie het weet mag het zeggen Elke begrip over de impact van deze excodus gaat elk verstand te boven Niet alleen financieel maar ook demografisch . Vluchtelingen verspreiden ? zij hebben daar hele andere gedachte over Dat is de situatie nu; De vluchtelingen zij bepalen zelf waar ze heen gaan In Duitsland trokken ze aan de noodrem van de trein omdat ze niet naar Berlijn wilden en liepen verder over het spoor Zoiets betekend dagen vertragingen

  • Goede en naïeve bedoelingen?
   .
   Ik weet niet wat gevaarlijker is: het moedwillig creëren van deze massa migratie, of het maar laten gebeuren vanwege goede en naïeve bedoelingen?
   .
   Daar hoef ik niet over na te denken, ik durf mijn hele koninkrijk erom te verwedden 🙂 dat deze zelfmoord van de Europese westerse beschaving niet voortkomt uit goede en naïeve bedoelingen, het gebeurt moedwillig, het dient een doel: het verwezenlijken van de verenigde staten van Europa.

   • Het bizarre is dat al deze jonge strijdlustige mannen, zelfs als ze een verblijfsvergunning krijgen onderdanen blijven van hun vaderland, dus Militair aangesproken kunnen worden. Zoals ik al schreef De verschillende presidenten mogen ze hier in volle stadions toespreken, oppeppen

    • Eerst nodigt Merkel alle ‘vluchtelingen’ uit, wanneer daar massaal gehoor aan gegeven wordt roept ze plots dat zij dat niet alleen aankan en wil dat alle Europese landen ‘vluchtelingen’ opnemen, desnoods onder dwang!
     .
     Het is opvallend hoe gebrand ze erop zijn dat in alle Europese landen moslims komen te wonen, dat stelt mij niet gerust.

 34. Ik ben momenteel al zover dat ik het NPO en RTL nieuws al mijd. Het maakt mij haast fysiek misselijk.
  Rationeel weet ik dat dit soort angstbeelden (invasie / overname van Europa door de islam) voor het moment irreëel is, in zoverre dat er hier de eerste 10 jaar nog te leven valt, maar veel langer zal de druk van de islam op de samenleving te groot worden.
  In mijn eigen leven gaat het prima, maar de oude cultuur in west Europese landen zal in een steeds rapper tempo verdwijnen.
  En natuurlijk, culturen komen en culturen gaan, rijken komen en rijken gaan, maar dat de islam hier zal uitgroeien tot een leidende doet mij heel veel pijn en maakt mij ook “bang”.

  • MSM daar heb ik ondertussen een schurfthekel aan. Maar het is overal om je heen. Net ook op de Telegraaf. Heb daar de afgelopen 2 maanden 5 of 6 keer gereageerd, (zo vaak lees ik de telegraaf ook niet) in nette bewoording, geen scheldkanonades en zelfs geen spelfouten maar mijn reacties worden stelselmatig verwijderd. Ik heb ze net daar over aangesproken.
   Maar terug naar de Invasie:

   Hoewel ik mij al jaren zorgen maakt over de Islamisering van Europa moet ik ook zeggen dat ik niet geloof in de capitulatie van Europa voor de Islam. Uiteindelijk zullen wij blijken een slapende reus te zijn, die binnekort zeer humeurig zal ontwaken. En ja, er zijn miljoenen laffe mensen en ook politici in Europa. Profiteurs. Collaborateurs maar uiteindelijk, als de rest wakker wordt, zal ook de ware aard van een gemiddelde moslim boven water komen: ze zijn alleen gevaarlijk indien sterk in de meerderheid.

   • Hier net hetzelfde. Mijn vrouw weigert in ‘complotten’ te geloven, maar weet wel dat er met meerdere gebeurtenissen iets niet klopt. Als ze nieuws al eens opzet, houd ik niet langer dan een halve minuut uit. Dan moet ik vertrekken, even iets anders doen whatever. Toen ik besefte wat een leugens achter 911 of WW2 schuilgaan, werd ik ook misselijk, koud zweet en rillingen. En te bedenken dat ik vroeger een serieus linkse rakker was. ‘Wakker worden’ heeft idd bijwerkingen.

 35. Nuchter, ik ben het met je eens. Wat zou er nu moeten gebeuren voordat we de straat op gaan en ook eens eisen gaan afdwingen.

 36. De VN noemt het Replacement Migration. Het grote, oude geld is de wereld aan het herindelen. en komt daar heel eerlijk voor uit. Agenda21, Coudenhove-Kalergi, Vrijmetselaars, noem ze maar op. Geen hagedissen uit de ruimte met snode plannen, maar een old-boys-network dat het grootste bedrijf aller tijden wil runnen met miljarden werknemers. We gaan naar een pseudo-socialistische wereldstaat waar je beperkte inspraak hebt. Geweldmonopolie ligt bij de staat, persvrijheid verdwijnt, privacy uiteraard ook. Je zult tot nut moeten zijn in die maatschappij, want als men eenmaal de touwtjes ferm in handen heeft is verdere bevolkingsgroei uiteraard onwenselijk.
  .
  Maak je borst maar nat.

 37. Tijdens het programma “goede morgen Nederland” werd nog even zijdelings vermeld dat 2 % van de immigranten ISIS-strijders zijn. Volgens mij was dat al eerder bekend. Een echte overheid had de grenzen na zo’n bevinding per direct moeten sluiten.
  Op Joop was er nav dit feit een paar maanden geleden een discussie, waarbij de conclusie was dat met toelaten van vluchtelingen meer mensen gered worden, dan dat er doden in Europa vallen door terreur, en dat men de grenzen dus NIET moest sluiten. De dimmy-mens in een notendop.

 38. Erdogan zal binnenkort meer in Europa zijn om de steeds vollere stadions toe te spreken te motiveren vol te houden en Islamitische wetten te handhaven en voor hun rechten op te komen Eigen onderwijs etc