Europa pleegt zelfmoord

Door Guillaume Faye

De golf van ‘vluchtelingen’, die al tientallen jaren aanrolt, wordt alsmaar groter. Een vloedgolf, vlak voor de overstroming.

In Frankrijk en ook elders in Europa dwingen zowel linkse als rechtse partijen hun bevolking op dictatoriale wijze om honderdduizenden nieuwe immigranten op te vangen. Hierin worden ze bijgestaan door het merendeel van de media instituten en de religieuze organisaties. Ook de Europese Commissie, die niet verkozen is en gewend is geraakt aan zijn permanente macht, draagt hieraan bij. Toch is het merendeel der Europese autochtone bevolkingen hier fel op tegen. Er is geen sprake van enig referendum. Dit alles in naam van een morele plicht die zowel zelfmoord betekent als pervertering van de moraal.

Het is de opmaat voor een burgeroorlog.

 

 

 

 

Het ondoorzichtige spel van het zielige Duitsland

Duitsland speelt een schadelijk, dwaas, spel. De eerste ‘vluchtelingen’ van de nieuwe invasiegolf (13.000) arriveerden op 6 september 2015 in Duitsland. Ze werden verwelkomd door spandoeken met de tekst welcome in Germany en door duizenden applaudisserende burgers. Tienduizenden worden nog verwacht in september. 150.000 urgente opvangplekken zijn in gereedheid gebracht. Tenenkrommende  scènes van naïeve medemenselijkheid zijn te zien. Een deel van het volk verheugt zich over de invasie, de verdwijning en op termijn de zelfvernietiging door deze massale vloed  aan migranten. Dit soort beelden, gebracht als een Hollywoodfilm, zijn een krachtige aanmoediging voor weer nieuwe golven van ‘vluchtelingen’. Het is goed mogelijk dat Duitsland een bevolkingsvervanging gaat meemaken, die maakt dat het land aan het einde van deze eeuw een meerderheid aan moslims bevat. Moslims, die geen Duits meer zullen spreken.

Dit ‘nieuwe land’, dat dan oriëntaals geworden zal zijn en niet meer Duits, zal geen welvaart of vrede meer kennen, maar op termijn slechts wanorde en verval. Net zoals zijn buurlanden, die zich op zelfvoldane wijze onder de voet laten lopen. Er is sprake van een politiek ondoorgrondelijke verdwazing in Duitsland. Het is een vorm van zelfbedrog.

Om zichzelf te kunnen vergeven en het nazisme te kunnen vergeten, (dat voortdurend de collectieve Duitse psyche obsedeert een schuldgevoel creëert) en om de wereld het beeld te kunnen geven van een voorbeeldig Duitsland, dat voor iedereen klaar staat, wenst het Duitse gezag, dat het land openstaat voor elke vorm van immigratie. Thilo Sarrazin veroorzaakte een schandaal met zijn boek Deutschland schafft sich ab (Duitsland heft zichzelf op). Deze bestseller verscheen in 2010 en hierin uitte hij scherpe kritiek op de immigratie en de islamisering. Veertig procent van de Duitsers is gekant tegen de opvang van nieuwe immigranten. Maar het is een minderheid….

Het lijkt alsof de diepzinnige Duitse psyche, niet in staat tot evenwichtigheid, van het ene naar het andere uiterste zwalkt. Men heeft geen oog meer voor een juiste middenweg (Het mesotes van Aristoteles  [v0]). Dit alles wordt ook veroorzaakt door een romantisme dat gespeend is van redelijkheid. Men zwalkt van genadeloos brutaal racisme naar uitgelaten antiracisme.

Het zijn twee parallelle dwaasheden: dit nu is het Duitse extremisme. Dit romantisme was interessant in de kunst, maar het is uitermate onverstandig in de politiek. Duitsland en politiek bedrijven: Het gaat niet met elkaar samen, zoals Nietzsche al gezien had.

Om zich vergeving te schenken voor hun vroegere catastrofale excessen (van 1870 tot 1945),  beijveren de Duitse leiders zich, samen met een deel van hun bevolking, om aan Europa  de totale openstelling van haar grenzen op te leggen.
Het gevolg is een overstroming door migranten. Dit alles onder het voorwendsel dat het een morele plicht zou zijn.

Pascal Bruckner [een Franse schrijver] gaat in op deze hypocrisie:

We hervinden bij de Duitsers de gebruikelijke argumenten ter verdediging van de immigratie: Een schaapachtige humanitaire toon met daarnaast een economisch berekenende toon, die een stuk minder menselijk is. De Duitse werkgevers zeggen het expliciet: We hebben behoefte aan arbeidskrachten. Voor hen is zulk een instroom een meevaller. Het is een geheime verstandhouding tussen extreemlinks, dat de grenzen wil openstellen en het bolwerk der werkgevers.

Le Figaro, 4 september 2015).

De Duitse elite is egoïstisch op de korte termijn, maar suïcidaal op de lange termijn.

 

Vragen omtrent de Duitse politiek

 

Duitsland en de Europese Commissie in Brussel leggen de Europese landen op autoritaire wijze quota’s op hoeveel ‘vluchtelingen’ er moeten worden opgevangen. Dit vindt plaats door bemiddeling van Jean-Claude Junker, een verlengstuk van mevrouw Merkel. Het is alweer een schending van de soevereiniteit, geen rekening houdend met de landen die hiermee te maken krijgen: Hongarije, Polen, Spanje, Groot-Brittannië, Tsjechië, zij allen proberen zich te verzetten – maar voor hoelang ? Het  Frankrijk van Francois Hollande is al bezweken.

Sigmar Gabriel, vicekanselier en minister van Economische zaken, blunderde toen hij op 8 september 2015 sprak over de ‘vluchtelingen’:

Wij zijn zeker in staat een aantal vluchtelingen in de orde van een half miljoen op jaarbasis te kunnen hanteren.

Het was een puur economische berekening voor  een land dat een zwak werkloosheidspercentage kent, in demografisch verval is en daarom een groeiend tekort aan arbeidskrachten heeft.

De Duitse economie heeft dus behoefte aan goedkoop geïmporteerde arbeidskrachten. Deze alliantie van goedbedoelde christelijke sentimenten en financiële berekening gaat vergezeld van een politiek van vrijwillige assimilatie binnen de Duitse cultuur. Het geheel geeft blijk van een stupide houding, die op de zeer korte termijn wat voordeel brengt, maar die op de lange termijn leidt tot zelfmoord en uiteindelijk ook niet uitvoerbaar is. En wel om 3 redenen :

1) Vanwege de eeuwig voortdurende oorlogschaos in het Midden Oosten en Afrika (allemaal verbonden met de islam) zullen de massa’s immigranten blijven groeien. Hierdoor zullen alle quota’s overschreden worden.

2) De Duitse politiek om groeiende buitenlandse bevolkingsgroepen te assimileren, die voor 80 % moslim zijn en zeer vruchtbaar, gaat onvermijdelijk mislukken en zal uitlopen op het importeren van chaos en de ‘ont-Duitsing’ van het land.

3) Een alternatief zou zijn het geboortecijfer weer omhoog te krijgen (Dit is wat Poetin probeert te bereiken in Rusland). Een ander alternatief is wat Japan probeert vanuit een etnisch en nationaal bewustzijn: Men weigert elke vorm van immigratie en zoekt zijn heil in de robotisering. Duitsland echter, dat aan hallucinaties lijdt, kiest de slechtste van alle oplossingen. Deze zal het land op termijn ruïneren, zijn economische voorspoed vernietigen en etnische chaos creëren.
Een keer te meer sedert het einde van de XIXe eeuw, maar nu om andere redenen, is de Duitse politiek zeer schadelijk voor Europa. Evenzeer als de Amerikaanse politiek, maar nu wellicht nog meer.

En wat doet Frankrijk ?

 

Frankrijk is naïef en capituleert

Frankrijk doet afstand van zijn soevereiniteit en vergeet al zijn ‘gaullistische’ principes, waarop het altijd pocht. Vooral bij deze socialistische regering ziet men dat het land zich aanpast aan de orders uit Brussel, Berlijn en Washington. Francois Hollande, het windvaantje, is zojuist gezwicht voor de uitdrukkelijke bevelen van kanselier Merkel om de quota’s te accepteren, terwijl hij in mei 2015 nog uitriep alleen maar echte vluchtelingen te willen opvangen, en toen nog weigerde om verplichte quota’s voor ieder Europees land te accepteren.

Vanwege dit feit zullen 24.000 ‘vluchtelingen’, toegekend aan Frankrijk (op de 160.000 die verdeeld moeten worden) het land binnenkomen in september, bovenop de 6.800 die in juli geautoriseerd waren om te komen. En dit in een land met een werkeloosheidscijfer van 5 miljoen en een nationale schuld die 100 % van het jaarlijks nationaal inkomen bedraagt.

Volgens Yves Thréard [journalist] ( Le Figaro 8 september 2015) gaat het hier om een

… spiraal van toenemende aantallen: Hoeveel vluchtelingen zullen er morgen zijn? Het zullen er ongetwijfeld miljoenen zijn, allemaal op de vlucht voor de islamitische terreur. De toekomst zal uitwijzen dat dit gebaar van grootmoedigheid een onherstelbare fout geweest is. Hoeveel van deze zogenaamd ‘economische’ vluchtelingen zullen zich nog naar binnen persen? Hoe gaan we diegenen terugbrengen die geen recht op asiel blijken te hebben?

In feite zijn sinds januari 2015 al 350.000 ‘vluchtelingen’ Europa binnengedrongen. Dit cijfer zal men moeten verdrievoudigen tegen de tijd dat het december is! En 4 miljoen staan te trappelen in de vluchtelingenkampen in het Midden Oosten.

Deze nieuwe migranten zijn allemaal moslims, terwijl 62 % van de Fransen hebben aangegeven dat er al teveel moslims zijn in Frankrijk en dat de islam een gevaar vertegenwoordigt. Volgens de Algemene Rekenkamer verlaat slechts 1 % van degenen die zijn afgewezen, het Franse territorium. Wanneer men erin slaagt om het land binnen te komen, betekent dit dat men kan blijven.

De Socialistische Partij PS [v1], waarvan de ideologie zowel grote werkloosheid  teweegbrengt als massa-immigratie, stelt voor dat ieder stadje een bepaald aantal van deze ‘gevluchte migranten’ (dus van clandestiene personen) opneemt. Dit natuurlijk op kosten van de belastingbetaler. De partij stelt dit voor middels een ‘netwerk van solidaire steden’. Het rechtse LR (ex-UMP) [v2] hangt precies dezelfde ideologische positie aan: Het initiatief ‘ik verwelkom’, gelanceerd door de LR burgemeester van Saint-Etienne, is erop gericht om zelfs kleine dorpjes te verplichten, hun quota van illegale ‘vluchtelingen’ op te nemen. De minister van Binnenlandse Zaken is het hiermee eens en gaat dit immigratie-initiatief van zowel de linker- als de rechtervleugel  coördineren. De invasie wordt geaccepteerd en georganiseerd in naam van de edelmoedigheid.

De voorstellen van Alain Denis, voorzitter van de plattelandsburgemeesters van Maine-et-Loire, laten tenminste enig gezond verstand zien. Ze hebben dan ook de  politieke elite en de media van Parijs tot ontsteltenis gebracht. Men moet consequent zijn. Als er vandaag 10.000 ontheemden worden opgevangen, zullen er morgen 100.000 komen en overmorgen een miljoen! Nu is het urgente besef nodig te strijden tegen de waanzin, de oorlogen en de klimaatopwarming, opdat  mensen in hun eigen land kunnen blijven wonen! Onze politieke oplossingen verplaatsen de problemen slechts. Men gaat Frankrijk dicht asfalteren en verkavelen. Als er geen landbouwgrond meer over is, hoe moeten we onszelf dan voeden? En welk land zal de Fransen gaan opnemen op de dag dat de chaos zich bij ons ontpopt?

Alleen het Front National FN [v3] begrijpt de opinie van de meerderheid der Fransen. Aan de zomeruniversiteit van het FN,  te Marseille, heeft Marine Le Pen op 6 september 2015 het duidelijk onder woorden durven brengen :

De immigratie is geen kans, het is een zware last.

Ze had nog net niet gezegd dat het een catastrofe is.

Ons land heeft noch de middelen, noch de behoefte of de energie, om nog edelmoediger te zijn tegenover de ellende van de wereld.

Zij heeft, en terecht, de ‘zware verantwoordelijkheid van Duitsland’ aan de kaak gesteld. Duitsland zegt 800.000 migranten te gaan opnemen, wat een enorme aanzuigende werking gaat uitoefenen op toekomstige invasiegolven. ( Het leek er overigens op dat Marine Le Pen terugkeerde naar de fundamenten van het FN, onder de urgente druk van de vluchtelingencrisis en om het ernstige conflict met haar vader te verzachten.)
Nicolas Sarkozy, die halfzachte, berekenende politicus, heeft met de voorstellen van Marine Le Pen bestempeld als ‘onmenselijkheid’, ‘afwezigheid van medelijden’:

Ik schaam me voor Mevrouw Le Pen vanwege haar  brutaliteit! Ieder greintje gevoel ontbreekt! Men heeft er werkelijk geen behoefte aan om deel uit te maken van de Familie Le Pen! Wij zijn menselijke wezens, wij hebben christelijke wortels. Wie wordt niet ontroerd door deze beelden.

 

Men moet stoppen met dat humanitaire gedoe en die emotionele chantage

 

Welke beelden? Men denkt niet meer helder na, men bedrijft geen politiek meer,
maar men houdt er een cultus op na van iconofilie: De onvoorwaardelijke liefde voor mediagenieke emotionele beelden. Overal ter wereld ziet men dit soort wervende beelden. Het is media manipulatie. Het is commerciële marketing wanneer men een Syrisch-Koerdisch kind toont, dat verdronken is aan een strand van Turkije. De subliminale perverse boodschap hierbij is: Wij zijn de schuldigen !

Deze stuitende actie om het emotionele schuldgevoel van de algemene Europese opinie  aan te wakkeren is al twee jaar aan de gang. Dit vindt op grote schaal plaats met behulp van foto’s en reportages – tot vervelens toe – van verdronkenen in de Middellandse Zee of van ‘vluchtelingen’ die dood gevonden worden in vrachtauto’s of op andere plekken. Dit alles wordt nog eens versterkt door de sociale netwerken op internet. Deze morele chantage heeft tot doel de Europeanen te weerhouden zich te verdedigen tegen de invasie.

In naam van een christelijke liefdadigheid, die echter slecht begrepen wordt, predikt en vraagt de Katholieke Kerk om alle migranten op te nemen. Precies op dezelfde wijze is de pseudo-milieubewuste, maar in werkelijkheid extreemlinkse Franse partij EELV [v4] bezig.

Paus Franciscus eist, geheel in lijn met zijn preek op Lampedusa, waarin hij de mensen een schuldcomplex probeerde aan te praten, dat alle grenzen geopend moeten worden. En hij vraagt aan iedere parochie van Europa om ‘vluchtelingen’ op te nemen ( niet met voorrang christenen uit het Midden Oosten, maar iedereen, zonder onderscheid). Het is pure waanzin, in lijn met de ‘christelijke liefdadigheid’ van de  Franciscanen [v5] en Jezuïeten [v6]. Men raakt de rede uit het oog en vergeet de thomistische en aristotelische fundamenten [v7] van het gezonde verstand.

Met zijn allen, onverantwoordelijk als ze zijn, vergeet men de ernstige waarschuwingen van de bisschoppen van Syrië en Irak aan de Europeanen. Hun gelovigen aldaar worden vervolgd. Dit is wat deze bisschoppen zeiden:

 Dat wat ons nu overkomt, gaat jullie ook overkomen, als jullie met je ontspoorde liefdadigheid honderdduizenden immigranten bij jullie laat komen, waarvan de meerderheid moslim is.

Maar deze wijze raad wordt door de dwazen niet gehoord.

Natuurlijk is het zo dat de elitaire voorstanders van immigratie uiteraard geen ‘vluchtelingen’ bij zichzelf in huis zullen opnemen. Nee, dat is aan het ‘volk’, om deze taak van opvang te realiseren, in de steden en kleine dorpen. Het rechtse LR ( ex-UMP) probeert een onderscheid te maken tussen de opvang van ‘echte vluchtelingen’ en de afgewezen clandestiene economische vluchtelingen.
Dat is echter niet geloofwaardig: Toen deze partij aan de macht was, heeft ze, net als links, lange tijd de immigrantenstromen laten doorgaan. Het zijn alleen maar mooie woorden, kletspraatjes…..

Victor Orban, de minister-president van Hongarije, heeft de heersende politieke kliek van Europa alsmede de leidende media gechoqueerd, door een muur van prikkeldraad te bouwen tussen zijn land en Servië. Hierbij verklaarde hij:

Vandaag spreken wij over honderdduizenden, volgend jaar zullen het er miljoenen zijn en op een dag, plotseling, zullen wij een minderheid zijn op ons eigen continent.

De anti-democraat Fabius [v8] heeft de houding van Hongarije, dat zich probeert te verdedigen, ‘schandalig’ genoemd. Australië en Israël doen hetzelfde, op nog veel grotere schaal, maar deze landen worden door de grote moralist Fabius niet veroordeeld. Is dit diplomatie? De republiek Tsjechië, Slowakije en Polen scharen zich achter Hongarije wat betreft hun standpunt ten aanzien van ‘vluchtelingen’: Zij verzetten zich tegen de invasie van migranten. De minister-president van Slowakije (van links), Robert Fico, choqueerde de schuwe vogeltjes van de Europese Unie, toen hij in volledige overeenstemming met de publieke opinie van zijn land verklaarde:

Ik wil niet dat mijn land op een dag ontwaakt met 100.000 Arabieren erin.

 

Bedriegers en leugenaars

Op dit moment gaat het om meer dan 30.000 ‘vluchtelingen’ die Frankrijk tussen nu en oktober onmiddellijk zou moeten opnemen (voeden, onderhouden van zakgeld voorzien, onderdak geven). Dit in het geval dat de quota’s die door Brussel zijn opgelegd, definitief worden bekrachtigd. Deze aantallen komen boven op al die anderen….. en Frankrijk moet dat doen? En waarom niet de stinkend rijke Golfstaten, die op deze wijze hun geloofsgenoten zouden kunnen opnemen – behalve de christenen natuurlijk.

De intellectuelen ondertussen, alsmede de onvermijdelijke ‘artiesten’ houden maar aan met hun voorgewende edelmoedigheid. Zoals altijd, of dat nu in Frankrijk is of in de Verenigde Staten: het milieu van de showbusiness speelt het spel van de tranentrekkende humanitaire weldoener, mede om commerciële en media-gerelateerde doeleinden. Zij representeren de progressief links georiënteerde goede burger, die natuurlijk pro immigratie is.  Een vijftigtal bekende artiesten, waaronder Line Renaud, Daft Punk, Dany Boon, Nicolas Canteloup en anderen hebben een zogenaamd appel ondertekend, getiteld Een uitgestrekte hand. Hierin eisen ze van Europa om ‘nu onmiddellijk de plicht tot asiel te aanvaarden’. Zij gehoorzamen de dominante ideologie die hen voedt en onderhoudt. Geen van deze hypocriete en overbetaalde circusartiesten zou het in zijn hoofd halen om een ‘ontheemde’ bij zich in huis te halen. Hun liefdadigheid is een schijnvertoning.

Raffarin [een Frans politicus], de vertegenwoordiger van de ‘humanistische vleugel’ van de Republikeinen stelt zich positief op tegenover een quota-politiek voor de ontheemden en denkt dat ‘de angst’ van het volk voor de massieve toestroom van immigranten ‘ontstaan is doordat de politiek de immigratie nog niet onder controle heeft’.

Wie houdt hij hier nu voor de gek? Hij is zelf minister-president geweest, met zijn handen aan de knoppen van de Staat. En heeft hij toen de zaak niet onder controle kunnen krijgen? Dezelfde opmerking is van toepassing op de heren die het allemaal zo goed weten: de politici Sarkozy en Juppé. Sarkozy heeft overigens een waanzinnig voorstel gelanceerd dat absoluut niet uitvoerbaar is. Hij stelt voor om

 …in de Maghreb aanmeldcentra te openen’ voor de clandestiene migranten die uit Afrika komen. Men staat perplex van een dergelijk niveau van domheid en onwerkelijkheid. Deze Sarkozy, die aan de wieg gestaan heeft van al deze chaos met zijn interventie in Libië…

Op dit moment leven ze zich rustig op hun zelf gecreëerde mooie plekjes, deze politici, journalisten en ‘artiesten , de voorstanders van een massieve immigratie, gedoogd door het volk. Totdat de tsunami ook hen bereikt.
En dan zullen ze de kous op de kop krijgen met hun lafhartige houding. Maar dan zal het te laat zijn.

 

Men moet stoppen met dat slechte geweten

Noch Frankrijk, noch Europa hebben enige ‘verplichting tot asielverlening’. Ongeacht wat de huidige politieke elite en de media hierover ook beweren, ongeacht wat de katholieke prelaten in hun kille preken hierover ook zeggen. Het moet afgelopen zijn met die tranen en dat valse gesnik. Waarom zouden miljoenen echte of onechte vluchtelingen zich in Europa mogen vestigen? Deze universele plicht tot opvang, waarop is dat eigenlijk gebaseerd ? Op welk recht? Is het omdat wij moeten boeten voor onze ‘misdaden’ ten tijde van de kolonisatie? Men krijgt de indruk dat Europa gesommeerd is om het afvoerputje van de wereld te worden. De heersende elite praat het volk een schuldgevoel aan en laat het janken middels een mediagenieke propaganda. Het volk wordt opgedragen een ongelimiteerde gastvrijheid aan de dag te leggen voor wat in werkelijkheid betekent: een gedwongen invasie en kolonisatie.
We hoeven ons niet schuldig te voelen voor hen die verdrinken in de Middellandse Zee. We komen hen al te hulp immers, terwijl we hen eigenlijk zouden moeten verdrijven. Neen, we moeten ons niet onder de indruk laten brengen van de krokodillentranen van de tv presentatoren en politici. En wat doen de andere landen op deze wereld eigenlijk?

We mogen niet verlamd raken door medelijden voor de ander. We moeten ons, net als ieder ander volk ter wereld, bezig houden met ons voortbestaan. Ieder is voor zichzelf verantwoordelijk. We hoeven ons niet te onderwerpen aan de uitdrukkelijke bevelen van een inconsequent Duitsland, dat ons manipuleert.

Duitsland manipuleert de Europese instituten en instellingen. Het handelt niet in de geest van Europa. Duitsland levert zichzelf over aan een suïcidaal egoïsme teneinde zijn geweten vrij te kopen en morele maagdelijkheid te herwinnen.

Denkt U dat de Indiërs, de Chinezen, de Japanners of de Arabische koninkrijken  de ‘vluchtelingen’ zullen opnemen?  De Verenigde Staten hebben in de afgelopen 4 jaar nog geen 1500 Syrische vluchtelingen opgenomen! Niettemin is het dankzij hun militaire, destabiliserende interventies in het Midden Oosten geweest, dat we nu in deze situatie beland zijn. Mede met behulp van de Britten. Het is nu aan de Europeanen om de scherven van deze puinhopen op te ruimen.

 

Het volgende en laatste artikel van deze reeks,  dat zeer binnenkort verschijnt, zal getiteld zijn: Op zoek naar een krachtige remedie 

Het oorspronkelijke artikel is te vinden op :

Het://www.gfaye.com/invasion-migratoire-2-capitulation-suicidaire-de-leurope/

 

Voetnoot van de schrijver.

(1) Het volgende en laatste artikel uit deze serie, dat zeer binnenkort zal verschijnen, heet :   Dit is geen immigratie, dit is een invasie. Deel III : Op zoek naar en krachtige remedie.

 

Voetnoten van de vertaler :

Bij enkele namen van personen is in het kort middels haakjes vermeld om wie het gaat. Dit bleek minder omslachtig dan het aanmaken van nieuwe voetnoten.
De tekst tussen de [..] haakjes is dus van de vertaler.

 

[v0] Het mesotes van Aristoteles :  een begrip uit de filosofie van de Oudheid.

Aristoteles introduceerde dit in de ethiek. Een deugd wordt geplaatst tussen twee ondeugden, de uitersten en ergens bevindt zich dan het ideale midden. Voorbeeld :

dapperheid ligt tussen doldriestheid en lafheid in.

 

[v1] PS      : Parti Socialiste : De Socialistische Partij.

 

[v2]   LR    : Les Républicains. De Republikeinen, is een conservatieve partij.
Voorheen was dit het UMP : Union pour un Mouvement populaire.
[v3]  FN     :  Front National  van Marine Le Pen.

 

[v4] EELV : Europe ecologie les verts  :Europa, het milieu, de groenen.

 

[v5] Franciscanen : Rooms-katholieke kloosterorde:

Hets://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscanen

 

[v6] Jezuïten : Rooms-katholieke kloosterorde:  Het://www.jezuieten.org/nl

 

[v7]Thomistisch : Thomas van Aquino: de grondlegger van wat nu genoemd wordt
de   thomistische wijsbegeerte. De Katholieke Kerk beschouwt dit
als een zeer belangrijk element bij het onderwijs in de filosofie.

Aristotelisch      : betrekking hebbende op de Griekse filosoof Aristoteles.

 

[v8] Fabius : Frans politicus. Hets://nl.wikipedia.org/wiki/Laurent_Fabius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

92 Reacties

 1. Beste LKJ, mijn excuses dat ik je zo verontwaardigd heb. Handlangers van de ‘controlled opposition’ hebben niet graag dat hun kip met gouden eieren aangeraakt wordt. Iedereen die ook maar enige vorm van kritiek op de geschiedschrijving heeft, mag worden neergesabeld onder het mom van antisemiet of neo-nazi. Ga vooral verder met het bekritiseren van de huidige ‘Goebbels – dictatuur’ en de ‘fascisitische MSM’. Ik heb een stil vermoeden dat je een mol bent, die gemoederen wil ophitsen en de mensen zeker niet naar de ware conflictstokers wil leiden. Maar ik wil hier geen woorden meer aan vuil maken, ik meen je standpunt te kennen. We eindigen met een quote: To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticise.

 2. @ Joost
  Het is diep treurig dat deze site vervuild wordt door mensen die het opnemen voor Hitler en de nazi’s. Laat dit goed tot ons doordringen: de vreselijkste misdaden zoals de gaskamers, worden hier ontkend.
  Het is ongehoord. Het is te schofterig voor woorden.

 3. @ Lancelot
  Als jij niet vindt dat iemand die 6 miljoen mensen heeft vergast, een beest is, dan ben je er vreselijk aan toe. Ik ga op jou niet meer reageren. Goedpraten van genocide en massamoord: het is te ziek en te walgelijk voor woorden.
  En strijd tegen het communisme ( communisme heeft 100 miljoen doden veroorzaakt ) was gerechtvaardigd, net zoals de stijd tegen de islam.
  Maar ja, jij vindt nazisme, communisme en islam blijkbaar hele fijne ideologieën: veel beter dan de Westerse waarden.
  Aan welke kant sta jij, Hitler bewonderaar?

 4. Maar LKJ toch, het is lachwekkend aan het worden. Dus Hitler was een beest. En een paar jaar later waren de Koreanen het, en toen waren het Vietnamezen, en toen waren het midden Amerikanen, en toen waren het Afghanen, en toen waren het Irakezen, en toen de Libiërs en nu de Syriërs. En volgens mij volgen binnen kort de Iraniërs. Moet jij eens kijken wat voor beesten ‘wij’ niet zijn. En dan hebben we het nog niet over hetgeen ‘wij’ vóór WO1 hebben verwezenlijkt. Heel mooi hoor. Maar Hitler was dus een beest.

 5. @ LKJ

  Duizenden uren geinvesteerd in de bestudering van een paradigma wat wellicht op de helling moet. Verklaart misschien je ietwat schrille toon.

 6. @ dawg
  Deze Buchachan stelt niets voor: anti semitische godsdienswaanzinnige.
  Ook bij jou proef ik ( heimelijke ) sympathie voor nazi Duitsland.
  Ik heb duizenden uren de WOII bestudeerd en het gelul over “overwinnaars die de geschiedenis schrijven” is absurd. Het is niet waar: er zijn 6 miljoen Joden vergast, Hitler begon wel degelijk de oorlog, Himmler was een zwijn zoals dat nooit eerder op aarde had geleefd. Schei toch uit om allerlei obscure links te bedenken: Churchill heeft vanaf 1933 voor Hitler gewaarschuwd. Hitler was een beest, ongedierte.
  Ik denk dat deze site zijn geloofwaardigheid verliest als neo-nazi’s infiltreren. De multikul kliek zal dat aangrijpen om tegenstanders van de islamisering en massa immigratie in verkeerd daglicht te stellen.

 7. @ Joost
  Ik maak mij zorgen om de reacties over WOII, holocaust , “verkeerd beeld van Duitsland” tijdens WO II, enz.
  Ik ben voor volledige vrijheid van meningsuiting, maar laat je site niet door neo-nazi’s infiltreren. Bovendien heeft het allemaal niets te maken met de artikelen waarover het gaat: islamisering, massa immigratie, verraad van regentenkliek, media en EUSSR . Heel verdacht dat steeds de WOII er op deze wijze door sommigen wordt bijgehaald.

  • @ LKJ

   Types als Merijn gaan hier niemand overtuigen. Zijn stelligheid en het vrijwel volslagen gebrek aan empathie voor degenen voor wie de ‘officiele lezing’ van de historie van WO II, nazi-Duitsland en de holocaust een in marmer gebeitelde waarheid is gaan daar voor zorgen.

   Jij zou er echter eveneens eens goed aan doen wat meer aan je gelijk te twijfelen. De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. ’t Is een clichee, maar niet voor niks.

   Je zou eens kunnen beginnen met de vraag die Pat Buchanan in dit artikel opwerpt. Buchachan is geen verstokte neo nazi of holocaust ontkenner, maar een gerespecteerde (ex) senator uit de VS.

   http://buchanan.org/blog/did-hitler-want-war-2068

 8. @ merijn
  Links naar het ontkennen van de holocaust. Als je daar in gelooft, ben je knettergek. Er zijn zes miljoen namen van vermoorde en vergaste Joden bekend. Holocaust ontkenner=neo nazi.
  Merijn; je hebt je zelf ontmaskerd!
  Mensen : leest deze schofterige propaganda niet meer.

 9. Er zijn hier duidelijk neo-nazi’s actief, die de verschrikkingen van holocaust en de wandaden der nazi’s ontkennen of bagatelliseren.
  Steeds WOII erbij halen en dat de geschiedenis “anders” zou zijn. Gaskamers, massamoorden door SS van Himmler: dit ontkennen is schofterig en beneden alle peil. En wat heeft het met de huidige islamisering en massa immigratie te maken. Daar gaan de artikelen van Joost toch over. Leuk weetje: Himmler was dol op de islam. Deze gore antisemitische gek is zeker ook niet op waarde geschat. Neo-nazi’s en anti semieten: rot op met je gore denkbeelden.

  • Warning very graphic content

   over geschiedvervalsing ed zelfs achter de holocaust

   [ holos Caustos= brandoffers????? hoezo noemen de betrokkenen het brandoffers]

   zitten nog vele vreselijk lagen.

   Geschreven door een voormalig priester seminarie student uit een lange lijn van jezuitische priesters[ lifetime research]

   [Alleen voor afgeharde truthseekers]

   http://one-evil.org/content/acts_vatican_holocaust.html

 10. Het zijn geen toekomstige werkers, no skills, no knowlidge, no disciplines , het zijn dus uitkeringstrekkers, een economisch blok aan het been.
  De Duitse werkgevers maken hier dezelfde fout als de Nederlandse in de jaren ’60 door stervende activiteiten instant te houden met goedkope arbeid , terwijl automatisering de oplossing was.
  Maar die innovering weigerde men te doen.
  Nu zit de maatschappij met de last van meestalwerkloze turken en marokanen, want die kunnen in ons bedrijfsleven niet functioneren .
  Dezelfde fout opnieuw.

 11. Trouwens, voor ons goy is het altijd een verheldering eens te luisteren naar Red Ice Radio. Een aanrader, met een breed gamma aan onderwerpen. Ben er al een paar jaar trouwe luisteraar van. Alsook van Deanna Spingola, Mark Glenn, James Corbett, Kyle Hunt, Kevin Barrett, John Friend…..
  Ik geef ze niet altijd gelijk hoor, op sommige vlakken ; maar over het algemeen is het beeld dat zijn scheppen over de laatste 200 jaar een heel ander plaatje dan datgene we als ‘alleswetende moderne mens’ uit onze geschiedenisles halen.

 12. Bron : http://orf.at/stories/2300039/

  In Finland worden de ‘Moslims’ en ander gelukszoekend volk daadwerkelijk keihard door de bevolking zelf tegengehouden:

  • 100 finnen beschermen grens met menselijke ketting

   http://www.krone.at/Welt/Menschenkette_in_Finnland_gegen_Fluechtlinge-Demo_gegen_Auslaender-Story-473079

 13. To emigrate in the cause of Allah – that is, to move to a new land in order to bring Islam there, is considered in Islam to be a highly meritorious act. “And whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth many locations and abundance,” says the Qur’an. “And whoever leaves his home as an emigrant to Allah and His Messenger and then death overtakes him, his reward has already become incumbent upon Allah. And Allah is ever Forgiving and Merciful.” (4:100)

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/09/vluchtelingen-in-slovenie-vallen-politie-aan/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 14. ZDF documentaire (Engels ondertiteld): Islam – Effects on Germany
  https://www.youtube.com/watch?t=13&v=KVWAIKoatWM

 15. @No_eu. Waarom geweld nooit een optie mag zijn. Geweld althans het monopolie daartoe is in principe voorbehouden aan de Staat. Daartoe zijn ooit regels neergelegd met een zekere instemming van het volk; afgedwongen of niet. Regels blijken, zie de islamitische invasie, niet altijd keihard. Vraagt u maar aan Mw. Merkel. Probleem is dat de Staat niet beStaat zonder volk dus het volk is de Staat op het eigen territorium. Daarom kan het volk besluiten dat zij het geweldsmonopolie terugneemt d.w.z. het mandaat intrekt. Al doende lijkt dit op een oproep tot geweld. Dat zou ik echter nooit doen want ik ben het volk niet maar slechts een eenling. Het volk beslist en dat moment komt naderbij want het volk wil op termijn niet verliezen wat in honderden jaren is opgebouwd. Is er een schaap over de dam enz.

  • Kijk hier eens naar. Ezra Levant fileert de antwoorden die Merkel geeft op vragen van bezorgde burgers. (+/- 10 min)

   https://www.youtube.com/watch?t=34&v=j_8kc19DL70

   Wat moet je hier nog van zeggen? De belangrijkste politica van het machtigste land van de EU zegt tegen een bezorgde inwoner van dat land dat ze geen vinger voor haar zal uitsteken. Ze staat er alleen voor. We staan er alleen voor.

   • Wat Merkel en alle andere bestuurders vergeten is dat gekozen zijn om de belangen van hun kiezers te behartigen . Niet meer en ook niet minder. Ze neme nu beslissingen voor de kiezers waarover geen consensus is en die niet in het businessplan staat . Daar moet gewoon over gestemd worden of medestanders voor gevonden worden . Zo werkt dat in een democratie Het volk zal zich alleen daroom al massaal tegen het plan, vluchtelingen keren

    • Wat dan weer de vraag op roept wie er eigenlijk de baas is van/in Duitsland.
     Is 24 oktober een congres over in Berlijn. Lijkt me gezien de lijst van sprekers alleen al een fascinerende gebeurtenis:

     http://russia-insider.com/en/ri-recommends-german-sovereignty-conference

 16. Geweld mag nooit een optie zijn tot. Geweld kan geen oplossing geven! Maar toch draait het er op uit als dit beleid niet stopt. Ik heb de vraag al eens gesteld. Waarom worden mijn kinderen bewust bloot gesteld aan de risico’s van een open grens politiek? Waarom worden wij bewust opgezadeld met gevaren van een ongecontroleerde massa migratie? Dit is gewoon niet vol te houden. En dit kabinet met een naïeveling als Rutte aan het hoofd denkt dat wij alles gaan pikken. De kinderlijkheid straalt er van af.
  Een burgeroorlog mag en kan niet de oplossing zijn. Maar we staan wel aan de vooravond van iets wat wij in Nederland lange tijd niet hebben meegemaakt. En als het los breekt zie je de politici zich verbazend afvragen terwijl ze vluchten. Hoe kon dit gebeuren.

  • Oh, het kan ook geruisloos gaan. Stapje voor stapje nieuwe regeltjes, nieuwe wetten, nieuwe waarden en normen. Ik heb Nederland als de rest van de westerse wereld enorm zien veranderen in nog geen 30 jaar. Enorm. Ik mis het oude vrije Nederland.
   .
   Stapje voor stapje kan het Westen geislamiseerd worden. Ja, een enkeling of een groepje zal een keer baldadig zijn en in de gevangenis worden gezet, gebeurt al jaren. Anderen emigreren. De meeste mensen blijven zitten waar ze zitten, pikken alles. Rookverbod? Ach ja, ongezond ook. Geen varkensvlees meer? Ach, vlees eten zorgt alleen maar voor klimaatverandering. Naakt verboden? Ach ja, misschien ook maar beter voor de tere kinderzieltjes. Openbare homosexualiteit verboden? Ach ja, stiekum is het ook maar raar, en prive mag het nog wel voorlopig. Censuur? Ach ja, we moeten respect hebben voor elkaar in deze drukke samenleving. Godslastering? Doodstraf? Ach ja.

 17. Lees hun websites. Wat opvalt is te lezen in commentaar. Altijd pro, als het zielig, goed, op kosten van anderen ging. Joop, Naakt, of Nu, als start. Met NL als bewijs, na de punt. Vandaag, zonder punt, is hun lezers publiek helemaal van slag. Wereldwijd.
  De reden is dat U fout keek, doe, en besloot, in het verleden. Het resultaat, vandaag, bewijst anders. Voorouders spraken van Foetsie en kak. Als het ging over dat soort mens.

 18. @ merijn
  Je neemt het op voor nazi Duitsland. Voor de gaskamer moordenaars. Onthutsend!
  @ Dawg
  Wilders “gecontroleerde oppositie”. Je bent knettergek. Als je debat hebt gevolgd en enige mensenkennis hebt, dan besef je dat ook.
  Ik dacht dat wij hier tegen de islamisering en immigratie en tegen de regentenkliek waren, maar bepaalde meningen zijn niet te bevatten. Zitten er soms enkele neo-nazi’s tussen?

  • Je opmerking merijn@ Het een heeft niets met het ander te maken Het onthutsend als iemand niet zijn mening mag zeggen Vraag om uitleg misschien heeft hij wel enige links of boekverwijzingen? In Duitsland is pas de film in première gegaan Die :Lügen der Sieger Onthutsend

   • Neig er steeds sterker toe de bestaande geschiedschrijving over ontstaan en verloop van WO II als een fabel te zien die, het bekende recept, uit de koker van de overwinnaars komt. Een fabel waarin ook de voormalige geallieerden misschien wel een zeer bedenkelijke rol hebben gespeeld en zeker niet alleen die van glorieuze winnaar. Als ik zoiets schrijf laad ik onmiddellijk de verdenking op me een neonazi of een sympathisant daarvan te zijn. Oh well. Feit is dat ik het sterke vermoeden heb dat de werkelijk geschiedenis van de grootste georganiseerde moordpartij ever nog steeds niet geschreven is en dat die geschiedenis er wel eens heel anders uit zou kunnen zien als we altijd ingeprent hebben gekregen. Hoog tijd dat er met een zekere distantie en onbevangenheid naar het lot van Duitsland uit de eerste helft van de vorige gekeken kan worden.Vermoed dat dat ons ook veel kan leren over het huidige geopolitieke tumult.

    • De winnaar schrijft de geschiedenis Echter stap voor stap komen de verliezers met hun verhalen. Vooral de nakomelingen van de verliezers 2 en 3 generatie Ook de oorlogsbuit moet terug en langzamerhand kunnen de bezetters wel eens naar huis

 19. U heeft duidelijk geen grootouders gekend die alle facetten van WO2 hebben meegemaakt.

  • Oh Alle facetten? Jij wel? er zijn 60-100miljoen mensen opgekomen in meerdere landen je zou je er wat meer gedifferentieerd in moeten verdiepen.

 20. @EHV69 HArryNak
  Lees het boek “200 years together” van Alexander Solsjenitzyn maar eens en “Under the sign of the scorpio.” van Juri Lina (is ook film van die ze(=zullie=de AshkenaziJoden) zeker niet laten zien).

  En dit heeft niets met het HUIDIGE onderwerp te maken van de Immigratie en het IIe Ottomaanse Rijk dat nu gesticht wordt in Europa!?
  Ik dacht het niet he. Want de geschiedenis herhaalt zich, keer op keer aangezien: “Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd deze te herhalen, eindeloos!!!”

  Het spel wordt niet door Erdogan, Merckel of tRutte gemaakt, maar ver weg ergens achter de schermen, waar de ware “perpetrators” van WOI, WO II, Russ revolutie 1917, 911, MH17 , immigratie etc etc etc zich schuilhouden achter de marionettentheaters ook wel democratische(quod non) regeringen genaamd!

  Moet ik nog meer uitleggen?

 21. Trouwens ik ben niet het eerst begonnen over Hitler en de 2e wereldoorlog

 22. @lkj,
  .
  is mij al regelmatig opgevallen dat het bij merijn alleen maar de schuld van de joden is, heb hem/haar ? er al vaker op aangesproken.
  hij/zij spint alles naar de joden.
  .
  snap ook niet dat joost dit toe laat.

 23. Nogmaals: De geschiedvervalsing over Nazi Duitsland is gigantisch. Wij zijn al 70 bedrogen , gehersenspoeld vanaf de lagere school en dat gaat nog steeds dag in dag uit zo door!

  Google even op frissekijk, wintersonnenwende en Eisenhouwer deathcamps
  kan de links niet geven of gecensureerd maar zegt dat spam is

  Lees dit allemaal eerst eens en kom dan terug:

  De geallieerden hebben meer oorlogsmisdaden aan het eind(!) van de oorlog begaan dan Duitsland in heel de oorlog!

  • Het is zeker waar dat men in Amerika veel beter onderzoek naar feiten kan doen naar wat hier in Nederland en Europa gebeurd is tijdens WO II.. Mein Kampf is bijna copy paste geïnspireerd door verschillende Amerikanen Voor citaten van Nederlanders tijdens WO II en WO I ga naar Amerika . Ik kan zeggen dat ik in elk geval onderzoek heb gedaan Al was het maar alleen naar de Russische revolutie in 1917 Hier niets over te vinden in Amerika vond ik waar ik >20 jaar naar op zoek was ! Hier wil men dat niet eens weten

 24. Inderdaad Merijn, 100% gelijk. Maar de mensen willen het gewoonweg niet bestuderen. Mensen nemen enkel aan wat er hun voorgekauwd wordt, al 70 jaar. Bij mij niet hetzelfde. Maar als je het ‘systeem’ eenmaal doorhebt, als je eenmaal ziet wie er steeds de touwtjes in handen heeft, krijg je het benauwd en besef je dat je (ik spreek nu voor mezelf) als voormalig linkse rakker steeds op het verkeerde been gezet werd. De wereld werd/wordt niet geplunderd door “ievul naadzys hoe wan toe kil six miljen zjuuws”. Wat idd niet wil zeggen dat het 3e rijk geen fouten begaan heeft. Maar voor de geïnteresseerden, lees eens ‘A terrible revenge’ of ‘An eye for an eye’ of ‘Hellstorm’ of ‘Under the sign of the scorpion’ en je kijk op de geschiedschrijving zal een deuk krijgen.
  (en nu krijg ik waarschijnlijk een berg stront over me heen)

 25. @Leo Karel Jan Zie mijn reactie hieronder.
  Even google WO II hoax etc.
  even kijken of deze link doorkomt (NB Ik heb er tientallen hoor)
  http://truedemocracyparty.net/2012/05/was-there-really-a-jewish-holocaust/

 26. Neo nazi’s weet ik niet maar sayanims duidelijk wel! (oei, ik zal maar bukken)

 27. Wij moeten reageren. Eerst moet de media indoctrinatie stoppen. Overspoel ze met reacties, videobeelden, telefoontjes enz. Maar vooral: zeg op die abonnementen op kranten en TV gidsen. Deze Goebbels maffia moet KAPOT!!! Kijk niet meer naar schoften als pauw, Tan, Van Nieuwkerk en bestook de redacties. Laten we ons bevrijden van de bagger!
  Daarnaast bel de TK fracties van de landverraders. ( alles minus PVV ), bestook ze met mails. Ga naar die zogenaamde “inspraakavonden” en laat horen dat je hun vuile trucs door hebt. Kom in actie.

 28. Moffica stort zichzelf en Europa weer in de afgrond. Deze schokkende video is inmiddels verwijderd in Duitsland:
  https://www.facebook.com/Anonymous.Kollektiv/videos/972158496163944/
  Het loopt volledig uit de hand: NL zal zeer spoedig volgen!
  Wij kunnen dit niet meer pikken.

 29. We zouden een demonstratie moeten organiseren. Het doel moet zijn meer mensen op de been te krijgen dan in 1983 (550.000 demonstranten op 29 oktober 1983).
  De vraag is wie of welke organisatie in staat is om een demonstratie succesvol te organiseren. Het lijkt mij raadzaam dat niet de PVV dat doet.
  Help, de dijken breken door!

 30. Zeer informatief en interessant artikel. Fijn op niveau geschreven. Hartelijke dank.

 31. Tijdje geleden. Kosovo won. Dat was de aanwijzer voor wat vandaag gebeurt. Een resultaat van mallotisch NATO, wiet gevoed, denken. Allemaal mogelijk door een overvloed van geld [ gelovig ]. Gebruikt in kleur en lente oorlogen. Het resultaat is de gewenste. Weg met de verzorgingsstaat E.U. En welkom de gelovige. De windmolen en teflon Nederlandse regering, ook wel nep genoemd, werkt het Bilderberg programma uit tot op detail.

 32. Een NOS vergadering:
  a: Het beeld van het jongetje dat op strand aanspoeld heeft de publieke opinie niet veranderd. Wat moeten we nu doen terwijl Wilders de grootste is in de peiling. Voor de negenentachtigste keer het spotje uitzenden van de kopvoddentax?
  b: Nee, dat wapen is bot geworden. De mensen zijn resistent geworden. We moeten het over een andere boeg gooien. Ik heb hier een brief van een zekere Wientjes. Mensen denken dat het barbaren zijn. We moeten dus benadrukken dat ze hoogopgeleid zijn, goed voor de economie. Dat Erdogan de Syriers naar de EU jaagt moeten we onder de pet houden.
  a:Maar Wientjes wil alleen maar goedkope arbeidskrachten, om zo de CAO lonen laag te houden.
  b: Mogelijk, maar na 40 jaar propaganda kunnen we toch niet ineens zeggen dat Hans Janmaat gelijk heeft, met zijn opvang in de regio?
  a: Ja, vroeger was het makkelijker om mensen te overtuigen van kwade bedoelingen, toen had je nog geen internet.
  b:Merkel wil internet aan banden leggen.

 33. Af en toe moet ik in m’n arm knijpen. Geboren, opgegroeid, geleefd in een nuchter, vrij, modern, seculier, soeverein land. 2001 was een keerpunt, Fortuyn, van Gogh, de referenda., het omvallen van banken, de crisis, de NSA onthullingen, de austeritymaatregelen die werden afgeschoven op doorsnee mensen die niets met banken of corrupte politici te maken hadden. Allemaal keerpunten. En toen brak de ‘Arabische Lente’ uit, hier en daar geholpen door juichaapjes. En toen kwam IS met ultramoderne Amerikaanse wapens, kolonnes Humvees, en onbeschrijfelijk sadistische wreedheden. Ook in Afrika. Miljoenen vluchtelingen.
  .
  Het is nu September 2015. Op TV hoor je regeringsleiders zeggen dat iedereen mag komen. Iedereen, want er is geen bovengrens. Je hoort mensen kletsen over ‘nodige migratie’, want we komen kennelijk mensen te kort, terwijl we -op papier- net uit een crisis komen.
  .
  Intussen zijn allerlei legers Syrie, uit alle windhoeken. Wanneer mag je een oorlog een wereldoorlog…

 34. Het is inderdaad geregistreerd:

  Hier een studie naar de mensen in Europa die gratis handboeken uitdelen aan migranten in het Midden Oosten, zeer onthullend:
  http://themole.blog.com/2015/09/19/nl-migrants-to-europe-is-a-setup/

  • Wat mij betreft, moeten deze mensen in de gevangenis worden gegooid want ze hebben een staatsgreep gepleegd.

 35. Dat is inderdaad ongelofelijk Een soort RaRa fanatici Waarschijnlijk fanatisch religieus . Of mensen die de zaak gewoon willen laten vastlopen, opblazen.
  Moet iedereen zien

 36. Roemer van de SP deelt volop mee in de malaise. Zero inhoudelijkheid, maar klagen over de ’toon’ van Wilders. Terug naar de jaren ’80.

  https://www.youtube.com/watch?v=thW07RBgY-o

 37. Ik wil geen toekomst verwachting geven Ik weet wel dat er allerlei krachten in de de EU zijn die zich groeperen, vaak ontwikkeld zich zoiets op een onverwachte manier .
  Pegida, TTIP tegenstanders, Occupy, Indignados, 29-september een “weg met Ramstein demonstratie in Duitsland waarvan alle USA midden oosten operaties worden gelanceerd . Ik zal wel zien

 38. De politiek staat niet achter het volk, zij staat achter de Europese elite.

 39. (d ) verse aanvoer van vluchtelingen

  Oorlogsmisdaden worden op grote schaal begaan. Zoals mortieraanvallen van Houthi-strijders op woonwijken en luchtaanvallen van Saudi-Arabië en zijn bondgenoten op scholen, markten, moskeeën en andere civiele doelen.

  Naast wapenleveranties, waar tientallen miljarden dollars mee gemoeid zijn, is er ook directe Amerikaanse steun. Zo worden Saudische gevechtsvliegtuigen in de lucht bijgetankt en voorziet het Pentagon de coalitielanden van inlichtingen. Deze steun wordt geleverd terwijl oorlogsmisdaden aan de orde van de dag zijn …..

  Wie verwacht dat de catastrofale interventie onder leiding van Saudi-Arabië op stevige kritiek kan rekenen van minister Koenders van Buitenlandse Zaken, komt bedrogen uit. Het militaire optreden en de illegale, moordende blokkade worden niet veroordeeld.

  http://www.wijwillenhetweten.nl/harry-van-bommel-nederland-doet-niets-in-kwestie-jemen/

  • @Dawg
   Kunt u me een reden geven waarom S.A. het recht heeft om Jemen binnen te vallen en te bombarderen? Want laat me wel zijn, uw redenatie door trekkend, stond Duitsland indertijd geheel in zijn recht…..

   Enfin, het meest bizarre van de situatie is dat men de salafi’s steunt die de stutten zijn onder IS die men elders beweert te bestrijden. Iets klopt er niet.
   IS bestrijden, maar de tegenstanders ervan bombarderen…..

 40. Ik heb nog eens naar de Algemene Beschouwingen gekeken. Het lijkt wel of ze allemaal bang zijn voor Wilders. Blijkbaar is het moeilijk voor ze om tegen iemand in te gaan die wat illegalen betreft zegt wat het grootste deel van het volk vindt. Er is dan ook niemand die Wilders echt onderuit haalt. Er worden wat speldenprikjes uitgedeeld maar meer niet. Ze maken zichzelf alleen maar belachelijk. Ik ben nog nooit gaan stemmen omdat ik niet geloof in di farce. Maar ik denk dat ik de eerst volgende keer toch ga stemmen.

 41. EU Migrant ‘refugee’ crisis – facts that EU leaders are hiding:

  (1) Most of the ‘Syrians’ (etc) now invading Europe had been living quite comfortably among fellow Muslims in Turkey for several years

  (2) Recently, Erdogan’s Turkey and US-Nato decided to ‘Release the Kraken!’.

  They told hundreds of thousands of Syrian (etc) campers their support will be cut, and they should / must ‘go to the EU’.

  Erdogan’s Turkey/US/NATO & assisted them with directions and transit to the EU; and not to Arab-Muslim countries with the same religion, language, culture as most migrants

  lees mee rhttp://aanirfan.blogspot.co.uk/2015/09/refugee-crisis-explained.html

  • (3) Merkel and EU leaders know all this but are hiding it.

   They are promoting the ‘Syrian refugee crisis’ in order to:

   (a) Overwhelm the EU border countries – in order to assist the oligarchs of Germany, France and the UK to dominate and exploit the people.

   (b) Begin destroying the EU’s middle classes by overwhelming and crashing the EU’s social benefit systems, thus impoverishing the EU to allow for better oligarch exploitation and control.

   (c) Begin destabilising EU societies via cultural conflict, and, the insertion of many jihadis groomed by US-Nato-Israel – fostering ethnic hatred and ’terror’ to detract from oligarch exploitation.

 42. Wilders is niet mijn guru. Sluit zelfs niet uit dat hij een vorm van controlled oppostion vertegenwoordigt. De reacties op zijn optreden tijdens de algemene politieke beschouwingen in de TK afgelopen week doen mij echter vrezen dat er in de kamer geen enkele vertegenwoordiging van betekenis te vinden is die voor nota bene haar eigen achterban in het strijdperk wil treden. Op z’n minst slecht beperkt men zich tot getuigenispolitiek, op z’n slechts luistert men naar andere meesters.

  https://www.youtube.com/watch?t=2&v=XchMlFo-Nq0

  • Misschien kan het ook niet anders in een land waar de moord op de 200 landgenoten die bij vlucht MH17 omkwamen in een doofpot wordt gestopt.

 43. @Dawg
  Gaat u fijn een jaar of tiens (langer) door het leven met bodyguards. Gewoon voor de lol hè….

  • @ toetssteen

   Lijkt me een ramp en een grote persoonlijke opoffering. Maar ik sluit zo langzamerhand niets meer op voorhand uit.

 44. Ik weet ’t ook niet maar ik denk eerder dat dezelfde krachten die omstreeks 1789, 1909, 1933, 2007 aan de zijlijn vals stonden te vlaggen naar de door hun omgekochte spelers en schuimbekkende hooligans vandaag ook weer aa n de bal zijn. Merkel en Rutte zijn slechts de slechte toneelspelers die door de woedende meute straks op een hoog schild worden gehesen terwijl de touwtjestrekkers de volgende rooftocht voorbereiden. Want, zei Bertold: …die im Dunklen siehet Mann nicht…

  • @Bb

   1909/2007?

   • Ja, ik weet de juiste datum ook niet maat ik gok 1909 als aanloop naar WO1 en het jatwerk bij de Tzaar. De puinhoop van de oorlog die nu aan de gang is begon zo’n beetje in de buurt van 2007. Ze noemden dat toen debankencrisis of zo.

    • @ Breinbrouwsel

     Volgens deze site start de aanloop van WO I al in1891.

     https://deepresource.wordpress.com/2014/10/08/britain-masterminded-ww1/

     Tamelijk intrigerende site trouwens. Beheerder ervan heeft bepaald geen last van overdreven veel politiek-correcte remmingen.

 45. http://www.marwenmedia.com/articles_images/BolshevikRevolution.html

  LEESt & HUIVERt

 46. Goede analyse.

  Kwestie van tijd of “alles” gaat mis.
  Het merkel regime stapt massaal in het vliegtuig en vlucht richting zuid amerika.
  Waar merkel al een landgoed bezit.

  Dit werelddeel lijkt verdoemt.
  Zonder slag of stoot zal het niet gebeuren, en nog steeds kan het debacle een halt toe geroepen worden. De Naïviteit is gigantisch, wat doe je daar aan??

  Voor diegene die het nog niet gezien heeft: https://ejbron.wordpress.com/2015/09/19/het-wereldbeeld-van-merkel/
  Een aanrader!

 47. Natuurlijk komt er verzet. Nederlanders laten zich niet piepelen door de grillen van Merkel en Co. Maar ik krijg er wel migraine van https://www.youtube.com/watch?v=wjvFhGH2eyo

 48. https://www.youtube.com/watch?v=rSOOsmv7A_I&feature=youtu.be

 49. http://nieuws.tpo.nl/2015/09/17/wierd-duk-verkrachtingen-gedwongen-prostitutie-bendegeweld-in-duits-azc/

  http://www.gatestoneinstitute.org/6527/migrants-rape-germany

  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/162515-het-zweedse-probleem-verkrachting.html

 50. Beloftes van gratis geile Zweedse lekkere wijven lokken arabieren naar Zweden

  http://www.vrijechroniqueurs.nl/beloftes-van-gratis-geile-zweedse-lekkere-wijven-lokken-arabieren-naar-zweden/

  sweden sweden we want to go to sweden!!! dit soort histsige jonge mannen stroomt dus nu ongecontroleerd op onze kosten voor huisvesting verzorging de AZC’s binnen.

  Die gaan binnenkort echt niet naar de rosse buurten hoor en er voor betalen. Die gaan gewoon gratis grijpen waar ze menen recht op te hebben.

  Moeders pas op je dochters!!!!

  ARM Nijmegen Weert en al die ander plaatsen die nu volle poule alleenstaande geile histsige #testosteronbommen binnen krijgen.

 51. Daar staan ze nu, die Nederlanders (Europeanen) met hun volstrekt gerechtvaardigd en zonder twijfel hoogstaand streven om zo zich ver mogelijk van Hitlers ideologie te distantiëren. Ze hebben over het hoofd gezien dat hun weg aan het andere eind uitkomt bij de joden (met alle respect). De stakkers begrijpen maar niet dat de keus niet noodzakelijk die tussen nazi ‘s en joden hoeft te zijn, tussen roofdier en prooi, tussen onderdrukker en slachtoffer, maar dat er een alternatief is, een derde weg, namelijk het vege lijf redden en zorgen voor het voortbestaan van de eigen cultuur en het eigen land. En het is louter dat ene, kleine misverstand dat zal maken dat de Nederlanders de geschiedenis ingaan als het volk dat zo diep nadacht over een angstdroom uit het verleden dat het zelf die angstdroom werd.

  http://memotrip.nl/multicul/Hollneer.htm

  • @Ouwe Kale
   Ik heb je linkje bekeken en werd direct meegezogen in het verhaal, helemaal toen ik constateerde dat het geschreven moet zijn in de periode dat we de gulden nog hadden, want wat in dit verhaal verteld wordt zal voor veel mensen nog steeds een openbaring zijn. Waar onze overheden en media veel schuld aan hebben want die proberen ons bewust onwetend te houden, en die niet onwetend zijn te straffen. Ik begon wel te twijfelen aan de naam , of het wel de echte naam van de schrijver was, gezien de manier van schrijven. Of het moest vertaald en/of herschreven zijn, wat ook het geval blijkt te zijn. Ik ben even op die naam gaan googelen en ongelofelijk hoe er toentertijd op gereageerd werd, het is in ons land nog erger dan in Noord-Korea; een citaat uit wiki: ‘ Een islamitische politicus ging ook het gesprek aan met Rasoel, om vervolgens zijn theekop door te spelen aan de politie voor vingerafdrukken.’, etc.. want ze zouden en moesten weten wie het geschreven had.
   .
   Jongejonge…

 52. Hitler en zijn ideologie was verderfelijk (op een aantal goede punten na, zoals de financiele blackmail en macht van de Joden te breken door ze Duitsland uit te zetten en niet te vermoorden zoals menigeen denkt) echter Duitsland is door diezelfde Joden of beter Zionazies vanuit de VS en Polen aangevallen.
  1933 oorlogsverklaringn internationaal Jodendom in de Sunday times).
  ALLES maar dan ook ALLES wat men over Duitsland mbt WO II zegt is gelogen.
  Steeds is het zo dat de AShkenazi Joden(de Zionazies) en trawanten(c.s.) de leugens verspreiden (MEdia/MSM) de chaos(MAYEM) stichten en beide partijen steunen/financieren van wapens voorzien en zelf buiten schot blijven.

  @Ouwe je hebt gelijk Nederland bestaat voornamelijk uit laffe schapekoppen, lafbekken ookwel Neanderlanders genaamd.
  En zij slapen voort tot er een paar worden vermoord…. en dan nog harder bleren en blaten!

  Niet OF maar WANNEER slaat de vlam in de pan met al die asyl-eisers!
  Ik denk dat we erop kunnen wachten.

 53. Gezellige man. Wil je wonig, wagen en wijf:

  https://www.youtube.com/watch?v=tEgAknZJalk

  Europa: tussen hamer en aanbeeld van achtelijk middeleeuwse wereldbeeld en klasseoorlog van de globalisten.

  • Leuke clip, schoolvoorbeeld van politiek correcte, opbouwende kritiek…Er staat ons nog wat te wachten…

 54. Goed artikel.
  Ter aanvulling nog eens 35 miljoen “vluchtelingen” te verwachten aldus de Hongaarse minster van BZ.

  35 MILJOEN !!!

  http://www.express.co.uk/news/world/606211/35-MILLION-migrants-Europe-Hungary-builds-second-fence

 55. vervolg

  arbeidsproductiviteit.

  Nederland verschilt in dit opzicht vrij sterk van een land Duitsland, de Oost Europese landen of Italie, Spanje en Portugal. In laatst genoemde landen wijzen projecties op een krimp van de beroepsbevolkingen met 25 tot 30%.

  Afgezien van deze overwegingen is arbeidsmigratie sowieso geen duurzame oplossing voor vergrijzing , want ook migranten worden ouder. Hierdoor herhaalt het vergrijzingsprobleem zich een generatie later op een hoger niveau.

 56. Misschien ten overvloede ( en volledig in tegenspraak met wat maar al te vaak naar voren wordt gebracht) : massa immigratie i.v.m. de vergrijzing is, wat Nederland betreft, een hele slechte oplossing voor een niet bestaand probleem.

  Nederland zal bij het pieken van de vergrijzing in 2040 naar verwachting 17,8 miljoen inwoners tellen. Het aantal 67-plussers zal dan opgelopen zijn van 3.0 miljoen personen nu naar 3,9 miljoen. Niet niks, maar het gegeven dat het aantal 65-plussers in de afgelopen 20 al is toegenomen van 1,5 naar 3,2 miljoen relativeert de te verwachten groei wel.

  Tot 2040 zal de groep 20 tot 67 jarigen, de categorie waaruit de beroepsbevolking gerecruteerd moet worden, nog licht toe nemen, nl van 10 naar 10,1 miljoen. personen. Tekorten aan personeel zijn dus helemaal niet zo vanzelfsprekend als altijd maar wordt beweerd. Werkloosheid ligt eerder voor de hand, zeker als je ook nog rekening houdt met zaken als stijgende arbeidsparticipatie en…

 57. Ik ben wel bang én ongerust.
  Het zal mijn tijd wel duren, mag ik hopen.
  Maar de wereld zal er voor onze kinderen en nog meer, voor onze kleinkinderen zo anders uitzien.

  Ik ben geen deskundige als in de zin van hoogleraar, wetenschapper …maar ik volg het nieuws intensief al tientallen jaren, van de policor als Nos etc tot de blogs van “buitenaf”
  Ik heb al gebroken relaties door wat ik 5/ 10 jaar terug dacht te hebben waargenomen…

  En met de dag vallen de puzzelstukjes op hun plek..
  Het duurt niet meer zolang dat het laatste stukje gevuld is en dan is het plaatje klaar…
  Zien we een bekrompen, door de islamieten beheerst gebied…….

  En de blinden blijven gewoon doorlopen, de doven blijven niks horen en de mensen die nu zwijgen blijven dat doen tot ze er dood bij neervallen of er een handje bij worden geholpen…….

  Moet er zo om huilen…….

  • Reden temeer, om nu uw laatste jokers uit te spelen @ mijn-idee… en DIE stappen/stapjes te zetten waarvoor zij die ná ons komen u dankbaar zullen zijn…
   het kost zo weinig en het kan zo veel betekenen… óók voor uzelf !!!

 58. Ik mijn optiek is het een stuk eenvoudiger: De massa migratie is georchestreerd ten behoeve van de oprichting van de verenigde staten van Europa, de autochtonen die voorstander zijn van behoud van soevereine natiestaten moeten verdreven dan wel onderworpen worden door volken die niets met Europese natiestaten en hun soevereiniteit hebben. M.a.w. niets zelfmoord, alles loopt vooralsnog volgens plan, althans voor het grootkapitaal. Inderdaad, de autochtonen die zich een rad voor de ogen laten draaien plegen onbedoeld zelfmoord. Een burgeroorlog? Ik vrees dat een burgeroorlog nagenoeg onmogelijk is omdat onze legers tegen ons zullen strijden, buiten de moslims etc.. Ik vrees dat we ons met de jaren min of meer geruisloos onder de voet zullen laten lopen, en bijvoorbeeld onze kleindochters niet beter zullen weten dan dat het dragen van een hoofddoek de normaalste zaak van de wereld is. De overwinnaar schrijft immers de geschiedenis. Ik hoop uiteraard dat ik er echt gigantisch naast zit.

  • @Dick. Ik vrees dat een burgeroorlog nagenoeg onmogelijk is omdat onze legers tegen ons zullen strijden, buiten de moslims etc–Geheel juist volgens het verdrag van Lissabon worden we in geval van oproer o.i.d. door onze eigen legermacht, dan wel Portugezen of anderen, een kopje kleiner gemaakt. Het spel is op de wagen en dat al een tijd. Slechts indien de legers binnen Europa weigeren om orders van dronken lorren zoals Juncker uit te voeren dan krijgen we de Europese Lente. Zo niet: uw verhaal is volkomen juist.

 59. ‘Dick’, dit kon het wel eens zijn!
  Dus smeriger dan smerig. Van de geschiedenis heeft men niets geleerd. En zeker niet van het feit dat de grote smeerlappen ook steeds grote Farizeeërs waren. B.v. die Adolf, huis- en decoratieschilder uit Braunau, met zijn vernietigingskampen, die boerenzoon uit een dorp in het Zuiden van China, met zijn ‘Grote Sprong voorwaarts en Culturele Revolutie, die zelfingenomen kwast uit Tikrit in Irak die dacht mooi Oost en West tegen elkaar uit te spelen en een gemiddelde haalde van 57 doden per dag, die sigarenroker uit Cuba met zijn ‘revolutie’ die van dat land een van de armste van dat halfrond heeft gemaakt, enz. Gemeenschappelijk kenmerk: rivieren van bloed en oceanen vol ellende. En ‘natuurlijk’ vele, vele doodvonnissen en doden……
  Wanneer ziet de mensheid nu eindelijk dat de wortel van het kwaad bij de GLUIPERS zit?
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 60. Bedankt voor dit mooie en verhelderende stuk Joost.

 61. ONDERTUSSEN MOBILISEERT HONGARIJE ZIJN COMLETE LEGER

  http://www.krone.at/Welt/Asylkrise_entzweit_Balkan_erneut_ein_Pulverfass-Gefaehrliche_Lage-Story-472849

 62. Zeer goed artikel Joost. Je beste tot nu toe. Petje af.

  John

 63. Ik ben alert, maar niet bang. Kom maar op. Onze regering zegt weer, “gaat u maar rustig slapen”, maar deze keer is een groot deel van ons volk niet gedwee en naïef.
  Al onze politici zullen als eersten het land proberen uit te komen wanneer we hier een burgeroorlog krijgen. Geen potentiéle verzetsleiders daar. Ik mag hopen dat ze op tijd tegengehouden worden.