Het Avondland heeft een groepsmoraal nodig. Longread.

Marcel Bas schreef een lang essay over een prangende kwestie: De ontwikkeling van het liberalisme, de Verlichting en de individualisering heeft het Westen veel goeds gebracht. Maar datzelfde Westen staat nu met de mond vol tanden tegenover de groepsmoraal van de stammenculturen die de essentie uitmaken van de migrantenstromen. Multiculturalisme en cultuurrelativisme zijn daar de treurige gevolgen van. We lijken een gemeenschappelijke taal te missen om ons tegen de islam, maar ook tegen de Afrikaanse culturen, te weren.

Het wordt daarom hoog tijd, schrijft Marcel Bas, om deze nieuwe taal te ontwikkelen. En daarmee een nieuwe moraal. Een groepsmoraal,

Marcel Bas schreef dit essay op zijn website. Ik neem het hieronder graag over.

Door de Verlichting verblind

Kan het liberalisme de islamisering nog stuiten?

Door Marcel Bas

 

 

“Een ander uitstekend middel is het zenden van kolonisten naar een of twee plaatsen; de aldaar gestichte koloniën zijn als het ware de sleutels van de nieuwe staat. Deze maatregel is noodzakelijk; anders toch moet men in het  nieuw veroverde land veel troepen op de been houden. Het stichten van nederzettingen kost de vorst niet veel (…)”
– Niccolò Machiavelli, De Vorst, 1532

“Car il n’est pas intellectuellement élégant, intellectuellement chic d’admettre que le fondement d’une civilisation est ethnique. J’évoquerai plus loin l’utopie de cette vision communautariste ou intégrationniste de l’Europe, en défendant le principe de l’unité ethnique et de l’ethnocentrisme contre l’ethnopluralisme. (…)
Le courage idéologique consiste aujourd’hui à défendre l’ethnocentrisme.”
– Guillaume Faye, La Colonisation de l’Europe, 2000

“Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht  doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?”
– Bertolt Brecht, 1953

 

De aanhoudende groei van het aantal moslims in Noord- en West-Europa leidt tot de vrees dat de islam er een steeds grotere invloed zal verwerven. Onze Westerse, uit de Verlichting voortgekomen verworvenheden – variërend van homorechten tot de vrijheid van meningsuiting – zouden namelijk op gespannen voet staan met de islamitische leefregels. Politici en filosofen trachten die vrees te bezweren door de verlichtingswaarden als universele waarden te presenteren en te pleiten voor nog sterkere omarming ervan. Tegelijkertijd wordt christelijke Oost-Europese landen, die niets van massa-immigratie willen weten, door politici verweten “xenofoob” te zijn, en “nog niet multi-etnisch” te denken. Maar zijn onze verlichtingswaarden wel zo universeel? En in hoeverre zullen die nog in staat zijn ons voor verdere islamisering te behoeden? En kunnen wij juist niet veel leren van de Oost-Europeanen als het aankomt op het behoud van onze Europese beschaving?

De huidige politieke reactie

De massale toestroom van moslims in de afgelopen decennia, en vooral in 2015 en 2016, heeft in Noord- en West-Europa geleid tot de vestiging en groei van een islamitische zuil. Hier en daar doen zich hachelijke situaties voor, waar politici op hebben moeten reageren. Zo zijn er salafistische terreuraanslagen gepleegd, is er becijferd dat moslimmannen in Zweden zich tientallen malen meer aan Zweedse vrouwen vergrijpen dan Zweedse mannen dat doen, en blijkt dat in de Engelse stad Rotherham een moslimbende 1.400 overwegend autochtone meisjes heeft misbruikt, verkracht en vermoord.

Tijdens de beruchte jaarwisseling van 2015–2016 hadden moslimaanranders en -verkrachters het niet alleen in het Duitse Keulen, maar ook elders in Noord- en West-Europa op inheemse vrouwen gemunt. Het bleek dat zulke aberraties eigenlijk al jaren schering en inslag waren tijdens feestelijkheden in Duitsland en Scandinavië, waarbij vrouwen op grote schaal door moslims aangerand en verkracht werden.

De Duitse en Zweedse overheden en media waren erin geslaagd deze feiten jarenlang onder de pet te houden. Pas nadat de wal het schip gekeerd had, gaven zij schoorvoetend toe dat zij er geen ruchtbaarheid aan wilden geven, uit angst om de daders te zeer als collectief voor te stellen en zo van discriminerend gedrag beticht te worden.

In de negentiende eeuw verbreidde het verlichte liberalisme zich door West-Europa onder de leuze Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap: het gaat uit van de soevereiniteit van het individu en de rede. Het individu heeft de vrijheid te kiezen hoe hij zijn leven leidt: hij kan ervoor kiezen tot wel of geen gemeenschap te behoren, wel of geen religie aan te hangen, zijn identiteit aan zijn volksgenoten of aan het kopen van consumptiewaar te ontlenen, enzovoorts. De ooit onwrikbare drie G’s – Gezin, Gemeenschap en Geloof – zijn vervolgens onderhandelbaar en relatief geworden. Collectieven zouden maar tot onderhorigheid en tweespalt leiden, maar eenmaal opgedeeld in individuen zal men ervoor kunnen kiezen zich gebroederlijk en rationeel gedragen, en een betere wereld te creëren.
Niet alleen onze vrouwen worden belaagd: ook homo’s en joden worden door moslims uitgejouwd en belasterd. Hiertegenover stellen Noord- en West-Europese bewindslieden, zoals minister-president Mark Rutte (maar ook de meest conservatieve politici), dat er aan onze aan de Verlichting ontsproten waarden en verworvenheden niet getornd wordt. Rutte c.s. hebben meerdere malen verklaard dat die waarden de vrijheid garanderen waarmee vrouwen, homo’s en joden zich op straat mogen vertonen. Wie die niet respecteert, hoort hier niet thuis. Eenieder kan zich de Verlichting eigen maken: in reactie op ‘Keulen’ verklaarde de Amerikaanse filosofe Susan Neiman dan ook hoopvol dat de Verlichting niet is beperkt tot één cultuur, maar dat het een universele beweging is die in Europa gewoon beter is gerealiseerd dan elders.

Voorvallen zoals in Keulen genereren veel media-aandacht. Die kunnen rekenen op kordate reacties van politici en meningsvormers. Er zijn echter kwesties die veel dieper en langduriger op onze cultuur zullen ingrijpen. Neem nu de strijd om groepsbelangen. Reeds nu krijgen wij te maken met islamitische eisen zoals het recht voor vrouwen – ongeacht hun functie – om overal islamitische doeken en versluieringen te dragen. En wat te denken van het verbannen van kerstbomen of andere christelijke symbolen uit openbare instellingen, het inruilen van christelijke feestdagen voor islamitische feestdagen, het recht om moskeeën en islamitische scholen te bouwen, het recht op halalvoedsel, het recht op gezinshereniging na gezinshereniging? Deze belangenstrijd zal de komende decennia in intensiteit toenemen en zal onze landen ingrijpend veranderen. Tenzij ook deze problematiek op een krachtig politiek-filosofisch weerwoord kan rekenen. Doch dat blijft uit.

Verlichting en liberalisme

Rutte c.s. noemen de Verlichting; uit deze filosofische stroming kwam het liberalisme voort. Het liberalisme is de politiek-maatschappelijke invulling van de Verlichting. Vooral na de ineenstorting van het fascisme en het communisme is het neoliberalisme in onze landen heersend. In Nederland en de oudere EU-lidstaten verkondigen bijna alle politieke partijen het liberale verhaal. Als een politicus of het Verdrag van Lissabon (artikel 1) Europese waarden verkondigen, dan worden daarmee de verlichtingswaarden van het neoliberalisme bedoeld.

De Verlichting herdefinieert en deelt van alles op; het huwelijk en de kleinste natuurlijke gemeenschap, het gezin, incluis. Deze instituties zouden niet langer deel uitmaken van Gods orde. Niet langer is het huwelijk voorbehouden aan man en vrouw, of is het gezin het vanzelfsprekende nestje waarin kinderen geboren en opgevoed worden. De regulering en het causaal verband tussen seks en voortplanting zijn dan ook kwesties van eigen, individuele keuzen geworden. Dit is onlangs geculmineerd in het liberale verschijnsel waarbij paren van het gelijke geslacht ook mogen huwen. Zulke paren mogen zelfs kinderen hebben – al heeft de Voorzienigheid eigenlijk bepaald dat dit helemaal niet kan.

Dit heeft ertoe geleid dat de vanzelfsprekende, organische aanvullendheid van man en vrouw betwijfeld wordt. Aangestuwd door LGTB-bewegingen heeft men nu in Zweden in officiële documenten het ‘derde geslacht’ geïntroduceerd, en zijn in Frankrijk de begrippen vader en moeder heel pragmatisch gewijzigd zijn in ouder 1 en ouder 2. Fysiek gezien zijn personen niet op te delen, maar volgens de Verlichting kan hun identiteit dus wel bijgesteld en geherdefinieerd worden. Er zijn nu, logischerwijze, individuen beschreven die met een boom willen huwen, of die beweren dat ze “in het verkeerde lichaam zitten” en eigenlijk een kat zijn. Vervolgens bekeren steeds meer onzekere Europese vrouwen zich tot de islam, waar ze de in het Westen gemiste geborgenheid en richtlijnen van de drie G’s wél aantreffen.
Dit soort existentiële dissociatie maakt deel uit van de voortgaande individualisering van de maatschappij: het stokpaardje van het liberalisme.

Individualisme gaat ook hand in hand met de gedachte dat het ene collectief gelijk is aan het andere. De Nederlandse liberale Grondwet van 1848 was opgesteld om de godsdienststrijd tussen protestanten en katholieken te sussen. In de geest van die Grondwet is de ene religie niet meer waard dan de andere. Het maakt niet uit of de ene religie hier verworteld is en de andere niet. Er is dus bepaald dat er niet alleen vrijheid van religie is, maar ook gelijkheid van religies. Thans mag elke religie in Nederland haar eigen gebedshuizen en onderwijsinstellingen oprichten.

Christelijke gezindten zijn gelijk aan elkaar, maar sinds de massa-immigratie is de islam dat nu ook aan het hier gegroeide en verwortelde christendom.

Etnische collectieven zijn volgens het liberalisme ook gelijk aan elkaar. De ene etnische groep beschikt immers niet over meer rechten ergens te wonen dan de andere. Anders zouden we discrimineren. Het enige dat boven alle twijfel verheven zou moeten zijn, is de liberale rechtsstaat met zijn vrijheden en parlementaire democratie. Mensen die het daar niet mee eens zijn, zijn niet vrij daarvoor uit te komen. Met name Westerse landen doen er veel aan de verworvenheden van de Verlichting te exporteren naar Centraal- en Oost-Europa, en naar moslimlanden.
Waarden en normen zijn volgens het liberalisme relatief en lokaal, behalve als zij zijn voortgekomen uit de kernwaarden van de Verlichting. Dan zijn zij ononderhandelbaar en universeel.

De nieuwe werkelijkheid

Nu hebben we te maken met aanhoudende massa-immigratie vanuit moslimlanden en een voortdurende aanwas van nieuwe generaties moslims in onze landen. En men vraagt zich af of de verworvenheden van de Verlichting nu onder druk staan. De vraag die ik echter zou willen stellen is: kunnen we met de kernwaarden van de Verlichting in de hand hier nog wel een dam opwerpen tegen de islam?

De volkeren van het Midden-Oosten

Laat ons daarvoor eerst bepalen met wie wij te maken hebben.

Volkeren in het Midden-Oosten denken van nature collectivistisch en etnocentrisch. Hun pastorale voorouders groepeerden zich in grote herdersfamilies en op evolutionair beslissende momenten moesten dit soort sibbegemeenschappen (clans) met elkaar concurreren. Zij werden patriarchaal geleid, d.w.z. (familie)leden waren gehoorzaam aan een mannelijke stamhouder, en de groep betrachtte een strijdvaardige houding tot andere groepen. Men bewaakte een duidelijke afbakening van de ingroup tegenover de outgroup.

Uitbreiding van de zo belangrijke, tot loyaliteit nopende onderlinge verwantschap, bijvoorbeeld door endogamie, uithuwelijking, polygynie en het verwekken van veel kinderen, vergrootte de invloed van de groep op de leefomgeving. Binnen de groep was er weinig ruimte voor individualisme en buiten de groep was er weinig ruimte voor altruïsme want collectieven waren niet gelijk aan elkaar. En iets was moreel juist zolang de groep ervan profiteerde.

De volkeren van Noord- en West-Europa

In het geval van zware beproevingen neigen ook wij tot tribalisme. Wij zijn dus wel collectivistisch aangelegd, maar kwalitatief minder dan de volkeren uit het Midden-Oosten. Onze voorouders zouden gedurende de laatste IJstijd een evolutionair belangrijke periode hebben doorgemaakt. Zij waren toen jagers-verzamelaars die zich vanwege het ruige klimaat groepeerden in vaak geïsoleerde, relatief kleine families waarbij de man de taak tot levensmiddelenverschaffer op zich nam. Isolement, kou en schaarste noopten tot monogamie, onderlinge affectie en relatieve gelijkheid tussen de seksen. Het aanhalen en versterken van bredere familiebanden leverden in onze wordingsgeschiedenis geen significante voordelen op, dus het zoeken van een partner gebeurde buiten de eigen verwanten (exogamie). Hierdoor was er ruimte voor meer individualisme en werd de groep nog minder gekenmerkt door sterk patriarchale verhoudingen.

Het contrast tussen ingroup en outgroup hoefde niet groot te zijn. Moraal was en is onder onze volkeren universeel: iets is moreel juist, ongeacht de vraag of het de groep ten goede komt. Vervolgens verleende het christendom ons het geloof in gelijkheid voor God, onder christenen. Dat raakte echter seculier en veralgemeniseerd tot de idee dat alle mensen, waar dan ook, aan elkaar gelijk zijn.

Dit verloop heeft de Noord- en West-Europese volkeren in zekere zin een goedmoedige, niet-etnocentrische, ontvankelijke doch individualistische inborst gegeven. Het maakt aannemelijk dat de Verlichting hier in Noord- en West-Europa zo heeft kunnen aanslaan omdat wij over een primordiale geneigdheid tot openheid en individualisme beschikken.

We denken en hopen dat onze kernwaarden universeel zijn, en we gunnen de nieuwkomer dezelfde zegeningen. Maar die waarden zijn niet universeel. Het op zich heel legitieme en functionele waardenstelsel van de islam is daar een van de vele bewijzen voor.

Liberale uitholling van het volksbegrip

Een liberale overheid waakt over burgers, ongeacht of die wel of geen volk ofummah (de moslimgemeenschap) vormen. In onze samenleving is het etnische begrip volk steeds verder op de achtergrond geraakt en misschien zelfs lastig geworden, aangezien het Nederlands staatsburgerschap door de massa-immigratie steeds minder een zaak van het Nederlandse volk is geworden. Een volk vormt een eenheid op grond van onderlinge verwantschap en een gedeelde geschiedenis. Staatsburgerschap, daarentegen, kan hoofdzakelijk gebaseerd zijn op territorialiteit en nationaliteit: het is het gevolg van rationele en juridische overeenkomsten met de staat waarvoor eenieder kan kiezen die te onderschrijven of na te leven. Staatsburgerschap is dus, in beginsel, een open systeem. Volkswezen, daarentegen, vindt zijn oorsprong in de biologische, niet-rationele, collectivistische sfeer. Daar valt weinig in te kiezen. Het is, als het ware, aangeboren. Onder invloed van de rationele verlichtingskernwaarden is volkswezen dan ook omstreden geraakt.

Begrippen als volk en volkswezen “sluiten mensen uit”, zoals dat tegenwoordig heet. Autochtonen die uit zelfbehoud een beroep doen op het collectivistische volksbegrip en die vervolgens, uit een gevoel van verbondenheid, het opnemen voor hun eigen mensen, zouden wel eens van discriminatie – een strafbare schending van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet – kunnen worden beticht. Discriminatie is in het liberale Westen een nieuwe zonde. Ondertussen dendert het proces waarin autochtonen toenemend uit hun natuurlijke gemeenschappen losgeweekt raken, onverminderd voort, terwijl allochtonengemeenschappen groeien en zich collectief steeds effectiever organiseren.

In hun pogingen op te komen voor de belangen van de eigen groep in een door Westerlingen overheerste omgeving, organiseren moslims zich ongestoord langs etnisch-religieuze lijnen. Getuige de inmiddels vele onderscheidenlijk Turkse en Marokkaanse moskeeën en belangenorganisaties is de ‘in ballingschap’ verkerende ummah minder internationalistisch en veel etnocentrischer dan door Mohammed beoogd was. Er is niet veel wat ons op individualisme en vrije keuzen geënte bestel daartegen kan inbrengen. Behalve dan nog meer te hameren op verlichtingswaarden en autochtoon etnocentrisme af te straffen.

Onze liberale Grondwet kwam tot stand in een autochtoon, christelijk Nederland. Maar nu draagt deze exponent van de Verlichting aan de ene kant bij tot verdere versterking van de islam in ons land, en aan de andere kant tot verzwakking van onze autochtone identiteit. Onze overheid is grondwettelijk gezien namelijk genoodzaakt het behoud van de islam te faciliteren door de bouw of oprichting van de moskeeën en islamitische scholen te ondersteunen.

Daarnaast voorziet de Grondwet in representatieve democratie. Ook deze is ooit in het leven geroepen onder de invloed van de Verlichting. Dit was haalbaar binnen die oude, autochtone, christelijke Nederlandse natie. Nederland was al geruime tijd een natiestaat; men deelde dezelfde waarden, christelijke ethiek, geschiedenis en etniciteit. Het electoraat vormde, kortom, een volk. Daarop kon het liberalisme gedijen, terwijl het de oude christelijk-sociale initiatieven en hiërarchieën afbrak. Maar hoe meer islamieten het Nederlands staatsburgerschap kunnen verwerven, hoe minder ons volk zich in zijn natiestaat zal kunnen herkennen. Ook democratie is inmiddels steeds minder een kwestie van het volk geworden. Bij voortduring kan dit proces ontaarden in een strijd om behartiging van tegengestelde, etnische belangen. Hier moeten wij op voorbereid zijn. Autochtonen zijn zich echter nog niet erg bewust van hun eigen etnische belangen. Allochtone minderheden, en inzonderheid moslims, zijn zich dat wel.

Paradoxen

Er voltrekt zich aldus een proces waar etnische minderheden onevenredig veel invloed verwerven in de Nederlandse en Westerse politiek en samenleving. De islamitische gemeenschap is groot, doch de inheemse Nederlanders zijn demografisch nog veruit in de meerderheid. Maar als die meerderheid zich de inschikkelijke rol van een minderheid aanmeet, bijvoorbeeld uit angst om te discrimineren of om haar individualistische kernwaarden te verloochenen, dan kent zij haar eigen collectieve belangen niet.

Tot nu toe schamen wij, niet de moslims, ons voor dit soort ‘primitieve’ belangen. Haast altruïstisch accepteren wij tijdens verkiezingen etnisch stemgedrag onder moslims, geven we kinderbijslag aan grote moslimgezinnen en willen we aanranders in Keulen niet collectief stigmatiseren.

Migranten uit de Oriënt beschouwen zich echter weldegelijk als een collectief. Juist in onze landen, dus eenmaal buiten de islamitische landen woonachtig, neigen zij als minderheid juist sterker naar de eigen ummah en/of de eigen etnische groep.

Hun religieus en etnocentrisch collectivisme, versterkt door primordiaal wantrouwen jegens de andere groep, druist juist in tegen de door onze politici gepropageerde liberale kernwaarden en verworvenheden van de Verlichting. De islam en de daaraan verbonden mentaliteit zijn ons dan ook wezensvreemd. De islam weerspiegelt de orde die binnen de sibbegemeenschap heerst: de overheid, het recht, het huwelijk, de verhoudingen tussen man en vrouw, het individu en de sibbegemeenschap zelf zijn er ondergeschikt aan Allah. In het Westen is echter alles, ook onze religie, onder invloed van de Verlichting ondergeschikt geraakt aan de door onszelf ingestelde overheid, die allen als gelijken dient te behandelen, maar die zelf, door het democratisch proces, ook onderhevig is aan verandering en bijstelling van onderaf.

De paradox is nu dat ‘onverlichte’ waarden en overlevingsstrategieën van minderheden alhier kunnen gedijen dankzij de kernwaarden van de Verlichting. De paradox wordt groter als we zien dat het nut van deze waarden sterk tot voordeel van moslims strekt. Nóg groter is de paradox als we zien dat Noord- en West-Europeanen als reactie op de islamitische nieuwkomers tegenwoordig geneigd zijn die waarden te overdrijven. Een voorbeeld: in antwoord op islamitische homokritiek beschouwen wij het als iets typisch Nederlands om massaal op te komen voor homorechten zoals het zgn. homohuwelijk. Het ontgaat ons echter dat wij daarmee afbreuk doen aan het huwelijk als een door God gegeven verbintenis tussen man en vrouw, en als plek waar de toekomstige generaties van ons volk geboren zullen worden. Dit klimaat van autochtone ontwaarding van het huwelijk en het loskoppelen van seks en voortplanting hebben het aantal autochtone echtscheidingen ernstig doen stijgen en het aantal autochtone geboorten dramatisch doen dalen.

Maar hoezeer wij tegenwoordig ook beginnen te geloven dat de Verlichting ons ten overstaan van de islam een identiteit kan verschaffen, heeft diezelfde Verlichting ons geleerd dat het ene collectief niet beter is dan het andere. Men mag niet aan de fundamenten van de liberale rechtsstaat zagen, maar als wij afgeleerd hebben de ene cultuur als waardevoller in te schatten dan de andere, dan is er niet veel rationeels in te brengen tegen iets als het multiculturalisme of islamitische kritiek op de typisch Westerse Verlichting. Als onze cultuur niet geschikter of beter is om hier leidend te zijn, wie zijn wij dan om de toevloed van alloculturele migranten tegen te gaan? Wij moeten onze medemensen uit het Midden-Oosten en de Maghreb gewoon als individuen verwelkomen, de grenzen openzetten, en hun culturen hier naast de onze laten floreren.

Liberalisme schaft zichzelf af

Zulk cultuurrelativisme is een gevaarlijke gedachtegang. Wat ons onderscheidt van nieuwkomers is onze gemeenschappelijke herkomst, die wij als Europeanen, Nederlanders, delen. Die gemeenschappelijkheid zou ons ertoe in staat kunnen stellen onze eigenheid t.a.v. de islam te bewaren, en de aanvaardbaarheid van de islamitische identiteit hier te lande tegen te gaan. In onze reactie op de islam verdedigen wij nu echter nog edelmoedig de waarden van de Verlichting en het liberalisme als oplossingen.

Het probleem met het liberalisme is dat het eindig is. Deze politiek-maatschappelijke invulling van de Verlichting slaagt er vooral in burgerschap en individualisme te propageren onder mensen die zich nog bewust zijn van hun collectieve belangen en wederkerigheid als volk, als christenen, als gezinnen, e.d. Maar na individualisering van de massa zal het liberalisme niet proberen dit oude collectivisme nieuw leven in te blazen.

Eenmaal consequent doorgevoerd, heft het verlichtingsproject van het liberalisme zichzelf op, omdat het alles opdeelt en gelijktrekt. Zichzelf incluis. Immers, de verlichte politieke praktijk kan enkel tot haar recht komen zolang de bevolkingsgroepen er belang bij hebben elkaar vanuit oude collectivistische structuren en identiteiten met wederzijds respect en wederzijdse afhankelijkheid tegemoet te treden. Die structuren en identiteiten zijn echter in wezen pre- of onliberaal, en derhalve problematisch en genomineerd om ontbonden te worden, aangezien zij ’s mensen keuzevrijheid beperken.

Uiteindelijk heeft dit tot gevolg dat de collectivistische levenssappen waarmee het liberalisme zichzelf als ‘neutraal’ alternatief voor partijdig collectivisme heeft kunnen voeden, onder de individualiserende en centraliserende invloed van datzelfde liberalisme opgedroogd zullen raken.

Besef van de verbanden tussen individu, gezin, familie, gemeenschap, volk, natuur, cultuur, beschaving, gezag, geweten en metafysica zal geërodeerd zijn, en ook het bij uitstek nominalistische liberalisme als beschavingsverschijnsel zal zelf geen verbanden met de realiteit meer blijken te hebben. De geschiedenis van het liberalisme is het verhaal van afbraak van natuurlijke en lokale gemeenschappen, waarvan de vrijgekomen autoriteit en middelen gecentraliseerd en overgeheveld worden naar de staat of naar nog grotere bestuurslichamen zoals de Europese Unie. Individualisme raakt doorgeschoten. Dat houdt in dat de van hun sociaal-culturele netwerken ‘bevrijde’ individuen steeds afhankelijker van hun overheden raken en dat de staat en de supranationale verbanden (de EU) steeds machtiger worden.

Gesteld tegenover collectivistisch aangelegde, etnocentrische moslimgemeenschappen zal het liberalisme ons dus erg verzwakken. Waarschijnlijk komt er een tijd waarin de optimistische bevrijdingsboodschap van het liberalisme – nog steeds parasiterend op restanten van het geseculariseerde christendom – het individu enkel nog zou kunnen aanzetten tot het geloof in niets, behalve in het eigen gelijk en in het recht op individueel genot. Zolang de Staat maar zijn werk kan doen en de mensen de economie draaiende houden door spullen te blijven kopen. Als de liberale agenda is volbracht, is er niets meer voor het individu van waaruit hij de ‘vrijheid’ tegemoet kan gaan. Het zal vooral de autochtone, door de Verlichting verblinde ik-mens verzwakken, en de allochtone wij-denker binnen zijn collectief versterken. Het is dan ook verstandig dat ook wij ons nu reeds meer collectief organiseren, om goed voorbereid te zijn op komende tijden van chaos. In tijden van crisis hebben we elkaar als collectief weer nodig.

De processen die we thans in Noord- en West-Europa zich zien voltrekken nopen ons ertoe het nut van de verworvenheden van de Verlichting opnieuw tegen het licht te houden. Nu het Avondland zo ingrijpend en mogelijk blijvend veranderd is, is de Verlichting nauwelijks nog een oplossing te noemen. De Verlichting is een deel van het probleem geworden. Doch zolang de versluierd aanwezige, oude, collectivistische structuren van de oorspronkelijke Europese bevolking nog aanwezig zijn, is er hoop. We moeten terug naar dit wij, en niet naar meer ik. Het gevoel van volkseenheid, de christelijke beschaving en de neiging je gemeenschappelijk te verzetten tegen migratie zijn voorbeelden van dit oude wij. En die treffen we nog volop aan in Oost-Europa. Voor een oplossing van ons probleem zouden wij daar te rade kunnen gaan.

Balkanisering

Noord- en West-Europa ondergaan momenteel een proces van balkanisering – laat ons toch het beestje bij de naam noemen. Ergo, een cursus Europees collectivistisch denken is geboden. Die zou ons kunnen voorbereiden op een toekomst waarin collectivistische identiteit juist voor een demografische meerderheid als de onze een belangrijk, bestendigend machtsmiddel zal blijken te zijn. De tegen massa-moslimimmigratie gekante Oost-Europese EU-lidstaten laten ons tegenwoordig zien met welke levenshouding men volksbehoud vanuit de oude, Avondlandse beschaving zou kunnen bewerkstelligen.

Met name de Balkanvolkeren en -landen hebben zonder Verlichting eeuwen van islamitische aanwezigheid weten te doorstaan. Hongaren, Roemenen, Bulgaren en Serven zijn zich dan ook sterk bewust van hun christelijke en etnische identiteit. Tot ergernis van de verlichte EU zijn zij gekant tegen islamitische immigratie, simpelweg omdat zij het christelijke karakter van hun volkeren willen behouden.

Laat ons ons licht opsteken op de Balkan, bij de Roemenen en de Bulgaren: in september 2015, toen de migranteninvasie iedereen wakkerschudde, zegde Roemenië bij monde van premier Ponta met tegenzin toe om 1.500 migranten op te vangen (net zo veel als het het Nederlandse dorp Hilversum er toen wilde opnemen). Maar het land zwichtte later onder zware druk van de EU. In diezelfde maand riep patriarch Neofit namens de Heilige Synode van de Bulgaars-orthodoxe Kerk de eigen regering op geen vluchtelingen meer toe te laten. Hij verklaarde dat het “moreel gezien verkeerd [is] om de Europese grenzen open te stellen voor alle economische migranten en vluchtelingen” en dat migratie vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar Bulgarije vragen oproept over “de stabiliteit en het voortbestaan van de Bulgaarse staat in het algemeen”. De kerkelijk leider vervolgde met de stelling dat het bestaande etnisch evenwicht “in ons vaderland Bulgarije, dat ons orthodoxe volk door God beschikt is om er te wonen” ingrijpend kan veranderen als er mensen worden opgenomen die in Europa een beter leven zoeken.

Wij kunnen echter ook ons licht noordelijker opsteken: bij de Polen, Slowaken en Tsjechen. Zij dreven in 2015-2016 de door Duitse Willkommenskultur gebonden EU tot razernij toen zij met Hongarije aangaven liever de grenzen gesloten te houden voor moslims. Het Hongarije van premier Viktor Orbán heeft de migratieroutes vanuit Servië zelfs met een lang grenshek versperd. Orbán denkt dat Europeanen een minderheid in eigen gebied zullen worden als de huidige migrantenstroom aanhoudt. Deze volkeren begrijpen het gevaar van niet alleen islamisering maar van massa-immigratie als geheel; niet enkel omdat zij tot een natiestaat behoren, en niet omdat hun waarden rationeel, inclusivistisch of verlicht zijn, maar omdat zij nog vitale christenen zijn.

Een belerende reactie van Westerse EU-politici hierop is dat de Oost-Europese volkeren “er nog aan moeten wennen multi-etnisch te denken”. Die reactie getuigt van Westerse hybris en een beperkte kennis van de Europese geschiedenis. Het waren juist díe volkeren die onder het Habsburgse en het Ottomaanse Rijk moesten samenleven met talrijke etnische minderheden. Alleen al in Roemenië bestaat de bevolking voor 12 procent uit etnische minderheden, en heeft de etnisch-Roemeense meerderheid (de Vlachen) eeuwenlang met Turken, Tataren, Saksen, Zwaben, Ländlers, Hongaren, Szeklers, Serven, Armeniërs, Oekraïners, Joden en Zigeuners samengeleefd. Deze situatie duurt tot op heden voort, en men weet zich er etnisch-cultureel geruggensteund.

Het is dus juist deze multiculturele toestand die de Oost-Europese volkeren het etnocentrisme heeft verschaft, waar wij lering uit kunnen trekken. Zij zijn ons voorgegaan in een langdurige staat van multicultuur, zonder de eigen identiteit te verliezen. Het zijn dus wij die nog niet multi-etnisch denken. Maar ook wij kunnen het leren, en wel van deze ervaren volkeren.

De Balkanvolkeren hebben weliswaar Europese ideeën uit de negentiende en begin twintigste eeuw aangegrepen om zich in natiestaten te verenigen. Maar in tegenstelling tot in West-Europa geschiedde deze natievorming relatief onlangs (met de belangrijkste perioden tussen 1848 en 1946). Hun nationalisme was niet, zoals in de ‘oude’ natiestaten in West-Europa, hoofdzakelijk gebaseerd op de Verlichting; zoals in Engeland gestoeld op het gezagsvrije individualisme van Milton en in Frankrijk op het collectief-actief burgerschap van Rousseau. Integendeel: hoewel Zuidoost-Europees nationalisme voor die tijd revolutionair was, was het niet rationeel, geseculariseerd, liberaal of burgerlijk. Zuidoost-Europees nationalisme was en is vooral geïnspireerd door de Duitse Romantiek (in zekere zin een reactie op de Verlichting) en bezield door het gedachtegoed van Herder, Fichte, en zelfs Jakob Grimm. Het is derhalve nog in grote mate gebaseerd op groepsidentiteiten, taal, religie, etniciteit, volksgevoel, cultuur en op de grond waar die ontstaan zijn.

Balkanvolkeren voelen zich op allerlei vlakken van het volksleven vertegenwoordigd door hun orthodoxe kerken die zich gedecentraliseerd en langs etnisch-nationale lijnen organiseren, zonder te vervallen in de zonde van het fyletisme: zij zijn Roemeens-orthodox, Bulgaars-orthodox, Servisch-orthodox, Albanees-orthodox, Montenegrijns-orthodox, Grieks-orthodox en Macedonisch-orthodox. Verder is men Reformatus (etnische Hongaren) en buiten de Balkan ben je Pools ‘dus’ Katholiek, en Russisch ‘dus’ Russisch-orthodox. Hun nationalisme heeft derhalve een diepe etnisch-culturele en tevens transcedente basis. Zij gebruiken in hun weerwoord op de gevolgen van massa-immigratie niet de term Verlichting, maar wel het wij-woord; ‘ons’. Zij beroepen zich op het volk, op de eigenheid, en op de drie G’s die zij in het christendom vinden. Orthodoxie biedt richtlijnen; orthodoxe kerken en kloosters hebben op de Balkan door de eeuwen heen bewezen mede een reservoir te zijn voor folklore, nationaal zelfbewustzijn en een stimulans voor etnische trots.

Oost- en Zuidoost-Europeanen weten wat het is om te moeten opkomen voor je etnisch-culturele belangen. Hun geschiedenis zou wel eens ons voorland kunnen zijn. Ons tijdig bewust te zijn van de ‘onverlichte’, nuttige Oost-Europese groepsstrategieën zal onze volkeren wellicht ten goede kunnen komen.

Volksbehoud

Als er rechten zijn, dan is er wel het recht om over onze eigen toekomst te beschikken. Onze inheemse leefwijze, leefomgeving, cultuur en identiteit dienen in stand te blijven. Dat kunnen we bewerkstelligen door ons te groeperen op een manier die onze oostelijke mede-Europeanen al eeuwen gewoon zijn. Het is nog niet te laat: voor gezin, gemeenschap en geloof hoeven we ons niet tot de islam te richten, maar kunnen we nog terecht bij ons eigen christendom. Bij ons om de hoek, bij wijze van spreken. Volksbehoud is niet iets om ons voor te schamen, integendeel. Ieder ander volk zou zich, eenmaal onder druk gezet, inzetten voor het eigene.

Ons door de Verlichting en het protestantisme ingegeven gelijkheidsdenken heeft ons uiteraard ook wel goeds gebracht. Andere verworvenheden van de Verlichting als wetenschap, nieuwsgierigheid, wijsbegeerte, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie worden terecht geprezen. Ons protestantse arbeidsethos en soberheid hebben onze beschaving tot grootse prestaties gebracht.

Daarentegen heeft het binnen onze oude natiestaten sterk ontwikkelde burgerschapsgevoel ons vertrouwen in de eigen overheden geschonken. Maar aangemoedigd door het verlichte liberalisme laten onze overheden ons nu toenemend in de steek, en beschamen zij ons vertrouwen. Zij dragen ongevraagd de door ons aan hen toegekende regeringsbevoegdheden over aan de Europese Unie. En langzaam maar zeker worden wij als volk vervangen door een nieuwe bevolking met steeds minder gedeelde referentiekaders en cultureel-etnische loyaliteiten. Hoe kunnen wij zonder de eenheid van weleer de komende demografische veranderingen het hoofd bieden? Hoe kunnen wij ons doeltreffend organiseren als we zo geïndividualiseerd zijn geraakt? Wij staan nu voor de keuze: bieden wij die veranderingen met meer of met minder Verlichting het hoofd? Door op liberale wijze de islam meer ruimte te geven, ons als volk te laten ontbinden en onze leefwijze, cultuur en volkswezen te verliezen, of door hen te behouden en te kijken naar de vitale, waakzame, minder verlichte kennis van Oost- en Zuidoost-Europa?

In dit kader maak ik de lezer graag attent op de actie Nu vrem moschee în Bucureşti! In Boekarest. Dit was een kerk- en volksprotest in 2015 tegen de bouw door Turkije van een megamoskee in de hoofdstad. Er werden op de bouwgrond 500 gewijde kruizen geplant en men hield er massale orthodoxe gebedsdiensten. Het protest was succesvol: de moskee kwam er niet.

 

Besluit

De Verlichting verlamt ons op dit ogenblik omdat het ons op de ingezette vervanging van onze volkeren geen ander antwoord verschaft, dan een tegennatuurlijke acceptatie en machtsverlies. Ons liberale bestel redeneert vanuit een oude luxepositie. Het is dus verouderd en boeit ons aan handen en voeten. We moeten af van het idee dat de islam hier dezelfde rechten als het christendom toebedeeld moet krijgen, of dat niet-Europese culturen binnen Nederland gelijk zouden zijn aan inheemse, verwortelde Europese culturen. Dat zijn ze niet. De inzet van elk maatschappelijk debat over de islam moet dan ook zijn dat de islam uit Noordwest-Europa zal moeten verdwijnen en dat moslimimmigratie moet stoppen. Dat moge illiberaal zijn, maar de tekenen des tijds roepen om een krachtdadig signaal: onze inheemse cultuur is weldegelijk te verkiezen boven de uitheemse. De wrijvingen die de multicultuur alhier veroorzaakt bewijzen dat er maar een cultuur leidend en blijvend kan zijn.

Dezer dagen zien we een vergrote, hernieuwde waardering voor onze eigen folklore, eigen identiteit, geschiedenis en lokale stabiliteit. De massale volkswoede die de afschaffing van de folklorefiguur Zwarte Piet en de vestiging van asielzoekerscentra genereren zijn hoopvolle tekenen. We zien een neiging die weliswaar niet op ‘universaliteit’ gericht is, maar die wel universeel is, namelijk de reflex tot zelfbehoud onder zelfbewuste gemeenschappen die weten wat ze te verliezen hebben. De Verlichting is niet universeel; die aangeboren neiging tot groepsbehoud – noem het tribalisme of etnocentrisme – is dat wel. Ze biedt ons een sterke, lokale basis die tot voordeel van onze eigen beschaving zal strekken. Wij moeten die tijdig met beide handen aangrijpen, want ze zal met het oog op de voortgaande multiculturalisering ongetwijfeld in intensiteit en belangrijkheid toenemen, en zich een uitingsvorm zoeken.

Het Avondland is ons te zeer ‘universeel’ en waardenvrij geworden om ons nog lang op de Verlichting en haar politieke exponent, het liberalisme, blind te staren. Immigratie en multiculturalisme zijn geen opties meer, want wij willen nog lang kunnen functioneren op de manier die wij, de meerderheid van dit werelddeel, ons wensen. Nieuwe tijden breken aan. Met of zonder Verlichting.

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur

Enkele zaken die ik hierboven heb beschreven zijn ontleend aan boeken, waarvan ik U hieronder graag de titels geef. Zij kunnen ons gedachten aan de hand doen voor het behoud van onze eigen culturele identiteit.

 • Elst, Koenraad (1997).De Islam voor Ongelovigen. Wijnegem, België: Deltapers.
 • Faye, Guillaume (1998).L’Archéofuturisme. Parijs, Frankrijk: Éditions Æncre. (In 2010 ook in het Engels uitgegeven als Archeofuturism: European Visions of the Post-Catastrophic Age. Verenigd Koninkrijk: Arktos Media Ltd.)
 • Faye, Guillaume (2000).La Colonisation de l’Europe: Discours vrai sur l’immigration et l’islam. Parijs, Frankrijk: Éditions Æncre.
 • Goudsblom, Johan (1960).Nihilisme en Cultuur. Amsterdam, Nederland: Arbeiderspers.
 • Hitchins, Keith (2009).The Identity of Romania. Boekarest, Roemenië: Editura Enciclopedică.
 • Hösch, Edgar (2002).Geschichte der Balkanländer: Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München, Bondsrepubliek Duitsland: Verlag C.H. Beck.
 • Hupchick, Dennis (2004).The Balkans: From Constantinople to Communism. New York, Verenigde Staten: Palgrave Macmillan.
 • MacDonald, Kevin (2007).Cultural Insurrections: Essays on Western Civilization. Verenigde Staten: Occidental Press.
 • Pilon, Juliana Geran (1992).Bloody Flag: Post-Communist Nationalism in Eastern Europe: Spotlight on Romania. New Brunswick, Verenigde Staten: Transaction Publishers.
 • Scruton, Roger (2010).Het Nut van Pessimisme en de Gevaren van Valse Hoop. Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Nieuw Amsterdam.
 • Scruton, Roger (2003).Het Westen en de Islam. Antwerpen, België: Uitgeverij Houtekiet.
 • Smith, Anthony (1998).Nationalism and Modernism. Londen, Verenigd Koninkrijk: Routledge.
 • Tocqueville, Alexis de (2011).Over de Democratie in Amerika (oorspr. 1840). Rotterdam, Nederland: Lemniscaat Uitgeverij.
Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

34 Reacties

 1. Beetje teveel gefilosofeer terwijl het allemaal zo simpel is: Minder islam in de wereld en in het bijzonder onze omgeving.
  De enige taal die begrepen wordt is geen tolerantie ten opzichte van intolerantie.
  Het probleem ligt bij de bestuurlijk elite en het niet functioneren van onze trage democratie waar om de 4 jaar kiezen disfunctioneel is bij een razendsnelle veranderende wereld.

 2. Dat gefilosofeer is nergens voor nodig. We hebben een nieuw soort nazi’s binnengehaald en die moeten er andermaal uit. Goedschiks of kwaadschiks. En wie het voor ze opneemt, gaat een probleem krijgen. Ik weet dat ik voor de muziek uitloop, maar het begint op te schieten. Ze worden overmoedig.

 3. Het is een belangrijk onderwerp wat Bas aankaart waarover nog veel meer gepraat moet worden op niveau. Het is een theorie maar ik denk niet de enige mogelijkheid en er zijn teveel historici en antropologen die toch een ander meer aannemelijk beeld schetsen. Over deze zin: “Dit verloop heeft de Noord- en West-Europese volkeren in zekere zin een goedmoedige, niet-etnocentrische, ontvankelijke doch individualistische inborst gegeven”. Dit lijkt toch meer een gevolg te zijn van modernisering en niet andersom, net als individualisme vaak pas mogelijk wordt door massa-technologie. Islam is een religie van veel pre-moderne culturen, die net als half Afrika met een noodvaart cultuurshocklessen krijgen.

  Moesten dominante culturen niet harder een stempel drukken? Het liberalisme zat misschien fout door veel zwakkere culturen te laten modderen terwijl modernisme dan toch wel hard binnendrong door achterdeuren, ongenadig en met hoge, bloedige prijs als het dan te snel…

  • ““Dit verloop heeft de Noord- en West-Europese volkeren in zekere zin een goedmoedige, niet-etnocentrische, ontvankelijke doch individualistische inborst gegeven””
   .
   Ik had onlangs iets gelezen over hoffelijkheid en dat schijnt toch typisch iets voor de Europese volkeren te zijn. Verschillende culturen verschillen immers van elkaar 🙂
   .
   “Islam is een religie van veel pre-moderne culturen
   .
   De arabieren waren pre-islam hoog ontwikkeld, zeker voor die periode. M.a.w. ik ben ervan overtuigd dat islam het probleem is en niet de volkeren. De islam willen veranderen is hetzelfde als de wens een leeuw vegetariër te laten worden.
   .
   De islam is een strijdersideologie en tevens een doodcultus, het martelaarschap is het hoogst haalbare binnen de islam. De islam op zichzelf is leeg en inhoudsloos, daarom vluchten moslims naar niet-islamitische landen. Dan functioneert de islam weer vanwege hun positie ten opzichten van kafirs, de strijd/jihad/(de enige) invulling, kan beginnen.

   • Dick, alle “Abrahamythische” religies kun je beschrijven in net zulke extreem negatieve termen. Het verschil is dat in moderne culturen ook alle religieuze uitingen evolueerden. Als je breder cultuurgeschiedenis en “comparitive religion” bestudeert zie je al snel dat geen enkele wereldreligie echt bestaat als een enkel geheel waar je veel zinnigs over kan zeggen over alle geografische verdelingen en tijdvakken heen. Het neemt *altijd* de vorm aan van de bredere cultuur en beschaving waarbinnen de religie zich ontwikkelt. Praten over een “Islam is dit of dat” heeft zeer weinig betekenis maar vereenvoudigt wel lekker! Het Midden-Oosten is een breder sociaal-economisch probleem direct terug te voeren op de idiote ideologie van humanisten en later het liberarisme. Op twee gedachtes hinken en een beerputje elders aanmaken. Laat de Islam maar gewoon alsnog moderniseren dan toch. Genocide is het alternatief.

    • @DirkM ik je had hoger zitten, weet jij echt niet dat de bijbel bestaat uit vertellingen, de koran de letterlijke woorden van god zouden zijn en dat daarom een verlichting van de islam onmogelijk is? Zou je dat toch proberen dan torn je aan de woorden van god en ben je geen moslim volgens de letterlijke betekenis van het woord. Wat de islam doet in landen als bv SA moeten ze daar lekker zelf weten, ze gaan hun gang maar. Als de islam teveel voeten aan de grond krijgt in NL dan zal het hier een kopie worden van landen als Libanon, Beiroet het voormalige Parijs van het Oosten. En zo is het ook de landen in Noord-Afrika vergaan, kijk eens naar foto’s uit de jaren ’60 en ’70 en nu, dan weet je wat ons hier te wachten staat. Als je over de markt in bv Bos en Lommer A’dam loopt dan zie je dat het daar al geschied is, enkel nog gemummificeerde vrouwen. We zitten op een kantelpunt, misschien zelfs al te laat, mede mogelijk gemaakt door de diehard wegkijkers, en voor wat????

 4. Het ECHTE PROBLEEM is NIET de Verlichting en ook niet het echte klassieke liberalisme. De ECHTE problemen zijn het marxisme, cultureel marxisme en het zich tot het marxisme bekeerde christendom. Kortom sinds de LINKSE socialistische waarden eind jaren zestig zijn omarmd. En niet alleen door zogenaamde linkse partijen, maar ook door partijen als VVD en CDA. De VVD is NIET liberaal, de maatschappij is niet liberaal, maar een linkse, collectivistische en socialistische maatschappij.
  Het ECHTE liberalisme bestaat hier niet meer. Die laat immers de vrijheid BOVEN de gelijkheid gaan! Er heerst een politiek correcte linkse dictatuur.DICTATUUR.
  Als je echt voor de individuele vrijheden en voor economische vrijheden bent, dan sluit je de grenzen voor achterlijke religies zoals de islam. Dan ben je INTOLERANT voor intolerantie. Dan besef je dat de vrijheden en de islam NOOIT samen kunnen gaan. Links ( dus het marxisme en het softe linkse christendom ) : die halen de islam binnen.

  • Leo KarelJan,
   Collectivisme is niet erg, het heeft alleen een versterkende werking. Dat kan ook ten goede zijn. In feite kan bestaand collectivisme alleen met ander collectivisme worden bestreden. Dat is precies wat we nu nodig hebben.

 5. Toch kun je beter over liberalisme praten dan Marxisme (toch meer aan vorm van analyse en kritiek dan een systeem). Liberalisme bestaat niet als een “klassiek vrijheidsdenken” maar als diverse denkbeelden die onderdeel uitmaken van het moderne denken, “onze” eigen ideologie die zo goed uitpakte voor handel, industrie, innovatie en diplomatie in de laatste zeg 150 jaar. Tenminste, voor een tijdje. Maar de wereld blijft niet hetzelfde en het is niet zo dat het nu een vergissing *was* maar meer dat er op een vreemde manier aan vastgehouden lijkt te worden – als een 21e-eeuwse religie van het Westen?

 6. De meest duurzame cultuur is die waarvan we niet beseffen dat ze er is.
  Ons bindend element is de Germaans-Helleense ziel, die tot uitdrukking komt in de manier waarop we wetenschap bedrijven, en hoe we muziek maken, de twee disciplines waarin de blanke Europeaan altijd heeft gexcelleerd.
  Dat “tolerantie”, of andere geitenwollen sokken begrippen, een essentieel aspect van onze cultuur zouden zijn, is de meest doortrapte vorm van volksmisleiding die ik ken. Het is bovendien aantoonbaar onjuist.

 7. We moeten onderscheid maken tussen vrijheid van denken en vrijheid van doen. Toen de verlichting werd uitgevonden hoefde dat onderscheid niet te worden uitgesproken omdat volstrekt duidelijk was dat het alleen het denken betrof. Vandaag de dag is de vrijheid van doen er ongemerkt ingeslopen, zonder dat dit werd herkend, laat staan aangevochten. Nu zitten we met het probleem dat we ons maar alles moeten laten welgevallen.

 8. Sorry, maar wat zie ik hier soms toch veel semi-intellectueel gezever. Naar wijlen Jan Schaefer; in gelul kun je niet wonen. De massa krijg je hier niet mee wakker. Nico Spaak en Inheems geven bijv. aan dat het anders moet. Natuurlijk ook de politieke weg maar we zijn niet op 5 voor 12 zoals sommige mensen al jaren roepen. Het is met dank aan de religie van de vrede al lang 1 uur en dus moet de autochtone mens voor eigen lijfsbehoud zorgen. De klok moet feitelijk vooruit lopen zo als het hoort en de afgescheurde blaadjes van de kalender gaan we er niet meer op plakken. Laat ze opdonderen met hun middeleeuwers. Wie de middeleeuwers pampert, mag als bewezen landverrader samen met ze vertrekken. De mogelijke revolte die door o.a. de PvdA wordt misbruikt, zal er komen of we het nu leuk vinden of niet. We hebben er niet om gevraagd, net zoals het ouder worden, maar we kunnen er wel het beste van maken en dat betekent niet buigen maar terug vechten.

  • We gaan terreur en contraterreur krijgen. Direct action tegen de uitvoerders van de omvolking. De geest kan niet terug in de fles. Het geweld tegen de autochtone bevolking neemt toe, dus er moet reactie komen. Dat is gewoon een wetmatigheid in de hele geschiedenis van de mensheid. Als die dan in de ‘milde’ vorm van een Geldermalsen gegoten is, volgt er meteen repressie. Dan wordt ineens wel weer uiterst selectief gehandhaafd. Het moet dus ondergrondser, stiller en harder, wil het ooit effect hebben. Dat is logica. De mensen die uitvoering geven aan die met twee maten metende repressie zullen het gaan voelen. Ook dat is een wetmatigheid. Als de politiek niet tot inkeer komt, moeten ze straks allemaal beveiligd worden. OPEN debat. Last chance. Else, payback will be a bitch.

 9. Ik ben het volstrekt oneens met veel in dit artikel van Thiois inhoudelijk en historisch verkeerd gedateerde begrippen. Het artikel is een samenraapsel dat voortborduurt op het organisch nationalisme van Daniel François Malan.
  Sibbe is in nationaalsocialistische zin gebruikt als ‘familie’, de door bloedverwantschap gevormde familie.
  Het Joodse Volk ontbreekt in dit artikel hoewel het vroege christendom eruit is ontstaan en de katholieken en later protestanten de Joodse Tenach hebben gejat.
  De invloed van de ijstijden goldt algemeen. Germaans is een vaag containerbegrip. De west Europese landen hebben allemaal duizendjaar migratie gekend. Oost Europa met name de oekraine heeft een zeer grote joodse gemeenschap gehad. De ideeen in dit artikel zijn samengevat met de christo-nazistsiche drie zevens vlag van de Afrikaner Weerstand Beweging. Het begrip natie ontstond met de Franse Revolutie 1789. De Verlichting is een herleving van de Griekse klassieken (Aristoteles etc)

  • “Germaans is een vaag containerbegrip”
   .
   Als je op die toer gaat dan moet je ‘m doortrekken en constateren dat joden, christenen, moslims, etc.. ook containerbegrippen zijn met het grote en wezenlijke verschil dat Germanen bestonden uit volken en stammen die een Germaanse taal spraken en niet enkel met elkaar verbonden waren vanwege een verzonnen imaginair vriendje.
   .
   “De west Europese landen hebben allemaal duizendjaar migratie gekend”
   .
   Sterker nog, de mensheid is ontstaan in Oost Afrika dus de hele wereld bestaat uit migranten behalve Oost Afrika, de wereld is één grote container, dus? De dagen van de week zijn vernoemd naar Germaanse goden, Kerst Pasen en Sinterklaas zijn gekerstende Germaanse feesten, dus?
   .
   “christo-nazistsiche”
   .
   Ahaaaa…. daar istie dan.. de dooddoener. Nu ben ik toch nieuwsgierig: Je hebt het over Joden, hoe noem je Joden die alleen met Joden zakendoen, hun kinderen naar Joodse scholen sturen en alleen laten trouwen met joden; Joods-nazisme?

 10. De west Europese landen hebben helemaal niet duizend jaar migratie gekend. Althans niet van buitenaf. De grote volksverhuizingen waren van ver daarvoor, maar het heeft geen zin meer om dat als argument te hanteren, omdat grote delen van Europa toen min of meer onbewoond waren. Bovendien waren het allemaal Germaanse stammen, namelijk de Vandalen, de Visigoten, en de Hunnen. Geen Geitenneukers in elk geval!

 11. Geweldig artikel, veel is me uit het hart gegrepen. Voor een deel doet het artikel denken aan een artikel in 2007 van Stefan Mellema. Het uitleggen van psychologische mechanismen vanuit biologisch gefundeerde clan- en groepsmechanismen.

  Echter heb ik persoonlijk wel moeite om een stap terug te doen naar christelijk identiteitsbesef. Dat lukt mij niet (meer) en ik vermoed een groot aantal Nederlanders niet meer. Daar gaan we de nieuwe groepsmoraal niet vinden. Oost Europa kan ons wel aan het denken zetten. Hoe kunnen we onze universele identiteit beschermen. Hoe universeel die nou echt is moet ons nu niet interesseren, daar moeten we ons niet in verliezen. We zijn universeel genoeg om dat woord te kunnen gebruiken. Klaar. Grenzen stellen aan wie er aan mee mag doen door een commitment te eisen lijkt me al een goede eerste stap. Wederkerigheid eisen van andere landen en culturen bijvoorbeeld zou ook al heel erg helpen.

 12. Bij ‘god’ en ‘de voorzienigheid’ haak ik af. Als het bange christenen meekrijgt in een volksbeweging voor het eigen grondgebied laat dan maar even maar niet als bron van recht en soevereiniteit. Liberalisme noch christelijke normen bieden hier een adekwaat antwoord. Wij zijn hier al honderden tot duizenden jaren. Op je rug liggen met je benen wijd is geen overleven. Als we er zelf als volk te verzwakt voor zijn dan maar met hulp van een wakker Duitsland, Putin of zijn opvolger, alles liever dan dat gestoorde, arrogante volk dat net komt aanwaaien en hier de boel opeist. Inpakken en wegwezen.

 13. Met intellectuele scherpslijperij redden we het niet. We moeten alle figuren die bij voortduring willens en wetens de dijken doorsteken zien uit te schakelen en berechten. Daarna hebben we een soort Jan Adriaanszoon Leeghwater nodig om onze polders weer droog en leefbaar te maken. De enige met invloed in dit land die deze klus kan klaren is Wilders. Dus doe uw plicht wanneer het zover is. Uw schrijfsels kunnen aan de werkelijkheid helaas niets meer veranderen.

 14. Om even bij het artikel te blijven: Asscher spreekt een heel duidelijke taal; hij wil een Jihad in Nederland ontketenen:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/25197805/__Asscher_wil_dat_moslims_vrijheid_verdedigen__.html

  • Asscher is een landverrader, net als z’n opa die zijn hachje redde ten koste van vele levens…

 15. Btw, ik denk dat veel mensen dit niet eens weten, zeker niet buiten Europa en bij moslims: bijvoorbeeld de dagen van de week zijn, op één na, vernoemd naar Germaanse goden, duusssss…. 🙂

 16. g.h.m.leferink

  13 februari 2016 op 18:31

  Deel 3:
  Net zomin als de grote meerderheid van betere buurten daar….
  Ook over de moordpartijen die daar op alleenstaande boerderijen van Zuidafrikaanse blanken zijn zijn ze oorverdovend STIL!
  Hier ligt nog een grote taak voos staatsekretaris Dekker. Om de radio en TV weer echt neutraal te maken. Inplaats van een gratis spreekbuis, op ONZE kosten, voor Samsom & Co. Daar is eenzelfde schoonmaak nodig als bij de Romeinse Curie!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 17. “Hongaren, Roemenen, Bulgaren en Serven zijn zich dan ook sterk bewust van hun christelijke en etnische identiteit.”
  .
  Nederland heeft het hoogste percentage niet-religieuze mensen, daar ben ik blij om, hoewel ik 1000x liever met de christenen van dit land te maken heb dan met moslims. Er wordt vaak gezegd dat wij in NL een joods/christelijk beschaving hebben. Ik zie het anders, wij hebben een Germaans/Romeinse beschaving. Op dit deel van de wereld wonen van oorsprong Germanen, die op een gegeven moment bekeerd werden tot het christendom door de Romeinen, en het OT er als cadeautje bij kregen. We moeten ons meer bewust worden van onze oorsprong, maar ja verkondigen dat je een trotse Germaan bent zal door de verraders en volksverlakkers wel als fascistisch bestempeld worden. Van hun mag ieder volk trotst zijn op hun cultuur of volk ongeacht waar ze zich bevinden, behalve de Germanen ook al bevinden ze zich op het continent waar ze oorspronkelijk vandaan komen, ráárrrr..

  • De Heikneuter is zich er wel van bewust dat hij een West-Germaan is op West-Germaans grondgebied. Niet omdat de een of andere nazi hem dat vertelt heeft, maar omdat het een simpel feit is. Ik accepteer niet dat de etniciteit van ieder volk op de wereld gerespecteerd moet worden, maar dat wij die van ons moeten ontkennen en sterker nog: alleen kritisch mogen zijn op onszelf. We waren op weg naar een functionerende multiculturele maatschappij met de mensen uit ons ‘koninkrijk’, met de indo’s, suri’s en antillianen waren we er wel uitgekomen en ook met de volkeren van Europa die gaandeweg onze vrienden werden. Nu worden we uit elkaar gespeeld. En voor wat? Voor een stel vuile linkse flikkers uit ons ‘nep-parlement’ die hun gratis geld willen en dat islamitische schorem. Wie had het ooit voor mogelijk gehouden in de jaren 60, 70 en 80 dat we zo zouden afglijden om het de aanbidders van Mohammed de proleet en hun Lord of Darkness naar de zin te maken. Grow some balls. Fight back!

   • “We waren op weg naar een functionerende multiculturele maatschappij met de mensen uit ons ‘koninkrijk’, met de indo’s, suri’s en antillianen waren we er wel uitgekomen en ook met de volkeren van Europa die gaandeweg onze vrienden werden. Nu worden we uit elkaar gespeeld.”
    .
    Volledig mee eens.

 18. “wij hebben een Germaans/Romeinse beschaving”
  en zijn
  “van oorsprong Germanen, die op een gegeven moment bekeerd werden tot het christendom door de Romeinen, en het OT er als cadeautje bij kregen.”

  Goed gezien.
  Daarnaast kun je het instituut Katholicisme zien als de voortzetting van het Romeinse Rijk in religieuze zin. Die irrationele afkeer van het christendom bij sommigen hier deel en begrijp ik niet. Wij allen zijn geesteskinderen van JC, de echte wel te verstaan:
  http://www.amazon.com/Jesus-Was-Caesar-Christianity-Investigative/dp/9059113969

 19. Er is nogal wat tekst nodig voor de oolossing van een, in mijn ogen, eenvoudig doch weerbarstig probleem!

  Wat nu bij mij is blijven hangen is de achterlijke woorden:
  “zouden namelijk op gespannen voet staan met de islamitische leefregels”.
  Hoezo? Zouden?

 20. Ik heb het niet helemaal gelezen omdat het echt heel simpel is: islam betekent onderwerping, moslim betekent hij/zij die zich overgeeft aan god volgens de islam. De koran zijn de letterlijke woorden van van god en de sharia zijn de wetten van god, daar valt niet aan te tornen, daarom is verlichting niet mogelijk, doet een moslim toch water bij de wijn dan is het puntje bij paaltje geen goede of geen echte moslim. De dienst binnen de islam zal daardoor altijd uitgemaakt worden door de diehard moslims, wanneer ze in landen als NL wonen en nog niet (volledig) de dienst uitmaken zullen ze ‘gematigde moslims’ als marcouch, elforkani of aboutlaeb naar voren schuiven om zodoende de paden te effenen en zand in de ogen te strooien. We hadden nooit moslims binnen moeten halen, nu dat wel gebeurd is is er maar één oplossing; ze geen minimeter de ruimte geven, geen vinger, niets. Doe je dat wel, dan teken je je eigen ondergang. We hebben verraders onder ons, dat is het grootste probleem.

 21. g.h.m.leferink

  13 februari 2016 op 17:58

  Deel 2: Bij 1, voorbeeld: gisteravond zagen ze kans om bij hun verslag over de verhouding tussen de R.K. Kerk en de Russisch Orthodoxe kerk een paar keer het woord RUZIE te gebruiken. Dat was GEEN TOEVAL, maar welbewuste schenenschopperij. Net zoals ze NIET meldden dat de relatie nu bezig is te verbeteren!
  Negatieve woorden melden ze juist NIET als ze het hebben over hun SLinkse vrindjes van PvdArglist of Groen SLinks. De term Hilvo Adderkluwen is hier van toepassing.
  Ander voorbeeld: Na een gesprek dat de missionaris Gerard Stevelink met deze lieden had werd alleen dàt uitgezonden wat in de Hilvo-kraam te pas kwam, en zo een volkomen scheef beeld gegeven.
  Ander voorbeeld: van Soweto werden opnamen uitgezonden van het kleine deel van die miljoenenstad die gemaakt waren waar de vluchtelingen uit Mozambique verbleven. En werd gesuggereerd dat zó heel SouthWestTownship eruit zag!
  De (zwarte) Miljonairsbuurt Diepkloof van Soweto werd NIET getoond….
  Zie deel 3.

 22. g.h.m.leferink

  13 februari 2016 op 17:45

  ‘De Duitse en Zweedse overheden en media waren erin geslaagd deze feiten jarenlang onder de pet te houden. Pas nadat de wal het schip gekeerd had, gaven zij schoorvoetend toe dat zij er geen ruchtbaarheid aan wilden geven, uit angst om de daders te zeer als collectief voor te stellen en zo van discriminerend gedrag beticht te worden.’
  En wéér vermeld ik het nog een keer: de grondoorzaak van dat het nu totaal spaak loopt is dat de EU-regeringen, en nòg meer de EU zelf, lijden aan deze twee DODELIJKE kwalen:
  ACHTERBAKSHEID, gekombineerd met LAFHEID.
  Waarbij je je afvraagt hoe het toch zover heeft kunnen komen dat we politici hebben van het soort Glenn Gluiper, die meteen ook van het type Jan Slapzak zijn.
  Want DIE draaien met een grote boog om de problemen heen, terwijl de Tsunami intussen maar doorgaat!
  Gevolgen:
  # met stip op 1: het NOSsjenaal, waar ze het woord OBJEKTIEF in het woordenboek moeten opzoeken.
  Zie verder onder deel 2.

 23. Mohammed was een varken, Allah bestaat niet en iedereen die ons daarvoor wil laten buiten buigen en iedereen die moslims in hun gedram, gezeik en gemoord faciliteert, kan daar beter vlot mee kappen, anders gaan ze er vroeger of later aan. Dat is alles wat je hoeft te weten. Ik ben als vrij mens geboren en ga zo sterven, al moet de halve wereld eraan geloven. Ik ga niemand mijn wil opleggen, maar laat het andersom ook achterwege, zeker als dat met leugens en bedrog gebeurt. God, Allah, Jahweh, allemaal crap uit het Midden-Oosten. Shove it where the sun doesn’t shine.

 24. Interessant essay.
  We lijken een gemeenschappelijke taal te missen om ons tegen de islam, maar ook tegen de Afrikaanse culturen, te weren, zegt de aanhef van dit artikel.
  Misschien moeten we een heel andere kant opkijken om eea te beschouwen. Het verdrag van Straatsburg uit 1975 tussen de Arabische (olie producerende) wereld en Europa (EEG), destijds met de rug tegen de muur vanwege de olieboycot, waarin o.a. werd vastgelegd dat:
  “The Association calls on European governments to improve legal regulations concerning the freedom of travel and the protection of the basic rights of immigrant workers in Europe which should be equivalent to those of citizens of the countries concerned”. M.a.w. deze moslim multicult is ons met het mes op de keel opgedrongen en dus is het logisch dat “die gemeeschappelijke taal” niet bestaat.
  Wellicht zijn daarom Individualisme, Verlichting en Liberalisme juist een te mooi excuus voor een duistere werkelijkheid.

 25. Prima analyse. Maar nu wat doen we praktisch en wie neemt het voortouw.

  Wat er moet gebeuren is:
  1. Formuleren van volstrekt nieuwe grondwet (laat juristen er in gosdsnaam buiten): twee A4-tjes die ons identiteit geeft en de macht terug bij de Nederlandse burgers. Grondwet uitleggen en inzet politieke strijd maken; organiseren van referendum buiten het bestuur om
  2. Binnen de EU zal het niet beginnen , dus direct en zonder juridisch gehannes en onderhandelingen uit de EU. dat heet volksrevolutie. Volkstribunaal voorbereiden om alle EU ambtenaren en paladijen voor landsverraad te vervolgen
  3. Herstellen grenzen desnoods met volksmilities en voorals nog alle niet-nederlandesers meer binnenlaten
  4. Alle niet Nederlanders tijdelijke verblijfsvergunning. Binnen drie maanden vertrekken, anders uitzetten naar Sahara
  5. Iedereen met dubbel nationaliteit te laten kiezen.
  6. Geen enkele buitenlandse rechter meer macht geven over NL jurisprudentie.
  7. Uit de NAVO en tijdelijk uit de…