Na Keulen: Krijgt Europa weer kloten? Essay.

Door Joost Niemöller

Voor mij –en ik weet voor velen-  was 11 september een ‘kantelmoment.’ Ineens was ik doordrongen van een besef dat me niet meer zou verlaten: Dat zich in onze Westerse cultuur een vijfde colonne bevindt; een grote, en sterk groeiende, groep moslims, die al dan niet zwijgend instemt met wat een kleine groep gewelddadige islamisten aanricht. Een groeiende massa die ons -al is het maar in hun heilige boek- de oorlog heeft verklaard.

De Franse filosoof Guillaume Faye, noemt zulke momenten als 11 september ‘catastrofen’. Ze zijn, analyseert hij, verschrikkelijk, maar ook nodig om te voorkomen dat de Westerse wereld niet langzaam wegzakt in zelf vernietigende apathie. Door de schrik bij zulke momenten, als bij de aanval op Pearl Harbor, kan er ineens een grote, vernietigende oorlogsenergie vrijkomen. In Europa zal dit de vorm aannemen van burgeroorlog, want de vijand bevindt zich onder ons. Maar daar is veel voor nodig. Hoeveel? Volgens Faye moeten er verschillende catastrofen samenvallen, wil deze enorme energie loskomen.

Velen zullen de ideeën van Faye te vergaand en te extreem vinden, maar die mensen raad ik aan zijn boeken te lezen. Faye is niet alleen een van de meest radicale, maar ook een van de meest diepgaande denkers van deze tijd. Ik vrees zijn gelijk.

Van het samengaan van dergelijke catastrofes is nu nog geen sprake. Wel zien we grote gebeurtenissen plaatsvinden, massaal en aanhoudend geweld door moslims, die het publieke debat enige tijd in de greep houden. Parijs en Keulen zijn voorbeelden.

In Nederland waren er ook zulke mogelijke kantelmomenten. Zo was er de moord op Fortuyn, en de moord op Theo van Gogh. Het leidde tot veel discussie, veel verwarring, en veel afleiding. Na de moord op Theo van Gogh verscheen er een aardig verzamelboek, Hoe nu verder, met artikelen, die nogal overdreven ‘visies’ werden genoemd. Want zoveel visie was er eigenlijk niet nadat Van Gogh werd vermoord. Er was veel verwarring, veel woede, veel goedpraterij vooral, en na een jaartje of zo zakte Nederland weer terug in de amorfe, slome winterslaap die ons land als sinds eeuwen kenmerkt. Slaap ingegeven door angst.

Maar ik denk dat het in Duitsland in Keulen anders zal gaan. Duitsers zijn, anders dan Nederlanders, serieuze mensen. Het duurt misschien lang voor ze een probleem signaleren, en ze zich dat probleem verinnerlijken in de vorm van een groot onrecht dat hen is aangedaan, maar als dat eenmaal gebeurd is, dan laten ze niet meer zo  makkelijk los, en gaan Duitsers tot de bodem. Net zo serieus als ze nu politiek correct zijn, zo serieus en grondig zal uiteindelijk de omslag zijn. Het zal niet prettig ogen. Net zoals het in Frankrijk niet prettig zal ogen. Of in Groot Brittannië. Vanuit Nederland valt zo’n volksopstand zeker niet te verwachten. We moeten daarom goed kijken wat er in landen als Duitsland gaat gebeuren. Veel hoeven we er niet van te verwachten omdat de groepssolidariteit van de Europese bevolkingen is kapot gemaakt. Of, zoals Sid Lukkassen schrijft in de bundel die ik hier bespreek: ‘Het komt er op neer dat het saamhorigheidsgevoel tussen Europeanen is verdwenen en dat er nieuwe groepen zijn gekomen die zich fel manifesteren, terwijl de Europeanen voelen dat zij alleen staan en daardoor terugschrikken van een confrontatie, al zijn zij dan met velen.’

Zo’n volksopstand zit er nog niet in. Maar wel een Duitse mentaliteitsverandering. Heel voorzichtig vooralsnog.

De vraag luidt dan: Zal de massale aanranding van jonge Duitse vrouwen op het stationsplein in Keulen door moslimmigranten leiden tot zo’n omslag? Ik denk het nog niet. Het zal wel leiden tot veel twijfel. Over de illegale immigratie. Over de islam. Over het functioneren van de media. Twijfel is een langzaam werkend gif. Het zal, cynisch genoeg, afhangen van andere grote gebeurtenissen of de nu gezaaide twijfel in Duitsland zal leiden tot een werkelijke omslag in denken.

Deze week verscheen bij uitgeverij Aspekt een bundel met artikelen over Keulen: Keulen: Kalifaat Light en de Fallout van een conflict. De bundel werd samengesteld en ingeleid door de uitgever, Perry Pierik. In de bundel wordt een breed scala aan problemen behandeld die samenhangen met Keulen. Dat blijkt alleen al uit de indrukwekkende verzameling meewerkende auteurs: Leen den Besten, theoloog, Henri Beunders, hoogleraar opinie, Wim Couwenberg, emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht, Anneke van Dok, vroeger burgemeester, Dr. Koenraad Elst, sinoloog (en een van de eerste islamcritici in Nederland en Vlaanderen) Derk Jan Eppink, vroeger medewerker Bolkestein, journalist, Esther van Fenema, psychiater, Annabel Junge, onderzoeker, Robert Lemm, hispanist, Sid Lukkassen, auteur, Salima el Musalima, vrouwelijke imam, Luc Pauwels, historicus, Emerson Vermaat, journalist.

Wat stellen zij?

Volgens samensteller Pierik is er in Duitsland mogelijk sprake van een kantelmoment onder de Duitse bevolking. Hij schrijft het voorzichtig: ‘Nu het duidelijk is geworden dat een groeiend deel van het electoraat meer en meer moeite heeft met de gang van zaken en mensen zich bedreigd voelen, is de groeiende kloof in de samenleving duidelijk geworden.’ Dat is waar, maar het zegt ook nog niet zoveel. Want hoe groot is dat ‘groeiende deel’? En waar meet je dat groeien precies aan af? Aan de veranderende berichtgeving, hier en daar? Aan de, nog beperkte, steun voor de AfD? Aan de toenemende, maar ook weer ingehouden kritiek van de CSU? Aan de afbrokkelende, maar nog steeds bestaande steun voor Merkel?

In zijn artikel in de bundel is Pierik meer uitgesproken over de veranderingen door Keulen: ‘De wielen van de multiculturele samenleving begonnen te slepen en ontspoorden in Keulen. Politici, media en publiek toonden zich verrast, geschokt, dit was nog nimmer vertoond. De tekenen stonden al langer op de muur, maar wie niet voldeed aan het plaatje van ‘de reeds verzette bakens’ was op z’n zachts gezegd een griezelige conservatief, of erger nog gewoon een nazi. Maar ineens stonden de pleinen vol en de media bol, dit wilden ‘we’ niet in het westen, dit stond haaks op onze verworvenheden. Ineens waren de bakens terug, en onverzettelijk. Om in politieke termen te spreken, het geschuif met de panelen is meer en meer voorbij.’ Maar is dit ook werkelijk zo? Is er echt sprake van een omslag? Pierik geeft tegelijk aan dat er onder de opiniemakers eigenlijk helemaal niets is veranderd: ‘Terugkijkend naar het debat uit 2000 is het opmerkelijk hoe weinig we vanaf dan zijn opgeschoten. Het cultuurrelativisme (-) is nog altijd een sterk gedachtegoed in de intellectuele wereld.’

Duitsland is natuurlijk ook een geval apart.  Dat beschrijft Derk Jan Eppink in zijn bijdrage. Duitsland speelt de centrale rol bij het creëren van het probleem: ‘Duitsland werd vluchthaven voor een immigratiegolf die het niet aankon en wil die vervolgens over Europa verspreiden. Duitsland exporteert het probleem en duwt het Europa zoals we dat kennen naar de afgrond. Europa ziet zich Überfremdet. Vooral burgers met lagere inkomens ervaren de mensenvloed als bedreiging van hun bestaanszekerheid. Zij reageren zich af bij de stembus waardoor tal van landen amper bestuurbaar blijven.’ Eppink geeft aan dat de andere Europese landen zichzelf met terugwerkende kracht een heldenrol wisten toe te dichten over de Tweede Wereld Oorlog. Maar de Duitsers konden dat niet. Hun eerlijkheid doet het nu de das om: ‘Alleen Duitsers herschreven hun geschiedenis niet. Zij beseffen wat er gebeurde en voelen schaamte om wandaden van hun voorouders. Dat maakt hen mentaal zwak. Daarom willen zij nu ‘goed’ doen, ook al schaden ze daarbij hun eigen samenleving.’

Maar het probleem is groter dan Duitsland alleen. Robert Lemm wijst er in de bundel terecht op dat een groot probleem het morele failliet is van de hele Europese samenleving. Met het verdwijnen van het christendom is ook de moraal verdwenen, zo luidt zijn stelling. Ik vraag me af of dat waar is, want ook zonder kerk is een sterke westerse moraal mogelijk. Maar verder deel ik zijn analyse, en die stemt somber over eventuele verandering in de publieke opinie: ‘Het seculiere Europa gebaseerd op liberale beginselen maakt op den duur weinig kans. Het gaat te zeer mank aan een combinatie van verregaand begrip voor het uitheemse en schaamte over haar verleden van kruistochten, slavernij en kolonialisme. Daaruit heeft zich de standaard ontwikkeld van humanitaire idealen en politiek correcte maatregelen. Gewapend verzet plegen tegen een invasie en de grenzen sluiten, zijn oproepen die hoogstens in verfoeilijke rechts-radicale kringen worden gehoord.’

Er wijst ook veel op dat er onder de machthebbers nog helemaal niets veranderd is. De politieke leiders, ook in Nederland, spraken allemaal hun ontsteltenis uit, toen, uiteindelijk beetje bij beetje de feiten over Keulen boven water waren gekomen. Niet meer dan loze praat, merkt journalist Emerson Vermaat terecht op in de bundel, want er verandert niets: ‘Premier Mark Rutte verklaarde op zijn wekelijkse persconferentie op vrijdag 8 januari 2016 over de aanranders en verkrachters in Keulen: “Schoften zoals die in Keulen, zijn hier niet welkom.” Stoere taal, maar ook Rutte en zijn kabinet hebben geen enkele greep op de huidige asielcrisis, die Duitsland, Nederland en Zweden jaarlijks vele miljarden euro’s kost.’ Het probleem is dat de politici die de problemen veroorzaakten nog steeds de zittende politici zijn.

Maar het probleem is vooral het gebrek aan kloten onder de Europeanen. Of zoals Lemm het treffend schreef: ‘Hoezeer de westerse machten ook beweren IS te bestrijden, mensenlevens eraan opofferen willen ze niet.’

Ik denk dat de jonge auteur Sid Lukkassen de essentie van de massa aanranding in Keulen het sterkst uitdrukt. Het gaat volgens hem om twee zaken: demografische oorlogsvoering door de moslimmigranten en de demoralisering van de Westerse mannen. Daarom wordt de aanranding door moslims door de heersende politiek correcte klasse veranderd in een probleem met mannelijk gedrag in het algemeen.

Voorbeelden te over. Deze regering voert bijvoorbeeld  ‘sekslessen’ in voor jongens, om hun gedrag te veranderen. Want niet het gedrag van de moslimmannen wordt gezien als het probleem, nee, het bestaan van de mannelijkheid zelf! Een onderzoekster stelt dan ook tevreden vast: ‘Sommigen deden eerst wat stoere of seksistische uitspraken, maar uiteindelijk spraken veel jongens genuanceerd over mannelijkheid.’ In dat beeld past het dan ook dat Nederlandse mannen in rokjes de straat op gingen om te protesteren tegen…. Mannen! Iets waarover in de Russische media bijvoorbeeld hard om werd gelegen. En waarvoor ik me diep schaam.

We zijn een feminiene maatschappij geworden, waarin afwijkingen in seksueel gedrag worden verheven tot de norm, en waarin ‘vechten’ tot een taboe is verheven. Het verschil tussen een feminiene en een masculiene maatschappij laat zich nog het beste uittekenen in de dierenwereld als het verschil tussen de bonobo’s en de chimpansees. De ondergang van onze maatschappij komt door de uitholling van de mannelijkheid. En dit wordt door de verkrachtende en aanrandende moslimmannen feilloos aangevoeld.

De aanranding in Keulen was een machtsuitoefening, gericht op de Europese mannen. En de Europese mannen reageerden precies zoals de moslimmannen zich wensten, schrijft Lukkassen: ‘Hier gaat verkrachting minder om seksuele drang dan om machtsuitoefening. En dan niet zozeer de machtsuitoefening over de betreffende meisjes (want in hun ogen hebben zij weinig status), maar vooral het signaal wat naar de mannen wordt afgegeven, naar de ongelovigen en de Europeanen. Het signaal is dat je die vrouwen kunt schenden, onteren en ontheiligen wat je wil, want ze zullen nooit gewroken worden – en precies wraakneming staat in de eercultuur gelijk aan daadkracht en durf. Tonen de Europese mannen zwakte in hun reactie, dan laten ze in de ogen van de eercultuur zien dat ze verliezers zijn.’

En dat is precies de betekenis van Keulen in het oog van de moslimmannen: Het is de overgave van het Westen. En deze overgave zal nog gevolgd worden door veel andere overgaven. Want de Europese mannen hebben geen kloten. Krijgen ze die weer terug? Of dit gebeurt laat Lukkassen ook in het midden. Maar hij schetst wel een mooi beeld van hoe Europa zich kan hervinden, wanneer dat gebeurt. Daarin slaat hij –toch politiek correct?- de bloedige tussenfase over en tekent hij het nieuwe ideaal uit: ‘Vanuit Europese eigenwaarde kan opnieuw een cultuur opbloeien waarin de mensen weer voor elkaar klaarstaan. Een land waarin mensen alles uit zichzelf halen; waar ze zich betrokken voelen bij elkaar, bij hun geschiedenis en cultuur. Waar bezieling en inspiratie de boventoon voeren, waar rust en orde heerst en ouders fluitend thuiskomen uit hun werk. Een land van ijverige, evenwichtige en warmhartige burgers.’

Mooi. Ik zie ernaar uit. Maar gemakkelijk zal het niet gaan. En leuk zal het niet worden.

 

Perry Pierik (red.) Keulen: Kalifaat Light en de Fallout van een conflict.

 

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

25 Reacties

 1. Marxisme, cultureel marxisme en het slappe, de kant van het marxisme kiezende, christendom: dat zijn de oorzaken. Gevolgen daarvan zijn o.a. het feminiene denken, het stupide gelijkheidsdenken ( “alle culturen zijn gelijk” en “weg met ons” ), islamisering, groene dictatuur met de milieuwaanzin, pacifisme en de multikul idiotie. Het totaal is dan een linkse politiek correcte DICTATUUR. En daar zitten we in: dagelijks worden vrijheden ingeleverd en dagelijks vindt zelfcensuur plaats. Regentenkliek, media, onderwijs, rechters: alles doet eraan mee: geïndoctrineerd als zij zijn, vaak vanaf hun kindertijd.
  Wat wij nodig hebben is een atheïstische , vrijheidslievende ( vrijheid individu boven gelijkheid ), rechtse, op de natiestaat gebouwde omwenteling, die afrekent met al die bovengenoemde marxistische multikul achterlijkheden, met de islam en met de EUSSR.

 2. g.h.m.leferink

  4 februari 2016 op 21:20

  Deel 2.
  Verder geef ik Joost gelijk als hij konstateert dat Europa is ingeslapen. Want het is bepaald niet de eerste keer! En ook ik vind dat men pas wakker wordt geschud door iets rampzaligs. Zoals de soldaat van de US strijdkrachten die bij de Japanse overval op Pearl Harbour, nog in zijn ondergoed naar zijn luchtafweergeschut rende. Intussen roepend: “Goh, ik wist helemaal niet dat ze kwaad op ons waren!” Waarbij het NOSsjenaal vanavond meldde dat de marine gaat samenwerken met die van Duitsland. En NIET meldt dat dit gebeurt omdat er onverantwoord is bezuinigd!
  Of moet eerst Wenen , en dat wordt dan de DERDE KEER, belegerd worden om de rest van Europa wakker te schudden? Of moeten islamitische horden eerst weer, voor de TWEEDE KEER, vanuit Gibraltar (= ‘Jebel al Tarik’) tot Poitiers in NOORD Frankrijk doordringen voor de Brusselse ‘elkaar-vliegen-afvangers’ met de neuzen één kant op gaan staan?
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 3. g.h.m.leferink

  4 februari 2016 op 21:04

  Medediskussieerders:
  1. Hierbij stel ik voor dat we OPHOUDEN met nog te spreken over ‘Asielzoekers’ en ‘Vluchtelingen’, en die massa-instroom, die niet door ons maar door een domme Trien in Berlijn in een vlaag van verstandsverbijstering is uitgenodigd, ILLEGALE IMMIGRANTEN te noemen.
  2. De zin “De politieke leiders, ook in Nederland, spraken allemaal hun ontsteltenis uit, toen, uiteindelijk beetje bij beetje de feiten over Keulen boven water waren gekomen”, daarbij wil ik opmerken dat Wilders niet bij die LAFFE TROEP hoort.
  3. Al een paar keer heb ik hier opgemerkt dat mij de ogen open gingen in 2008 in Taganrog, Zuid Rusland. Door een tiener/twen ‘die al een jaar Politicologie had gestudeerd aan de UvA’. Hij was ACHTERBAKS en LAF, wat daar aan die universiteit van Drugsdorp aan de Amstel dus het nieuwste MODETJE was. En ik zag aankomen dat die GEESTELIJKE MILIEUVERGIFTIGING ook in de rest van NL en Europa zou komen. Hetgeen, helaas, gebeurd is.
  Zie deel 2 voor vervolg.

 4. Uitstekende analyse van deze verontrustende gebeurtenissen. De westerse man is op de proef gesteld en heeft, geheel naar de mohammedaanse verwachtingen, volledig gefaald. De Duitse (lees: westerse) mannen in Keulen bleken machteloos. De enige uitzondering was een uitsmijter met een Joego achtergrond. Dit is dan weer bepaald niet verwonderlijk want de Oost- en Zuid-Slaven weten donders goed welk volk de moslims zijn. Die weten dat moslims zelfs je land afpakken als ze de kans krijgen. Die mannen vechten daarom terug, maar “wij” in het westen… watjes. De meeste “mannen” die ik ken zijn meer geïnteresseerd in voetbal dan in het verdedigen van hun land en westerse waarden. Ze kijken je glazig aan als je waarschuwt voor de islamitische invasie die onder hun neus plaatsvindt. Misschien, heel misschien gaat er bij hen een lampje branden als hun eigen vrouw, vriendin of dochter gegrepen wordt. Maar grote kans dat zo’n intens domme rokjesdraagaktie het enige is dat ze kunnen bedenken.

  • Het geweld in Keulen was tegen de mannen gericht (ieder leger bevestigt de overwinning door de vrouwen van de overwonnen mannen te verkrachten), vrouwen doen er niet echt toe in de ons verrijkende culturen.

   • @Caroline
    Waar. Ja de vrouwen waren absoluut het slachtoffer, maar de machteloze mannen (er wordt beweerd dat de politie hen tegenhield)???? is te verstaan gegeven dat het übervolk hun vrouwen en kinderen zal bezitten. Mja en het vervolgens vreemd vinden dat de mannen kwaad worden. Dan zijn het nazi’s of weet ik wat voor een scheldwoorden men verzint voor mannen die op willen komen voor de vrijheid.
    Ach en dan vlucht men in vrijheid van religie gekir. (zie Joop) of : nou als er niet gefilmd is tussen je benen, dan is er niks gebeurd.

 5. Die sexlessen, en die andere lessen over onze waarden, gaan ervan uit dat de immigranten dat allemaal niet weten. Maar die weten dat heel goed, en komen juist hierheen om ONS te leren hoe het volgens ALLAH hoort. Goedschiks of kwaadschiks.

  • Al die lessen zijn gewoon een excuus meer geld uit onze zakken te kloppen, iets anders niet. En om de met het pistool op de borst gedwongen betalers flink op te naaien, dat natuurlijk ook.

   En als ze ‘niet wisten wat ze deden’, dan stonden al die AZC’s vol verrijkers wel in de wijken waar ‘zij’ wonen, en dat is niet het geval.

   Iedere keer weer vragen ‘hoeveel verkrachtingen en moorden’ is het u zich goed voelen uw eigenlijk waard.

   Merk op dat altruisme-junks daadwerkelijk een endorfine-kick krijgen als ze zoiets zeggen als ‘iedereen welkom’ , en voor die kick doen ze als alle junks alles met verlies van alle ratio en desnoods ten koste van alles, Over lijken gaan, zo doe je dat !!

   • Caroline, wat vind jij als vrouw van de soms gehoorde suggestie dat de meeste goed-vrouwen om een testosteronbom zitten te springen? Iets wat hun welkom-gedrag zou kunnen verklaren? Het gaat hier om een statistisch gegeven, want goedmannen heb je natuurlijk ook, en die weten heel goed dat een vrouwelijke vluchteling verboden fruit is volgens ALLAH.

    • Ik weet het werkelijk niet, wat die vrouwen bezielt. Mij lijkt het meer een vorm van zelfpijperij (!!) van de dames, het zonder consequenties voor henzelf adverteren dat ‘ze goed zijn’. De endorfine-rush verzin ik niet, die is een feit. https://www.youtube.com/watch?v=sqIYznUlwtA

     Als het de dames om een testosteron-bom te doen zou zijn, dan kunnen zij hun pijlen beter op sub-Sahara-mannen richten.

     Mij lijkt het eerder een zaak van zich pre-emptive overgeven (geldt ook voor mannen) en die lafheid verhullen met vale praatjes,

 6. Breinbrouwsels

  4 februari 2016 op 06:02

  De import van miljoenen Aliens past precies in het plan om de hele samenhang van Das Volk als grote familie te mollen en dient als oplos- of beter losweekmiddel. Begin jaren ’90 was ik voor een klus in de zojuist bevrijde DDR waar mensen in de stationsrestauratie van een of ander dorp strak voor zich uit zaten te kijken. Niemand vertrouwde de ander. Kinderen waren daartoe opgevoed om hun ouders te verraden. Iedereen stond, toen nog, met de pet in de hand aan de kant van de weg als de Partijbonzen voorbij raasden in hun sjees. Wij doen nog steeds hetzelfde maar dan met Poederpruiken en een i-Phone. Nee, die opstand komt er niet meer.

 7. Breinbrouwsels

  4 februari 2016 op 05:52

  Ik zie die kloten jammer genoeg alleen op het internet als plaatsvervangende kroeg waar iedereen die nog nooit een flink pak op z’n flikker heeft gehad als een volleerde Kneipenkönig loopt te miepen wat ze wel niet zouden doen als er iemand daartoe opgeroepen gehad zou hebben. Ruim 70 jaar lang heeft de Volksvijand de tijd gehad om de samenhang van Het Volk te mollen. Waar je vroeger een sociale band met een wijk moest hebben om daar een huurwoning te krijgen moet je nu uit zo ver mogelijke gebieden afkomstig zijn. Bij elkaar hokkende familiewijken werden uit elkaar gerukt en over de rest van de stad verdeeld. Niemand kent z’n buurman van 3-hoog meer. Wat bleef is een papieren solidariteitssamenleving met veel papier en zonder samenleving. Al die vreemdelingen voor elkaar zullen nooit het hieperke uit het hakblok in het schuurtje trekken om de Poederpruiken en andere lapzwanzen een halve meter in te korten. Misschien steken ze schuimbekkend de kliko in de fik of een waxinelichtje.

 8. Robert Lopes Cardozo

  4 februari 2016 op 02:31

  Joost, je laat je meeslepen door emoties. Het is oorlogspropaganda. Beter is reclame te maken voor een wereldbeschouwing waarin een monoculturele samenleving het beste is en een gematigde dekolonisatiepolitiek, in de geest van Ghandi, beleid. Vluchtelingen en illegalen vangen wij dan menswaardig op op gehuurde gebieden in de derde Wereld, of voorlopig op Griekse eilanden. Met prikpil, omdat overbevolking het probleem van onze eeuw is. Allochtonen die de wet overtreden worden tot illegaal verklaard en uitgewezen naar die opvang. Nederland (Europa) helpt op verzoek bij remigratie naar de islamitische wereld of Afrika. Na de dekolonisatie is Europa niet meer verantwoordelijk voor de onderlinge omgang in de voormalige koloniën. Gelovige moslims kunnen zich verheugen op het eeuwige leven, terwijl wij ongelovigen eeuwig in de hel moeten branden. Geen reden tot verongelijktheid dus.

 9. Wow, ik sta perplex. In de goede zin van het woord.
  Ik postte afgelopen avond een link naar een artikel van dr. van Elst:

  http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/irin/genocide.html

  Hoe kon dit gebeuren zult u zich afvragen? Simpel de intruders hielden zich niet aan de regels van de krijg.
  U kunt er alzo op rekenen dat dit u ook zal overkomen en dan staan u en ik figuurlijk met de handen op de rug.

 10. Je kunt hele boekenkasten volschrijven, maar het probleem wordt daarmee niet opgelost. Het is slechts tandengeknars van de machtelozen. Men zal krachtdadiger moeten uitpakken. Zoals de vakbond bijvoorbeeld een bedrijf kan platleggen. Zo kom je in een onderhandelingspositie. Of desnoods met heel veel geweld, zoals bijvoorbeeld tijdens de Franse revolutie. Al het andere is kat in het bakje voor de puppetmasters.. En of de Duitsers hier nu zo goed in zijn? Ik geloof er niks van. Misschien met een charismatisch leider, maar anders niet. en van die Engelsen hoef je het ook niet te verwachten met “double face” Cameron. Misschien dat toch de Fransen nog eens in actie moeten komen. De tijd dringt echter. De samenhang in de natiestaten is rap aan het verdwijnen en dan is er geen houden meer aan.

 11. JN: “een grote, en sterk groeiende, groep moslims, die al dan niet zwijgend instemt met wat een kleine groep gewelddadige islamisten aanricht.”

  Maar je hoort nooit een referentie naar iets dat tastbaar en meetbaar is. Ik vermoed dat dit fundamenteel onderbuikgevoel is en per definitie ook niet te controleren. Misschien zit er zelfs waarheid in! Maar het komt niet overeen met een grote hoeveelheid signalen uit de samenleving en mijn omgeving. Dus sorry Joost, zo’n fundamenteel gegeven in je redenering heeft meer onderbouwing nodig.

  Met een iets andere geschiedenis waar toevallig op andere locaties etterende wonden vormden, een eeuw lang, zou je radicale groepen zien oprijzen, bijv in een bezet en verdeeld Japan. Toch ook wel een zelfmoordcultuur zoals bekend van WW2. Of misschien in Afrika, waar hakbijlen hand in hand gaan met vreemd syntheses tussen religies en tribalisme.

  En de moord op Fortuyn dan noemen in één adem met die van Gogh? Straks was Hitler nog een…

  • Dirkm, die andere radicale groepen waar je het over hebt, dat waren altijd autochtonen, die met 1 druk op de knop weer van mening konden veranderen, zoals ook het communisme INEENS viel.
   De moslims in Europa zijn helaas van een andere dimensie, die zijn niet te veranderen, omdat ze fundamenteel van ons verschillen. Die gaan liever dood, dan dat ze INEENS seculier worden. Het zit in de genen.

 12. ‘k Weet het niet Joost. De islamisering van Europa is geen natuurverschijnsel en de opkomst van de radicale islam is dat evenmin. Beiden kun je als wapens zien die Europa bedreigen, maar het is wel iemand anders die de vinger aan de trekker houdt. Kijk alleen maar eens hoe het in Syrië toegaat. Daar trachten de VS en de EU Assad weg te werken en daarbij maken ze gebruik van extremistische moslimgroeperingen die ze doodleuk als ‘gematigde opstandelingen’ blijven aanduiden. Hetzelfde zag je eerder in Joegoslavie, Kosovo en Libië.

  • Juist: Zag gisteravond de uitzending over Human Right Watch veldwerkers. Amerika en England en NATO gooiden in Libië alles plat en special forces doodde Khadafi Probleem opgelost quote Bush: “Mission accomplished” Orde uit Chaos en nu binnen 18 maanden Democracy in Libië. Zo denken die mensen echt. Het tegengestelde gebeurde Enorme moderne wapenvoorraden werden uit legeropslagplaatsen gestolen IS, AL-Qaaida, Al-Nusra konden hun geluk niet op en bedankte Allah en Bush.

   • @Hugoden

    Toen de invallen werden gedaan in Libie was Bush al een tijdje weg als president. Het was juist Obama die hiervoor verantwoordelijk is. U weet wel die man die de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

 13. Zolang er meer mensen zijn met belang bij de asielers dan de rest, blijven de grenzen open en wordt iedere verkrachting met een luchtig ‘het moest niet mogen, maar…’ goedgepraat.
  Belanghebbenden zijn de houders van de door asielers en problemen die met hen meekomen vergrote staatsmacht, de mensen die voor hen werken en de endorfine-junks, verslaafd aan hun eigen morele voortreffelijkheid. Mensen die in het algemeen op geen enkele manier deugen dus, en die door wel deugdenden (iha mensen die in de werkelijkheid leven en het vermogen van vooruitzien hebben én het gelag voor de anderen betalen) te veel worden ontzien. De deugenden staan niet de hele tijd klaar met allerlei morele chantage en bedreigingen en verkettering en van de rest. Andersom geldt een dergelijke terughoudendheid helaas niet.

  De agressie (assertiviteit?) moet zich op de veroorzakers van het probleem richten, de niet-deugenden dus, en niet op het nu door hen gebruikte wapens.

  Ik ga het boeken…

  • @ Caroline

   Toevallig, ik parafraseerde net een uitspaak van je.

   Zijn al die gutmenschen in de asielindustrie uiteindelijk ook niet meer dan usefull idiots die gebruikt worden door een globalistische elite die ze voor hun karretje spant met het taaltje van de culturele marxisten?

   • “Wie” er achter ziitten? Ik weet in ieder geval ‘wie er voor staan’, en dat voorstaan, de gezichten die we zien, is dat voorstaan zeer aan te rekenen. Ook een trekpop is een pop. Uit 2010: http://web.archive.org/web/20130605232523/http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/indexf024.html?pagina=10971

    Niet alleen zij zijn cultureel marxisten, wij -de meer onnuttige idioten- zijn dat ook. Want de tegenstanders van burgeroorlog -wij- laten zich wel mooi in submissie intimideren met alle toverwoorden (racist, xenofoob etc) van de daders.

    Met enig welgevallen zie ik dat er zo af en toe eens teruggeslagen wordt, maar met het meppen op asielers komen we niet verder en spelen we de daders (meer!meer!meer! politiestaat, meer regels voor onszelf) in de kaart. Die willen burgeroorlog en géén revolutie.

    Hoe langer ik er over nadenk, hoe beter ik zie dat we als volk hier eigenlijk geen problemen hebben die niet door de houders van de staatsmacht en hun trawanten, zijn…

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑