‘Nee, Wilders ondermijnt rechtsstaat niet!’ Open brief.

Door gastauteur Jurrien H. Boiten

Lelystad, 07 december 2016.

Aan de weledelzeergeleerde heer mr. dr. G.J.M. Corstens

Zeer weledelzeergeleerde heer,

“Maar laten we met elkaar wél de grondbeginselen van de rechtsstaat blijven respecteren.” Het is deze slotzin uit uw interview met het Algemeen Dagblad van zaterdag, 3 december jl. waar ik volmondig mee kan instemmen.

“Wilders beschadigt onze rechters” en “Geert Wilders ondermijnt de rechtsstaat” staat boven het interview. “Dat zegt Geert Corstens, oud-president van de Hogeraad.”

Zeer geachte meneer Corstens, daar schrik ik als PVV-stemmer nogal van. Met mijn voorgenomen stem op Geert Wilders bij de komende verkiezingen op 15 maart 2017 zou ik dus kunnen bijdragen aan de ondermijning van de rechtsstaat. Dat is niet mis. U zult dus kunnen begrijpen dat ik uw opvattingen zeer aandachtig heb gelezen. En nadat ik dat driemaal had gedaan, kwam ik tot de conclusie, dat u zich vergist. En dat betreur ik ten zeerste.

Sta mij toe u dit uit te leggen. Ik citeer u daarom in deze brief maar uitgebreid, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over wat u nu wel of niet hebt gezegd.

U laat optekenen dat er van alles mis was met het slotwoord van Geert Wilders. En u stipt de volgende passage aan:

 “De strijd van de elite tegen de bevolking zal door het volk gewonnen worden” zei Wilders. “Wij zullen winnen. Het Nederlandse volk zal winnen en zich goed herinneren wie aan de  goede kant van de geschiedenis stond.”

En u geeft daar dan het volgende commentaar op:

“Dat is zó stemmingmakend. Wat hij zegt is: als jullie niet doen wat ik wil, dan zul je door de  geschiedenis worden veroordeeld. Hij legt hier zo’n enorme claim op de rechters, hij beschadigt ze. Heel akelig.”

Hoe zo is dat akelig meneer Corstens? Wat Geert Wilders hier zegt is niets minder dan dat hij er vanuit gaat dat de ‘strijd’ die er in zijn visie wordt gevoerd tussen de ‘elite’ en ‘het volk’ door de laatste groep zal worden gewonnen. En vanuit dat perspectief zullen de latere historici hun licht over dit proces laten schijnen. Ik vermag met de beste wil van de wereld niet in te zien, dat door deze opmerking rechters worden beschadigd. Wat hij met deze opmerking doet is zijn proces plaatsen in de bedding van de geschiedenis van Nederland. Geschiedenis wordt geschreven door winnaars. Denkt u dat wanneer het Nationaalsocialisme in de jaren ’40 had gezegevierd, wij vandaag iets zouden hebben geweten over de Holocaust? Ik denk zelf van niet. Het proces tegen Geert Wilders is een politiek proces. Daar bestaat dacht ik wel eenstemmigheid over onder zijn voor- en tegenstanders. Het is een proces waarover nu en later nog veel geschreven zal gaan worden. En ja, dan zal er ook een oordeel worden gegeven over de rechters die in dit proces vonnis zullen wijzen. Uit zijn opmerking kan dus op geen enkele manier de conclusie worden getrokken dat hij zijn wil aan de rechters oplegt.

Vervolgens maakt u de volgende opmerking:

“Neem die tweet waarin hij het over de nep-rechtbank heeft. De nep-rechtbank. Dat kún je niet zeggen, Deze man is politicus, hij is onderdeel van ons parlementaire, democratische  systeem. Essentieel daarin is een onafhankelijke rechtspraak, die door de andere machten wordt gerespecteerd. Wilders haalt dat gewoon onderuit. Hij suggereerde in de rechtbank dat  de rechters hem allang hadden veroordeeld, dat ze niet onafhankelijk waren. Daarmee tast hij hun integriteit aan. Dat is fout. Er is ook geen enkele aanleiding om dat te veronderstellen.”

Is dat zo? Is er geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de rechters in zijn proces niet onafhankelijk zijn? Is er geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de rechters in zijn proces geen objectief vonnis kunnen wijzen? U zegt van niet. Maar die aanleiding is er wel degelijk. En dat is omdat rechter mevrouw van Rens lid is van deze rechtbank.

Het is u wellicht ontgaan, maar rechter mevrouw van Rens heeft zich in het programma “Kijken in de ziel” van de VPRO uitgelaten over een eerder vonnis over Geert Wilders. Ze was het met de uitspraak (vrijspraak) oneens. Verder bekritiseerde zij in dat programma standpunten van de PVV. Daaruit bleek dat zij een mening heeft over Geert Wilders en de PVV. En dat is haar goed recht. Zoals het ook haar goed recht is om die mening te ventileren. Maar daardoor laadt zij wel de schijn van partijdigheid op zich. En daarom zijn er vraagtekens te stellen bij haar objectiviteit in het proces tegen Geert Wilders.

Daarom heeft Geert Wilders op 18 maart 2016 verzocht haar te vervangen. Dat werd geweigerd. En daardoor werden ook de overige twee rechters besmet. En is het beeld ontstaan -en bepaald niet alleen bij Geert Wilders- dat het vonnis al lang in kannen en kruiken was. Niet Geert Wilders tast de integriteit van de rechters aan. Nee, dat doen zij zelf: Mevrouw van Rens, omdat zij zich niet wilde verschonen en de andere twee omdat zij daarna haar aanwezigheid accepteerden. Om elke schijn van partijdigheid te vermijden hadden ze beiden moeten opstappen. En een rechtbank waarvan de objectiviteit met gegronde redenen in twijfel kan worden getrokken is geen rechtbank meer, maar een nep-rechtbank.

Als u werkelijk zo bezorgt bent over deze rechtszaak en de gevolgen ervan voor de rechtsstaat meneer Corstens, dan had het op uw weg gelegen in een veel eerder stadium te spreken. U had van de daken kunnen schreeuwen dat een rechter die in een TV uitzending kritiek had op de vrijspraak in een eerder vonnis tegen Geert Wilders, geen deel kan en mag uitmaken van de rechtbank die zich in deze zaak moet uitspreken. De geëtaleerde voor ingenomenheid van deze mevrouw van Rens had bij u alle alarmbellen moeten doen afgaan. Door zichtbaar voor de hele natie plaats te nemen achter de rechterstafel zou zij daarmee toch de hele rechtbank besmetten? Moeten wij, de toeschouwers bij dat proces geloven dat een rechtbank die haar de hand boven het hoofd houdt, een objectief vonnis gaat vellen? Alleen al die twijfel meneer Corstens tast de rechtsstaat aan. Dat had u dus kunnen voorkomen! Maar ik heb u niet gehoord.

Ik heb u niet gehoord over de rechtsstaat toen op politiebureaus voorgedrukte aangifte biljetten lagen tegen Geert Wilders. Ik heb u niet gehoord toen ambtenaren bij moskeeën op bezoek gingen om aangiftes te verzamelen. Ik heb u niet gehoord toen burgemeesters opriepen om aangifte tegen Geert Wilders te doen. Burgemeesters die er voor de héle bevolking moeten zijn. En in mijn opinie meneer Corstens maken al die instanties, al die mensen deel uit van de rechtsstaat. Maar u zweeg!

En ik had al veel eerder van u willen horen toen een collega-rechter op 24 augustus 2015 in het programma “Kijken in de ziel” aangaf dat iemand die op de PVV stemt weinig kans maakt om rechter te worden. Mag ik even met U artikel 3 van onze grondwet doornemen?

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Ziet u de opmerking van uw collega ook als een aantasting van een grondbeginsel van de rechtsstaat? Zo ja, waar was U? U -op dat moment- de oud-president van de Hoge Raad. Of hoeven mensen als ik, die PVV stemmen niet te rekenen op uw bescherming als ze met een Berufsverbot worden bedreigd?

En waar was u toen oud politie-commissaris Joop van Riessen in 2007 er voor pleite om mij en alle andere PVV-stemmers te deporteren? En ook vond dat de neiging om Geert Wilders te mollen een doodgewone zaak was? Valt dat allemaal niét onder de beschermende paraplu van uw rechtsstaat?

Geert Wilders is inderdaad een politicus en daarmee onderdeel van ons parlementaire, democratische systeem. Maar voor zover mij bekend heeft hij nog nooit iets gezegd, waaruit zou kunnen blijken dat hij de scheiding der machten niet accepteert. Echter, als hij als politicus voor de rechtbank wordt gedaagd om uitspraken die hij als politicus heeft gedaan, dan is het natuurlijk zijn goed recht om zeer kritisch naar die bepaalde rechtbank te kijken. En daar wat van te vinden en dat ook publiek te maken. En in tegenstelling tot wat u beweert, haalt hij daarmee natuurlijk niet de scheiding der machten onderuit.

Op de vraag: “Uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste rechters D66 stemmen. Zo onafhankelijk is dat niet.” reageert u als volgt:

“De essentie van rechter zijn is: je eigen opvattingen terzijde schuiven, niet vooringenomen zijn, onpartijdig oordelen. Natúúrlijk hebben rechters een mening, ze zijn mensen. Maar de  kern van dit werk is dat je die mening van je afschudt als je in functie bent. Door voor een miljoenenpubliek te veronderstellen dat deze rechters dat niet kunnen, dat de rechtspraak in dit land niet onpartijdig is, ondermijnt Wilders de rechtstaat.”

U stelt als ik het goed lees, dat Geert Wilders de complete rechtsstaat ondermijnt door hardop te zeggen dat de rechtbank die zijn zaak behandelt partijdig is en geen objectief vonnis zal vellen.Dat is een heel harde uitspraak. En niet alleen hard, maar ook heel gevaarlijk. U impliceert hiermee dat onze rechtsstaat in groot gevaar wordt gebracht, doordat één verdachte die brede media aandacht genereert, kritische opmerkingen maakt over één rechtbank. U zegt dus eigenlijk dat Geert Wilders een bedreiging is voor onze samenleving. En daarmee impliceert u dat die samenleving daar wat aan zou moeten doen.

Op 9 februari 2002 liet Pim Fortuyn aan de Volkskrant weten dat wat hem betreft het anti-discriminatie artikel wat hem betreft wel uit onze grondwet kon worden geschrapt. Een lawine aan diskwalificaties was zijn deel en ik citeer de Thom de Graaf, destijds de voorman van D’66. Hij zei:

“Nu weten we waar we tegen vechten. Ik ben niet bang, maar boos dat iemand hiermee  campagne wil voeren. Hij wil het fundament van de rechtsstaat aantasten”.

Klinkt u dat bekend in de oren? Pim Fortuyn kreeg nog veel meer kwalificaties om de oren. En op 6 mei 2002 kwam de kogel van links! Als gevolg van de hetze door de media en allerlei andere (bekende) personen, meende Folkert van der Graaf dat onze samenleving moest worden gered. Hij verklaarde volgens het Openbaar Ministerie als volgt:

“Van der G. heeft als motief aangegeven dat hij in de LPF-lijsttrekker een steeds groter  wordend gevaar voor vooral kwetsbare groepen in de samenleving zag. “Het ging daarbij voor de verdachte om de combinatie van de algemene stigmatiserende politieke  denkbeelden van Fortuyn, de polariserende wijze waarop Fortuyn die voor het voetlicht  bracht en de grote politieke macht die Fortuyn dreigde te krijgen. Van der G. zag voor zichzelf  geen andere mogelijkheid om dat gevaar te stoppen dan door Fortuyn om het leven te  brengen.”

U bent heel gevaarlijk bezig meneer Corstens. We noemen dit: demonisering. Is het uw bedoeling dat er wéér een kogel van links komt?

Het interview gaat verder en u citeert Geert Wilders als hij zegt:

“Als u mij veroordeelt, veroordeelt u half Nederland. En heel veel Nederlanders zullen dan het laatste stukje vertrouwen in de rechtsstaat dat ze nog hebben, verliezen”

En uw commentaar:

“Daarmee maakt hij stemming tegen de rechters. Hij legt een enorme druk op ze, en roept op tot wantrouwen jegens de rechtsstaat. Dat is verkeerd.”

Nee, meneer Corstens. Geert Wilders roept niet op tot wantrouwen jegens de rechtsstaat. Hij constateert slechts dat die er al is. Hij memoreert dat heel veel Nederlanders het vertrouwen in de rechtsstaat aan het verliezen zijn. Er is niets verkeerds aan dat Geert Wilders heel kort memoreert dat het draagvlak voor de rechtsstaat drastisch vermindert. En daarvoor moet u hem de schuld niet in de schoenen schuiven. Kijk eens om u heen!

De rechtsstaat meneer Corstens lijdt afbreuk, als ouders zien dat hun kinderen 7 jaar en soms nog langer moeten wachten op een starterswoning en mogen toekijken dat statushouders die nauwelijks over de grens zijn, worden voorgetrokken en niet hoeven te wachten. De rechtsstaat meneer Corstens wordt geweld aan gedaan wanneer die ouders zien dat hun kinderen de inrichting van dat huis zelf moeten betalen, maar dat statushouders dat doen op kosten van de belastingbetaler. De rechtsstaat meneer Corstens wordt verkracht door rechters die een Pool maar 15 maanden gevangenisstraf en 4 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geven, terwijl hij een opa, een oma en hun kleinkind heeft doodgereden omdat meneer te hard reed. De rechtsstaat meneer Corstens slaat een plee-figuur als naderhand blijkt dat diezelfde Pool kans heeft gezien naar Engeland te vluchten. De rechtsstaat is een aanfluiting als rechters constant de voorwaarden blijven schrappen waaronder de moordenaar van Pim Fortuyn, Folkert van der Graaf van zijn vrijheid kon gaan genieten. De Staatssecretaris bepaalde dit, maar de rechters bepaalden dat. Hoezo scheiding de machten? Constant begeven rechters zich op het terrein van de politiek. Is het niet met Folkert van der Graaf dan wel met een asielzoeker die het land wordt uitgezocht, maar onder des rechters beschermende arm mag blijven.

De rechtsstaat gaat er aan, wanneer imams in hun moskeeën mogen leren dat homo’s, lesbiennes en anderen met een speciale geaardheid mogen en moeten worden gedood en dat het Meldpunt Internet Discriminatie dat goedpraat, onder het mom van religieuze vrijheid. En pas na flinke maatschappelijke ophef dat standpunt herziet. Moet ik het nog hebben over steeds minder geld voor de zorg en steeds meer geld voor Brussel? Zou de rechtsstaat in gevaar zijn omdat het kabinet Rutte weigert de uitslag van het Oekraïne referendum te respecteren?

U zegt vervolgens:

“Hij moet beseffen dat hij niet hetzelfde kan zeggen als andere Nederlanders. Hij staat terecht  als publiek figuur, als politicus. Kijk als je privé iets zegt over Marokkanen, of joden, of welke  groep dan ook, dan is dat iets anders dan wanneer hij dat als politicus in het openbaar doet.       Dan heeft zo’n uitspraak een heel andere betekenis. Als ik in het openbaar iets zeg, heb ik er  ook rekening mee te houden dat ik oud-president van de Hoge Raad ben.”

Ik ben blij dat u hier constateert dat het een politiek proces is wat is gevoerd. Maar u begrijpt het blijkbaar niet. Want ik en heel veel andere PVV stemmers hebben Geert Wilders naar Den Haag gestuurd om namens ons, onze zorgen, onze opvattingen, onze ideeën en onze oplossingen te ventileren. En als hij uitspraken doet in de Tweede Kamer en daarbuiten dan heeft hij daarvoor het mandaat van zijn kiezers. De uitspraak over minder Marokkanen is dus gewoon onder woorden brengen wat er bij zijn kiezers leeft. En nee meneer Corstens. Die uitspraak over minder Marokkanen heeft geen andere betekenis dan wanneer ik het zou zeggen. Sterker nog. Ik en al die andere PVV-stemmers verwachten van Geert Wilders dat hij zulke dingen zegt, omdat hij verwoord wat wij denken. Daarom hebben wij op hem gestemd. Om onze opvattingen over heel veel onderwerpen, onder woorden te brengen. En daarom kán en moét hij dat doen en daarom stond niet alleen hij, maar stonden ook wij, zijn kiezers terecht! En wordt niet alleen hij, maar worden ook wij gevonnist.

Wat u hier boven doet is precies dat elitaire gedrag waar wij zo boos over zijn. De door ons gekozen politicus mag van u niet onder woorden brengen wat wij vinden, wat wij voelen, wat wij denken! Het is meneer Corstens juist onze bedoeling dat hij dat doet. En zoveel en zo hard mogelijk als het maar kan. Dat is ons grondwettelijk recht! En dat recht meneer Corstens, dat recht om de door ons gekozen politicus te laten zeggen wat wij vinden dat gezegd moet worden, zullen wij nóóit opgeven. We zullen er voor blijven vechten.

Op de vraag van de journalist wat uw boodschap is voor mij en alle andere PVV stemmers zegt u:

“Tegen die medeburgers wil ik zeggen: verplaats je eens in de groep waar het over gaat. Stel  je eens voor dat jezelf tot die minderheid zou behoren die hier over de tong gaat. Dan denk je er, neem ik aan toch anders over. Ik snap dat er mensen zijn die last hebben van minderheden. Daar moeten we wat aan doen. Met integratie, misschien met een ander toelatingsbeleid. Dat is allemaal bespreekbaar. Maar we moeten als samenleving wel met elkaar in gesprek blijven. En dat gesprek eindigt hier, met de woorden van Wilders. Want die zegt simpelweg: doe wat ik zeg, anders zullen jullie het merken.”

U adviseert mij om me eens te verplaatsen in de Marokkaanse bevolkingsgroep. Maar met uw welnemen, dat is mij helaas onmogelijk. Sterker nog. Ik weiger dat gewoon. En wel omdat ik geen enkele poging zie van die groep als geheel, om zich in óns, autochtone Nederlanders te verplaatsen. Zij zijn hier komen wonen en niet andersom. Dat wil niet zeggen dat het mij ontgaat dat er Marokkanen zijn die succesvol in de Nederlandse samenleving zijn geïntegreerd. Ik denk aan een succesvolle burgemeester in Rotterdam, ik denk aan Mano Bouzamour, een succesvol schrijver. Die overigens binnen de Marokkaanse gemeenschap veel weerstand oproept en in februari 2014 in elkaar werd geslagen vanwege het boek wat hij heeft geschreven: De belofte van Pisa. En zo zijn er nog veel meer. Maar al die zo succesvol geïntegreerde Marokkanen worden binnen hun eigen groep op z’n zachtst gezegd argwanend bekeken.

O ja en dan is er nog die PvdA-politicus van Marokkaanse huize, de heer Ahmed Marouch. De man die vindt dat PVV-kiezers geen politieagent kunnen zijn. En met die opvatting het al genoemde gelijkheidsbeginsel van onze grondwet ook bij het grof vuil zet! Een aantasting van de rechtsstaat dacht ik. Ik heb u daar overigens niet over gehoord. Bent u misschien een beetje selectief, wanneer u de rechtsstaat bedreigd ziet? Ik zie in ieder geval geen enkele reden meneer Corstens om mij in die groep te verplaatsen.

U snapt dat er mensen zijn die last hebben van minderheden. Ik neem aan dat u bedoelt dat u het begrijpt. En dat is heel fijn. En dan zegt u: “daar moeten we wat aan doen”. Wie bedoelt u met die “we” U klaagt over het feit dat Geert Wilders de scheidslijnen tussen de trias politica niet respecteert. Maar als u zegt dat integratie een oplossing is, dan is de vraag of dat de taak is van de rechterlijke macht. U zegt dat misschien een ander toelatingsbeleid een oplossing is. Gaat daar de rechterlijke macht over? Voor zover ik weet zijn dit toch onderwerpen die door de politiek moeten worden opgelost. Wat u Geert Wilders verwijt, wordt door u zelf zonder enig schaamtegevoel bedreven.

U zegt dat het allemaal bespreekbaar is. Het is natuurlijk prettig dat het allemaal bespreekbaar is, maar wie heeft u aangesteld om daar toestemming voor te geven?

En dan meneer Corstens, ik hoor al jaren dat integratie een oplossing is. Maar als de overgrote meerderheid van de Marokkanen niet wíl integreren wat dan? Ik hoor al jaren dat het toelatingsbeleid anders moet. Maar de grenzen staan nog steeds wagenwijd open en degenen die moeten vertrekken gaan eenvoudig niet weg.

Ik ben een beetje klaar met opmerkingen als: “We moeten als samenleving wel met elkaar in gesprek blijven” Dat heeft tot niets geleid. De overlast van Marokkanen neemt alleen maar toe. Kijkt u wel eens naar het Nationale Marokkanen Programma op NPO 1? Het heet Opsporing Verzocht. Ik kan het u aanraden. Zeer leerzaam als men zich wil verdiepen in de Marokkaanse bevolkingsgroep.

En daarom moet er nu eindelijk handelend worden opgetreden. En dat willen Geert Wilders en zijn PVV doen. Men heeft prima voorstellen om illegalen het land uit te zetten. Men heeft prima voorstellen om mensen die niet willen integreren aan te pakken. Het probleem is alleen dat de PVV geen parlementaire meerderheid heeft om die ideeën in daadwerkelijk beleid om te zetten. En dat als Geert Wilders een oplossing ventileert, hij voor de rechtbank wordt gesleept.

En tot slot legt u Geert Wilders een bedreiging in de mond. Eigenlijk heel vies meneer Corstens. Geert Wilders bedreigt niemand. Hij wijst er alleen op dat U en iedereen de consequenties van een steeds verder gaande islamisering van onze samenleving zult merken. Het gaat te ver om die gevolgen hier te bespreken, maar ze zullen er zijn en iedereen zal dat merken. Dat is geen bedreiging, maar het eenvoudig vaststellen van een feit!

De journalist vraagt wat u vindt van de stelling dat Wilders de rechtszaak ziet als een strijd tussen de elite en het volk en u zegt:

 “Wij rechters, zijn natuurlijk deel van de elite. Nou, dat idee werp ik verre van me. Ik zie mezelf helemáál niet als vertegenwoordiger van de elite. Hoor eens: als er één groep in  Nederland is die met alle lagen van de samenleving in contact komt, dan zijn wij het. De hele samenleving trekt aan ons voorbij. En ons dan bij de elite indelen: nee! Dan maak je  stemming tegen rechters, dan plaats je ons ten onrechte in een hokje. Daarmee zet je bijl aan de wortel van de rechtsstaat

Is het niet elitair meneer Corstens te veronderstellen dat mensen die last hebben van minderheden zich wel willen verplaatsen in die minderheden? Of als wij en Geert Wilders worden veroordeeld, te veronderstellen dat wanneer het vonnis maar goed wordt uitgelegd, er wel begrip zal zijn, terwijl de hele rechtszaak als zodanig al door ons als groot onrecht wordt ervaren? Is het niet zo, dat juist door hun beroep rechters boven partijen staan en dus al elitair zijn?

De wortels van de rechtsstaat worden niet bedreigd door Geert Wilders, als hij rechters in een hokje plaatst. De wortels worden aangevreten als er met criminele asielzoekers die het personeel bedreigen tussen de asielcentra wordt geschoven en niet ons land worden uitgegooid. Die wortels zijn aan het rotten, wanneer er speciale asielzoekerscentra moeten worden ingericht voor de christenen en de homo’s onder hen, omdat ze bedreigd worden door islamitische gelovigen. De wortels zijn ten dode opgeschreven als rechters een dronken bestuurder die twee meisjes aanreed, waardoor ze levend verbrandden, maar twee jaar celstraf en drie jaar ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. En dan kan dat worden verpakt in heel mooie juridische termen, maar als het rechtvaardigheidsgevoel daardoor wordt gekrenkt is zo’n vonnis fout! Een rechtsstaat betekent ook rechtvaardigheid voor slachtoffers. Met zo’n vonnis wordt die rechtvaardigheid verkracht. Heb ik U overigens destijds over de rechtsstaat gehoord? Ik zou het elitair zwijgen kunnen noemen.

 

De journalist vraagt u:

“Wat als Wilders wordt veroordeeld? Veel Nederlanders zullen zich dan óók veroordeeld   voelen.”

en dan zegt u:

 “Die moeten begrijpen dat deze zaak niet tegen miljoenen Nederlanders wordt gevoerd, zoals  Wilders suggereert, maar louter en alleen tegen hem. Cruciaal is dat het vonnis goed wordt  uitgelegd. Wij zijn daar als rechters nog niet altijd even bedreven in, al gaat het beter dan                   vroeger. Misschien moet je als rechter in zulke zaken wel durven aanschuiven bij een programma als Pauw, of RTL Late Night. Je moet natuurlijk uitkijken dat je niet verzeild raakt  in discussies over heel andere zaken, maar om in zo’n uitzonderlijke zaak nog eens extra goed       uit te leggen waarom je een bepaald besluit hebt genomen. Dat kan helpen.”

Wij moeten niets! Weer zo’n elitaire opmerking! Hoe dwingend en hoogmoedig u ons ook toespreekt. Wij weten -en u weet het ook- dat dit een politiek proces is. Ik heb hierboven al aan u uitgelegd dat het proces óók tegen ons is gevoerd. Niet alleen Geert Wilders moet de mond worden gesnoerd, maar ook wij moeten tot zwijgen worden gebracht. Denkt u nu heus dat als Geert Wilders wordt veroordeeld er geen zaken tegen zijn aanhangers, tegen zijn kiezers worden aangespannen? Dat dit vonnis niét als jurisprudentie gaat meewegen bij de beoordeling van zo’n zaak? We weten allebei wel beter.

Dat u denkt dat u begrip voor zo’n vonnis kunt kweken door het goed uit leggen, bewijst opnieuw dat u de kiezers van de PVV niet begrijpt. Dat u zich niet kunt inleven in onze problemen. U wilt dat ook niet. Want anders zou u niet die beschimmelde uitdrukking van: we moeten het goed uitleggen gebruiken. De overlast van Marokkanen en het er niet tegen optreden komt de kiezers van Geert Wilders en zijn PVV de strot uit. Anderen willen geen AZC in hun wijk, ook al wordt het ze uitgelegd. Wij zijn helemaal klaar met al dat uitleggen! Wij zijn toe aan minder Marokkanen, aan minder als vluchtelingen vermomde gelukszoekers, aan minder managers in de zorg die zich schandalig verrijken. We zijn toe aan rechtspraak die het leed van de slachtoffers centraal stelt en niet het belang van de daders! Wij zijn toe aan minder EU. Wij zijn toe aan een Koningshuis wat de onderhoudskosten van het eigen jacht betaalt!

Luistert u eens naar wat de PVV in de Tweede Kamer naar voren brengt. Wellicht dat u dan enig inzicht verwerft in onze problematiek.

En natuurlijk kunnen rechters gaan zitten bij programma’s als Pauw of RTL Late Night. Laat ze vooral deelnemen aan het nationale media spektakel: Geert Wilders en de PVV beschadigen!

Tenslotte gaat de laatste vraag over de veronderstelling dat Geert Wilders de verkiezingen zou kunnen winnen. U zegt:

 “Zolang hij de principes van onze democratische rechtsstaat onderschrijft, in woord en  gedrag, dan is het best. Als hij dat niet doet, dan hebben we een probleem. En dat is wel wat hij nu laat zien. Wat het risico is? Dat hij daarin nog verder gaat. Ik ga niet speculeren over zijn verkiezingswinst -de verkiezingen zijn nog niet geweest. Maar enige mate van zorg is er natuurlijk wel. Dit wil ik benadrukken: het gaat mij hier dus niet om de standpunten van PVV- stemmers. Met die medeburgers moeten we in gesprek blijven. Ook al vinden ze ons ‘de elite’.  Ik wil mijn medeburgers niet verketteren, ze mogen die standpunten hebben en de rest van de  samenleving moet ook naar hen luisteren. Maar laten we met elkaar wél de grondbeginselen  van de rechtsstaat blijven respecteren.

Dus als Geert Wilders en de PVV de verkiezingen winnen is er reden tot zorg? Want hij laat volgens u zien dat hij de principes van de democratische rechtsstaat niet onderschrijft. Ik vraag mij zo langzamerhand af of u en Geert Wilders wel in dezelfde rechtsstaat wonen. Alleen omdat Geert Wilders een politiek proces als zodanig benoemt en de rechters vooringenomenheid verwijt, zou hij die beginselen niet meer onderschrijven. En dan zou hij ook nog verder kunnen gaan. U stapelt de ene verdachtmaking op de andere. En de conclusie kan dan niet anders zijn, dan dat u het heel gevaarlijk voor onze samenleving zou vinden als Geert Wilders op 15 maart de verkiezingen wint. Ik zou willen dat u uw eigen advies in dit interview ter harte had genomen:

Als ik in het openbaar iets zeg, heb ik er ook rekening mee te houden dat ik oud-president  van de Hoge Raad ben.”

Heel juist. Want opnieuw bent u hier Geert Wilders aan het demoniseren. En ondertussen loopt Folkert van der Graaf weer vrij rond. Niet iedereen deelt de mening van de psychiaters van destijds dat het gevaar van herhaling niet zo groot is.

Uw uitspraak dat het u niet gaat om de standpunten van de PVV is een gotspe. De standpunten van de PVV zijn juist cruciaal voor het winnen van de verkiezingen. Waarom denkt u dat wij op die partij stemmen? En om één van die standpunten is dat proces gevoerd.

Ondanks het feit wij U de ‘elite’ vinden wilt u met ons in gesprek blijven. Prachtig. En u wilt ons ook niet verketteren. Nog mooier. En we mogen we onze standpunten hebben. Wat een heerlijkheid! En tenslotte moet de rest van de samenleving naar ons luisteren. Geweldig! Maar wat schieten wij daar mee op?

We horen al jaren dat men met ons in gesprek wil blijven en wil luisteren. Maar intussen zien we onze samenleving in rap tempo islamiseren. Zien we leuke Nederlandse tradities als Zwarte Piet in de winkels worden uitgebannen. Worden wij uitgemaakt voor racisten als we deze traditie willen behouden. Horen we leraren op ‘zwarte scholen’ steen en been klagen over het feit dat leerlingen niets willen weten van de Nederlandse cultuur, maar zich opsluiten in hun eigen wereldje. Zien wij hekken om -en beveiliging bij- bijkans elke joodse instelling in ons land. Staan die hekken er ook rondom kerken, moskeeën of bij islamitische scholen? Nee! En waarom niet, vragen wij ons dan af. Wij zien een enorme Turkse vlaggenparade op de Erasmusbrug in Rotterdam. Stel u eens voor wat er zou zijn gebeurd als dat vlaggen met hakenkruisen zouden zijn geweest? Denkt u dat die ongemoeid zouden zijn gelaten? We mogen hopen van niet. Maar waarom wel zo’n bezettingsmacht ongestoord over de Erasmusbrug laten marcheren?

En dan mogen wij van u onze standpunten hebben. Maar meneer Corstens, uw toestemming hebben wij helemaal niet nodig. Die wordt ons allang gegarandeerd in de grondwet. En alleen al deze opmerking bewijst dat u onze standpunten niet legitiem vindt. En er wel degelijk op neer kijkt. En dat is wat de elite constant doet.

U besluit met te zeggen:

“Laten we met elkaar wél de grondbeginselen van de rechtsstaat blijven respecteren.”

Heel graag. Maar zou u dan om te beginnen eens duidelijk kunnen maken welke rechtsstaat u bedoelt? Die van u en de elite, waarin Geert Wilders en wij worden afgeschreven, verketterd en monddood gemaakt, of die van ons: een Nederland waarin Nederlandse normen en waarden centraal worden gesteld en daardoor, voor iedereen die deze normen en waarden accepteert, leefbaar blijft.

Met vriendelijke groeten

Jurrien H. Boiten

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

47 Reacties

 1. Zwarte Piet land, van Corstens, nieuws. Vluchtelingen, met verblijfsvergunning, op vakantie naar het land van herkomst. Nederlanders, geboren en getogen, verliezen hun nationaliteit als zij een ander verkrijgen. Allemaal mogelijk dankzij gek, gekker, en knettergekke landgenoten zoals Corstens.

 2. Edmond V.O. Katusz

  9 december 2016 op 01:22

  Dhr. Corstens: ““Zolang hij de principes van onze democratische rechtsstaat onderschrijft, in woord en gedrag, dan is het best. Als hij dat niet doet, dan hebben we een probleem. En dat is wel wat hij nu laat zien. Wat het risico is? Dat hij daarin nog verder gaat.”
  .
  Eigenlijk vindt ik dit nog wel smerigste suggestie. Wat bedoelt u hiermee? Potentiële bruinhemderij of zo?
  .
  Als hij nu nog achter “Dat hij daarin nog verder gaat” nu een vraagteken gezet had, dan was die uitspraak tenminste nog enigszins afgezwakt. Maar nee Dhr. Wilders ondergraaft de rechtstaat en zo hij wint dan gaat hij van kwaad tot erger.
  .
  Even verderop schrijf onze ex-rechter, want hij snapt prima dat bovenstaande suggestie over de rand van het fatsoen is: “Maar enige mate van zorg is er natuurlijk wel.”
  .
  Onderhand proberen om een bepaalde suggestie bij ons in te prenten. Meneer Corsten denkt u nu werkelijk dat wij van de ratten besnuffeld zijn? (Met excuses aan de ratten)
  Komt dat schot! Edmond…

 3. Edmond V.O. Katusz

  9 december 2016 op 00:59

  Ik herhaal: Juist meneer Corstens, de samenleving trekt aan u en andere rechters voorbij; u en andere rechters komen ermee in contact.
  .
  2. Inderdaad dit a-representatieve deel trekt aan u en de andere rechters voorbij en u allen komt ermee in contact. Maar dat is niet hetzelfde als er deel van uitmaken! U staat niet tussen de mensen, maar zij staan voor u en in een nederige positie. Van gelijkwaardigheid is geen sprake!
  .
  Maar goed als u zich wilt encanailleren met potentieel/mogelijk geboefte wie ben ik dan om daar eigenlijk bezwaar tegen te hebben, als gewone volkse jongen?
  .
  Ach, ik begrijp u natuurlijk niet goed, laat u nog eens een rechter iets uitleggen bij Pauw of die Doorgedraaide Wereld, men zal u met open armen ontvangen als zijnde Verlichters van het Volk.
  Komt dat schot! Edmond V.O. Katusz

 4. Edmond V.O. Katusz

  9 december 2016 op 00:41

  Zeer weloverwogen nette brief, waarin toch af en toe de grote woede vanaf spat, hetgeen ik mij heel goed kan voorstellen.
  .
  Denkfout van de dhr. Corstens
  Dhr. Corstens: “Wij rechters, zijn natuurlijk deel van de elite. Nou, dat idee werp ik verre van me. Ik zie mezelf helemáál niet als vertegenwoordiger van de elite. Hoor eens: als er één groep in Nederland is die met alle lagen van de samenleving in contact komt, dan zijn wij het. De hele samenleving trekt aan ons voorbij.”
  .
  Juist meneer Corstens, de samenleving trekt aan u en andere rechters voorbij; u en andere rechters komen ermee in contact.

  1. In de eerste plaats is dit een deel van onze samenleving die (vermoedelijk/zeker) iets op de kerfstok heeft en als zodanig niet als representatief voor die samenleving als geheel kan gelden. Eigenlijk beledigt u hiermee de rest van de mensen die gewoon normaal vriendelijk en goedwillend proberen te zijn. Begrijpt u dat wel of moet ik het “beter uitleggen”?
  Edmond V.O…

 5. Speciaal een accountje aangemaakt om Jurrien een complimentje te geven.
  Wat een brief! Echt top!

 6. Ik heb de enorm lange brief niet helemaal gelezen, maar het laatste paragraafje spreekt meer dan boekdelen:
  .
  “Heel graag. Maar zou u dan om te beginnen eens duidelijk kunnen maken welke rechtsstaat u bedoelt? Die van u en de elite, waarin Geert Wilders en wij worden afgeschreven, verketterd en monddood gemaakt, of die van ons: een Nederland waarin Nederlandse normen en waarden centraal worden gesteld en daardoor, voor iedereen die deze normen en waarden accepteert, leefbaar blijft.”
  .
  Hoe meer moet je zeggen? Er is namelijk ook een snel groeiende kloof tussen de elite en het “klootjesvolk”. Ze gebruiken de woorden niet, maar het is vooral veel “jij”-bakken, met vingertjes richting het volk dat we eens moeten luisteren, en dat meedenken over moeilijke zaken, ook echt te moeilijk is voor “ons”, het volk.
  .
  Een grotere minachting kan ik me niet voorstellen, en reken maar dat de afrekening in maart zal komen.

 7. Corstens hoort tot een verkalkte elite, die niet snapt dat we in een nieuwe werkelijkheid leven, waarin oude regels niet meer werken.

 8. Tsja Boiten veegt hier de vloer aan met Corstens. Maar het artikel van meneer Corstens is wel een prima voorbeeld hoe rechters/juristen heel eenzijdig denken en gebeurtenissen interpreteren. Zoals Maurice de Hond zegt (n.a.v. zijn peilingen) zijn er in Nederland 2 gescheiden werelden ontstaan van 2 groepen mensen die op basis van identieke gebeurtenissen heel andere conclusies trekken en zaken op basis van eigen werkelijkheid interpreteren. De ene groep is de D66/GL/Pvda groep. De andere de PVV/SP/50+ groep. Beiden groepen zien als het ware dezelfde wedstrijd maar interpreteren gebeurtenissen op hun eigen manier. Gezien de eenzijdig georiënteerde uitspraken van Corstens bevindt hij zich duidelijk in de eerste groep.
  Op zich zou rechtsspraak boven het eigen gelijk en wereldbeeld verheven moeten zijn, maar gezien de uitspraken in het AD is duidelijk dat daar geen sprake van is.
  In feite is de rechtsspraak hiermee politiek geworden. En dus niet meer heel serieus te nemen helaas

 9. Chapeau , wat een brief .
  Uitleg is overbodig , grote klasse en de spijker op z’n kop.

 10. Of Wilders nu wel of niet veroordeeld wordt… Eigenlijk boeit het me allemaal niet. Ik heb al mijn vertrouwen in rechters en in justitie verloren. Gerechtelijke uitspraken boeien me dus verder ook geen fluit. Dat de moordenaar van Pim Fortuyn (en ondermijner van miljoenen kiesgerichtigden tijdens de verkiezingen van 2002) inmiddels alweer een hele tijd vrij rondloopt zegt genoeg. Tel daarbovenop de gerechtelijke dalingen, de eenzijdige politieke georienteerdheid van juristen (meestal D66 / PvdA) en de verschillen in uitspraken tussen rechters onderling en er is weinig reden voor vertrouwen in de rechtspraak.
  Daarnaast zou deze voormalig ambtenaar van de hoge raad er goed aandoen zijn mening voor gezin en familie te houden in plaats van in een krant propaganda te bedrijven voor de tweede kamer verkiezingen. Wat hij zelf stemt moet hij weten. Met politiek en wat andere stemmen daar moet deze oud ambtenaar zich niet mee bemoeien.

 11. Fantastische reactie op deze hele kwalijke meneer. En dat is dan de hoogste rechter geweest. Deze kerel is niet geïnteresseerd in die zogenaamde rechtsstaat, maar wil de huidige politiek correcte DICTATUUR in stand houden! Hij wil Wilders de mond snoeren en mensen hun vrijheden afnemen als ze niet in die achterlijke politieke correctheid wensen te geloven. Een zeer gevaarlijk man, brrrrr…
  Dit bewijst dat de rechterlijke macht VOLUIT deel uitmaakt van de elite. Totaal. Erger nog: ze zullen er alles aan doen om die elite, met hun vuile politiek correcte waanzin, aan de macht te houden.

  • Corstens is gevaarlijk omdat hij dom is.
   Want dom is het als je niet begrijpt dat zonder mensen als Wilders het Avondland ten onder zal gaan.

   • Edmond V.O. Katusz

    9 december 2016 op 01:06

    Geachte Koos,

    Dhr. Corsten is om den duvel niet dom, want anders had hij de positie niet bereikt die hij ooit bekleed heeft. Maar hij is ideologisch geheel doorgesnoven en kan geestelijk en gevoelsmatig niet buiten zijn eigen denkraam en Gutmenschlichkeit opereren; kan zich niet inleven in het gedachtegoed van mensen die daafwerkelijk de resultaten van wanbeleid dagelijks ervaren.
    Tschüß, Edmond V.O. Katusz

    • Een cursus rechten is niet zo moeilijk. En om hogerop te komen hoef je alleen maar hielen te kunnen likken.

 12. Realpredictor

  8 december 2016 op 16:40

  Gepubliceerd (met voorwoord webmaster) op https://eunmask.wordpress.com/2016/12/08/nee-wilders-ondermijnt-rechtsstaat-niet-open-brief/

 13. PEGIDA-DEMONSTRATIE
  Zondag 11 december 14:00 Uur
  Koekamp Den Haag (Hoek Malieveld schuin tegenover Centraal Station)
  https://www.facebook.com/pegidanederland/

 14. Ik zou graag de volgende hele simpele vraag aan de heer Corstens willen stellen, en alle deugers die daar antwoord op zouden willen geven:
  .
  Als de/een waarheid racistisch is (volgens de politiek correcte opvattingen), moet die waarheid dan uitgesproken of juist verzwegen dan wel gedemoniseerd worden?

 15. Voor al die mensen die beweren de PVV-stemmers beter te willen begrijpen: ga deze brief nu eens zeer aandachtig lezen.
  Het is makkelijk om je te wentelen in je eigen (morele) gelijk.
  Of staat je oordeel over de PVV en haar kiezers al vast?
  Hoeveel wéét je eigenlijk van al die kiezers en waar is dat op gebaseerd?
  Heb je wel eens uitgebreid met één van hen gesproken?
  Zou het kunnen dat juist deze groep mensen het meest over één kam wordt geschoren?
  Zou het kunnen dat u het compleet bij het verkeerde eind heeft?

 16. Goed stuk van Syp Wynia in Elsevier waar activisten de EU rechtspraak kapen om politici de mond te snoeren:
  http://www.elsevier.nl/opinie/achtergrond/2016/12/hoe-in-straatsburg-politici-het-zwijgen-wordt-opgelegd-414080/
  ——
  Bizar kwalijke zaak.
  De EUSSR is terug in optima forma.

 17. geweldig stuk, inderdaad geen spelt tussen te krijgen

 18. Prima brief waarin punt voor punt wordt uitgelegd hoe rechters niet rechtspreken maar kromspreken. Het is juist de rechtsspraak die chaos veroorzaakt. Met het OM worden zelfs nieuwe wetten gemaakt terwijl dat juist de taak is van de Politiek.
  Het is Wilders die nieuwe wetten maakt en oude vervangt of laat verdwijnen.
  Dat is 1 van zijn taken.
  Maar net als de politiek is onze rechtspraak aan modernisering toe.
  Hopelijk wordt het een mooie overwinning van de PVV. Waar de falende politiek en rechtspraak zelf oorzaak van is. Geval van oorzaak en gevolg. En niet andersom zoals Corstens beweert.

 19. Corstens wordt hier in 10 zetten schaakmat gezet.
  De man is vrees ik symptomatisch voor de verrotting in de elite, en bij het OM en justitie in het bijzonder.

 20. Dank voor dit goede artikel! Knap dat de schrijver het interview met de rechter heeft kunnen uitlezen, ik was na een paar alinea’s al walgend afgehaakt. De argumentatie van deze schrijver is echt spijker-kop-raak. Ongekend hoe de rechterlijke macht opereert. Het is echt ongelofelijk wat er allemaal gebeurd is, het lijken wel stalinistische tijden. Een slotakkoord van een politieke verkiezingstoespraak totaal uit context opzwepen tot nationale kwestie, het ronselen van aangiftes tot en met voorbedrukte formulieren, het bestempelen van Marokkanen als ‘ras’, een requisitoor van 188 pagina’s, een absurd omvangrijke rechtsgang, het verkleinen van de VvMU voor een politicus, het bemoeien van politici met de rechtsgang (het hebben van een oordeel voorafgaand aan het vonnis), de hypocrisie van het niet vervolgen van andere politici met vergelijkbare of ‘ergere’ uitspraken, het laten oordelen door bevooroordeelde rechters, etcetcetc. En dan klagen dat nota bene de aangeklaagde kritiek…

 21. Bij het CDA zijn ze ook weer met een smerig dingetje bezig.Uitgevoerd door moslim, MarokkaanCDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch.

  Met alle permissie, zijn jullie gek geworden bij het CDA?
  Verbind er dan in ieder geval de voorwaarde aan dat er geen geld mag komen voor
  scholen, kerken, moskee enz. Uiteraard ook uit het buitenland.

  Je kunt niet het één verhinderen en het andere buiten schot laten. Selectief winkelen heet dit.
  Heeft ook niets met vrijheid van godsdienst te maken. Integendeel.
  Dit gaat stemmen kosten!!

  Partijen in de Tweede Kamer nemen een nieuwe aanloop om de buitenlandse financiering van politieke partijen te verbieden. Kamerlid Selcuk Öztürk (DENK) zag eerder deze week zijn voorstel voor een verbod sneuvelen, mede door een nee van het CDA. Maar de christendemocraten reikten DENK woensdag de hand.
  Daarmee is er toch een meerderheid mogelijk. Het CDA had sympathie voor het oorspronkelijke plan, maar vond het te rigoureus. Het zou zelfs het overmaken van contributie…

 22. De macht van programma’s als Pauw, DWDD, Nieuwsuur, e.a. is gewoon te groot Zij bepalen wie zijn boodschap publiek mag maken en wie NOOIT aan het woord komt Zoals Eva Jinek zei ik ga Jan Roos geen podium geven
  In deze programma’s is Politiek publiekelijk vermaak Ik zou als politicus er nooit aan meewerken net zo dat ik er als ondernemer daar mijn mijn plannen voor 2017 niet ga bespreken. Of door mij zeer gewaardeerde Robbert Dijkgraaf die het licht probeert te verklaren door allerlei effecten te laten zien in 45 minuten sneltreinvaart Jammer Ik las Niko Tinbergen die juist predict, laat zien waarom en waardoor de onderzoeker het ontdekte dus maak iemand nieuwsgierig Helaas Een ononderbroken one man show

 23. Een echte “J’ACCUSE”.
  Magistraal!
  Émile Zola zou met recht trots geweest zijn op zijn briljante nazaat Jurrien H. Boiten.

  (alleen jammer van de taalfouten, kunnen die er niet uit?)

  • Jurrien Boiten

   8 december 2016 op 15:00

   Dank voor het compliment. Ik heb één fout kunnen ontdekken mbt een verkeerd gebruikt woord.. Maar mail me even als je er nog meer ziet.: jhboiten ad scarlet punt nl

 24. Corstens: “De essentie van rechter zijn is: je eigen opvattingen terzijde schuiven, niet vooringenomen zijn, onpartijdig oordelen.”

  Net zoals de journalisten van de msm dat doen zeker?

 25. Haha, leuk Jurrien om nog even de Holocaust erbij te halen als voorbeeld, alsof je het woord stemmingmakerij maar niet wilt begrijpen. Verder is de brief slechts een herhaling van de zelfde fout die Wilders maakt: dwz er wordt niet nagedacht over de implicaties. Als je het functioneren van de rechtbank in twijfel trekt, op dit niveau, en zo ook nog eens het volk met die gedachte opjut, dan ondermijn je het. De rechtbank als neutraal evenwichtig orgaan, capabel om “recht” te spreken is maar een idee en als je daar een bom onder legt, als je dat afwijst, stel je je zelf erbuiten.

  En wat als er echt iets fout is met de rechtsstaat? Wat als de kritiek hout snijdt? Mag je niet datgene ondermijnen wat “slecht” is? Maar het blijft een ondermijnen: openlijk de kredietwaardigheid van onafhankelijk recht afwijzen. Alsof er nog iets of iemand anders is waar we op kunnen leunen. En waar we het eens over kunnen worden. Wilders gaat voor chaos hier, en een deel van het volk volgt.

  • @DirkM
   “Haha, leuk Jurrien om nog even de Holocaust erbij te halen als voorbeeld, alsof je het woord stemmingmakerij maar niet wilt begrijpen”
   .
   Jurrien gebruikte het enkel als voorbeeld dat de overwinnaar de geschiedenis schrijft, waarom mag de holocaust daar niet als voorbeeld voor gebruikt worden? Omdat jij als islamlover de holocaust ontkent?
   .
   Het feit dat de overwinnaar de geschiedenis schrijft is de drijfveer van de heer Corstens want wanneer zij de strijd verliezen dan zullen hun wandaden tegen onze- cq de westerse samenleving niet verhuld blijven waardoor ze aan de verkeerde kant van de geschiedenis terecht zullen komen, terwijl ze zichzelf juist zo geweldig vinden.
   .
   Onze samenleving bestaat voor slechts een paar % uit allochtonen, de msm heeft zojuist gemeld dat onze gevangenissen voor ruim 60% door allochtonen bevolkt wordt, marokkanen zijn de grootste groep en dat zou deze rechter niet weten? Zij hebben ons land verkwanseld en mogen daarom niet verliezen.

 26. Sint Nicolaas

  8 december 2016 op 15:36

  Een geweldig stuk en geen speld tussen te krijgen. De heer Corstens etaleert in zijn commentaar weer het arrogante linkse elite denken door, als het moeilijk wordt, Geert Wilders en zijn sympatisanten weg te zetten als rechtsstaat ondermijnend gepeupel. Ik zou aan @DirkM willen vragen over welke implicaties hij het heeft waarover niet nagedacht wordt. Het feit dat een steeds groter wordende groep kiezers inziet hoe diezelfde groep kiezers de afgelopen jaren is afgeserveerd, weggezet bij het grof vuil door de regenten in Den Haag, verraden en geschoffeerd impliceert een bewustzijn wat voor de (s)linkse regentenkliek betekent dat het volk gehoord wil worden en gerechtigheid wil zien. Men wenst niet langer alles door de strot geduwd te krijgen vanuit Brussel en overspoeld te worden door een lading achterlijkheid die het voortbestaan van de Nederlandse cultuur en het land in het algemeen op het spel zet.

  • Sint Nicolaas

   8 december 2016 op 15:47

   @DirmM zegt als je het functioneren van de rechtbank in twijfel trekt, op dit niveau, en zo ook nog eens het volk met die gedachte opjut, dan ondermijn je het.Het funcioneren van deze rechtbank is nou juist het probleem. Het feit dat een rechter mag aanblijven die ( op TV nota bene ! ) zich uitsprak tegen wilders en vervolgens een oordeel mag vellen over diezelfde Wilders kun je kwalijk onafhankelijk noemen en bevooroordeeld de uitslag van dit politieke proces in zeer grote ( onacceptabele ) mate ! Vervolgens heeft @DirkM het over Wilders gaat voor chaos, en een deel van het volk volgt. Welke chaos ? Uw chaos ? De chaos die de afgelopen decennia door de (s)linkse verradersclub is veroorzaakt is uw comfortzone en dreigt nu aangepakt te worden door een steeds groter wordende groep bewust geworden stemgerechtigden die er korte metten mee willen maken. De heer Boiten beschrijft precies in zijn stuk wat er aangepakt dient te worden ; de €U en de immigratie onder andere.

   • Sint Nicolaas

    8 december 2016 op 15:57

    Wie bepaalt hier wat goed is@DirkM ? Het feit dat Wilders een totaal andere invalshoek en mening heeft over onze maatschappij en dat dit niet strookt met uw (s)inkse denkbeelden wil niet zeggen dat dit fout is. Geert zegt of doet iets wat de (s)linksen niet aanstaat dus slepen we hem voor de rechtbank. Mogen wij de (s)linkse politieke elite dan ook voor het gerecht slepen omdat daar dingen gebeuren en gedaan worden die wij fout vinden ? Vervolgens zetten we er een drietal rechters neer waarvan een zich tegen (s)links heeft uitgesproken op TV. Gaat u daar dan mee akkoord ? Het is een grote poppenkast en een heksenjacht van een kat die zich in het nauw gedreven voelt. U kunt er op rekenen dat dit proces door zeer velen als een politiek proces wordt gezien en de sympathie voor de heer Wilders slechts zal aanwakkeren. Geert is een politicus waar respect en waardering voor op zijn plaats is omdat hij tegen de stroom in roeit en de problemen in NL benoemt, niet wegkijkt.

    • Sint Nicolaas

     8 december 2016 op 16:08

     De heer Corstens is een zombieus persoon, gehersenspoeld en geîndoctrineerd door jarenlang (s)links en politiek correct beleid wat desastreus is geworden en het voortbestaan van ons land en volk bedreigt. Een meeloper en tegelijkrtijd een roeptoeter die probeert te redden wat er te redden valt voor zijn club. Als oud president van de hoge raad denkt u wellicht met dit interview een soort autoriteit te zijn die weet wat goed en kwaad is. NOT ! Not amused and NOT impressed. In de USA hebben ze afgerekend met uw soort, in maart volgend jaar dient dit ook in NL te gebeuren en en een proces op gang te brengen die de afbraak van onze normen, waarden, tradities en gebruiken tot stoppen brengt. Sint woont in Noorwegen en iedere keer als hij in NL komt ziet hij de verdere teloorgang, de verloedering, de verkwanseling, de uitverkoop van een land waar ook Sint ooit trots op was. U moet zich kapot schamen meneer Corstens met uw uitspraken want ook Sint zet u weg bedreiger van de rechtsstaat.

 27. Sint Nicolaas

  8 december 2016 op 18:44

  Zou graag tot slot de heer Boiten willen complimenteren met zijn ingezonden brief. Zelden zo goed verwoord gezien hoe verrot de Nederlandse rechtsstaat is. Sint kan zich vinden in elk detail en weerspiegeld vele redenen waarom Sint heeft besloten niet naar Nederland terug te keren nadat de periode van werken in Noorwegen voorbij was. Sint weigert zich, zoals eerder geplempt, te confirmeren aan de wil van een elitaire (s)linkse regentenkliek die het land in kwestie naar de verdommenis helpt en de cultuur, normen, waarden, tradities en gewoonten bij het grof vuil neerzet en en de bevolking uitperst, afserveert en schoffeert waar het bij staat. Er is een proces gaande wat het land transformeert tot een door islam geïnfesteerde bananenrepubliek, gedicteerd door macht- en geldgeile imperialisten in Brussel die door hun vijandige houding jegens Rusland de spanningen in de wereld enorm doen toenemen en WO III tot een reële mogelijkheid maken.

 28. Sint Nicolaas

  8 december 2016 op 18:56

  Het is levensbedreigend voor ons allen, de omvolking die plaats vind, Aangzwengeld door een zekere Angela Merkel. Dat (s)links dit hier toelaat en laat gebeuren is een grote misdaad jegens de eigen bevolking die zich steeds minder thuis voelt in eigen land, het contact met regenten in Den Haag volledig kwijt zijn en zich niet gehoord voelen. De islam is een dominante, gewelddadige ideologie en breidt zich uit waar mogelijk. Via immigratie en de baarmoeder. Sint heeft familie in Engeland ( Birmingham ) daar is de ( illegale ) immigratie gierend uit de klauwen gelopen. Engelsen trekken weg uit de steden, worden weggepest, gediscrimineerd en worden bedreigd als ze een kerstster voor het raam hangen. Een steen door je raam kun je krijgen van de islamitische medeburger. Scholieren mogen geen kerstkaarten meer uitwisselen en nog een voorbeeld : Een dame die een verzameling varkentjes in haar raam had staan werd door de politie (!) gesommeerd deze weg te halen vanwege de moslims in de buurt.

 29. Sint Nicolaas

  8 december 2016 op 19:05

  Dit is dus Engeland. Nederland volgt, slechts een kwestie van tijd. Tenzij men dit een halt toeroept en de (s)slinkse terreur van repliek dient door te stemmen maart 2017 op een partij die het wel goed voor heeft met eigen land en volk. Dat zijn geen dicriminatoirs maar vaderlandslievende stemgerechtigden die graag zouden zien dat hun (klein)kinderen een beetje normaal op kunnen groeien MET Sint en Piet, met onze tradities, zonder Marokkanentuig, met beschikbare (huur)huizen die niet ingenomen worden door zelfbenoemde vluchtelingen die ook nog eens duizenden €uro’s opstrijken voor de stoffering en inrichting. Kan nog uren doorgaan zo maar hoop dat de massa wakker wordt en inziet maart volgend jaar dat dit moet stoppen.

 30. Jurrien Boiten

  9 december 2016 op 22:02

  Het is een misvatting Dirk om te denken dat de rechterlijke macht neutraal is. Als er belangen zijn te verdedigen dan is dat zichtbaar. Duik eens in de strijd om de Groenenbergterreinen. De familie Poot weet daar alles van. En zo zijn er nog wel meer zaken te noemen.
  De rechterlijke macht is allang verweven met de politieke macht. Zoals vandaag weer eens is gebleken.
  En het is niet Geert Wilders die voor chaos gaat. De chaos bestaat al. En die wordt elke dag opnieuw geëtaleerd door machteloze politici die geen vuile handen willen maken, maar met elkaar de boodschapper van slecht nieuws willen elimineren.

 31. Rechtspraak is altijd in handen van de sterkste. Dan krijg je Freisler in vrede tijd toestanden. Corstens zou moeilijk de kant van Wilders/PVV kunnen kiezen. Al is het Nederlandse mode om na pensionering de held uit te hangen. Het systeem van getrouwen, wie niet voor ons is, laat dat niet toe. Hun instructies zijn geheim. Net als Freisler in Adolf tijden gaat hun klep alleen open als er dreiging ontstaat voor hun status. Met rechtsspraak heeft het niets te.doen. Voorgangers van Corstens in Duitse tijd gingen moeiteloos over in Freisler mode. Een fout, wat herschrijving van geschiedenis noodzakelijk maakte. Die schrijver, de Jong, moet wat afgezweet hebben om krom recht te schrijven. Trump als president kan het zelfde vandaag effect hebben. Luister naar Merkel. Dan, en dan alleen, gaan Corstens mensen het licht zien.

 32. Met heel veel plezier deze brief gelezen en zoals toetssteen al zegt, ook ik ga deze brief bestuderen.

 33. WOW..! Geen speld tussen te krijgen.
  Precies zó ervaren die miljoenen mensen die op Wilders’ PVV zullen gaan stemmen.
  Dat het publieke domein en nu ook blijkbaar de rechterlijke macht gekaapt is door de ‘elite’ ten eigen bate zal daartoe weinig aan af veranderen; integendeel slechts versterken.
  Het web-forum http://www.tref.eu/nl/overzicht/recent.html zou dit artikel graag willen overnemen met bronvermelding en zo meehelpen verandering in Nederland en haar regenten te bewerkstelligen.

  Het land is er hard aan toe.

  Met dank alvast
  dirko

 34. Vanavond Pauw gezien met “kereltje Pechtold ” en anderen. Dit alles is zo misselijkmakend en verderfelijk , dat het misschien wel zo is dat we niet beter verdienen. Misschien moet dit verkankerde land wel aan de islam worden uitgeleverd en onderworpen. Misschien is het wel beter dat er geen scheiding tussen kerk en staat meer is. Dat er geen gelijkwaardigheid meer bestaat tussen man en vrouw of mensen die anders voelen of denken. Dat homo’s met het hoofd naar beneden worden gegooid vanaf een hoog gebouw. Goh. ik ben gewoon ziek van deze uitzending. Pauw toch. Hoe diep kun je zinken…

 35. En zo is het. Prachtige brief. Niets aan toe te voegen,

 36. Wow, ik ga dit nog letter voor letter uitspellen, gewoon omdat ik dit na snel diagonaal lezen recht op de kop van de spijker vind.
  Maar voor wat ik las een 9 duimpjes omhoog.