In welke tijd leven we?

Door Joost Niemöller

Leven we in een tijd waarin de massa wordt gemanipuleerd in de richting van een oorlog waar niemand op wacht? Is dit een tijd van aanhoudende mobilisatie, op gang gebracht door het Amerikaanse liberalisme sinds WOI?  Dat is de kerngedachte van Tom Zwitser, uitgever en filosoof, in zijn ‘Filosofisch essay over de westerse geopolitiek van 1914 tot heden’, getiteld Permafrost; het eerste, meer dan vijfhonderd bladzijden tellende omvangrijke deel van een trilogie waarin deze tijd in het Westen geduid wordt.

We zien om ons heen, stelt Zwitser, alleen de permanent bevroren oppervlakte, in de permanent bevroren grond, de Permafrost. De permanente staat van een Koude Oorlog, die officieel voorbij is, maar in werkelijkheid ijzig voortwoedt. We zien niet de oorzaken, we zien het grote plaatje niet, om dat te willen zien is een ruime filosofisch/historische blik nodig.

Die ruime blik vraagt een niet geringe ambitie die je vandaag de dag weinig tegenkomt, zeker niet in Nederland. Want we lijken allemaal vastgeschroefd op de korte termijn, in de zogeheten ‘actualiteit’ van uur tot uur, die, zoals Zwitser aangeeft vooral een door de media gemaakte schijnactualiteit is, aangestuurd vanuit vooral de Verenigde Staten, met Poetin als ultieme vijand. Met als einddoel: het wereldrijk van de ‘vooruitgang’,  van het liberalisme, van de schijndemocratie, maar in werkelijkheid van een oligarchie, overal te vestigen. Dit is wat Zwitsers het ‘westers totalitarisme’ noemt.

In Rusland (en in China) ziet Zwitser nog de contouren van de Oude Wereld, waarin de ‘universele familiepatronen’ bestaan. (Het communisme ziet Zwitser vooral als een westerse uitvinding om deze oude culturen in te vangen.) Een samenleving vanuit het midden opgebouwd, met nog een ware middenklasse, die door de liberalistische krachten in het Westen overal beschimpt en uitgehold worden. Met name door de centralistische staat, die de grootste tegenstander is van de vanuit het midden opgebouwde, ‘pre-liberale’ samenleving, die nog niet in de greep is van de aanhoudende mobilisatie.

Het door Zwitser gewraakte liberalisme heeft drie kenmerken, ‘centralisatie van de macht, afromen van welvaart en de proletarisering van de arbeiders- en middenklasse’, die uitmonden in ‘massavorming.’ Een vorm van vloeibaar maken en hernieuwde klontering, die bij Zwitser vooral door metaforen over ijsvorming en dus permafrost, en Koude Oorlog wordt weergegeven.

Dit denken over de gemobiliseerde massa was dominant bij veel westerse denkers tussen de twee wereldoorlog, niet vreemd in tijden van massabewegingen als het communisme en het nazisme, maar daarvan noemt Zwitser vooral Spengler met zijn van Nietzsche overgenomen beeld van de cyclische tijd. Veel vaker grijpt hij terug op latere denkers als Peter Sloterdijk en George Kennan. Conservatieven.

Met Spengler heeft Tom Zwitser overigens ook de in mijn ogen misplaatste gedachte gemeen dat de evolutietheorie van Darwin een ideologie zou zijn die onderdeel is van de vooruitgangsgedachte. De theorie van Darwin predikt geen vooruitgang, stelt slechts vast dat organismen, inclusief de mens in een strijd verwikkeld zijn om genen voort te brengen. Dat is geen strijd om de sterkste, zoals wel wordt gezegd, maar een strijd om de best aangepaste. Omstandigheden veranderen, en daarmee veranderen de kansen op genetische voortbrenging. Van een weg omhoog, of van een ideologie daarachter is geen sprake. Darwin had geen moraal en geen geloof. Hij was een observator en een analist, die, weten we nu, door de vondst van het DNA, enorm gelijk heeft gekregen. Ja, dat gebeurt in deze tijd, als een product van de Verlichting. Ja, de wetenschap staat in het Westen voor de vooruitgang. Maar dat is toch niet allemaal hetzelfde.

Zwitser heeft het over de ‘evolutionaire mythe’ dat het succes van de voorplanting niets meer zou zijn dan het succes van seksueel agressieve mannen zonder binding en verantwoordelijkheid met vrouwen en families. Maar daarbij beschrijft hij slechts een van de twee voortplantingsstrategieën die door evolutiebiologen worden onderscheiden. Ook het beschermde gezinsleven, en de zorg voor de kinderen, is zo’n strategie. Verschillende soorten maken verschillende ‘voortplantingskeuzen’ en ook onder menselijke rassen vallen verschillende strategieën te onderscheiden.

Tom Zwitser tekent wel een sterk en blijvend beeld van de islam, als een ‘goede substantie die de massa ideologisch kan dragen.’ Jihad, schrijft hij, staat voor innerlijke zuiverheid, maar het betekent vooral dat alles gezuiverd moet worden, en afwijkingen worden niet getolereerd. Het is, schrijft Zwitser, net zo totalitair als het liberalisme: ‘Zowel radicale islam als liberalisme hebben geen verleden, geen erfenis, geen zin voor grootsheid, geen beschaving in steen uitgehouwen die duizenden jaren zal duren, noch in andere substantie die de geest van grote culturen transcendeert. Hoe volstrekt anders was het klassieke en christelijke Europa.’ Of dit waar is, weet ik niet, maar zoals gezegd, dat zijn wel beelden die blijven hangen.

Tom Zwitser haalt hier ook weer Oswald Spengler aan, voor wie zowel het liberalisme als de islam de late fases zijn van respectievelijk de occidentale als de oriëntaalse beschavingen. Eindstadia van zowel het Avondland als het Ochtendland. Het zijn parasitische ideologieën die de beschaving niet kunnen vitaliseren. Zowel het Amerikaanse liberalisme als de islam zijn alleen in staat tot permanente oorlog en dus permanente vernietiging. Het was eerst Engeland, en later de VS die vanaf het begin van de twintigste eeuw aanstuurden op oorlog, waarbij men uit was op eerst de vernietiging van de Oude Wereld van Duitsland, en later van die van Rusland. Hitler en Stalin waren daarvan de miezerige producten, meegesleept in helse liberale voortgang.

In deze geest van de massa verdwijnt iedereen uit zicht die nog banden heeft met de Oude Wereld. Het is een weinig optimistisch, maar niet ondenkbaar perspectief. Vooral niet omdat Zwitser terecht beschrijft hoe deze machtsmachinaties via geheime werkwijzen door de diensten van de Deep State worden uitgevoerd, buiten het zicht van het democratische theater waar we met z’n allen naar zitten te staren als konijnen in de koplampen van het aanstormend verkeer. Het zich tegen de zittende politiek kerende populisme is, zo schrijft Zwitser terecht, is de beweging van de heling van het volk, om die uit de klauwen van de massabeweging te redden.

Wie de geheime machinaties van het liberalisme ontmaskert, wordt in de media weggezet als complotdenker. Alsof complotten niet bestaan.

Ik vind dit een interessant boek wat me aan het denken zet. Respect voor de moed voor de grote greep.

Tom Zwitser: Permafrost

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

26 Reacties

 1. Als je het toch op meta-schaal wilt bekijken, denk ik dat Europa min of meer uitgeput is na twee wereldoorlogen. Met het VK als duidelijkste voorbeeld. De VS lijkt momenteel in paniek omdat ze hun invloed zien verminderen, na de puinhoop die hun interventies in het Midden Oosten hebben veroorzaakt. Vandaar dat Tump die internationale chaos de rug wil toekeren.
  Intussen kunnen Rusland en China zich verzekeren van enorme voorraden olie, gas en mineralen in de Midden Aziatische republieken zoals de ‘stans’. De macht verschuift duidelijk en ‘het westen’ beseft dat met tegenzin. Als oost Europese landen liever naar het oosten kijken, moeten we ons daar niet over verbazen.

  • Iemand hier beval hier het boek ‘De zijderoutes’ van Peter Frankopan aan. Dat boek heeft inderdaad mijn ogen geopend.

 2. Als je onder liberalisme het kapitalisme verstaat zit er wel waarheid in dat dit kapitalisme een gevaar is voor de civiele samenleving, in al hun schakeringen. Ik doel op de uitholling van de democratie en de soevereiniteit, minder grenzen betekent immers meer geld voor de grote bedrijven. De EU is een instrument om dat voor mekaar te krijgen. Het nazisme is overigens ook ontstaan als tegenbeweging, namelijk tegen de macht van de banken, het grootkapitaal, en vooral uit angst voor het communisme, met als belangrijke doel om de 1/3e van de Duitse bevolking die door de grote machten zijn verdeeld aan de Tjechen, Fransen en Polen weer onder Duitse paraplu te brengen, maar men vergaloppeerde zich in Polen. Uit recente ontdekkingen in archieven blijkt dat Stalin wel degelijk van plan was op het juiste moment Europa binnen te vallen, dit wordt wel het meest schokkende ontdekking genoemd van de jaren 90 van de vorige eeuw. Beiden, stalinisme en nationaal socialisme vervielen zelf ook in…

 3. Interessant boek? Zet je aan het denken?
  Afgaand op jouw beschrijving, Joost, is het gestapelde onzin en het zet je alleen aan het denken omdat het zoveel denkwerk kost om die warboel van onzin te ontzenuwen.
  Je schrijft zelf als dat het een misplaatste gedachte is om de evolutietheorie van Darwin te zien als een ideologie die onderdeel is van de vooruitgangsgedachte. De vooruitgangsgedachte is een produkt van de industriële revolutie, de tweede golf. (Zie “De derde golf” van Alvin Toffler.) Doordat vooruitgang deel is gaan uitmaken van onze cultuur, wordt bijna alles gezien in het licht van de vooruitgang, zo ook de evolutie. Als Tom Zwitser niet inziet dat evolutie niet gelijk is aan vooruitgang, dan is hij niet op de hoogte.
  Vervolgens schrijf je dat hij nogal incompleet is over voortplantingsstrategieën.
  Dan volgt er onzin over de overeenkomsten tussen radicale islam (bestaat volgens mij al vanaf het jaar 600) en liberalisme (is een produkt van de industriële revolutie)…

  • … Hoezo geen verleden en geen erfenis?
   Parasitische ideologieën? Het liberalisme is niet echt een ideologie. Parasitisch is meer het verwijt van liberalen aan communisten. ‘The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money,’ aldus Margaret Thatcher.
   De eerste oorlog in de twintigste eeuw (1914) had met van alles te maken, met allerlei landen, maar weinig met Engeland en zeker niets met de VS. Alweer onzin dus.
   Hitler-Duitsland was uit op de vernietiging van andere landen en culturen, niet omgekeerd. Hitler en Stalin meegesleept in het liberalisme? Ze zouden zich in hun graf omdraaien, als ze dit hoorden.
   En dan de ‘heling van het volk’. Het volk heelt helemaal niet. Het is wel zo dat steeds meer mensen zich keren tegen de ontsporende elite. De massa verandert niet zoveel. Het is de bestuurslaag die steeds wereldvreemder wordt. Het volk probeert helemaal niet om uit de klauwen van een of andere grote beweging te blijven. Het volk IS die…

   • … beweging. Wat populisme genoemd wordt, is dat de massabeweging zich afzet tegen hun bestuurders. De bestuurders proberen die massabeweging te keren, maar ze zien niet in dat ze zelf het roer de verkeerde kant uitdraaien.
    Zoals ik al schreef: gestapelde onzin. Neem jij dit serieus, Joost?
    Ik zou zeggen, vraag Tom Zwiter eens wat hij van Trump vindt. Uit het antwoord kun je afleiden of hij begrijpt wat er met de wereld aan de hand is, of – zoals onze bestuurders – niet.

 4. stuk weggevallen, geen waarschuwing bij te veel tekst

  Ik denk niet dat Brill deel uitmaakt van een complot, hij leeft, denk ik, in een waanwereld, waar alleen het recht van de sterkste geldt, en hij zich alleen veilig voelt als hij deel uitmaakt van de sterkste.

 5. Oorlog waar niemand op wacht ?
  De media oorlog van Deep State, CNN, Washpost en NYT tegen Trump is omdat het er op lijkt dat de oorlog die Hillary had moeten gaan voeren er niet meer van komt.
  Prof Laslo Maracs legt uit waarom, Trump enz’n rijke vriendjes zien in dat ook zij arm worden van de VS oorlogen.
  Hoezeer de ideeën uiteenlopen kun je zien bij VK Opinie, waar Brill een Europees leger wil dat afschrikt van Moskou via Teheran tot Peking, en Unz Review waar Wolferen bespreekt hoe we van het monster NATO af komen.
  Zijn hier nu complotten ?
  Ik weet dat niet goed, onder complot versta ik een bewuste planning tot iets onwettigs, zoals het 1956 complot van GB, Israel en Frankrijk tegen Egypte, één van de weinige complotten die op schrift kwamen te staan.
  Dat NATO sinds 1990, of al sinds de Cuba crisis overbodig is, en alleen bestaat door rotzooi te trappen, dat lijkt me glashelder.
  Maar is er nu een complot om NATO te laten voortbestaan, en oorlog te provoceren met Rusland…

 6. Leo KarelJan

  7 juni 2017 op 15:30

  Laten we wel even goed blijven nadenken: China en Rusland zijn totalitaire samenlevingen. Poetin is geen heilige. En in het Westen zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor het op verkeerde lieden stemmen. Lieden die politiek correct zijn, soft, multikul, importeurs van achterlijkheid en islamaanbidders. De islam is de grootste vijand. Maar als er genoeg mensen op partijen stemmen die onze waarden wel willen verdedigen, dan kan er een einde komen aan de huidige regentenklieken. Maar die zitten er helaas wel door de domme keuzes die de meerderheid zelf maakt.

  • Dat is nu ook een vraag, is er een anti Islam complot ?
   Deels wel, lijkt me, een deels niet.
   Iemand als Bernard Lewis zal toch best weten dat hij onzin schrijft over de Islam, de titel van zijn hoofdwerk ‘What went wrong ?’ suggereert dat al.
   Deels ook niet, de angst voor de Islam is al heel oud, we danken er de croissanten aan.
   Dat de bommengooierij in het Midden Oosten en N Afrika, en drone moordpartijen ook Hindu’s tot terrorisme zou drijven, dat inzicht ontbreekt helaas.

   • “Dat is nu ook een vraag, is er een anti Islam complot ?”

    Weet wel dat hun massa moordende slaven drijvende pedofiele struikrover vandaag de dag uiterst chantabel zou zijn.

  • @Leo KarelJan – Als iemand een emmer addertjes op uw gazon werpt, wie is dan uw grootste vijand?

 7. Leo KarelJan

  7 juni 2017 op 15:15

  Deze man ziet het niet goed. Er is niets tegen ( echt ) liberalisme, mits dit niet betekent politieke correctheid, multikul, islamknuffelen en import van achterlijkheid. Vrijheden voor het individu en de vrije markt hebben ons de welvaart gebracht. Marxisme en andere totalitaire ideologieën zijn de echte vijanden. Het linkse denken uit de jaren zestig heeft de zaak verrot gemaakt en daarom is de VVD net zo links als de anderen. VVD is ook niet liberaal. Het geeft zeer te denken dat deze man zegt dat” islam en liberalisme even totalitair zijn”. Dat is van een enorme debiliteit en toont aan dat dit een links warhoofd is.

 8. Bij het beschouwen van ‘de wereld’ zul je vooral de geldstromen en het verkrijgen van rijkdom en welvaart moeten includeren. Anders mis je een erg belangrijk aspect van het gebeuren. Zelfs het communisme was een grote roofpartij, totdat er niks mee te roven was overgebleven. Socialisme heeft hetzelfde effect.

  • En verzint men verhaaltjes om een ander te kunnen beroven. Verhaaltjes als ‘eerlijk delen’, ‘klimaat veranderen’, ‘een unie vormen’, ‘geen jaloersheid meer’ e.d.

 9. Kennis is macht. De laatste 2000 jaar een waarheid als een koe. Alle kennis in Europa was eigendom van kerk, koning, of keizer. De Franse revolutie was de aanstoot tot verandering. 1914 tot 1918 was de tijd om het uit te proberen. Een enorme sprong vooruit in kennis als resultaat. Denk auto, vliegtuig, en computer. Macht, zonder kennis, werd de toekomst voor oude bezitters. Vandaag is hun naam Bilderberg. Een ratjetoe van financieel rijke mensen en hun slaven, ook wel C.E.O genoemd. Hun macht bestaat uit het mobiliseren van domheid. Overvloedig aanwezig in Europa vandaag. Energie en klimaat religie zijn hun stokpaardjes. Eèn wereld en leider is hun geheime wens. Hun eeuwenoude methode voor succes zijn verdeel, heers, en beloning. Zij zijn democratisch een meerderheid. Verstand, kennis, een natuurlijke minderheid. Uiteindelijk is oorlog, hun oude methode, de oplossing. Putin kreeg de vraag hoe hij oorlog tussen Amerika [ NATO] en Rusland ziet. Geen winnaars, wel totale…

 10. In de Volkskrant van vandaag:
  Amanda Kluveld snijdt een belangrijk thema aan in het interview met haar. ‘Moslims krijgen hier meer begrip dan orthodoxe christenen.’ Er zijn veel voorbeelden van een veronachtzaming van het christendom of de christelijke cultuur, zeker waar de verhouding tot de islam in het geding is. Ik beperk mij tot twee.
  Na de moord op Theo van Gogh schilderde een Rotterdamse kunstenaar de woorden ‘Gij zult niet doden’ op een muur van zijn huis, dat zich in de buurt van een moskee bevond. Dit werd als opruiend beschouwd en hem werd gesommeerd de tekst te verwijderen. Toen hij tegenstribbelde, werd hij een paar uur opgesloten. Het moet een van de weinige keren in de westerse geschiedenis zijn geweest dat iemand gevangen is gezet vanwege het citeren van een van de tien geboden.

  Cultureel masochisme, is vaak genoeg beschreven, maar nog nooit afdoende verklaard

  Tweede voorbeeld: De Europese Commissie heeft drie miljoen agenda’s laten drukken met feestdagen…

 11. Conservatief

  7 juni 2017 op 08:34

  We leven in het tijdperk van de laatste mens, een apocalyptische nachtmerrie:

  http://www.volkskrant.nl/opinie/-in-de-wereld-van-de-laatste-mens-wil-ik-niet-leven~a3755118/

 12. Op mij maakt je beschrijving volstrekt geen indruk. Het is mogelijk om een boek te schrijven dat coherent oogt en toch een en al flauwekul is. Een schrijver kan de lezer van alles wijsmaken. Ja, zelfs zichzelf.

  Je schrijft: Alsof complotten niet bestaan.

  Alleen al dat zinnetje. Je suggereert er van alles mee. Ten eerste dat de waarheid is dat complotten wel bestaan. En verdomd, gelijk heb je. Het woord is vast terecht uitgevonden. Maar je suggereert er veel meer mee, namelijk dat er allerhande complotten gaande zijn. Ik zou zeggen, bewijs ze. En als je dat niet kan, suggereer het dan ook niet. Of schrijf iets als ‘ik sluit niet helemaal uit dat’. Verder suggereer je dat er mensen zijn die ten onrechte niet in complotten geloven. En dat klinkt als een beschuldiging. Terwijl ik veel meer fiducie heb in mensen die skeptisch staan t.o.v. complot ’theorieën’.

  Mijn uitspraak zou zijn: Alsof alles een complot is.

  • En weet u waar ik geen fiducie in heb? Mensen die alleen maar prat gaan op hun eigen objectieve waarneming. Zij zien alleen de realiteit zoals die zich op een bepaald moment aan hen presenteert. Zg. complotdenkers zijn vaak zeer intuïtieve mensen die hun vermoedens wel degelijk met bewijzen proberen te staven. Zijn proberen de diepere lagen te doorgronden: wat er zich onder het permafrost bevindt dus.

   De Protocollen, Koudenhove-Kalerghi, oil for immigrants, het partijcartel, de open grenzen, en m.n. het cultureel marxisme: zaken waarvan u kunt toch niet kunt zeggen dat ze uit de lucht gegrepen zijn, wel?

   • Mee eens. Er is een rode lijn van de Jacobijnen en de genocidale Bolsjewieken (dit jaar eeuwfeest! — leest Alexander Solzhenitsyn daarover) naar de Neocons & Globalisten. Zie het als een voortdurende contra-renaissance, gericht tegen de vrijheidsgezinde christelijke volkeren en hun natiestaten. De Russen hebben zich daar deze eeuw van weten los te worstelen (tot grote woede van de Neocons & Globalisten), en sedert enige tijd worden wij de pineut.

  • “Mijn uitspraak zou zijn: Alsof alles een complot is.”

   Ben het met je eens dat je ook sceptisch moet blijven tegenover dit soort boeken hoe goed ze misschien ook bedoeld zijn, er wordt vaak teveel bijgehaald waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet.

   Is alles een complot? Dat weet ik niet, weet wel dat we in een leugen leven en die leugen is de realiteit.

   Er wordt in het artikel de evolutietheorie aangehaald, het is daarom misschien wel interessant om te beseffen dat de mens het enige wezen op deze planeet is die van huis uit gecompliceerde leugens kan bedenken en ingewikkelde complotten kan fabriceren. Zoals een kangaroo een geboren springbeest is is de mens een geboren liegbeest.

  • johnberrevoets

   7 juni 2017 op 14:13

   Hahahaha de heer van Lenth moet nog veel leren.

   Het gehele leven is een groot complot.

   Er is ook niets mis met complotten, anders zou er iets mis zijn met het leven.

   Maar er is wel degelijk iets mis met complotten waarbij je anderen bezeerd.

   Succes heer van Lenth met de rest van uw leven.

  • Van Lenth,
   Complot betekent samenzwering. Wie zou er niet willen samenzweren? Als ik de middelen had, het geld, de relaties, etc, dan zou ik zeker een complot smeden. Het is veel vergezochter om te denken dat er geen complotten worden gesmeed, dan wel. Wat men kan bedenken, gebeurt meestal ook.
   En bedenk altijd: Beter te achterdochtig dan niet achterdochtig genoeg!

   • johnberrevoets

    8 juni 2017 op 22:38

    Een samenzwering is niets meer of minder dan een afspraak tussen 2 of meer personen, waarin niet iedereen gekend wordt.

    Kortom het leven is een groot complot.

    Het woord ” complottheorie” is bedacht door de CIA om mensen die kritisch denken weg te zetten als gekken.

    Een ieder die het woord complot theorie gebruikt is dus per defenitie ” mind controlled ” en daardoor niet meer in staat voor zich zelf te denken.

    Met deze mensen heeft een serieus gesprek ook geen enkele zin.

© 2022 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑