Wat is Nederlands belang?

P1460216Door Caroline Vonhoff

 

Als er wordt gesproken over Nederland, dan is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat daar mee wordt bedoeld. Dat komt vermoed ik, omdat er geen verschil wordt gemaakt in bewoordingen tussen de verschillende zaken die met dat ene woord worden beschreven.

Zo is er een Nederland dat je kunt terugvinden in een atlas, een geografische eenheid. Aangenomen kan worden dat dat Nederland geen eigen belang heeft, anders dan op de kaart te blijven staan. En er is een Nederlands volk. Maar ja, een volk gaat per persoon dus bestaat eigenlijk niet. Als dat Nederland al belangen heeft, dan zijn dat private belangen waarin hooguit soms een soort algemene deler te destilleren is. En dat het ene belang een ander gewicht krijgt dan het andere mag bijvoorbeeld blijken uit zaken als voortdurende immigratie, overdracht van gelden aan joost-mag-weten-wie en eigenlijk uit alles. Zie bijvoorbeeld hoe er op ouderenzorg gekort mag worden, maar niet op zoiets als ontwikkelingssamenwerking.

En dan bestaat er Nederland als staat. De staat is het besturingssysteem (komt van het woord status), dat door de machthebbers gebruikt wordt om de eigen belangen (private dus) na te jagen.

Je kan dat laatste ook zien als het bestuur van een belastingveehouderij. Het belang van dat bestuur is het om het belastingvee zo veel mogelijk af te nemen en zo weinig mogelijk terug te doen voor de door het vee geleverde prestaties. Zo kan het dat ieder kwartje besteed aan zorg voor een van het belastingvee te veel is, terwijl het geld voor allerlei andere zaken niet op kan. In een veehouderij zie je dit terug in de gele oorflappers die de koeien dragen, waarmee ook wordt bijgehouden wat zij eten en hoeveel melk zij geven, en wanneer het dus het economisch gezien verstandige moment is om tot slacht over te gaan.

Vroeger, toen er nog een band bestond (uitgedrukt in het begrip ‘burger’) tussen staat en de mensen die door die staat gecontroleerd worden, was dat enigszins anders. Immers, toen was duidelijk dat de staat zijn soevereiniteit ontleende niet aan het zijn van staat, maar aan de soevereiniteit van de burger. Juridisch dus een heel andere zaak: is de mens burger, dan is hij namelijk degene die bepaalt welke bevoegdheden hij van de zijne aan de staat delegeert. Is de mens geen burger, dan ontbreekt die formele band met de staat, en is hij (zie artikel 1 van de grondwet hier, van wat hier de grondwet wordt genoemd) iemand die zich dient te laten behandelen, en eerlijk gezegd is onderdaan daarvoor nog een te positief begrip. Een omkering van alle waarden dus.

Deze omkering van alle waarden heeft niet alleen geleid tot een geheel en al van alles losgeslagen staat, maar ook tot een taalgebruik dat de huidige treurige stand van zaken welhaast onbespreekbaar maakt. De woorden om dat te doen zijn ons, hoe weet ik ook niet, ontnomen terwijl we (ieder mag uiteraard zelf weten of hij zich tot deze we rekent) even niet opletten, omdat het allemaal wel aardig ging, zo op ons stukje wereld aangeduid als Nederland.

Ik denk dat het gebruiken van de juiste woorden noodzakelijk is om de staat weer onder controle te krijgen, dat wil dus zeggen: de houders van de staatsmacht terug in het hok dat hen past.

En als die houders van de staatsmacht zichzelf Nederland noemen en het over het belang van Nederland hebben, weet dan in ieder geval dat ze daarmee niet u bedoelen, maar zichzelf.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

10 gedachten over “Wat is Nederlands belang?”

 1. Je zou willen zeggen: Een Regering waakt over zijn Eigen Volk !!! Maar niets is minder waar. Ze geven alles weg. Buitenland en allochtonen staan voorop. En niet alleen in NL, maar overal in Europa. Waarom ? Hoe denken deze mensen ? En hoe kan het dat ze dit blijvend mogen doen ? De media faciliteert, maar zijn de mensen dan zo achterlijk om dit blijvend te geloven ? In Griekenland is 54% van de bevolking wakker gemaakt ! Dat zal t.z.t. ook hier gebeuren, maar dan zitten we in dezelfde situatie als Griekenland nu. Een failliet land en tijd om uit te burgeren !!! Is dat dan de bedoeling, de wens van de ‘bestuurders elite’?

 2. Een burger is geworteld. Eerst het gezin, dan familie en vrienden, dan de directe omgeving van wonen en werken en dan het land waar zich dat allemaal afspeelt. Voor een kosmopolitische elite van grootindustrielen, celebrities uit sport en entertainment en wellicht ook een kaste van bestuurders is een land niet meer dan een vestigingsplaats, een locatie waar het het verschil tussen opbrengsten en kosten toevallig het grootst is. Die elite rekent gewoon een beetje anders dan de zogenaamd calculerende burger.

 3. De staat, de overheid, de slotheer was de instantie die ingehuurd werd door Het Volk om de hele tent te beveiligen tegen elkaar en tegen roversbendes, zoals bijvoorbeeld asielzoekers of europeese unies. Hoe dan ook, de veiligheid van Das Volk was het hoogste goed en de rest was tralla. Al direct begonnen de Hovelingen met hun vazallen en andere katvangers voor zichzelf. Hierdoor moest de staat niet alleen Het Volk beschermen tegen de buitenlandse invloeden en tegen burgers die elkaar met de klomp op de bek gingen slaan maar ook tegen haar eigen zelfbenoemde Hovelingen die De Staat zo langzaamaan buiten werking hadden gesteld en nu al enkele eeuwen zelf de lakens uitdelen en de burgers uitzuigen. Zelf denk ik dat de staat zoals hij ooit bedoeld was al heel lang geleden is opgehouden te bestaan. Er is nog even een opleving geweest gedurende een periode waarover dit soort dingen zeker niet meer van de Hovelingen geschreven mogen worden; dat er in die periode hovelingen en vazallen tegen de muur werden gezet als er ook maar een haar of een Mark van Das Volk werd gekrenkt. Maar ja, dat is verboten.

  Kortom, we kunnen janken en schrijven wat we willen, we zijn verloren. We worden nu niet alleen door de eigen Hovelingen en hun vazallen tot op het bot afgekloven maar de hele tent is nu ook nog eens overgenomen door buitenlandse criminelen die zich EU, NAVO, VN of weet ik veel noemen. We staan gelukkig nog in de wei en mogen blaten tegen een voorbijvliegende bij en we hebben de vrijheid om bloemen herkauwen op een lijkstoetviaduct.

 4. Het antwoord is te zien in Davos. Alle aanwezigen kwamen aangevlogen met eigen vliegtuig. Vanaf de best mogelijke leef landen met een zonnig klimaat. Daar valt Nederland niet onder zoals algemeen bekend is. Nederland is een soort doorgeefluik om deze, hun, lijfstijl mogelijk te maken. Door de perfecte democratisch in stand gehouden formule van gerechtigden, werkenden, en staats controleurs, de vroegere ambtenaar. Dit veroorzaakt een gezellig land waar iedereen het goed heeft. Dit volgens betrouwbaar media onderzoek. Davos mensen zijn geen gezellig afhankelijke mensen. Zij hebben normaal meer als èèn nationaliteit. Hun zorgen om de maand door te komen zijn andere als uw. Neem klimaat bijvoorbeeld. Gratis in en uitademen is èèn van hun meest urgente problemen. Om dit te veranderen en reguleren zijn landen als Nederland perfect geschikt. Een dol gelukkig en gezellig levende massa mensen, in dienst van Davos in de zon levende ploeteraars, gaan daar verandering in brengen.

 5. Vanuit de politiek, zeker nu steeds meer supranationale belangen bediend moeten worden en nu binnen de Nederlandse bevolking zelfs zeer tegenstrijdige belangen leven zoals bijvoorbeeld een groot deel dat ISIS aanhangt, is dat begrip Nederlands belang niet meer eenduidig. Dat zie ik nu aan de verkiezingscampagne die hier opstart.

  Zelf merk ik dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van vroeger seculier links tot nieuw religieus en conservatief opportunistisch “links”, wat ik toelicht met enkele voorbeelden.
  Neem Van Oijk van Groenlinks, die heel makkelijk praat over het inzetten van de VN-vredesmacht in conflict gebieden. Als je kijkt naar de veldbezetting van VN dan zijn het bijna allemaal goedkope negers uit lage lonen landen:
  http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml
  Tjonge wat vooruitstrevend zeg, naast dat Halsema beschermheilige is van de Islam en met een Hizb-ut-Tahir islamist deze bestudeerd?
  Maar neem ook Aboutaleb, van de PVDA, een van de machtigste ambtenaren in het land, die regeert over meer dan een miljoen onderdanen. Die roept nu “dan rot je maar op”. Die “harde taal” mag leuk klinken, maar we hebben wetgeving, en zoals je heel vaak hoort: “Tja het kan niet want we hebben de wet, of helaas zijn we gebonden aan de EU, of tja maar de NATO-bondgenoot en EU associatiepartner Turkije ligt de bestrijding van Al Qaeda wat gevoelig bij…”
  Daarnaast hebben we ons als VN-lid te houden aan resoluties daarvan. Een daarvan is resolutie 2170 van de VN veiligheidsraad gedateerd 15 Augustus 2014. In die resolutie worden Al Nusra en ISIS expliciet genoemd als te bestrijden splinter groeperen van Al Qaeda. Expliciet! Maar kranten schrijven dat Al Qaeda toch zegt dat ISIS zelfs hun te gortig is? Welke kranten en hoe “zwaar” is de journalist qua kennis? Terugkomende op Aboutaleb, die moskeeën rondgaat als seculiere sociaal democraat -evenals welzijnswerker en tweede kabinetsman Asscher bezig is maatschappelijke bruggen te slaan(?)- zegt dat hij vindt dat het iemand vrij staat “op te rotten” als hij zich als vrome moslim wil vestigen in een gebied als door ISIS bestuurt. Dit is in strijd met hetgeen de VN resolutie ons als land, en de burgemeester als wetshandhaver als opdracht geeft: “Expressing concern at the flow of foreign terrorist fighters to ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and the scale of this phenomenon,”en later “Reaffirming the need to combat by all means…” en later “Condemning in the strongest terms the incitement of terrorist acts andrepudiating attempts at the justification or glorification (apologie) of terrorist actsthat may incite further terrorist acts,”
  We moeten “by all means” voorkomen dat de “vrome moslims” van Aboutaleb naar de moordkuil in ISIS gebied vertrekken, die Aboutaleb zelfs wil betalen om ernaar toe te gaan!! Dus een van de machtigste ambtenaren in het land zegt iets, wat buitengewoon ernstig tegenstrijdig klinkt met wat de VN ons opdraagt. Duidelijker bewijs dat “nationaal belang” door de leiding in het land als een lachertje wordt opgevat, kun je eigenlijk niet vinden. Politiek opportunisme, machtsmisbruik door de leiding om andere doelen te bereiken, dat groeit. Neem het openlijk laakbaar en nalatig gedrag van Van Aartsen bijvoorbeeld toen ISIS aanhangers in zijn bestuursgebied zich volledig tegen de eis van de VN in gedroegen in Juli 2014. Is hij daar frontaal tegen in gegaan? Nee, zijn rustig genieten van de goed betaalde baan met zicht op een welvaartsvast pensioen lijken de boventoon te voeren. En ach, aan een liberale VVD’er, die het “laissez faire”of laat maar gaan principe huldigt, hebben we bij dit soort kwesties weinig.

  Vreemd dat opiniepeilingen een kentering laten zien? Vreemd dat burgers degenen zijn, die graag willen dat het nationaal belang gediend wordt? Vreemd dat
  de bestaande politieke opportunistische machthebbers grote groepen burgers onterecht als extreem rechts wegzetten, ook via media onder hun invloed of gezag? Vreemd dat tegengeluid dat een bedreiging vormt voor de bestaande macht geëxcommuniceerd worden uit de politiek?

 6. U laat zich verstrikken in juist al die begrippen die ik hier probeerde te ontwarren. Zo noemt u zich bijvoorbeeld burger, en als gezegd: Nederland heeft geen burgers meer. Burger is namelijk een juridisch begrip, en niet maar een woord dat zoiets betekent als onderdaan of mens of allen.

  De mensen die het volk vormen hebben, zijn niet de staat en vormen niet de staat. Ze doen dan ook niet mee in het hele circuit van afkortingen, van regels en wetten en van leningen en afbetalingen, van toegekende en ontnomen rechten en wat niet al.

  Dat zijn zaken voor de mensen die het staatsapparaat bedienen, en aangezien dat staatsapparaat/die mensen zich volstrekt heeft/hebben los gezongen van de band met de mens hier, die immers geen burger meer is, hebben wij net zo min met hen juridisch iets te maken als zij nog met ons. Vergelijk ons met het vee op de veeboederij, en zie dat volstrekt duidelijk is dat dat vee niet aansprakelijk is voor bijvoorbeeld de schulden die de veehouder maakt. Dat de veehouder kan besluiten zijn vee ter slacht te verkopen, is en blijft helaas waar, maar zelfs dat maakt het vee nog niet aansprakelijk.

  Hetzelfde geldt voor alle afspraken en leningen en zekerstellingen en wat niet al die de houders van de staatsmacht zijn aangegaan. Tussen al die zaken en de mensen die die niet zijn aangegaan, is er geen enkele andere band dan die welke er uit de loop van een geweer komt: dwang, afpersing, bedreiging en moord en doodslag, geen van alle zaken die een rechtmatige juridische relatie tot stand brengen.

  Kortom: denk je het helder door dan zie je dat al die schulden en dergelijke niet van de mensen zijn die er voor worden gegijzeld, wij dus, maar voor de mensen die ons voor hun schulden in gijzeling houden.

  Dit alles zal tot een even grote vreugde leiden straks bij ons, de mensen die door de staat gedwongen worden zich te onderwerpen, als men in IJsland al jaren beleeft met de politici en bankiers achter de tralies, de schulden afgeboekt en de welvaart weer daar waar die hoort: in de zak van degenen die daar voor zorgen.

  Als je niet ziet dat alle juridische praatjes die je binden aan de staat nep zijn, en al die internationale letters bedoeld om als een belastingvrije luis op een zeer hoofd te leven, dan blijf je vragen, terwijl je al lang had moeten zeggen: en nou is het afgelopen met de tirannie.

  Kort gezegd: de hond heeft een ander belang dan zijn vlooien.

 7. Het probleem Caroline is dat een grote meerderheid van de onderdanen niet in de gaten hebben dat ze melkvee zijn. Men kan de gevolgen van eigen keuzes niet overzien en met name die ene keer niet wanneer het volk daartoe wordt opgeroepen. Met allerlei listen wordt het volk ertoe gebracht zich wederom voor 4 jaar over te geven en helaas bepaalt de meerderheid de bewegingsvrijheid voor allen.

 8. Het diep droeve is dat je je helemaal niet overgeeft, maar wel denkt dat je dat gedaan hebt.

  Als er morgen een marsmannetje binnen stapt en zegt (ongewapend en wel uiteraard) ‘de meerderheid zegt hier dat jij moet alles doen wat ik zeg’, dan zeg je toch ook niet: oké, en daar heb ik toch zelf voor gekozen?

 9. En zelfs als er mensen gekozen worden om het staatsapparaat te bestieren, betekent dat nog niet dat zij ook gekozen zijn om het leven van jan-en-allemaal en diens zelfeigenaarschap en de vruchten van zijn arbeid te mogen bedisselen.

 10. Uw toekomst in Nederland. Las net een broedsel van een E.U commissaris.
  Een dame E.U commissaris met naam Violeta broed er het. Tol heffing op E.U snelwegen. Stilte is correct. Een beetje bio boer weet wat er gebeurt als vee broed. Een resultaat van èèn, en veel dankbare koeien als resultaat. Zo zat Nederland in elkaar. Nu niet meer. Het resultaat is oneindige leuter van over de schutting praten wijsheid van koeien zonder Melker mensen. Die zijn allemaal aan het bankieren.

Geef een reactie