Het eerste plenaire Kamerdebat over #MH17 komt… over tien maanden!

rt
Still docu RT

Door Joost Niemöller

 

Als één ding duidelijk is, dan wel dat het Nederlandse kabinet het democratische proces bij het onderzoek naar de aanslag op vlucht MH17 op non actief heeft gesteld. De dag na de crash was Timmermans al in Kiev. De hoogste ambtenaren van justitie bleven er maanden, bijvoorbeeld op het Oekraïense Ministerie van Defensie. Er werden geheime deals gesloten tussen Nederland en Kiev en tussen Nederland, Kiev, Australië, België. Tientallen, honderden, Kamervragen werden erover gesteld, en daar kwamen nietszeggende antwoorden op of helemaal geen antwoorden. Met als excuus dat we de uitkomsten van het onderzoek moeten afwachten. En wanneer komen die resultaten? Het onderzoek dat door Kiev is gedelegeerd naar de Nederlandse Onderzoeksraad, en waarbij vastgelegd is dat het in intensieve samenwerking met Kiev moet plaatsvinden, komt over een klein jaar. Althans, dan komt er iets. We zullen nog steeds niets horen over de dader. Dan komt het OM. Ooit. Of nooit. Want Kiev moet zijn goedkeuring verlenen aan het uitvoeren van zo’n gerechtelijke procedure. Daarvoor werd een geheime deal gesloten, waarover het Nederlandse kabinet nog steeds niets bekend heeft gemaakt. Het blijft zelfs onduidelijk of Maleisië nu wel of niet deel uitmaakt van deze deal. Mochten ze bijtekenen? Werd er een nieuw contract getekend? We weten niets. Het kabinet zegt niets.

Dat er niets gezegd wordt over de voortgang van het onderzoek valt nog te begrijpen. Al vertelt vreemd genoeg het OM af en toe iets aan de pers. Niets overigens over zaken die allang bekend zullen zijn, zoals de herkomst van de 25 metalen deeltjes in de lichamen uit het vliegtuig. Zoals in de lichamen van de piloten, die, zo moeten we geloven, toevalligerwijs extreem goed geraakt werden door die Buk raket. Beschikten de separatisten soms over een raket met een speciaal knopje om de piloten te raken? Denk daar ook eens over na.

Hoe dan ook: alle deskundigen zegen dat het geen enkel probleem is om de herkomst van die metalen deeltjes direct thuis te brengen. Men weet dat dus al bij de Onderzoeksraad. Of bij het OM. Maar men zwijgt. Waarom? Zijn de uitkomsten onwelkom?

Er zijn veel vragen. Er komen geen antwoorden. Misschien is het toch niet zo eenvoudig om te bewijzen dat de separatisten het gedaan hebben. De twijfel groeit met de dag.

Het aantal Kamervragen ook. Hieronder weer een nieuwe waslijst.

De Kamer heeft inmiddels een plenair debat op de rol gezet. Of nou ja. Op een lijst. De lijst van ‘ongeplande debatten.’ En dan nog eens praktisch onderaan die lijst. Vanuit de Kamer kreeg ik te horen dat dit in de praktijk betekent dat het nog tien maanden gaat duren voor het ingepland wordt in de agenda van de Tweede Kamer.

Tien maanden!

Rutte zei dat de onderste steen boven moest komen. Maar er is geen enkele urgentie bij de Nederlandse politiek om de kwestie te bespreken. Zo wordt er dus in werkelijkheid omgesprongen met die tweehonderd Nederlandse doden.

Ondertussen gaan de Westerse media door met het verspreidden van propaganda. Men weet in het Westen al hoe het zit. En wie twijfelt is een complotdenker. Daarover, en over de vooringenomen opzet van het onderzoek gaat onderstaande documentaire van Russia Today die dezer dagen overal in de wereld op televisie te zien is. Behalve in Nederland. Ondergetekende werd er ook voor geïnterviewd.

Hier de documentaire.

 

Hier de laatste reeks Kamervragen.

 

Lijst van vragen – totaal

 

Kamerstuknummer : 33997-26
Vragen aan : Regering
Commissie : Buitenlandse Zaken

 

Nr Vraag Blzvan tot
1 Hoeveel organisaties van nabestaanden bestaan er op dit moment en welke dat zijn? 0
2 Hoeveel nabestaanden hebben zich in de verschillende belangenorganisaties verenigd? 0
3 Heeft het kabinet al financiële of andere steun gegeven aan het Fonds Slachtofferhulp ter ondersteuning van de nabestaanden?  Zo ja, welke? 0
4 Is de besloten website voor nabestaanden nog steeds operationeel, en zo ja, wordt deze nog regelmatig gevoed met informatie? 0
5 Hebben de nabestaanden op enige wijze aangegeven hoe zij de aan hen geleverde steun door de diverse instanties ervaren? 0
6 Er zijn nog drie slachtoffers niet geïdentificeerd. Is inmiddels al het aanwezige materiaal in Hilversum uitputtend onderzocht? Hoe schat u de kans in dat de resterende drie slachtoffers nog geïdentificeerd kunnen worden? 0
7 Is de regering voornemens om nog één of meerdere informatiebijeenkomsten met nabestaanden te houden? Zo ja, zijn daar al concrete plannen voor? 0
8 Kunt u een procedureel verslag doen van de voortgang van het onderzoek door het OM? 0
9 Kunt u verslag doen van de stand van zaken van de internationale samenwerking bij de opsporing en vervolging? 0
10 Wanneer verwacht u de door de Kamer gevraagde schriftelijke briefing te kunnen verstrekken over de mogelijkheden en voor- en nadelen van deze mogelijkheden voor vervolging en berechting van de verantwoordelijken? 0
11 Is een nader onderzoek op de crashlocatie voorzien zodra het weer dat weer toelaat? 0
12 Wanneer kunnen de nabestaanden naar verwachting een bezoek brengen aan het vliegtuig? 0
13 In hoeverre is het gebruikelijk dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) door andere departementen wordt geïnformeerd bij signalen over gevaar voor de luchtvaart boven het grondgebied van andere landen? 0
14 In hoeverre is het Ministerie van I&M of de ILT door de Oekraïense autoriteiten of door andere departementen op de hoogte gesteld van incidenten met vluchten in Oekraïens luchtruim in de maanden maart t/m juli 2014? 0
15 In hoeverre is het Ministerie van I&M of de ILT door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over het overleg op 14 juli 2014, drie dagen voor de ramp met de MH17, waarbij het neerhalen van een Oekraïens militair vliegtuig eerder die dag door de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken genoemd werd als een voorbeeld van de toenemende escalatie van het conflict en de rol van Rusland daarin. 0
16 Is het gebruikelijk dat het Ministerie van I&M of de ILT ontvangen signalen doorgeven aan de in Nederland geregistreerde luchtvaartmaatschappijen? Zo nee, waarom niet? 0
17 Welke concrete signalen over incidenten met vluchten in Oekraïens luchtruim zijn er in de maanden maart t/m juli 2014 door het Ministerie van I&M of de ILT aan in Nederland geregistreerde luchtvaartmaatschappijen doorgegeven? 0
18 Is er in de periode maart t/m juli 2014 vanuit Nederland op politiek of ambtelijk niveau zelf contact gezocht met de Luchtvaartautoriteit van Oekraïne over de risico’s in het luchtruim daar en zo ja, welke signalen zijn daarbij besproken? 0
19 Welke signalen zijn van maart t/m juli 2014 door Oekraïne geven aan Eurocontrol? Is de Nederlandse luchtvaartautoriteit of een andere overheidsinstantie daarover door Oekraïne en/of Eurocontrol geïnformeerd? Zo ja, op welke wijze? 0
20 Is er tussen maart en juli 2014 overleg geweest van Eurocontrol met de landen die onder Eurocontrol vallen over het risico’s in het luchtruim van Oekraïne en zo ja, is Nederland daarbij aanwezig geweest en op welk niveau? 0
21 Is het gebruikelijk dat in Nederland geregistreerde luchtvaartmaatschappijen contact zoeken met Nederlandse  overheidsinstanties inzake veiligheidsvraagstukken? 0
22 Hoe vaak is in de maanden maart t/m juli 2014 contact gezocht door in Nederland geregistreerde luchtvaartmaatschappijen met Nederlandse overheidsinstanties? Welke gegevens zijn daarbij verstrekt en door welke instantie? 0
23 De Nederlandse ambassade in Oekraïne heeft gerapporteerd over een bijeenkomst op 14 juli waarbij medegedeeld werd dat een dag eerder een militair vliegtuig naar beneden was gehaald. Deze rapportages zijn beschikbaar gesteld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Kunnen deze rapportages met de Kamer worden gedeeld, of in elk geval worden geparafraseerd? Door welke Oekraïense autoriteiten en personen was deze bijeenkomst bijeen geroepen en door wie werd de briefing gegeven? Was dit een reguliere briefing? Is in deze rapportage/ briefing expliciet vermeld dat er toegenomen luchtdreiging was ontstaan? Is bij de bewuste bijeenkomst, waaraan een Nederlandse diplomaat deelnam, ook over een van de andere (bijna 30) neergeschoten vliegtuigen en helikopters gesproken? Is daarbij vermeld op welke vlieghoogte deze toestellen werden neergeschoten? Is daarbij door de Oekraïense gastheren expliciet gewezen op de mogelijkheid dat deze toestellen konden zijn neergeschoten door geavanceerde luchtdoelraketten met een groot bereik, i.p.v. bijvoorbeeld relatief simpele manpads? 0
24 Met welke andere departementen is de rapportage van de briefing gedeeld? Kon uit de rapportage worden afgeleid dat de situatie in het Oost-Oekraïense luchtruim ernstig was verslechterd? Kon daar ook uit worden afgeleid dat niet alleen veel toestellen, naast alleen de Antonov, waren neergehaald, maar dat dit ook op grote hoogte en potentieel geavanceerde luchtdoelraketten kon zijn gebeurd? 0
25 Zijn dergelijke ambtsberichten over regionale dreigingssituaties wel eens eerder aanleiding geweest voor een waarschuwing van de zijde van de Nederlandse regering aan de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM? Wie heeft de verantwoordelijkheid om de luchtvaartmaatschappijen hierover in te lichten? Is hiervoor een standaardprocedure of is dit alleen de verantwoordelijkheid van de inlichtingendiensten in hun directe contact met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen? 0
26 Is op enig andere wijze dan via publiciteit en de briefing de grotere dreiging in het Oost-Oekraïense luchtruim aan Nederlandse autoriteiten gemeld? 0
27 Vlucht MH17 vloog op het moment van de vliegramp één kilometer lager dan de planning van het vluchtplan om voldoende afstand te houden van een ander toestel (aldus brief van de regering 29 augustus 2014). Ligt de verantwoordelijkheid voor het lager vliegen van vlucht MH17 bij de Oekraïense luchtverkeersleiding, de luchtvaartmaatschappij of een andere instantie? 0
28 Welke rol heeft KLM gespeeld bij het opvangen van de nabestaanden in de uren en dagen na de ramp? 0
29 Hoeveel mensen aan boord vlogen met een KLM-ticket en hoeveel mensen vlogen met een ticket van Malaysian Airlines? 0
30 Kunt u een beschrijving geven van de wijze waarop KLM en de Nederlandse autoriteiten samenwerken in het kader van luchtveiligheid? 0
31 In uw antwoorden d.d. 8 januari 2015 op schriftelijke vragen van de leden Sjoerdsma en Omzigt (2014Z00015) stelt u in de antwoorden 9 en 10: “ Voor zover luchtvaartmaatschappijen niet over Oost-Oekraïne vlogen, betrof dat besluitvorming van enkele maanden eerder die verband hield met de onduidelijke situatie in de Krim.” Kunt u aangeven welke maatschappijen enkele maanden eerder gestopt zijn met vliegen over de Krim en hoe u de redenen daarvoor geverifieerd heeft? Meden al deze maatschappijen zowel de Krim als Oost-Oekraine? 0
32 Was voorafgaand aan 17 juli bij het kabinet de aanwezigheid bekend van grondgebonden (mobiele) wapensystemen in Oost-Oekraïne, zijnde niet in handen van het Oekraïense leger, met een bereik dat rijkt tot boven de 9,7 kilometer? 0
33 Waar was de 9,7 kilometergrens van Oekraïne op gebaseerd? 0
34 Waarom heeft Nederland de 9,7 kilometergrens van Oekraïne direct geaccepteerd? 0
35 Door welk wapensysteem is de Antonov op 14 juli neergeschoten? Waarom heeft u niet direct gevraagd naar het soort wapensysteem waarmee de Antonov op 14 juli werd neergehaald? 0
36 Bent u bereid om Oekraïne te verzoeken om de bezwaren tegen openbaarmaking van het verslag van de briefing van 14 juli 2014 op te heffen? 0
37 Sinds wanneer is het voldoende voor luchtvaartmaatschappijen om af te gaan op publiekelijk bekende informatie om te weten wat mogelijke risico’s van luchtruimen zijn? 0
38 Kunt u de definitie geven van publiekelijk bekend? 0
39 Klopt het dat er geen structurele informatievoorziening is vanuit inlichtingendiensten naar de burgerluchtvaart? 0
40 Is de informatie die generaal Breedlove op 30 juni gaf eerder ook gedeeld op diplomatiek niveau met NAVO-partners, waaronder Nederland? Zo ja, wanneer? 0
41 Waarom moeten mogelijk neergeschoten vliegtuigen worden gevalideerd door het kabinet, maar de Oekraïense inschatting dat het boven 9,7 kilometer veilig was niet? 0
42 Is het zo dat neergeschoten vliegtuigen, los van het aantal, altijd individueel moeten worden gevalideerd voordat er enig signaal vanuit het kabinet naar de burgerluchtvaart gaat? 0
43 Wat betekent “valideren” precies? 0
44 Hoe lang duurt het gemiddeld om te valideren of een object uit de lucht is geschoten? 0
45 Is de standaardpositie van het kabinet dat een luchtruim veilig is totdat er misstanden zijn gevalideerd? 0
46 Klopt het dat de luchtvaartmaatschappijen die niet meer over Oost-Oekraïne vlogen dat louter niet meer deden in verband met een conflict tussen de Oekraïense en Russische verkeersleiding? Zo nee, wat lag dan wel ten grondslag aan dat besluit? 0
47 Is er sinds 17 juli 2014 en de informatie die er daarna bekend is geworden, ook maar iets gewijzigd in de informatieketen ten aanzien van inlichtingenposities en het op de hoogte brengen van de burgerluchtvaart? 0
48 Hoe wordt door de inlichtingendiensten normaliter omgegaan met niet-verifieerbare informatie aangaande mogelijke dreigingen voor de veiligheid van civiele vluchten? Zijn er richtlijnen voor deze situatie? Zo ja, hoe zien deze eruit? 0
49 De AIVD stelt zelf dat een belangrijk deel van de informatie die de dienst verzamelt uit openbare bronnen komt. Wanneer zijn gegevens voor de inlichtingendiensten precies “gevalideerd” of “geverifieerd”? Is het niet zo dat veiligheidsdiensten, ongeacht of een gevaar algemeen bekend is door de verspreiding van mediaberichten, de plicht hebben om in alle omstandigheden instanties, zoals luchtvaartmaatschappijen, te waarschuwen? 0
50 Wat is uw reactie op de uitvoerige reconstructie gemaakt door het Duitse onderzoeksbureau Correctiv, het Duitse tijdschrift Der Spiegel en het Algemeen Dagblad, waarin wordt geconcludeerd dat de MH17 is neergehaald door een Russische BUK-raket van de Russische 53ste brigade? 0
51 Hoe is de intensiteit van de gevechten op en rond de rampplek momenteel en op welke wijze beïnvloedt dit de toekomstige voortzetting van de twee lopende onderzoeken? 3
52 Wat zijn tot nu toe de resultaten en uitkomsten van het Oekraïense onderzoek naar de vermeende aanslag op de Nederlandse delegatie in Kharkiv waar in de kabinetsbrief over wordt gesproken, en in het geval het onderzoek nog loopt, wanneer worden de resultaten verwacht? 3
53 Bent u bekend met de berichtgeving over de gevechten rondom het vliegveld in Donetsk? Acht u het waarschijnlijk dat een overname van het vliegveld in Donetsk door rebellen zal leiden tot een verdere vertraging van de repatriëringsmissie? Acht u het voorts waarschijnlijk dat een val van het vliegveld van Donetsk zal leiden tot een verandering in het krachtenveld tussen de Oekraïense regering en de rebellengroepen? 3
54 Hoe verloopt de ontvangst van de overlijdensakten van Oekraïne en de vertaling daarvan naar het Nederlands en sluit dit maximaal aan bij de behoeften van de nabestaanden van de slachtoffers? 3 4
55 Is de Combined Joint Interagency Task Force (IP-CJIATF) reeds in omvang teruggebracht en welke omvang heeft deze momenteel? 4
56 Kunt u de afspraken over vertrouwelijkheid en geheimhouding ter inzage geven aan de Tweede Kamer? 4
57 Is er nog steeds brede internationale steun voor en medewerking aan de onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en het OM in de VN-Veiligheidsraad en de VN en wat is de houding van Rusland geweest in dit kader sinds het schrijven van de kabinetsbrief? 5
58 Hoe is de samenwerking met Australië en Maleisië geweest sinds de kabinetsbrief naar de Kamer is gestuurd? 5
59 Hoe is de samenwerking met de Stichting MH17 en op welke wijze ondersteunt het kabinet deze stichting voor nabestaanden? 5
60 Op welke informatie is de zinsnede “Waarschijnlijk zijn niet alle vliegtuigen en helikopters neergeschoten” gebaseerd? Beschikt u over informatie waaruit met zekerheid af te leiden valt dat enkele toestellen wel zijn neergeschoten? 6
61 Kunt u, zoals meerdere keren verzocht, precies per neergestort vliegtuig in Oost-Oekraïne (april-17 juli) aangeven waar het gebeurde, en wat de waarschijnlijk oorzaak en de vlieghoogte was? 6
62 Welke diplomaten van welke landen waren aanwezig bij de briefing van de Oekraïense autoriteiten op 14 juli, waarin verteld werd over het neerhalen van een Antonov die op 6.500 meter hoogte vloog? 6
63 Kunt u het gespreksverslag van de briefing van de Oekraïense autoriteiten op 14 juli aan de Kamer toesturen, aangezien u in de persconferentie van 9 januari toegezegd heeft aan dhr. Jansen (Telegraaf) om uit te zoeken of en hoe dit openbaar gemaakt kan worden (eventueel vertrouwelijk)? 6
64 Is op de bijeenkomst van o.a. de Nederlandse diplomaat met de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne ook meegedeeld dat het mogelijk/waarschijnlijk is dat de Antonov op 14 juli met een van de grond afgevuurde raket is neergehaald? Is die informatie ook in het verslag gezet dat naar de ministeries is gezonden? 6
65 Welke ministeries hebben het verslag van de Nederlandse diplomaat van 14 juli ontvangen? 6
66 Kunt u het persbericht van de Oekraïense autoriteiten over de bijeenkomst van 14 juli vertaald aan de Kamer doen toekomen? 6
67 Welke ministeries en diensten hadden kennis van de waarschuwing van generaal Breedlove, die op 30 juni 2014 waarschuwde dat de Russen de rebellen trainden met o.a. raketten tegen vliegtuigen? Kunt u de relevante documenten waarmee die kennis verspreid is aan de Kamer doen toekomen? 6
68 Heeft een Nederlandse militair, ambtenaar of diplomaat een verslag gemaakt van de briefing van generaal Breedlove? Zo ja, kunt u die dan openbaar maken en aangeven wie hem ontvangen heeft? 6
69 Heeft de Nederlandse overheid in de periode januari – 17 juli 2014 berichten ontvangen dat Oekraïne mogelijk verkeersvliegtuigen gebruikt als menselijk schild, door haar eigen vliegtuigen er vlak onder te laten vliegen?  Zo ja, kunt u dan aangeven wanneer en wat voor een bericht het was? 6
70 Heeft u ooit enige aanwijzing ontvangen dat er een of meerdere vliegtuigen vlak bij of vlak onder de MH17 vlogen terwijl het in het luchtruim van Oost-Oekraïne vloog? Zo ja, welke aanwijzingen? 6
71 Hoe komt het dat onze inlichtingendiensten nog steeds geen precieze lijst kunnen geven van het aantal neergeschoten vliegtuigen en helikopters? 6
72 Hebben onze inlichtingendiensten ooit eerder informatie gedeeld met luchtvaartmaatschappijen, bijvoorbeeld over de veiligheid van het luchtruim in andere delen van de wereld? Zo ja, wanneer? 6
73 Blijft het kabinet bij de volgende beantwoording tijdens het Algemeen Overleg op 25 juli 2014: “Voor zover kan worden nagegaan heeft geen enkele internationale luchtvaartinstantie of inlichtingen- en veiligheidsdienst voor 18 juli een advies afgegeven om het Oekraïense luchtruim te mijden. Luchtvaartmaatschappijen die niet meer boven het Oekraïense luchtruim vlogen, zoals British Airways, hebben hierin hun eigen afweging gemaakt”? 6
74 Hoe staat het met het voorstel van het team van internationale experts inzake richtlijnen voor het maken van risicoanalyses voor het vliegen boven conflictgebieden en op welke wijze kan het centraal uitwisselen van relevante en betrouwbare informatie over risico’s van vliegen over conflictgebieden verbeterd worden? Welke stappen worden op dit punt gezet en/of voorbereid? Bestonden er reeds richtlijnen voor het maken van risicoanalyses voor het vliegen boven conflictgebieden? In welk opzicht verwacht u dat de nieuwe richtlijnen zullen verschillen van de reeds bestaande richtlijnen? 7
75 Wanneer kunt u de Kamer informeren over de behandeling van het Nederlandse voorstel om richtlijnen voor wat betreft informatievoorziening aan passagiers in relatie tot het vliegen over conflictgebieden op te nemen in het werkprogramma van de Task Force on Risks to Civil Aviation arising from Conflict Zones (TF RCZ)? Is dit aspect reeds door de International Air Transport Association (IATA) opgepakt? 7
76 Hoe beoordeelt het kabinet het prototype systeem voor het uitwisselen van informatie over vliegen over conflictgebieden dat de International Civil Aviation Organization (ICAO) zal presenteren tijdens de High Level Safety Conference in februari en welke inzet heeft het kabinet op dit punt en wat ziet het kabinet als ‘good practice’? 7
77 Kunt u aangeven of de VS en Rusland inmiddels alle relevante informatie met de OVV en het Joint Investigation Team (JIT) hebben gedeeld? Is alle relevante informatie door de OVV en het JIT bij beide landen opgevraagd en werken de VS en Rusland mee met de verzoeken om informatie? 7
78 Wat is de betekenis van de non-disclosure overeenkomst tussen Nederland, Australië, België en Oekraïne? Is het waar dat deze afspraken consensus tussen partijen voorschrijven voordat informatie betreffende het onderzoek openbaar wordt? Indien neen, wat is dan de betekenis ervan? (bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/vetorecht-oekraine-strafonderzoek-mh17) 7
79 Waarom is de Kamer eerder gemeld dat er geen sprake is van een non-disclosure overeenkomst? (Kamerstuk 33997-17) 7
80 Wanneer worden de voice recorders van de cockpit en de radargegevens van het luchtruim vrijgegeven? (inclusief de radargegevens van het luchtruim onder 32.000 voet) 7
81 Mag de OVV ook onderzoek doen naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en medewerkers van de NCTV onder ede horen indien zij dat nodig acht? 7
82 Klopt het dat de OVV drie onderzoeken doet die betrekking hebben op de MH17 aanslag? Waarom wordt slechts over een van de drie onderzoeken gerapporteerd? Kunt u inzicht geven in onderzoeksvragen, stand van zaken et cetera van de andere twee onderzoeken en de OVV verzoeken deze onderzoeken ook op haar site te melden? 7
83 Heeft de NCTV ooit in 2014 relevante veiligheidsinformatie over Oekraïne (inclusief de Krim) gedeeld met luchtvaartmaatschappijen? Zo ja, welke en wanneer? 7
84 Is er een akkoord met andere landen over de vervolging van verdachten? Ofwel, is er al een akkoord of verdachten in een van de landen of voor een internationaal tribunaal berecht zullen worden? Graag een uitgebreide stand van zaken omdat er voor 28 november een brief toegezegd was hierover. 7 8
85 Wanneer komt de brief over de mogelijkheden tot vervolging? 7 8
86 Staat vast dat eventuele berechting van daders in Nederland zal plaatsvinden? 8
87 Waarom richt het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zich alleen op de periode na 17 juli? 8

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

60 gedachten over “Het eerste plenaire Kamerdebat over #MH17 komt… over tien maanden!”

 1. Alles wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Als argument wordt gegeven dat er (meer) onderzoek gedaan moet worden, zie ook stuk op GeenStijl over VVD en Gaswinning van vandaag ( http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/opschudding_over_gaswinning_is_nooit_grappig.html ).
  .
  Zoals ook uit deze documentaire blijkt wordt er duidelijk gerommeld.
  http://rt.com/shows/documentary/223071-mh17-plane-crash-investigation/
  .
  Die antwoorden gaan niet meer komen, dit kabinet schuit het net zo lang vooruit totdat het kabinet valt, iets wat al lang had moeten gebeuren overigens.

 2. Het is nog veel erger dan dit. De coalitie partijen VVD en PvdA met steun van SGP willen met alle geweld een plenair debat voorkomen. Vinden ze niet nodig. Kan beter in het veel kleinere Algemene Overleg. Want dan krijgt het minder aandacht in de pers en dus weet de bevolking er niet van.
  .
  De grootste criticaster van de regering wordt buitenspel gezet door het Algemeen Overleg precies te plannen op de dag dat Pieter Omtzigt verhinderd is.
  .
  Overigens is het geplande plenaire debat een dertigledendebat. Er is hier zeer beperkte spreektijd.
  .
  Lees de schokkende wijze waarop het kabinet de onderste steen PERSE beneden wil houden. Wat overigens behalve op nu.nl nergens in de pers te lezen was.
  .
  http://www.whathappenedtoflightmh17.com/dutch-coalition-really-does-not-care-about-getting-to-the-bottom-of-mh17-tragedy/

  1. Marcel van den Berg, leer er eens aan te wennen, dat de waarheid anders in elkaar steekt, dan jouw bekrompen visie tussen jouw tunnelvisie-oogkleppen in jouw achterlijke kortzichtige perspectief laat zien. Doe je ogen open en leer zien!

   1. @ Alpi
    .
    Dat uw waarheid niet overeenkomt met de mening van mvdb betekent op zich nog niet dat hij een bekrompen visie heeft. In alle gevallen dient men scenario’s te ontwerpen, causale structuren op te zetten en motieven onderzoek te doen. Zelf roept u weliswaar van alles over bommen in de laadruimte, wat zeker ook een mogelijkheid is, maar werkt u dat dan ook een keer uit.

    1. In de eerste woorden ga jij al de fout in: “uw waarheid niet overeenkomt met de mening van mvdb”

     Het gaat om de waarheid, dus jouw insinuatie “uw” gaat niet op, omdat het hier om feiten in plaats van idiote persoonlijke meningen van Marcel van den Berg handelt.

     Q:”de mening van mvdb”/Q is totaal oninteressant, omdat de persoonlijke pedante opdringerige leugenachtige agressieve mening van de egocentrische übernarcist Marcel van den Berg inzake waarheidsvinding niet ter zake doet. Hij liegt altijd alles bij elkaar zover hij kan.

     Het gaat bij waarheidsvinding om onomstotelijke keiharde vaststaande feiten, aldus doet jullie domme aluhoedjes-gezwets er niet toe, jullie samenzweerders staan de waarheidsvinding constant in de weg.

     Jullie zijn rijp voor het zwakzinnigengesticht, slik de voorgeschreven pillen en verdwijn vergoed uit de openlijke wereld van verstandige mensen. Dat is de beste raad die de mensheid jullie geven kan. Geestelijk veel beterschap gewenst!

     1. Beste Alpi,
      .
      Waarom bent u nu zo boos op iemand die een andere mening is toegedaan? Behandel elkaar met respect want aan anderen kunt u juist uw eigen mening scherpen. Wanneer uitbijters worden geëxcommuniceerd bent u toch net zo erg als islam?

 3. @Joost Niemoller: in welke landen wordt de Russia Today documentaire getoond?
  .
  Je schrijft namelijk dit:
  “Daarover, en over de vooringenomen opzet van het onderzoek gaat onderstaande documentaire van Russia Today die dezer dagen overal in de wereld op televisie te zien is”

    1. Jochie kleutertje Marcel van den Berg, leer eens zelfstandig na te denken, in plaats van Bellingcat, NOS staatsprop, RTL Jeroen Akkermans, RT Ruptly enz. na te blaten. Slik je pillen op tijd en bezoek je psychiater eens per week. Daarna zal het vast wel wat beter met je gaan.

     1. @ Alpi
      .
      mvdb trotseert de gangbare mening, de tunnelvisie van de groepsdwang waardoor hij ook best een rationeel en zelfstandig denker zou kunnen zijn. Het feit dat hij zijn uitspraken mede fundeert op voor u verdachte bronnen kan simpelweg betekenen dat hij ook voor andere bronnen open staat.
      .
      Het simpele feit dat iemand wellicht een andere mening is toegedaan is daarom geen reden om hem massaal te achtervolgen. Dat zou juist de tunnelvisie van de groepsdwang zijn.
      .
      Men kan er integer een volkomen andere mening op na houden. Een mening die door deze hetze tegen één persoon wellicht wel wordt geradicaliseerd. En daar schiet niemand wat mee op want mvdb is een intelligent en consequent denker. Wel zou ook hij zijn mogelijk intuïtieve scenario’s wat explicieter kunnen maken.
      .
      In alle gevallen zou men opgeworpen zekerheden met bronnen moeten staven, intuïtieve scenario’s expliciet moeten maken en deze zoveel mogelijk moeten koppelen aan toegewezen motieven.
      .
      Want het gaat niet aan de kop in het zand te steken, geen motieven onderzoek te doen omdat er tal van vage complottheorieën zijn die ook best op de MH17 zouden kunnen slaan.
      .
      Alle motieven zouden in eerste instantie ook zo dicht mogelijk aan het concrete gebeuren gebonden moeten zijn. Pas in tweede lijn instantie is er dan plaats voor de ondergang van de wereld.

 4. .
  [HERZIENE MOTIEVEN METER : NEERHALEN MH17 (15-01-15)]
  .
  Chronologie:
  .
  – 30 juni NAVO generaal Breedlove: Oekraïnse helikopters uit de lucht geschoten, kennelijk door manpads in Donetsk, maar nog geen BUKs of manpads waargenomen. Russen bekwamen separatisten in eigen land bij Donetsk met tanks, APC’s (Armoured Personnel Carriers) and anti-aircraft capability (BUKs, geen training met manpads waargenomen).
  .
  – 14 juli Antonov op 6,5 km neergehaald door separatisten.
  Oekraïne licht diplomaten alle landen in: boven 10 km is het veilig. Maar British Airways vliegt al om.
  .
  – 17 juli neerhalen MH17 door separatisten, Rusland, Oekraïne of de VS.

  .
  MOTIEVEN METER NEERHALEN MH17:
  .
  Dit motieven onderzoek heeft alleen betrekking op de aanwezigheid van een BUK-installatie:
  .
  BUK Telar 1 : transporter erector launcher and radar (TELAR) vehicle.
  BUK TAR: target acquisition radar (TAR) vehicle.
  BUK TEL: transporter erector launcher (TEL) vehicle.
  BUK COMMAND VEHICLE.
  .
  OEKRAÏNE:
  .
  Dilemma Oekraïne:
  .
  – Bij het aantreffen van alleen maar manpads met een bereik tot 6,5 km werd de burgerluchtvaart naar boven de 10 km grens in veiligheid gebracht (14 juli).
  – Bij het eventueel aantreffen van een solitaire BUK-Telar 1 die tot 15 km hoogte reikt, konden separatisten nog niet onderscheiden tussen militaire en burgerluchtvaart. In dat geval had de burgerluchtvaart natuurlijk onmiddellijk verboden moeten worden. Zou Oekraïne in dat geval het risico genomen hebben om de burgerluchtvaart te gijzelen voor haar militaire vloot?
  – Zij moest dan wel het BUK-Telar 1 bezit van de separatisten geheim houden voor de luchtvaartmaatschappijen (vraag: was de BUK-Telar 1 vóór 17 juli soms al bekend bij Oekraïne?).
  – Ingeval van een volledige BUK-eenheid met BUK TAR radar wagen zouden de separatisten wel degelijk kunnen onderscheiden tussen militaire- en burgerluchtvaart en viel de bescherming van haar militaire vloot volledig weg. Ook dan moest de burgerluchtvaart voor alle zekerheid verboden worden.
  – Maar in theorie liep de burgerluchtvaart bij een volledige BUK-eenheid juist minder gevaar omdat daarvan de BUK TAR radar wagen de transponders wel kan aflezen. En dan schoten de separatisten de Oekraïnse militaire vliegtuigen dus gewoon tussen de burgerluchtvliegtuigen vandaan. In welk geval de burgerluchtvaart theoretisch niet verboden had hoeven worden.
  – Theoretisch liepen burgervliegtuigen daarom het meeste gevaar bij een solitaire BUK Telar 1 en was Oekraïne relatief veilig. Maar bij een volledige BUK eenheid was de burgerluchtvaart in theorie weer redelijk veilig en liep Oekraïne alle gevaar.
  – Dit alles is belangrijk omdat er een voordeel gelegen is in het meegeven van een solitaire BUK Telar 1, zonder BUK TAR radar wagen.
  .
  Geen motief:
  .
  – Oekraïne had geen motief om de MH17 neer te halen omdat het boven Donetsk juist de internationale burgerluchtvaart gijzelde. Dit om op grote hoogte en onder dekking van burgervliegtuigen met haar eigen militaire Antonof transporttoestellen en straaljagers over Donetsk te kunnen vliegen.
  – Maar die dekking bestond alleen bij aanwezigheid van de solitaire BUK Telar 1 die niet over een radar beschikt om tussen militaire- en burgerluchvaart te onderscheiden, en dus geen transponder uit kan lezen.
  – Het enkel en alleen om politieke redenen neerschieten van een burgervliegtuig zou daarom voor Oekraïne – bij slechts de aanwezigheid van een solitaire BUK Telar 1 – het begin van het verlies van Donetsk betekenen. Want daarna werd de burgerluchtvaart verboden en waren militaire vliegtuigen boven Donetsk vogelvrij.
  – Oekraïne had in de situatie van een solitaire BUK Telar 1 dus geen belang bij het neerhalen van de MH17 door een BUK (SAM), of een A2A (AAM) van een SU-XX of een MIG-29.
  .
  Wel motief:
  .
  – Oekraïne had wel een motief indien de separatisten in Donetsk reeds sinds half juni 2014 of later en wel vóór 17 juli de beschikking hadden over een volledige BUK-installatie waarmee zij effectief konden onderscheiden tussen leger- en burgertoestellen en dat mogelijk ook al hadden aangetoond.
  – In dat geval was de gijzeling van burgervliegtuigen zinloos en kon Oekraïne de separatisten alleen nog een diplomatieke mokerslag uitdelen door het zelf neerhalen van de MH17, voordat het burgerluchtruim gesloten zou moeten worden.
  – Oekraïne had ook een motief indien zij alleen maar in de veronderstelling verkeerde dat separatisten over een BUK TAR radar wagen beschikten. De Russen zouden dergelijke satelliet informatie hebben kunnen afgegeven. De Amerikanen hadden daar geen belang bij vanwege de gijzeling van de burgerluchtvaart.
  – Een ander motief zou zijn om een Russisch spionage vliegtuig in Oekraïns luchtruim neer te halen waar per ongeluk de MH17 werd getroffen (Voloshin). Dit laatste lijkt echter onwaarschijnlijk,
  .
  Conclusie Oekraïne:
  .
  – Oekraïne is zeer schuldig aan de uitlokking van oorlogsmisdaden door voorwaardelijk opzet met kansbewustzijn. Na het neerschieten van de Antonof op 6,5 km hoogte had het luchtruim voor de burgerluchtvaart volledig gesloten moeten zijn.
  – Bij aanwezigheid van slechts een solitaire BUK Telar 1 bij de separatisten wordt er door Oekraïne geen enkele actie tegen een burgervliegtuig ondernomen.
  – Bij het aantreffen of vermoeden van een volledige BUK-eenheid zou Oekraïne in de verleiding kunnen zijn gekomen om een burgervliegtuig neer te halen omdat zij dan met de rug tegen de muur stond.
  – Het mislukte pogen om een Russisch spionage vliegtuig neer te halen en zich daarbij in de MH17 te vergissen lijkt onwaarschijnlijk.
  .
  SEPARATISTEN:
  .
  Dilemma separatisten:
  .
  – Met alleen een BUK-Telar 1 konden de separatisten niet onderscheiden tussen militaire en burgerluchtvaart. Zij hadden zeer waarschijnlijk ook geen intelligence over militaire vliegbewegingen. Dus met het lukraak gebruiken van een BUK-Telar 1 zouden zij de wereld tarten en al hun goodwill verspelen.
  – Maar het neerschieten van zomaar een burgertoestel zou de burgerluchtvaart boven Donetsk wel direct onmogelijk maken en Oekraïne feitelijk ontwapenen. Daarna zouden volledige BUK-installaties zelfs overbodig zijn, omdat vervolgens alleen nog maar Oekraïnse militaire toestellen uit de lucht geschoten konden worden.
  – Het is de afweging tussen tienduizenden nog af te slachten inwoners van Donetsk met luchtbombardementen van Oekraïne, tegen de prijs van maar enkele honderden volstrekt onschuldige buitenstaanders. Maar de eigen inwoners waren dus ook onschuldig.
  – En juist met de BUK-Telar 1 konden de separatisten iets doen wat met een complete BUK-installatie volslagen onmogelijk was. Zij konden voorwenden met een fles wodka in de hand per ongeluk een burgertoestel uit de lucht te schieten, waar zij meenden een militair vliegtuig van Oekraïne in het vizier te hebben. Dit onder de falsehood: maar er vlogen daar toch geen burgertoestellen? (Bellingcat: Andrei Purgin).
  .
  Wel motief:
  .
  – Het neerschieten van slechts één enkel burgertoestel zou al de sluiting van het luchtruim boven Donetsk betekenen en het einde van het militaire overwicht van Oekraïne. Dat zou op termijn tienduizenden onschuldige burgers van Donetsk het leven sparen. Complete BUK-systemen zouden daarna onnodig zijn en Donetsk zou zich losmaken van Oekraïne.
  .
  – Het per ongeluk neerhalen van een burgertoestel door de separatisten moet als vrijwel uitgesloten worden beschouwd (Bellingcat: Andrei Purgin). Chemtrails en simpele verrekijkers wezen op ongeveer 70 burgertoestellen per dag hoog in de lucht. Voorts was nergens afgekondigd dat het luchtruim boven Donetsk voor de burgerluchtvaart gesloten was. Er waren met de MH17 nog drie andere burgertoestellen zeer hoog in de lucht.
  .
  – Het neerhalen van de MH17 is ook met een BUK Telar 1 een gecompliceerde zaak die niet op toeval kan berusten. Zo moest de MH17 20 seconden worden aangestraald voordat de raket de radar overnam. Wel kan hiertoe een automatische knop worden ingedrukt, maar toch. Wat betekent dat ingeval de separatisten dit hebben gedaan dit als volkomen opzettelijk moet worden aangemerkt.
  .
  – De radar in de BUK TELAR 1 is een schijf waarop alleen de radiale snelheid afleesbaar is en dat is de snelheid waarop een vliegtuig naar de BUK toevliegt. Vliegt hij in een rondje rond de BUK dan is de radiale snelheid nul. Dus alleen wanneer men laag en naar de BUK toe vliegt slaat de radiale snelheid op tilt.
  .
  – De separatisten konden met de BUK Telar 1 de grondsnelheid weliswaar niet uitlezen maar aan de traagheid op hun radar konden zij wel degelijk zien dat de MH17 zeer hoog zat en bepaald geen SU-27 of MIG-29 was die een directe aanval op de BUK zou inzetten. Want dan zou de radiale snelheid enorm zijn opgelopen. En dat kan beslist niet gebeurd zijn. Er was daarom geen enkele reden voor paniek bij de BUK-bemanning.
  .
  – Daarnaast zou een vergissing ook zijn uitgesloten wanneer de separatisten sinds juni 2014 daadwerkelijk over een complete BUK-installatie met volgwagens zouden hebben beschikt, waardoor zij effectief konden onderscheiden tussen leger- en burgervliegtuigen.
  .
  Conclusie Separatisten:
  .
  Separatisten hadden een buitengewoon sterk motief om de MH17 neer te schieten, omdat het luchtruim boven Donetsk dan van hen werd wat op termijn tienduizenden burgerdoden zou besparen. Maar zij meenden dit voor het voetlicht van de wereldgeschiedenis alleen te kunnen verantwoorden wanneer zij slechts over een solitaire en kreupele BUK Telar 1 beschikten, niet waren opgeleid, onintelligent en aan de drank. Voorts zouden zij moeten voorwenden te hebben gedacht dat de burgerluchtvaart boven Donetsk verboden was.
  .
  RUSLAND:
  .
  Dilemma Rusland:
  .
  Rusland kon vanaf haar eigen grondgebied best een burgertoestel boven Donetsk neerhalen. Maar daardoor zou zij enorme diplomatieke en economische schade leiden. Maar als zij de separatisten nu alleen een BUK-Telar 1 meegaf dan zouden die daarmee schijnbaar een burgertoestel neerhalen, wat Rusland ongezien de gelegenheid gaf om zelf een A2A (AAM) of BUK (SAM) af te vuren aan de rand van Donetsk. De door wodka benevelde en ondeskundige separatisten hadden dan per vergissing en in hun domheid een burgertoestel neergehaald omdat zij geen radarwagen hadden om transponders uit te lezen en ook niet wisten dat er nog burgerluchtvaart gaande was (Bellingcat: Andrei Purgin).
  .
  Wel motief:
  .
  – Kennis over welke BUK dan ook in het gebied rond Donetsk gaf Rusland een dekmantel om een burgertoestel met een BUK (SAM) of een A2A (AAM) uit de lucht te schieten. Dan zou Oekraïne de macht over Donetsk verloren hebben.
  – Maar hoe dom zou dat zijn. Veel beter was het om de separatisten dan ook daadwerkelijk zelf met een BUK een burgertoestel te laten neerhalen. Voorts zou een A2A (AAM) later wel uit de wrakstukken worden geconcludeerd.
  – Rusland kan aan Oekraïne valse informatie hebben laten lekken dat de separatisten een complete BUK-installatie met radarwagen hadden gekregen. Dan zou Oekraïne wellicht een burgervliegtuig neerhalen.
  .
  .
  Conclusie Rusland:
  .
  – Rusland kan de plot in samenwerking met de separatisten hebben bedacht, maar er is geen reden om aan te nemen dat zij zelf een A2A (AAM) of BUK (SAM) zou hebben afgeschoten.
  – Wat uit bovenstaand scenario blijkt is dat de separatisten juist geen enkele behoefte aan deskundig Russisch BUK personeel hadden. Huurlingen moesten gewoon op de knoppen drukken die de BUK dan naar een willekeurig aangegeven toestel zou leiden.
  – Het meegeven van een solitaire BUK Telar 1 aan separatisten in een gebied met burgerluchtvaart is wel degelijk de uitlokking van een oorlogsmisdaad.
  – Rusland kan aan Oekraïne valse informatie hebben laten lekken dat de separatisten een complete BUK-installatie met radarwagen hadden gekregen. Dan zou Oekraïne wellicht een burgervliegtuig neerhalen.
  .
  VERENIGDE STATEN:
  .
  Dilemma VS:
  .
  – Om Oekraïne in haar geheel binnen de Westerse invloedsfeer te trekken moest de aanwezigheid van Rusland in Donetsk worden aangetoond. Het beste zou zijn wanneer de Russen ervan konden worden beschuldigd een burgervliegtuig uit het Westen te hebben neergehaald met hun A2A (AAM) dan wel met een door hen bediende BUK-installatie in Donetsk.
  .
  – Wanneer nu een enkele BUK-Telar 1 van Oekraïne, onmachtig om te onderscheiden tussen militaire en burgerluchtvaart met veel tamtam door Donetsk werd gesleept, dan zouden niet de VS maar beter Oekraïne zelf een BUK kunnen afvuren op een burgervliegtuig of dit kunnen neerhalen met een SU XX of een MIG 29.
  .
  – Maar dat zou hun dan wel de gijzeling van de burgerluchtvaart kosten terwijl een bij de separatisten nog niet eens bestaande solitaire BUK-Telar 1 voor Oekraïne nog het minst gevaarlijk was. Verder zou het wel heel dom zijn om met een Oekraïnse BUK door Donetsk te rijden want die was men dan meteen ook kwijt.
  .
  – En ook ingeval er werkelijk sprake was van een solitaire BUK-Telar 1 die door de Russen was geleverd, bestond er nog steeds geen overwegend gevaar voor Oekraïne. Juist dan had de gijzeling van de burgerluchtvaart nog zin.
  .
  – De VS kunnen aan Oekraïne valse informatie hebben laten lekken dat de separatisten van de Russen wel degelijk een complete BUK-installatie met radarwagen hadden gekregen. Dan zou Oekraïne wellicht een burgervliegtuig neerhalen. Maar dat zou hun dan wel de gijzeling van de burgerluchtvaart kosten en het machtsoverwicht op Donetzk.
  .
  – Het dilemma was dat Rusland dan weliswaar de zwarte piet kreeg toegespeeld maar dat Oekraïne daardoor haar luchtoverwicht boven Donetsk zou kwijtraken. Wat betekent dat een dergelijk scenario alleen uit de kast zou zijn gehaald wanneer de Russen de separatisten daadwerkelijk een complete BUK installatie cadeau hadden gedaan. Dan konden de separatisten namelijk onderscheiden tussen militaire en burgertoestellen en was de rol van Oekraïne uitgespeeld.
  .
  Geen motief:
  .
  – De Amerikanen hadden geen overwegend belang om met eigen middelen een burgertoestel boven Donetsk neer te halen, omdat zij daardoor Oekraïne strategisch ernstig zouden benadelen omdat militaire vliegtuigen van Oekraïne daarna geen dekking meer van burgertoestellen hadden.
  .
  Wel motief:
  .
  – De Amerikanen hadden wel een motief indien zij wisten dat de separatisten al sinds juni 2014 over een complete BUK installatie in Donetsk beschikten en met succes militaire vliegtuigen van de burgerluchtvaart wisten te scheiden.
  – Een ander a priori-motief zou zijn om na het neerschieten van een burgertoestel boven Oekraïne met een SAM vanuit de Zwarte Zee, dan wel vanaf Oekraïnse bodem met een AAM een boycot tegen Rusland af te kondigen. Dit is echter vergezocht met een vooralsnog kleine kans.
  – Dit moet worden onderscheiden van het a posteriori-motief om direct na het neerhalen van de MH17 door anderen een boycot tegen Rusland af te kondigen.
  .
  Conclusie Verenigde Staten:
  .
  Geen enkel scenario leidt vooralsnog tot het neerschieten van de MH17 door de VS.
  .
  EINDCONCLUSIE NEERHALEN MH17:
  .
  – De VS vallen af als dader omdat (en als) er slechts sprake was van een solitaire BUK Telar 1 die niet kon onderscheiden tussen militaire en civiele vliegtuigen.
  – Oekraïne valt om dezelfde reden af, tenzij zij meende dat de separatisten over een BUK TAR: target acquisition radar (TAR) vehicle konden beschikken.
  – Oekraïne is wel schuldig aan de uitlokking van oorlogsmisdaden door voorwaardelijk opzet met kansbewustzijn. Na het neerschieten van de Antonof op 6,5 km hoogte had het luchtruim onmiddellijk voor de burgerluchtvaart gesloten moeten zijn.
  – Naast het land in oorlog zijn alle betrokken luchtvaartmaatschappijen die uit geldelijk gewin over Donetsk bleven vliegen en alle staten die hun burgers onvoldoende beschermden uit laksheid of uit politieke overwegingen medeschuldig aan het aanzetten tot oorlogsmisdaden tegen de mens(elijk)heid vanuit onzuivere motieven die de belangen van de vliegtuigpassagiers niet primair stelden. De controle op vliegveiligheid in de wereld dient daarom te worden overgedragen aan een onafhankelijke instantie. Regeringen die hun plicht verontachtzaamd hebben, dienen te worden afgezet en de betrokken bewindslieden vervolgd.
  – Rusland kan aan Oekraïne valse informatie hebben laten lekken dat de separatisten een complete BUK-installatie met radarwagen hadden gekregen. Dan zou Oekraïne wellicht een burgervliegtuig neerhalen.
  – Rusland valt af als dader maar niet als mogelijke mede-organisator van het neerhalen van de MH17. Ingeval van levering van een enkele BUK Telar 1 zou Rusland zich zeker schuldig hebben gemaakt aan de uitlokking van oorlogsmisdaden.
  – De Separatisten voldoen volgens dit motieven onderzoek aan alle eisen om als daders te worden aangemerkt. Wat nog niet zeker maakt dat zij de MH17 ook daadwerkelijk hebben neergehaald; dit omdat er nog tal van scenario’s onvermeld zijn gebleven en dit motieven onderzoek slechts rond de aanwezigheid van BUKs is opgezet.
  – Uit deze analyse volgt dat alleen een solitaire BUK Telar 1 de separatisten kon vrijwaren van een oorlogsmisdaad met voorbedachte rade. Zouden zij ook werkelijk de MH17 hebben neergeschoten dan hebben zij met opzet niet over een volledige BUK-installatie willen beschikken.
  .
  (27) Thou shalt propagate in genetic diversity
  .
  http://sexualreligion.blogspot.nl/2015/01/27-thou-shalt-propagate-in-genetic.html
  .

  1. Allemaal oostblox propaganistisch geleuter.
   De drie Maleier toestellen vielen neer door geprepareerde explosieven aan boord van elk vliegtoestel, daar kan zelfs een oostblokzeloot als jij met jouw ziekelijke oorlogspropaganda geen speld tussen krijgen.
   Feiten zijn feiten, harde bewijzen zijn niet onderhandelbaar, leer ze te zien, kleutertje.

    1. Blijf liegen, infantiel broekventje, waardoor de waarheid jouwenszins nooit boven tafel zal komen.

     Net als bij de Vuurwerkramp in Enschede (13 mei 200) interesseert het gewetenloze islamofiele mensen als jij helemaal niets wat de waarheid omtrent de oorzaak van de ramp is. Idioten zoals jij genieten alleen maar van media aandacht, samenzweerderig geleuter, dom complotgebrabbel en soortgelijke zelfverheerlijking. Dat er tientallen doden bij gevallen zijn interessert jou geen zier, jij zal daar nooit om bekommeren noch enige compassie tonen, omdat het jouw persoonlijke narcistische egocentrische egoisme in de weg staat.

     1. @ Alpi
      .
      Tsja, u hoeft mijn stelling natuurlijk niet per omgaande te bewijzen :)

    1. Gelijk heb je.

     Vooral Marcel van den Berg en “Basic Dimension” zijn geestelijk te gestoord om iets zinnigs uit te kunnen brengen. Door hun persoonlijke aangelegde tunnelvisie zijn zij zo verblind geworden, dat zij niet meer open kunnen staan voor vaststaande feiten. Zij geloven slechts nog in hun zelfbedachte verzinsels van leugens, onzin, kwatsch en zelfverzonnen onware complottheorien.

 5. Begrijpelijk dat Nl zo handelt.
  Ze weten het niet,ze begrijpen het niet,ze staan onder druk en ze snappen het niet.
  Daarbij hopen ze dat deze langzame benadering hun nog meer tijd geeft om zaken te manipuleren en te verdoezelen.
  De onderste steen naar boven halen is namelijk heel moeilijk voor NL want ze weten dus wel waar die steen zit alleen is het de steen die ze zoeken.

  1. De onderste steen ligt in de werkplaatshangar in Kuala Lumpur en die blijft daar liggen. De Nederlandse Roverheid laat die onderste steen daar graag liggen, want islamitische staten mogen van de Nederlandse pro-islamitische staatsdoctrine (lees: Max en Lex monarchie) nooit beschuldigd worden van terrorisme. Islam heeft namelijk nooit wat met Islam te maken, volgens de PvdA,CDA, GL, DP, SP en VVD. Zelfs niet wanneer ze ermee geconfronteerd worden. Stockholmsyndroompjes, al die Hollanders.

   Onomstotelijk keihard feit blijft dat alle drie maleier vliegmachines door binnenboord explosieven ten gronde gericht zijn, daar verandert geen enkele hollandse leugen van Marcel van den Berg en consorten iets aan.

 6. Een wranger bewijs dat je aan de staat niets maar dan ook helemaal niets hebt juist in die gevallen dat je die eventueel zou kunnen gebruiken, is wel het optreden van de staat in dit dossier.

  Praatjes, praatjes, praatjes, en geen gat dat wordt gevuld. Meer last dan gemak heb je ervan.

  Een lesje in schaamteloosheid, meer kan ik er niet in zien.

  1. Het hangt er vanaf in welke staat je woont. Over de mijne ben ik wel tevreden. Over jullie zwakzinnige achterlijke islamitisch/sociaistische hollandse staat ben ik het natuurlijk wel met jou eens.

 7. In het kader van dit artikel, waarvoor dank, Joost, wil ik een kleine aanvulling doen op mijn persoonlijke info waarover ik eerder al schreef.
  In december 2014 diende ik het verzoek in om kopieën van het formulier waarop de stoffelijke resten (met inventarisnummers) van mijn bij de Mh 17 crash omgekomen familielid staan vermeld. (Door ondertekening van dit formulier doen wij afstand van de resten.) Mijn verzoek werd doorgespeeld naar de desbetreffende coördinator. Uiteindelijk kregen wij 12 januari jl. een antwoord:
  “Het formulier moet ondertekend worden, anders gaan we er niets mee doen en bestaat er dus geen formulier” (sic)

    1. Ok, van elk aangetroffen lichaamsdeel wordt een DNA profiel opgesteld en zo weten ze dat is van Jantje en dat is van Pietje. Als het OM er geen beslag op gelegd heeft, worden vervolgens de resten teruggegeven aan de nabestaanden die de resten dan moeten laten bijzetten of cremeren. En als ik het goed begrijp kunnen nabestaanden er ook afstand van doen door een formulier te tekenen en dan worden de resten door de overheid gecremeerd. En als je niet wil tekenen, krijg je de resten terug, toch?

  1. Hanna333,

   Je kunt de passage over het afstand doen ook doorkrassen, en er wat je wel wenst, voor in de plaats schrijven, of in een aparte brief uitleggen (dan wel op formulier naar die brief verwijzen) wat je wel wenst.

   Dan ís er in ieder geval een formulier, en dus moet er behandeling volgen. Wrang is het allemaal wel, en dat er niet even ‘in persoon’ gecommuniceerd lijkt te worden des te meer (maar misschien vergis ik me daar wel over, dat weet ik immers niet).

   1. @ Caroline
    Ik begrijp je reactie. Jouw voorstel is iets wat ik ook zeker al overwogen heb, en dat zal ook wel mijn volgende stap zijn.
    Maar…… weer een stukje psychologie: Waarom doet men zo moeilijk over een kopie?
    Wat er feitelijk gebeurde is dat mijn verzoek om direct contact met de coördinator in kwestie werd afgewezen, en wel vanwege de reden dat de coördinatoren het veel te druk hebben met andere zaken dan het beantwoorden van individuele vragen van de nabestaanden!!!…….Ik vraag mij dan toch direct af waarmee men het dan zo druk heeft. Het artikel van Joost laat toch ook maar weer zien dat men blijkbaar tijd genoeg heeft, en die ook neemt.
    Door de onmogelijkheid van directe communicatie word ik vervolgens afgescheept met het antwoord zoals hierboven omschreven. Het is een zeer vaag antwoord, en bovendien niet het antwoord op mijn vraag. Zeer typerend voor de transparantie van het hele onderzoek, overigens.
    Inmiddels heb ik afgelopen week contact gehad met een patholoog, want ik blijf kritisch……

  2. Hana 333, zo monsterlijk is de bureaucratie. U wordt dus gedwongen als nabestaande om horig te zijn aan een overheid die niet van plan is de onderste steen boven te laten komen.

 8. Terzijde: Er zijn wel vragen over Eurocontrol, niet over de European Aviation Safety Agency (EASA) van de EU, en wel diens “Safety Analysis & Research Department”. Deze EASA maakte zich wel druk over het luchtruim boven de Krim, puur omdat Oekraïne om politieke redenen pertinent weigerde de verkeersleiding in dat nu Russische luchtruim over te dragen:
  “EASA SIB 2014-10 on the Simferopol Flight Information Region (FIR) issued on 03 April 2014; European Aviation Safety Agency (EASA), ICAO and EUROCONTROL Network Manager strongly recommend airspace users to avoid the airspace and circumnavigate the Simferopol FIR using available alternative routings. (…).” De Eurocontrol “network manager” weigerde vervolgens alle vliegplannen die naar, vanuit en over de Krim gingen. Zo ver gaat die bevoegdheid kennelijk.
  Was iemand van de “Safety Analysis & Research Department” van die EASA bij die briefing op 14 juli? Die had allang dat luchtruim boven Oost-Oekraïne moeten sluiten en omleiden. Het motto van de EASA is immers: “Your Safety is our Mission”.

  1. @Decluze: interessant! Heb je een URL waar dit staat? De Eurocontrol “network manager” weigerde vervolgens alle vliegplannen die naar, vanuit en over de Krim gingen. Zo ver gaat die bevoegdheid kennelijk.

   1. Want ik lees namelijk dat Eurocontrol helemaal geen vluchtplan kan weigeren.
    .
    Separately, Eurocontrol, the body that coordinates European air-traffic management, said in a statement that Ukraine has asked Eurocontrol to reject any flight plan that uses several routes within the Simferopol FIR.
    .
    However, it said Eurocontrol has no legal authority to reject flight plans unless the routes are formally closed by the competent local authority. The air traffic management agency plans to provide airlines more guidance later Thursday once it has conferred with Ukrainian authorities. Eurocontrol warned airlines it was unable to project how long the disruption would last.
    .
    http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303847804579479201149087472

    1. Ja ik heb de gegevens. Maar lees uzelf eens;
     A. mvdb: “Want ik lees namelijk dat Eurocontrol helemaal geen vluchtplan kan weigeren.”
     B. Eurocontrol: “Ukraine has asked Eurocontrol to reject any flight plan”.

     1. Decluze: is het nu echt zo moeilijk om te lezen?
      .
      1. ik vraag je om bewijs dat vluchtplannen door Eurocontrol over de Krim zijn geweigerd. JIj stelt dan nog dat je de gegevens hebt maar komt niet met bewijs. Het is steeds hetzelfde liedje hier. Mensen roepen vanalles zonder enige onderbouwing.
      .
      En op jouw B: lees even verder “it said Eurocontrol has no legal authority to reject flight plans “.

      Moeilijk he goed lezen!

    2. “Marcel van den Berg” (mvdb) van de MH17 op17 juli 2014 is de “Bas van den Heuvel (msnp)” van de Vuurwerkramp op 13mei2000. Geloof dat soort leugenaars nooit. Zij werken in Nederlandse overheidsdienst om de waarheid voor altijd onder tafel te houden, Zij doen er altijd alles aan om de onderste nog dieper te begraven, want daar worden zij middels jouw onvrijwillig afgepakte belastinggeld voor betaald.

 9. @Joost valt het je niet op dat Des Thoughton van de Courier Mail plotseling stil valt – net zoals toentertijd onze Vogelaar – als de interviewster hem zegt dat het een misdaad is om zoiets te schrijven als je geen enkel bewijs hebt? Hij kijkt er alleen maar aan en kan er geen zinnig woord meer uitkrijgen. Vogelaar kon hierna meteen vertrekken als minister.

 10. Voorafgaand aan de veelzeggende vogelaarstilte van die riooljournalist, wordt uiteengezet dat een SU-25 veel hoger kan dan 10 kilometer (vanaf 15:03). En gezien de schade op een vleugel van de Boeing heeft de spoiler (soort ‘luchtrem’) mogelijk wat open gestaan (bijvoorbeeld om sneller te dalen), zie 13:54. Schitterende documentaire overigens, niet alleen inhoudelijk, ook het camerawerk.

  1. @ Delecluze,
   .
   Wel, indien de SU-XX hoger dan 5 km vloog dan was hij al zichtbaar vóór de crash op de primary radar van Rostov. Maar dat bleek dus niet het geval. En na de crash lijkter eerder van vallend debris sprake te zijn dan van een stilhangende straaljager op de primary radar.
   .
   Maar los van dit alles vraag ik mij af waarom Oekraïne dit zou doen. Over welke informatie zou Oekraïne hebben beschikt dat haar hiertoe zou kunnen aanzetten? Want nu zijn zij wel hun bescherming van de burgerluchtvaart kwijt.
   .
   Zouden European Aviation Safety Agency (EASA) en Eurocontrol wel meer info hebben dan het publiek?

    1. U vergist zich wellicht :)
     .
     U gist mogelijk maar ik zeer zeker niet. Gissen doet men bijvoorbeeld wanneer men gelijk al het einde van de wereld aan de MH17 probeert te koppelen.
     .
     Maar men gist niet wanneer men begint met van volstrekt natuurlijke verbanden uit te gaan. Men eist dan als het ware een motief voordat die SU-XX denkbeeldig de lucht in gaat.
     .
     Pas wanneer er echt niets meer overblijft dan kan men aan een eentweetje tussen de VS en Oekraïne gaan denken. Maar dan nog staat de SU-XX niet op de primary radar van Rostov.
     .
     En daarom moeten wij alle mogelijkheden openhouden en onvermoeid naar de meest logische motieven blijven zoeken.

     1. Dat ik weinig woorden gebruik, betekent niet dat mijn giswerk nergens op is gebaseerd.

      En iedereen, behalve dan degenen die de feiten hebben, is aan het gissen, ook al haalt die er van alles bij.

  2. Wie zegt nu dat dat spoor op die vleugel (vanaf 13.54) een ricochet is en geen secundaire schade. Slim door RT in elkaar gezette docu maar helaas onbetrouwbaar. Vreemd dat RT geen kogeldelen kan laten zien. Ze hebben maanden de tijd gehad om die crash site af te struinen.

   1. Er zijn geen kogelgaten in de 9M-MRD.
    Popnagels van het toestel vliegen door interne explosie alle kanten op en veroorzaken allerlei gaten in de romp.
    Er zijn geen kogeldelen.

    1. @ Alpi
     .
     Maar dan zit er dus een duidelijk patroon in de gaten. Nu zijn er ook wel een stuk of 5 gaten in rechte lijn gevonden. En reeds eerder gaf u een link van een luchtvaartdeskundige die hierop wijst. Maar dan zijn er nog wel tal van willekeurige gaten en wel heel veel in the flight deck.

  3. Dat doet er feitelijk allemaal niet toe, want alle toetsellen werden door eenzijdig islamitisch terrorisme uit Malaysia vanuit de lucht neergehaald.
   ………
   Vraag aan de egocentrische narcistische zelfbenoemde ‘waarheidsvinders’ “Basic Dimension” en “Marcel van den Berg (mvdb)” waarom dat werkelijk zo is en laat zij deze harde feiten met onbetwistbare bewijzen onderbouwen.
   ………
   P.S. / N.B.:Het zal door die leugenaars “Basic Dimension” en “Marcel van den Berg (mvdb)”wel weer aflopen als met de Vuurwerkramp 13mei2000 olv Klaas de Vries en Jan Mans): hoop blabla en geen resultaat.

 11. @ Caroline
  .
  Natuurlijk, dat weet ik en die theorieën ken ik ook. Maar in concrete gevallen rolt men de causaliteit vanuit de dichts bijgelegen motieven het eerste op. En daarom vraag ik mij nogmaals af: waarom zou Oekraïne de MH17 neerhalen wanneer haar dat de bescherming door de burgerluchtvaart kost.
  .
  Het antwoord is simpel: Oekraïne werd al niet meer door de burgerluchtvaart beveiligd. Maar how come?

Geef een reactie