De Zwarte Piet haat is een terugkeer naar de erfzonde. Longread.

Door Joost Niemöller

Er wordt steeds vaker gesproken over de ‘Zwarte Piet discussie.’ Dat suggereert dat er een brandende kwestie zou zijn en dat Nederland daarover debatteert. Niets is minder waar. Voor het overgrote deel van de Nederlanders is er helemaal geen discussie over Zwarte Piet. Hij is gewoon onderdeel van een gezellig kinderfeestje. Sinds jaar en dag zijn er in Nederland fanatieke activisten geweest die meenden een punt te moeten maken van Zwarte Piet als zijnde een uiting van Nederlands racisme in het kader van de slavernij van zwarten. Dat activisme bestaat al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw  en is altijd marginaal geweest, praktisch genegeerd in de media. Het veranderde pas toen activistische linkse journalisten bij de NCRV ‘discussieprogramma’s’ op de tv gingen wijden aan dit ‘thema’  en ook Pauw en Witteman steeds vaker zogeheten gekwetste ‘slachtoffers’ van Zwarte Piet gingen opvoeren.  Dit ging net zo lang door, tot het een zogenaamd nationaal thema was geworden. Plaatselijke bestuurders, niet door enige plaatselijke bevolking gekozen, maar aangestuurd door hun politiek correcte ambtenaren, gingen vervolgens opleggen dat Zwarte Piet geen Zwarte Piet meer mocht zijn, maar gevlekt, of Spaanse edellieden, of welke andere gekkigheid er nog meer bedacht werd.

In de door activistische linkse journalisten aangestuurde media nam het gezeur over Zwarte Piet als zijnde een uiting van kolonialisme en slavernijverleden, naast de NCRV en de VARA, een steeds grotere vorm aan.

In de sociale media is het anti Zwarte Piet geraas een marginaal gebeuren, maar in de gevestigde media is het de hoofdmoot. Wie het met dat laatste niet eens is, kan ingezonden brieven schrijven, en die worden soms wel, maar meestal niet geplaatst.

Een van die volhoudende brievenschrijvers is Klaas Maas, die lang in Suriname verbleef, ook trouwde met een Surinaamse vrouw en die zich, net als kennelijk zijn vrouw, groen en geel ergert aan het modieuze Zwarte Piet=racisme geroep, dat door serieus geachte kranten en weekbladen wordt overgenomen. Hier geldt dus: De kranten bepalen het ‘debat’, de brievenschrijvers reageren. Ze zijn onderdeel geworden van de frame, en lopen noodgedwongen altijd achter.

De brieven, met een aanvullende analyse, van Klaas Maas zijn uitgegeven in een zojuist verschenen, zeer inzichtelijk boekje: Zwarte Piet is geen racisme.

Het interessante aan brievenschrijver Klaas Maas, is dat hij in zijn brieven een dieper gravend thema heeft weten bloot te leggen: De hetze tegen Zwarte Piet is de terugkeer van iets waar we in het Europa van na de Verlichting eigenlijk afstand van hebben genomen: De erfzonde.

Wat die erfzonde is, wordt door Klaas Maas precies omschreven in een nooit geplaatste brief in Trouw:

Erfzonde: de primordiale erf­zonde, het eten van de boom der kennis, en die uit de tien geboden, de zonden van de vaderen bezoeken aan de kinde­ren tot in het derde en vierde geslacht. Erfzonde: te weten hoe groot je ellende is, het chantagemiddel waarmee in de Heidelberger Catechismus de onderwijzing in het christe­lijk geloof begint. Inderdaad, Thomas van Aquino maar ook Luther en Calvijn wisten dat de onderwerping aan de leer van de kerk begint met het opleggen van een even irratio­neel als onoverkomelijk schuldbesef dat de catechisant drijft naar de aanvaarding van de enig mogelijke verlossing name­lijk door het kruisoffer van Christus, door het bloed van het lam.

Klaas Maas, die christelijk is opgevoed, en zelf atheïst werd, ziet terecht hoe de erfzonde vooral werkte als een onderdrukkingsmethode van het christendom; je draagt al bij de geboorte schuld, en wat deze schuld is, dat bepaalt de kerk. Veel christenen gingen hier zwaar onder gebukt, en konden er, door hun geloof, nooit onderuit komen.  Dat dit veel menselijk leed heeft veroorzaakt, weten we, wijzer geworden door veel publicaties, en met name romans, in recente tijden.

Het christendom als geloofsuiting is praktisch verdwenen uit de West-Europese cultuur, maar de erfzonde als politiek correct mechanisme heeft weer een herintrede gedaan. Allochtonen ontdekken nu dat ze hiermee kunnen scoren. Hun kritiek op de eigen cultuur valt niet in goede aarde bij de Gutmensch cultuur, maar klagen over het Westen is zeer welkom. Klaas Maas haalt daar een goed voorbeeld van aan in een brief die uiteindelijk in geredigeerde vorm geplaatst werd in De Groene Amsterdammer:

Hirsi Ali beschrijft in haar biografie hoe een vriendin en lotgenote zwijgt over de dagelijkse mishandeling door haar echtgenoot maar zich hardop ergert aan Nederlandse be­ambten die haar aangapen, haar langer laten wachten dan nodig: kortom haar discrimineren. Ayaan legt die houding uit als ‘troostmechanisme’: liever dan de gebreken van de eigen cultuur onder ogen te zien, construeert men tekort­komingen die men de autochtoon verwijten kan. Het seri­eus nemen van zulke verwijten is een typische reflex van de soort politiek correcte Nederlander die de door Fortuyn en Wilders gemarkeerde cultuuromslag heeft overleefd en nu ruimte ziet voor een comeback.

En dan Zwarte Piet. Klagen over Nederland is altijd welkom. Maar, merkt Klaas Maas terecht op, is dat eigenlijk niet een beetje raar, want is die Zwarte Piet zoals we hem nu kennen, niet eigenlijk juist helemaal perfect, zoals er zoveel aan Nederland eigenlijk gewoon helemaal perfect is? (De brief werd geplaatst in De Groene Amsterdammer.)

En ook Zwarte Piet, die enige neger die de Hollanders zelf geschapen hebben, is te perfect: een stereotype? Jawel, maar wat voor stereotype: deskundig, betrouwbaar, integer, hoffelijk zonder onderdanig te zijn, discrimineert op geslacht noch geaardheid, eist niet op hoge toon respect voor zijn god of zijn profeet. Zwarte Piet, wie zou hem niet als buurman willen hebben?

De essentie van de kritiek op Zwarte Piet is dat hij een soort van verheerlijking van ‘ons’ slavernijverleden zou zijn. Daarbij vliegen de vergelijkingen in de media alle kanten op. Het gaat van steeds gekker tot ronduit krankzinnig. De genocide van de Joden in de Tweede Wereldoorlog wordt straffeloos vergeleken met de slavernij van de zwarten door de blanken van enkele eeuwen terug.  Een vergelijking die natuurlijk kant noch wal raakt. Daar hoef je nauwelijks over na te denken, maar kennelijk moet dat tegenwoordig weer wel. Klaas Maas analyseert dat met moedige volhardendheid nog maar eens in een brief aan De Groene Amsterdammer die zowaar nog geplaatst werd ook. Slavernij werd vroeger overal als moreel aanvaardbaar gezien, schrijft hij, over genocide bestonden altijd al morele bezwaren:

‘Het lijkt soms alsof het erger is wat de joden overkwam dan wat met zwarten gebeurde. Waarom?’ Deze sleutel­vraag in de recensie van 12 Years a Slave (De Groene Am­sterdammer, 6 februari 2014) impliceert de morele gelijkstel­ling van genocide en slavernij en getuigt daarmee van een merkwaardig gebrek aan historisch besef. Genocide was in de joodse overlevering een straf die alleen voltrokken werd aan vijanden van Jahweh na een uitdrukkelijke opdracht van Jahweh (cf. 1 Samuel 15:2–4 ‘… dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, ezel en kameel …’). Over het intrinsiek gruwelijke karakter ervan heeft nooit menings­verschil bestaan. Slavernij daarentegen was een mondiaal verspreide niet tot één ras beperkte sociale conditie die door Mozes noch Confucius noch Boeddha noch Christus noch Mohammed ooit is veroordeeld en die tót de opkomst in Eu­ropa van de Verlichting, algemeen geaccepteerd werd, door slavenhouder én slaaf .

Maar als we de erfzonde via de politiek correcte dwangbuis weer gaan invoeren, dan komt er ook een ander lastig probleem naar boven: als we allochtone critici van het Westen serieus nemen in hun kritiek over het ‘koloniale verleden’, hebben zij dan ook niet het recht om beoordeeld te worden over ‘hun verleden’?  De politieke correcte elite doet dat niet, en bewijst daarmee met twee maten te meten. Allochtonen hoef je kennelijk niet zo serieus te nemen als autochtonen. Briefschrijver Klaas Maas bestrijdt die erfzonde methode, maar hij vindt wel; oké, gelijke monniken, gelijke kappen dan maar in een brief die NRC Handelsblad niet wilde plaatsen:

Volgens onze Marokkaanse medelander Abulkasim al-Jaberi is Zwarte Piet een product van ons slavernijverleden dat impliciet wordt verheerlijkt op de portieren van de gou­den koets, het ambtsvoertuig bij uitstek van onze koning, en daarom: fuck de koning. Een complexe en aanvechtbare argumentatie van deze afstammeling van de Barbarijse pi­raten die de mediterrane en Atlantische kusten van Europa afschuimden en als slavenjagers menig voorvader ontvoer­den die, bij gebrek aan losgeld, als slaaf een ellendige dood moest sterven op de galeien of in de vestingbouw van de sultan. Dus: Fuck de sultan? Een Fuck-de-koning-roepende Marokkaanse medelander die aldus zijn vrijheid van me­ningsuiting uitleeft, heeft afgezien van zijn de-pot-verwijt-de-ketelpositie, een extra geloofwaardigheidsprobleem: Wat, vragen wij ons af, roept zo’n dubbele paspoortdrager in zijn andere vaderland? Hij heeft als Marokkaans staatburger nog een monarch, en een monarch die anders dan de onze, naast een formele ook een zeer reële bestuurlijke zeggen­schap heeft. Kent Marokko een verbod op majesteitschen­nis? En misschien ook een verbod op het beledigen van een bevriend staatshoofd? Dus wat zal het zijn? Republikein in Nederland en monarchist in Marokko? Twee paspoorten, twee walletjes om van te eten? Twee sets van normen en waarden? Hier liggen problemen waaraan ook de nrc in zijn ijverzucht voor het modieuze anti-monarchisme, te gemak­kelijk voorbijgaat.

En uiteindelijk draait het allemaal om geld. Betalen, betalen, betalen, zoals de Brabantneger als eens zei. Het schuld bekennen gaat vooraf aan het afrekenen. En dan gaat het niet over geringe financiële claims. Terwijl, als je echt gaat rekenen, stelt Maas terecht, dan zijn het eerder de vroegere kolonies die zouden moeten betalen aan het Westen. In een brief die De Groene Amsterdammer niet wilde plaatsen:

De herstelbetalingsclaims voor de eeuwen van kolonialisme en slavernij – zoals de formeel onderbouw­de claim van de caricom-naties ad 200 miljard pond, en de vagere claim ad 777.000 miljard dollar van de door de vn gesponsorde African World Reparations and Repatriation Truth Commission – zijn helaas serieus bedoeld: als de im­plementatie van de historie als het gedroomde ultieme ver­dienmodel. In deze principieel eenzijdige geschiedschrijving is geen sprake van enige weging van voor- en nadelen van kolonialisme en slavernij: De nakomelingen van de slaven in de nieuwe wereld leven thans in landen met per capita bbp’s van vijfmaal tot twintigmaal de bbp’s van de Afrikaanse lan­den van herkomst. De gedekoloniseerde Afrikaanse landen hebben tenminste de beschikking gekregen over de tijdens het kolonialisme aangelegde en opgebouwde materiële en immateriële infrastructuur: vervoersinfrastructuur, steden, ambtenarij, onderwijsinrichting, geneeskundige dienst, etc. etc., een zeer grote vooruitgang in vergelijking tot de preko­ loniale situatie. Dat alles wegende zijn de gedekoloniseerde landen misschien wel geld schuldig aan hun kolonisators.

En ja, als we dan toch met schuldkaarten gaan wapperen, dan ligt er natuurlijk ook nogal wat schuld bij de moslims, de ultieme slavenhandelaars, niet alleen van zwarten uit Afrika, maar ook van blanken; de roof naar de Noord-Afrikaanse kusten, maar ook het nooit echt vertelde verhaal van Turkije als ‘hub’ in de internationale handel in blanke slaven:

Verder was in de middeleeuwen ook het Byzantijnse Rijk, met het Turkse rijk als opvolger, een hub in de inter­nationale slavenhandel. Hun handelswaar kwam echter niet zozeer uit Afrika maar uit de Balkan en Zuid-Rusland en was dan gewoon blank. De etnisch-linguïstische term Sla­visch, als in Slavische talen, is, volgens zeggen, de reflectie van het historisch feit dat de sprekers ervan dat gewoon ook heel vaak werden: slaven.

Over zoveel vormen van historische slavernij wordt nooit geschreven, schrijft Maas in een nooit geplaatste brief voor Trouw:

Onze koloniale geschiedenis heeft meer curieuze details: Nederlands-Oost-Indië was vele malen groter en volkrijker dan de West, en moet navenant ook veel meer slaven hebben gehad. Het betrof bij de aanvang een ontwikkelde feodale samenleving waarin slavernij endemisch was en waarbij de

voc zich aansloot. Een belangrijk leverancier van slaven aan de voc was een boeddhistisch koninkrijk in wat nu Birma heet. Een deel van de voc-slaven is op de Kaapkolonie te­rechtgekomen. Hun nakomelingen leven daar nu nog. Het bestaan van deze Oost-Indische slavernij en de beëindiging ervan, heeft in ons historisch besef nooit de indringendheid gehad of gekregen die de negerslavernij uit de West wel heeft. We hebben er weleens over gehoord ja, of gelezen bij Multatuli of bij Couperus, maar hoeveel het er waren en tot wanneer precies het geduurd heeft? Onbekend. Waarom dat is? Misschien omdat de Maleiers de blanken niet kon­den verwijten wat zij zelf praktiseerden? Of waren en zijn Maleiers minder emotioneel en pragmatischer ingesteld dan negers?

Maas geeft aan hoe absurd de huidige selectieve verontwaardiging over de slavernij van zwarte Afrikanen door het Westen is. Want als we echt door zouden gaan op die moderne linksige vorm van erfzonde, dan zouden er nog wel wat financiële claims gemaakt kunnen worden. Neem nu die Mongoolse horden. Wat die allemaal niet hebben aangericht!  En ja, nu we toch begonnen zijn, de zwarte Afrikanen hebben zelf ook nogal wat boter op het hoofd:

Om even bij sub-Sahara-Afrika te blijven: Algemeen wordt aangenomen dat de niet-negroïde autochtone bewo­ners van Zuidelijk Afrika, de Khoi en de San (Hottentot­ten en Bosjesmannen) oorspronkelijk het gehele areaal van zuidelijk Afrika bewoonden maar door opvolgende migra­tiegolven van Bantoestammen zijn teruggedrongen tot de restgebieden waar zij nu leven. Hebben de Khoi en de San recht op schadevergoeding voor deze prehistorische land­roof?

En is de rekening al opgemaakt voor het verbranden van de bibliotheek van Alexandrië? Zo kunnen we dus nog wel even door gaan.

Overigens vindt Maas niet dat er alleen maar sprake zou moeten zijn van individuele verantwoordelijkheid. Er zijn weldegelijk voorbeelden aan te geven waarop een volk zichzelf verantwoordelijk kan stellen voor het aanrichten van ellende aan groepen mensen. In het geval van het na-oorloogse Duitsland bijvoorbeeld:

Maar, kan men vragen, bestaat er dan niet zoiets als een collectieve verantwoordelijkheid? De Duitsers namen na de Tweede Wereldoorlog een gedeeltelijke verantwoordelijk­heid op zich voor de uitroeiingscampagne tegen de Joden en hebben daartoe op forse schaal financiële compensatie ver­strekt (de zogenaamde Wiedergutmachung). Dat was echter een compensatie verstrekt door een Duitsland waarvan de meeste inwoners de Jodenvervolging bewust hadden mee­gemaakt (en in machteloos toezien hadden laten passeren), verstrekt aan Joodse instanties die grotendeels bestonden uit personen die zelf de Holocaust hadden overleefd. In be­paalde bijzondere gevallen kan er dus sprake zijn van een als zodanig erkende collectieve verantwoordelijkheid, maar die blijft in de onderhavige casus beperkt tot het collectief van betrokken actoren, toeschouwers en slachtoffers en gaat niet automatisch over op volgende generaties.

Kortom, het is dus volkomen onzinnig om te spreken over ‘onze’ Zwarte Piet schuld. Deze is er met de haren bijgesleept, en betreft totaal geen echte schuld. Het is ook duidelijk dat je helder moet gaan nadenken over het principiële verschil tussen het ene soort schuld, die echt is, en het andere soort schuld, die is aangepraat. Maas komt tot een aantal heldere spelregels:

Als we spelen met de gedachte om zo’n collectieve ver­antwoordelijkheid uit te breiden tot het verleden van vóór de geboorte, zijn er een paar zaken van belang:

Voor wetten geldt als fundamenteel beginsel dat ze pas van kracht zijn vanaf het moment van invoering: geen recht zonder wet. Wetten die in het verleden bestonden, hadden in het verleden rechtskracht en rechtsgevolg. Ze golden tot ze werden afgeschaft.

Wat in het verleden niet strafbaar was, kan daarom niet met terugwerkende kracht strafbaar worden ge­steld. Ook niet op een aanzwellende golf van emotioneel ondergaan collectief schuldbesef.

Gaan we over de opnieuw door de linkse elites ingevoerde erfzonde niet helder nadenken, dan is de waanzin ook niet meer te overzien. Wie Zwarte Piet wil straffen, en daarmee de nu levende Nederlandse generaties wil straffen, die zal, zo voorziet Maas terecht, uitkomen op het opleggen van geldboetes aan de Nederlandse bevolking vanwege het vieren van het Sinterklaasfeest. Nu zegt je misschien; kan het nog gekker. Maar reken maar van yes:

In die zin kan ook een verband gelegd worden met het racisme dat te onzent Zwarte Piet wordt aangewreven. Het verwijt ‘Zwarte Piet is racisme’ zou met enige creatieve fan­tasie zelfs een opstap kunnen zijn voor een eis tot financiële compensatie voor de viering van het Sinterklaasfeest in zijn traditionele vorm, aan de zwarte ‘slachtoffers’ ervan.

De meeste boekhandels weigerden het boek ‘Zwarte Piet is geen racisme’ van Klaas Maas in de winkel te leggen. Het is wel te bestellen bij de uitgever, De Blauwe Tijger.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

46 Reacties

 1. Gevalletje lage bloedsuikerspiegel?
  Auto-jihad in Cuxhaven: Syriër (29) rijdt in op groep mensen

 2. Mijn niet geplaatste reactie op Joop.nl. Ivan Wolters : Ik kan niet meer in sinterklaas geloven. (natuurlijk weer die slavernij erbij gehaald.

  Een paar opmerkingen over dit artikel: Citaat: De Nederlandse staat is rijk geworden door slavenhandel van Afrika naar Amerika
  ——
  Bron: Historisch nieuwsblad:
  De bewoners van de Amsterdamse grachtengordel werden rijk over de rug van de slaven die zij verhandelden in de zeventiende en achttiende eeuw. Dat is het gangbare beeld. Maar met aftrek van kosten resteerde er van de handel een bescheiden plus van 2 tot 3 procent. Investeerders werden dus niet rijk van de trans-Atlantische slavenhandel. Blijft de vraag: wat bezielde hen?

  Het is een gevoelig thema in de Republiek: slavernij. De Nederlanders zijn van oudsher tegen. Maar dat hangt meer samen met de internationale situatie dan met enig moreel besef. De slavenhandel is iets van de Spanjaarden en Portugezen, en met de Spanjaarden is de Republiek in oorlog, dus alles wat zij wel…

  • vervolg:
   Maar nu is er een nieuwe werkelijkheid. De Republiek is zelf een koloniale macht geworden. Ineens vallen alle eerdere bezwaren weg: als er slaven nodig zijn, moeten er slaven komen.

   De Portugezen deden het, de Spanjaarden deden het, de Engelsen deden het, de Fransen deden het en de Nederlanders deden het. Slavenhandel was business as usual; er zat geen greintje medeleven bij. Natuurlijk was er altijd wel ergens een predikant te vinden die de slavernij veroordeelde, maar daar stonden genoeg anderen tegenover die de zaak juist op bijbelse gronden wisten te rechtvaardigen.

   De grootste afnemers waren de Spanjaarden…..Het slavenbestaan op Curaçao zag er anders uit dan de geijkte verhalen suggereren, met slaven die zelf slaven hielden en vrijen die uit eigen beweging in slavernij traden..

   • vervolg:
    de grootste speler uit het tijdperk van de vrije handel, waarvan de boekhouding keurig is overgeleverd. De MCC heeft in totaal 113 slavenvaarten ondernomen, waarvan ongeveer 40 procent in verlies eindigde. Over het geheel genomen resteerde er echter een bescheiden plus van 2 tot 3 procent.Een enkele uitzondering daargelaten zullen investeerders, kortom, niet rijk geworden zijn van de trans-Atlantische slavenhandel.

    Tot zo ver De Nederlandse staat die rijk is geworden van de slavenhandel.
    In die tijd helaas een algemeen voorkomend fenomeen wat overal in de wereld gebeurde als een “normale Manier” van handeldrijven. Kortom iedereen deed het. De rechtsstaat zat iets anders in elkaar dan het heden zoals zoveel verandert is. Toen zwommen de zalmen en steuren nog volop in de Rijn, was jagen op Olifanten,
    leeuwen en tijgers nog een edele sport en werd de ene na de andere walvis gevangen. Er was geen maximum snelheid op de snelweg, want die bestond nog niet.

    • vervolg:
     Een andere wereld waar de ethiek, de moraal, en wetten waar je je aan moest houden totaal verschilt met nu, dus ook niet te vergelijken met de hedendaagse moraal, wetten, rechten en plichten.

     Wat overblijft is een vorm van erfzonde. Alles wat onze voorouders gedaan hebben in 1500, of zover je maar terug wilt gaan, drukt nog steeds op onze schouders. Wel, dan kunnen we misschien nog wat van Spanje verwachten gezien de 80 jarige oorlog? En wat heeft de katholieke kerk eigenlijk op haar geweten met haar inquisitie en het straffen van ketters? Ik ben zo’n ketter en mijn voorouders ook. Wat kan er aan mij terugbetaald worden met rente wegens misdrijven tegen mijn voorouders?

     • vervolg: De Laatste.
      Op Bonaire wordt Nu sinterklaasfeest gevierd. Gewoon met zwarte pieten tussen de bevolking met een kleurtje en het lijkt zowaar een heel leuk en lief kinderfeest te zijn waar iedereen van kan genieten.
      Toch een plek waar je de meeste commotie zou kunnen verwachten. Niets van dat alles.

      Ik hoop dat het sinterklaasfeest met pieten snel terugkeert waarvoor het bedoelt is. Een feest voor jong en oud met alle smetten vrij…..
      ——–
      Zodra je argumenten weerlegt met feiten slaat de deur dicht.
      Joop en links in het algemeen is niet zo van feiten. Maar is meer om het eigen gelijk te halen kostte wat het kost.
      En het kost ons veel, heel veel.
      Ons land en ons leven.

 3. vervolg:
  dus alles wat zij wel doen en de Nederlanders niet is per definitie fout en verwerpelijk. Voor zover de Nederlanders voor 1630 in slaven hebben gehandeld, ging dat feitelijk per ongeluk, omdat een buitgemaakt schip een lading slaven bleek te bevatten.

  • Deze laatste hoort tussen de eerste en de tweede,.
   Er was een stukje uit zag ik later.
   Beetje moeilijk, maar het verhaal lijkt me wel duidelijk.

 4. Zwarte Piet strijd maakt deel van een burgeroorlog van een nieuwe bevolking met een sterke culturele identiteit tegenover een oude bevolking met een sterk verzwakte culturele identiteit. De oude bevolking heeft helaas bij haar verlichting met vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, meteen het licht uitgedaan. Wij krijgen nu een donkere archaïsche cultuur met onvrijheden , ongelijkheden en dictatoriale religieuze repressie voor alle zwakken in onze maatschappij: vrouwen , anders -ongelovigen, holibies en allen die niet behoren tot die ene doctrine, die zich met alle geweld de godsdienst van de vrede noemt.

 5. Waarom lees ik nergens in de media dat die meer dan 200 moskeegangers in Egypte die vermoord zijn Zoefi’s waren, de meest abstracte vorm van de Islam en ook meest gematigde vorm, die bijvoorbeeld de dialoog aangaan met andersgelovigen, zoals Zoroasters. Blijkbaar moeten we weer gehersenspoeld worden dat ISIS niets met Islam te maken heeft en dat de Islam ook slachtoffers zijn van ISIS. Volgens ISIS zijn Zoefi’s afgoden vereerders.

  • Rectificatie, de media schrijft wel over de relatie met Soefisme, ik had gegoogled op Zoefisme.

 6. Koffij, lees 2000 jaar Europa. Bekering is het sleutel woord. Concurrentie kwam uit de woestijn. Dat betekende een feest voor wat vandaag donkere middeleeuwen heet. Heimwee is de grondslag van mensen die geloven. Nederland, geloof, en hun daden. Denk aan Indonesië, van ons, en daden. Twee honderd doden is een start. Vergeleken met lage landen geschiedenis.

 7. Chauffeur worden. Het is de droom van mensen met een boven de wolk syndroom. In Zimbabwe is het Robert die nooit anders wilde als sturen. In ons land heb je dat soort onmisbare mensen ook. Van Agt, Uyl, en echt gelovigen onder de naam, CDA, verdeelden alles met de reuk van geld. Zij bogen voor de N.A.M. Zoals president O . Hun Piet was nooit zwart, maar wit. Met het kenmerk knecht, of medewerker. Dat maakte dingen mogelijk zoals slaaf handel en kolonisatie. Nooit of te nimmer lees je over mensen, wit, die dat uitvoerden. Een slaaf handel schip matroos was een baan om op te schieten. Nooit hoor je over hem. Handelswaren pissen nog steeds in zijn richting. Niet naar heren, met de naam zeventien. Een oude naam voor tweede kamer.

 8. Bombay 1979. Een apartheid ervaring. Zuid Afrika kreeg de zwarte Piet, hoofdprijs, onverdiend. Nederland, vol Gronings gas geld, investeerde miljoenen in hun economie. Onder de PVDA vlag van hulp en ontwikkeling. Met die vlag werd goed geld verdient door afstammelingen van de generatie , mag het een onsje meer zijn? Dat woord, onsje, vertaal dat in tulp, slaaf, en Indonesië. Het Piet probleem, is religie, wit, niet zwart.

 9. “In be­paalde bijzondere gevallen kan er dus sprake zijn van een als zodanig erkende collectieve verantwoordelijkheid, maar die blijft in de onderhavige casus beperkt tot het collectief van betrokken actoren, toeschouwers en slachtoffers en gaat niet automatisch over op volgende generaties. Kortom, het is dus volkomen onzinnig om te spreken over ‘onze’ Zwarte Piet schuld. Deze is er met de haren bijgesleept, en betreft totaal geen echte schuld.”

  We hebben hier wel te maken met ‘geloof’ al dan niet een onbewust geloof. Want, zouden die anti-pieten in de erfzonde geloven?
  Maar of ze nou wel of niet bewust daar in geloven ze willen net als in de bijbel; de zonden van de vaderen (doen) bezoeken aan de kinde­ren tot in het derde en vierde geslacht. Ze treden graag op als de engelen der wrake, of zo je wilt tegenwoordig als ‘de heren van karma’. Compleet met boontje komt om zijn loontje filosofietjes.

  Dus dat het onzinnig zou zijn om te spreken over ‘onze zwarte piet schuld,…

 10. Op tijd er in en er uit. Vroeger een oude wijsheid. Vandaag, modern, betekend het iets anders als toen. Middelen zoals vrijheid, klimaat, milieu, zijn moderne sleutels. Die bij juist gebruik bingo opleveren. Denk aan walvissen en haring. Vergeet van speklap varken. Oud-strijders voor walvis rechten hebben last van alles, maar niet van financiële rompslomp. Hun vrienden zijn groen, links, en goed witte Pieten. In hoop op kwatta.

 11. Mooi stuk en fundamenteel thema. Het gaat mij alleen niet net ver genoeg en is daarom lichtelijk self-serving. De volgende zin: ” liever dan de gebreken van de eigen cultuur onder ogen te zien, construeert men tekort­komingen die men de xxx verwijten kan”.

  Kun je ook prima toepassen op de neiging problemen met Nederlandse cultuur zoals sociale afbraak, verhuftering en doelloosheid af te wentelen op ernstige gebreken in de allochtone culturen en religies. En dat gebeurt dus wederzijds.

  De omwenteling van alle waarden kan pas beginnen als men dit ten diepste beseft. Trouwens ook de klimaatzonde a;s post-christelijk gedrocht die vooral eigen vlees wil kruisigen om de mensheid te redden.

 12. Zoals ik het zie: de hele Zwarte Piet discussie is symptomatisch voor de karakter van de doorsnee Nederlander. Weinig bereidheid op voor zijn eigen rechten en belangen op te komen. Minderheden en slimme advocaten, niet zelden ook van buitenlandse roots proberen van deze zwakke eigenschap te profiteren, zoals ze gewend zijn om overal van te profiteren.
  Het is te zot voor woorden dat een relatief klein groep mensen een heel land aan het wankelen zet, verdeelt, als het gaat om iets banaals als een kinderfeest.
  Alleen ruggegraatloze wezens accepteren de bemoeinissen van hun gasten en wringen zich in allerlei bochten om hun (on)genode gasten naar de zin te maken, in plaats van hen onmiddelijk de deur te wijzen.

 13. http://ust.chatango.com/um/b/l/blackbird9/img/l_29.jpg twitter censuur

 14. @conservatief Helemaal mee eens. De observaties van Klaas Maas zijn leerzaam, maar zijn poging om de aversie van Zwarte Piet bij sommigen in onze samenleving op te hangen aan het dogma van de erfzonde is erg gezocht en weinig gefundeerd als we letten op zijn onbeholpen definitie ervan en de onjuiste beschrijving van het begin van de Heidelbergse Catechismus.

 15. Eindelijk een krachtige reactie op de anti Zwarte Piet haatnegers : de racisten werden keurig naar het verrotte en verziekte Amsterdam terug gereden, zonder hun kindertreiterij.
  Hulde voor Jenny Douwes; een geweldige vrouw. Zie het uitgebreide interview in Telegraaf van maandag 20 november en het uitstekende commentaar van Wierd Duk.
  De politieke correctheid is op dit moment het GROOTSTE ETTERENDE GEZWEL van NL; de gore media en de smerige regentenkliek met hun gelul over diversiteit, genderneutraliteit, islamgeknuffel, “weg met ons” als zelfhaat, en hun debiele politiek correcte prietpraat. Het niveau is totaal imbeciel en getuigt van een totaal gebrek aan echte kennis. En alles doet er aan mee; alleen van PVV en FvD is nog een normaal geluid te verwachten. Vooral de VVD is onder bedrieger Rutte naar de laagste lagen van het politiek correcte riool afgegleden.

 16. Voor elk mens was er een begin waar de spiegel een rol in speelt. Het spiegel beeld is meestal positief. Soms niet. Een pukkel of misvorming kan een minderwaardigheid complex maken. Kleur van de huid doet dat met zekerheid.
  Voor het paspoort was kleur van het vel het bewijs van correctheid. Native Amerikanen en Afrikanen als bewijs. Lees België wiki als bezitter van een Congo. In Amerika, Z en N, dito. Trump en zijn groot maken is wit gekleurd. Deze planeet aarde geschiedenis is hèt probleem van de zwarte knecht. Nooit de witte. Zij waren de knechten die het mogelijk maakten.

 17. Elk jaar weer die stompzinnige ZWARTE Pieten discussie. Onpasselijk wordt je er van te zien en te horen hoe een stelletje druiloren steeds maar weer proberen een geweldige, NEDERLANDSE (!) traditie om zeep te helpen. En waar hebben we het over ? Over een paar % jammerhouten die het voor de overgrote meerderheid verpesten maar het ondertussen wel zover hebben gekregen dat er nu allerlei Pietenvarianten rondlopen die totaal niets met het Sinterklaasfeest van doen hebben. Stroopwafelpieten, roetveegpieten, edelmanpieten ( WTF ! ) Vooral in de Randstad zwicht de ene burgemeester na de andere voor de “druk” ( welke druk ? ) met uiteraard de republiek Amsterdam voorop. Het was daarom geweldig te zien hoe men in Friesland deze anti-Pietenvarkentjes heeft gewassen door ze de toegang tot de festiviteiten onmogelijk te maken. Fantastisch ! Chapeau ! Wat een helden. Graag meer van dat. We moeten af van die splintergroepjes die denken in NL de dienst uit te kunnen te maken. Weg met lieden als…

  • Jerry Afriyie en Sylvana Simons. Handen af van ONZE tradities, ONZE gebruiken, ONS land ! Helemaal schofterig was het dat er actievoerders waren afgelopen weekend die KINDEREN (!) uitscholden voor racisten die meeliepen in een optocht. Als je je druk maakt om ONZE tradities en het daar niet mee eens bent dan woon je in het verkeerde land en wordt het tijd om een enkeltje bananenbos te boeken maar hee, het gras is daar niet zo groen dus komen en blijven we hier maar zieken en de boel verpesten voor anderen. Ziekelijke aandachttrekkerij van gefaalde lieden die niets (meer) kunnen dan dat. Die lui verdienen geen podium maar doodgezwegen te worden en gebiedsverbod te krijgen overal waar de Sint en zijn ZWARTE Pieten actief zijn. Genoeg is genoeg ! Weg met de splintergroepterreur !

   • @Sint. Het stelletje PrutserTs in die bussen heeft de rassenproblematiek uit de VS (die daar wel degelijk een dingetje was/is!) 1 op 1 over gepoot naar NL. Ze vergeten echter dat wij hier nooit gescheiden ingangen, drinkfonteintjes of zitplaatsen in de bus gehad hebben. Nóóit! Ze lopen te oreren over “black face” (wat inderdaad van een stuitend racistisch gehalte was) terwijl de Sinterklaastraditie al van zelfs voor de Kerstening stamt in de vorm van Wodan, zijn 8-benig paard Sleipnir op het dak en de 2 raven (Huginn en Muninn) die de schoorsteen door gingen. Daarna overgenomen door het Christendom om de “heidenen” te paaien. En vanaf de vroege Middeleeuwen in huidige vorm. Daarna nog wat bijgeschaafd door Schenkman. En daar is het gezeik begonnen.

 18. @Sint. Een paar jaar geleden tijdens de Intocht in Gouda hebben we al kunnen zien hoe “vreedzaam” die lui zijn. Ouders die toen halsoverkop op de vlucht moesten met van angst huilende kinderen om het vege lijf te redden. Ze stonden die kinderen de meest abjecte racistische(!) dingen toe te schreeuwen. Groot gelijk dat de Friezen zeiden; “Tot hier en niet verder! Niet bij onze kinderen!” Ik kan u zeggen dat mijn warrior bloed sneller ging stromen een zaterdag toen ik de standvastige Friezen pal zag staan. Hulde! En als je de onzin hoorde die in die bussen onderling verkocht werd. “Ónze rechten, schending van de democratie. Kijk nou die boze extreemrechtse mannen…” Bla bla bla. Echt, wat mij betreft allemaal in de Zak en mee naar Spanje! Wég met die lui! Ik heb er meer dan het snotje van vol.

  • @Sjefke
   Schitterend comment! Sloeg gisteren op DDS ook in de cynische mode. Even lekker losgaan. Ach de reguliere babbelaars aldaar toonden hun sneue neus, anderen vonden het schitterend.
   Wat mij betreft mag Piet (soms ook Petronella) al beginnen met de boel af te voeren zodra de eerste domme Joopverhalen beginnen. (Ze waren wat laat ditmaal, want eerst moeten er tientallen me too columns uit, wat stopte toen Joleau zelf in zijn witte onderbroek afging als een gieter.)

 19. Dat is nou precies om witheet van te worden beste Sjefke. Dat geleuter over “onze” rechten, schending van democratie. Laten we het eens over democratie hebben. Hoeveel procent van de bevolking draagt Sint en ZWARTE Piet een warm hart toe ? Rond de 95% ! Hoeveel van die zeikerds zijn er tegen ? Blijft niet veel over ! Dus, blijf uit de buurt en verpest de boel niet voor de MEERDERHEID ! Dat is democratie namelijk. De meerderheid beslist. Deze meerderheid wil een fantastisch kinderfeest vieren, zoals wij dat vroeger ook deden en er was/is! totaal geen link met slavernij of wat dan ook. Dat kwam bij niemand op. Pieten waren juist geliefde grappenmakers, acrobaten, strooiden met pepernoten en snoepgoed. Zo’n kindervriend draag je een warm hart toe ! Het is GEMAAKTE discriminatie van splintergroepjes en gefaalde druiloren. Weg er mee !

  • Altijd die gespeelde slachtofferrollen van Jerry Afriyie en Sylvana Simons. Gatverdamme ! Kotsbeu wordt je ze. En ze blijven maar langs komen in de MSM want die zijn zo achterlijk om in hun duivelse spel mee te gaan. Zolang die maar mee kunnen werken aan de abraak en islamisering van NL zijn ze er als de kippen bij. Heb het op Twitter ook al gehad over een Victor Orban. die zou zijn land en tradities met vuur en passie verdedigen. Waar is bijvoorbeeld een Rutte ? Neemt die het op voor ons land en zijn tradities ? Welnee ! Doodse stilte. Hem ( is het een hem ? ) interesseert NL geen barst. Die denkt alleen in cijfertjes, volk uitknijpen en niks zeggende flut tweets : “vandaag gebeld met die en die”, “samenwerking”,”bilateraal”,”uitdagingen”. Geen welkom Sint bijvoorbeeld. die kwam van Geert. NL ? Doffe ellende.

 20. Weet je wat leuk is? Ik als geboren Portugees was 11 toen ik naar Nederland kwam en had eigenlijks niets met de Sint. Vind de Kerst(man) veel leuker. Zwarte Pieten vond ik maar raar. De eerste keer dat ik ze zag was op de lagere school. Die Apen kwamen binnen en smeten met harde pepernoten hard over ons heen. Ik zag mijn vriendjes over de niet al te schone schoolvloer tuimelen om zoveel mogelijk te pakken en direkt in hun monden te stoppen. Ik vond het vies en bleef zitten.
  Toen mijn dochter klein was gingen we naar de intocht in Schoonhoven. Mijn idee. Was leuk. Mijn vrouw heeft 15 jaar Zwarte Piet gespeeld op de lagere school net als de overbuurvrouw. Mijn oude buurman was Sint op dezelfde school waar zijn kinderen zijn opgegroeid.
  Door de hele discussie zou ik zelfs bereid zijn om me te laten schminken.

  • Alleen mensen met gebrek aan cultuur en emphatie kunnen niet genieten van kleine kinderen op een Sinterklaas feest.
   En dat is precies wat deze lui niet hebben.

 21. Gladiator….je hebt meer dan gelijk. Ik ben er ook klaar mee en ondertussen lachen onze ‘moslimgasten’ zich een kriek over hoe wij over elkaar heen buitelen over dit ridicule onderwerp. Wat een natie! Volgende keer elkaar maar weer ontmoeten in zwartepieten pak?

  • @Bagul. Ik kan een stuk mee gaan in uw betoog. Maar; waar de islamisering voor veel mensen vaak een vaag begrip is omdat men;
   A niets van de islam weet.
   B het niet altijd even duidelijk in de omgeving zichtbaar is.

   Is de teloorgang van het zo geliefde Sinterklaas iets veel tastbaarders en concreters. Want bijna iedereen heeft warme herinneringen aan dat feest. Dan komt het ineens wél binnen, zeker buiten de Randstad (waar men zich al min of meer heeft neer gelegd bij de gang van zaken). Ineens gaat het dagen bij de mensen en komt men in het geweer. Het gaat om veel meer als die Sint en zijn Piet. De dreiging wordt plots concreet; ze komen aan óns en onze tradities! Het feit dat nu zo’n beetje het hele land als 1 man achter de Friezen ging staan geeft me hoop dat het héél misschien nog niet te laat is….

   • Ach weet je, uiteindelijk heeft iedereen een grens. Er komt vast een moment waarop we met z’n allen zeggen: tot hier en niet verder.
    Nederlanders maar ook andere verwende Europeanen, zijn per slot van rekening zo’n beetje de enige generatie die (nog) niet heeft moeten vechten voor onze vrijheid en verworvenheden. Dat heeft ons laks gemaakt.
    Onze vijanden zien onze laksheid voor zwakte aan. Ik denk uiteindelijk dat wij niet alleen onderschat worden maar dat de vijand zichzelf nogal schromelijk overschat.

 22. Tja, wat moet ik er nu van zeggen. Heb eerst nog twijfel gehad of ik dit achterlijke artikel nu wel of niet zou lezen, maar heb het toch maar even gedaan.
  Sorry dat ik nu eventjes het volgende MOET opmerken!!!
  De wereld staat in brand,
  Moslims overstromen geheel de EU,
  Deze mensen worden ondanks hun wandaden op handen gedragen,
  Er worden van officiële zijde zelfs aparte wettelijke regeltjes voor hen gefabriceerd zodat hetgeen wat ze hier aanrichten, en ik verzeker u, dat is niet niks, NIET of NAGENOEG NIET wordt bestraft,
  Overal in de wereld is onze vriend de USA bezig met het brengen van de “democratie”
  Qua financiën staat de EU én de rest van de wereld aan het randje van de afgrond………………en wij………..discussiëren over ZWARTE PIET!!!!!
  Is dit echt waar of moet ik zo dadelijk wakker geschud worden uit deze achterlijke droom.
  Zou eigenlijk willen voorstellen om zeer binnenkort ergens in den lande samen te komen om te bespreken hoe we deze laats genoemde…

  • ………laatst genoemde problemen gaan oplossen. We kunnen natuurlijk ook gewoon Sinterklaas & zwarte Piet gaan vieren en verder onze koppen in het zand blijven steken, er komt dan vanzelf wel iemand die je een mega flink pak slaag komt brengen, en dat zal met zekerheid NIET zwarte Piet zijn.
   Het is maar een idee hoor!!
   Pfffffffffffffff,

   Gladiator

 23. “ Tja, wat moet ik er nu van zeggen. Heb eerst nog twijfel gehad of ik dit achterlijke artikel nu wel of niet zou lezen, maar heb het toch maar even gedaan. “

  Tja wat zal ik zeggen, ik zal maar zeggen dat u blijkbaar niet in staat bent om te lezen en de grote verbanden daardoor te zien.

  Het is namelijk een geweldig artikel waaruit de samenhang en oorzaak van alle problemen , inclusief uw probleem welke ik deel, in kaart worden gebracht en worden verklaard.

  Het is echter van orgine opgehangen aan zwarte piet en dat gaat echt wel ergens over. Zoals uit dit artikel ook blijkt.

  Jammer zou nog maar een poging wagen maar dan zonder een bord van kortzichtigheid voor uw hoofd.

  • @Robbertdeberk,
   Beste,
   Na mijn punten nog eens te hebben bekeken én natuurlijk op uw verzoek het bedoelde artikel nogmaals te hebben gelezen zonder bord van kortzichtigheid voor mijn kop ben ik helaas tot de conclusie gekomen dat ik geheel bij mijn visie blijf en het in het geheel NIET met u eens ben, echter, neem aan dat u daar geen enkel probleem mee zult hebben.
   Gelukkig zijn we in NL namelijk nog net niet zover zoals dat rare D666 mensje Ollongren ons wil hebben, al ben ik wel een beetje verontrust dat als dit boze boeven Rusland gebash zo doorgaat het niet meer lang zal duren. Het is dan óf precies dat zeggen én denken wat “onze” poppenspelers uit de Haagse Puppenkiste willen of opgepakt worden en ingesloten ivm verwarde man/vrouw.
   Overigens is dit allemaal in het leven geroepen om ons af te leiden van het echte nieuws, dat wat onze top criminele vriendje de VS allemaal uitspookt in de wereld, maar neem aan dat u van dit soort feiten hopelijk op de hoogte zult zijn,…

   • @Gladiator
    Is het u ontgaan wat er op de Erasmusbrug te Rotterdam geschiedde? Daar sloegen Antifa en de Marokkaanse racisme krijsers en de marginale club Quinsies, de handen ineens. Ze vormden 1 front en me dunkt dat zulks een teken aan de wand is.

 24. tja u hebt het geprobeerd maar het is niet gelukt. jammer maar oefening baart kunst.

  Op welk top criminele vriendje in de VS doelt u?

 25. Vraag een zwarte of hij of zij terug naar Afrika wil gaan. Nee dus. Ophouden met zeuren dan. Niemand kan die huidskleur veranderen. Maar dat hoeft ook helemaal niet.

 26. De afkeer jegens Zwarte Piet is bovenal haat tegen (de gewoonten van) blanke mensen. Simpelweg omdat die “activisten”, waaronder blanke weg-met-ons types, wel durven tegen ons (terugkeer erfzonde = chantage) en omdat er hier in het Westen wat te halen valt; geld en macht dus. Het is een voorbeeld van schaamteloos opportunisme, gevoed door selectief en ongeïnformeerd kijken naar geschiedenis en heden.

 27. en dan is het ook nog de vraag of zwarte Piet wel een neger is. Historici zeggen dat zwarte Piet en Sinterklaas gekerstend zijn door de Romeinen. Al duizenden jaren geleden werden wortels in de schoen gedaan voor slijpnir het ros van wodan. De offers werden via de schoorsteen gekeurd door de hulpjes van wodan in de gedaante van raven . Dit waren de zwarte pieten. Later schreef jan schenkman een boek en introduceerde de stoomboot en de kledij van zwarte Piet, maar nergens staat dat het slaven waren.

 28. @koffij
  Kan ook niet, in Europa was slavernij niet toegestaan. In Middelburg heeft een clubje handelaren het geprobeerd, maar dat is direct verboden. Slaven die er aangeboden werden. een paar, zijn meteen vrijgekocht.

  Deze link met verwijzing naar de docu, is erg verhelderend:
  https://nieuws.nl/populair/20151002/wild-geraas-belangrijkste-documentaire-over-zwarte-piet-van-het-jaar/