Omvolking. Een verboden woord? Lezing.

Door Joost Niemöller

 

Gisteravond hield ik een lezing voor de PVV Brabant, in een zaal in Helmond. Hieronder de tekst.

Ik wil het hebben over een verboden woord. Omvolking. Het is geen officieel woord. Als er al zoiets bestaat als een officieel woord natuurlijk. Maar ik kon het in elk geval niet terugvinden in de digitale versie van Van Dale.

In het Duits is het overigens wel een officieel woord. Umvolkung. Het staat in de Wiktionary, het digitale woordenboek, in het Engels, met een betekenis eraan verbonden. Het gaat om een bewust gevoerde politiek om de demografische samenstelling van een populatie te veranderen door middel van immigratie en het beïnvloeden van voorplantingsgedrag:

 • (politics) a policythat aims at radically changing the demographiccomposition of a population, through immigration and influencing reproductive behaviour

Vervolgens wordt er in deze Wiktionary over Umvolkung gezegd dat het een manier is om opzettelijk  de autochtone bevolking te verzwakken.

Het woord zou eerst alleen gebruikt worden bij extreem rechts, maar is nu meer verspreid geraakt onder rechtse conservatieven:

 • The word is most often used to refer to the growth of allochthonecommunities in post-war Germany and western Europe, which is thereby labelled a deliberate strategy to weaken the autochthone The word was originally restricted to the radical right, but is now seeing some usage among right-wing conservatives.

En kijk, er bestaat volgens Wiktionary ‘waarschijnlijk’ ook een Nederlandse vertaling van:

 • Dutch: omvolking(probably)

Daar kom ik zo op terug.

Kijken we naar de Duitse Wikipedia pagina over Umvolkung, dan zien we dat het begrip al gebruikt werd in de nazitijd. Het sloeg toen vooral op de ambities van de nazi’s om de zogeheten Oost-gebieden, dat wil zeggen Oost-Europa en Rusland, te ‘germaniseren.’  Daar woonden zogeheten ‘Volksduitsers’, dat wil zeggen Duitsers die daar in de loop der eeuwen heen gemigreerd waren, en die zouden aansluiting moeten vinden bij het Groot-Duitse rijk, waarbij de autochtone bevolkingsgroepen van die gebieden als gekolonialiseerde ‘Untermenschen’ moesten verder leven, of domweg werden geëlimineerd. Bewust politiek geïnspireerde  verplaatsingen van etnische volkeren vonden ook plaats. Onder Hitler, maar ook onder Stalin in de Sovjet Unie, om zodoende over een groot gebied te kunnen heersen. Andere volkeren werden alleen maar verplaatst en geconcentreerd om ze sneller te kunnen vernietigen, zoals de Joden en de zigeuners.

Volgens de Duitse Wikipediapagina wordt het begrip Umvolkung nu gebruikt om kritiek te uiten op het multiculturalisme en op het toenemende aantal migranten. In deze definiëring van het Duitse Wikipedia is er dus geen sprake meer van een veronderstelde bewuste bevolkingspolitiek. Het begrip is in Duitsland kennelijk al veralgemeniseerd geraakt en heeft een bredere betekenis gekregen.

Er bestaat ook een Engelstalige Wikipediapagina over het Duitse woord Umvolking. Daarin wordt opnieuw  gesproken over de oorspronkelijke betekenis onder de nazi’s.  Maar het gaat ook over de hedendaagse betekenis.

Vreemd genoeg wordt er zowel op de Duitse Wikipediapagina als op de Engelse, niet naar verwezen dat het tegenwoordige gebruik een ironische verdraaiing is van het naziwoord. Het is opzettelijk cynisch woordgebruik. Wat er namelijk mee geïmpliceerd wordt, is: wat de nazi’s toen deden, dat doen de huidige machthebbers nu. Maar dat wordt op de Engelse en Duitse Wikipedia niet vermeld. Integendeel zelfs. Als je kijkt naar de beschrijving op de Engelstalige Wikipedia, dan lijkt het bijna alsof het huidige extreem-rechts, wat dit ook mag wezen, met instemming de naziterm overgenomen zou hebben. Want degenen die nu de term gebruiken worden geacht mensen te zijn die zich identificeren met het nazi gedachtengoed. Er staat letterlijk:

Nowadays, it is utilized by far-right German organizations and by people who identify with the Nazi ideology and its aspects, such as certain fraternities, parties, and organizations as the NPD or the Jungen Nationalen. The term became a catchphrase and is often utilized to describe German fears of Überfremdung by immigrants or their descendants whose numbers have been constantly increasing since the foundation of the German Federal Republic.

Maar lees je dat goed, dan begrijp je dat er in werkelijk toch echt iets anders bedoeld is. Het cynisch gehanteerde Umvolking  is een term tegen bevolkingspolitiek. Daarmee wordt gezegd: Wat onder Stalin en Hitler gebeurde, dat gebeurt nu ook, maar omgekeerd. Nu wordt het eigen volk ‘omgevolkt’ in plaats van andermans volk. De mensen die deze term hanteren, zijn dus voor het behoud van het ‘eigen volk’.  Precies dit wordt kennelijk in de main stream media beschouwd als een ‘extreem-rechts’ streven. Wat dus precies het gelijk bewijst van de mensen die de term ‘omvolking’ gebruiken. Als het ‘extreem-rechts’ zou zijn om het eigen volk te bewaren, wat is dan mainstream; het ontwrichten van datzelfde volk? Kennelijk wel.

In juni dit jaar stond er in het weekblad Nieuwe Revu een column met als titel ‘Omvolking is een term die alleen gebruikt wordt door racisten’ Hij werd geschreven naar aanleiding van een tweet van het PVV Kamerlid Harm Beertema die daarin de term ‘omvolking’  had gebruikt. In de column stond:

Nergens anders bestaat die term ‘omvolking’, in geen enkel wetenschappelijk onderzoek wordt hij gebruikt. Het is een term die alleen maar wordt gebruikt door racisten, en die ook geen enkele officiële definitie kent, alleen de betekenis die de mensen die hem gebruiken duidelijk ook bedoelen. Namelijk dat de Nederlandse bevolking verdwijnt, en wordt vervangen door een ander volk, met een andere kleur en achtergrond, dus per definitie geen onderdeel van het Nederlandse volk.

Dat mensen met ‘een andere kleur’ geen onderdeel zouden kunnen zijn van dit ‘volk’ is een betekenis die de columnist er zelf bij verzint. Volk is per definitie geen raciale term. Omdat de columnist van de Nieuwe Revu er zelf deze raciale invulling aan geeft, zou de term ‘racistisch’ zijn. En dus alleen in gebruik onder ‘racisten.’  Dat soort redeneringen zie je vaak; op eigen houtje iets toedichten aan een begrip en het vervolgens op dit element aanvallen.

Er bestaat dus wel een Duitstalige en een Engelstalige Wikipedia over Umvolkung, maar er bestaat geen Nederlandse Wikipediapagina over het woord ‘omvolking.’  Nee, zoals gezegd, het staat ook niet in de Van Dale. Maar Google het Nederlandse woord en je vindt al meteen 36.000 resultaten. Het woord is dus best in zwang. Je komt het vooral tegen op websites, maar ook in de Volkskrant en NRC Handelsblad.

Iemand maakte een Wikipediapagina aan, maar die werd weer verwijderd omdat er een linkje in stond naar mijn persoon. Je verzint het niet. Toen ontstond er een discussie over.

Die vond ik best komisch, of bizar, om te lezen, omdat het een kijkje geeft in de smalle geesten die de Wikipediapagina’s samenstellen. Een citaat uit die discussie:

Ja, juist.Joost Niemöller. Deze bepaald niet onomstreden publicist heeft dit woord gemunt. Buiten hem en zijn kring van (extreemrechtse) geestverwanten wordt dit woord niet gebruikt. Wiki is overigens niet de plaats voor neologismen, doch de plaats voor begrippen die algemeen geaccepteerd gebruikt worden, indien gewenst dan aangevuld met betrouwbare wetenschappelijke bronnen. Wiki is namelijk een encyclopedie. Fred (overleg) 10 jun 2017 17:54 (CEST)

 • Enumvollkungwerd voornamelijk door nazi’s gebruikt. Maar dat is natuurlijk geen reden om er geen lemma van te maken op Wikipedia (zoals de Duitsers ook gedaan hebben). Het klopt dat Joost Niemöller omstreden is in bepaalde kringen. Ik wil dat wel erbij vermelden, maar loop ik dan niet het gevaar niet-objectief te zijn? Ik geef een verwijzing naar het lemma Joost Niemöller, waar de controverses worden benoemd. Dat Wikipedia geen plek is voor neologismen is natuurlijk niet waar. Er zijn voldoende neologismen te vinden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Keesvanderv (overleg bijdragen) 10 jun 2017 19:32‎ (CEST)

  • Ja deze heer is omstreden inbepaalde kringen, en deze bepaalde kringenomvatten vrijwel iedereen buiten de enge kring van geestverwanten van de heer Niemöller c.s. Zo is ook het creationisme, het klimaatscepticisme, het bestaan van vliegende schotels, de bolvorm van de aarde e.d. omstreden in bepaalde kringen. Fred (overleg) 10 jun 2017 21:28 (CEST)

   • Ik begrijp je aversie tegen Joost Niemöller. Maar ik probeer hier een lemma te verbeteren. Moet ik erbij vermelden dat hij een ‘omstreden’ publicist is? Volgens mij wordt de neutraliteit dan aangetast. Ik verwijs al naar het lemma ‘joost niemoller’, waar controverses benoemd worden.Keesvanderv(overleg) 10 jun 2017 23:45 (CEST)

 

Nu, ik heb het woord niet gemunt, dat is echt teveel eer. Zo’n woord komt op, en wordt gebruikt. Ik vind het overigens wel een goed woord. Het geeft namelijk precies uitdrukking aan datgene waar de massamigratie een bedreiging van vormt: Van zelfstandige volkeren namelijk.

Het bestaan van een inheems, dat wil zeggen een ‘spontaan, zonder politieke invloed’ voorkomend volk, is overigens gewoon een van de internationale mensenrechten, vastgelegd door de Verenigde Naties. Kijk maar onder het kopje ‘United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.’

‘Indigenous, betekent ‘inheems.’ Het is zelfs ‘een biogeografische statusaanduiding’, lees ik in de encyclopedie.

O jé, zou de VN dan zelf ‘racistisch’ zijn?

Niet alleen de term ‘omvolking’, die dus een protestterm is tegen een door de VN vastgelegd mensenrecht, is omstreden, in Duitsland is zelfs de term ‘volk’ dat. De reden is uiteraard als bij alle omstreden termen; het kan met Hitler geassocieerd worden. Ondertussen mag je in Duitsland nog wel gewoon Volkswagen zeggen; een door een Jood ontworpen auto voor de volksmassa die Hitler op die nog steeds gretig gebruikte snelwegen voor het Duitse volk liet rijden.

Met het woord ‘volk’ wordt vooral gewezen op een ‘gemeenschap’. Een gemeenschap is een fragiel geheel dat in de loop van lange tijd ontstaan is. Je zou zelf met een beetje beeldspraak kunnen zeggen dat een volk een organisme is. Wat in het Westen ziek is. Maar o jé, als je dat soort termen bezigt. Dan ben je een nazi, zo ondervond Thierry Baudet toen hij in januari dit jaar in een toespraak voor het Forum voor Democratie zei:

Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd.

Toen stond er in Trouw:

“Is het vergezocht om [in de woorden van Baudet] de echo te horen van een akelig verleden? Nee, zegt [de Israëlische historicus] Sternhell, en ik geef in het vervolg van deze column het woord geheel aan hem.

“Dit is de klassieke taal van het organische nationalisme, stammend uit het midden van de 18de eeuw, afkomstig van Herder, filosoof van de Romantiek. Zijn idee van de natie is dat van een lichaam, waarvan elk afzonderlijk deel alleen fungeert ten dienste van het geheel. En de natie, of het volk, heeft een hart, een onvervreemdbare kern. Daaraan hebben buitenstaanders geen deel. Het natie-begrip van Herder is een integraal onderdeel van het Europese denken. Het nationalisme van de jaren twintig en dertig, inclusief het fascisme, was geen incident.”

Hier zie je de opzettelijk toegebrachte verwarring in het debat. Nationalisme wordt automatisch gekoppeld aan nazisme, wat juist geen nationalisme was, maar imperialisme. Het bestaan van inheemse volkeren is een door de Verenigde Naties vastgelegd mensenrecht. Zo’n inheems volk is niet opzettelijk ontstaan, het is gegroeid, en vormt een delicaat geheel. Dat was ook waarop romantische filosofen als Herder doelden, die leefden in een tijd ver voor Hitler. Maar wie de term ‘organisme’ gebruikt, heet ineens een nazi. En dan wordt er een Israëlische historicus bijgehaald, om impliciet te suggereren dat Baudet ook nog eens een antisemiet zou zijn. Het is maar zoals het uitkomt.

Het koppelen van het opkomen voor het eigen volk aan het nazisme, heeft ook in Nederland een lange geschiedenis. Wat Baudet zei toen hij het erover had dat het Westen lijdt aan een immuun ziekte is precies wat Hans Janmaat deed met zijn kreet ‘Eigen volk eerst.’ Kreten als deze leidden ertoe dat Janmaat onmiddellijk in een nazistische, extreem-rechtse hoek werd gezet, en dat hij juridisch vervolgd werd, een proces dat ik uitvoerig heb gedocumenteerd in mijn boek De verschrikkelijke Janmaat.  Het woord bestond nog niet, maar Janmaat kwam in opstand tegen de omvolking. Daarom werd hij kapot gemaakt. En dat was het bewijs dat er een politiek proces van omvolking bestaat. Een patroon dat zich telkens weer herhaalt, zoals we nu zien in de hysterische reacties op Baudet en Wilders.

Waarom is het zo gevoelig als men opkomt voor een volk? Dat komt omdat ‘volk’ en ‘macht’ in gespannen relatie staan tot elkaar.

Een volk is niet hetzelfde als een staat. Bij de filosoof Nietzsche vind je terug dat ‘volk’ en ‘staat’ zelfs elkaars vijanden zijn. Volgens Nietzsche ‘liegt’ de staat dat zij het volk is. Dat vinden we terug in zijn beroemde boek Also sprach Zarathustra:

Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: „Ich, der Staat, bin das Volk.“

Interessant is het in dit verband dat de opstandige demonstranten tegen de DDR staat in Leipzig en Dresden riepen: Wir sind das Volk. En daarmee dus stelden dat dit niet de zelfbenoemde, communistische Volksrepublik Deutschland is, waarvan het leger op dat moment met automatische wapens lag te wachten op de omliggende daken, bereid om te vuren als het schietbevel kwam. De slogan Wir sind das Volk, heeft overigens een langere historische geschiedenis in Duitsland, tot in de 19e eeuw. Maar ook door Pegida, in datzelfde vroegere Oost-Duitsland werd het weer door de demonstranten gescandeerd, daarmee opnieuw de bestuurselite, de staatsmacht, in verlegenheid brengend, dezelfde die in het westen destijds de demonstranten in de DDR hadden omarmd.

Kijken we weer naar de term Volk op de Nederlandse Wikipedia pagina. Dan vinden we daar een onbedoeld veelzeggende passage:

Een volk is een groep mensen die samenwonen en dezelfde cultuur hebben. De etnologie is de wetenschap, die zich met het verschijnsel volk, voornamelijk als etniciteit, bezighoudt. (-) In moderne geïntegreerde samenlevingen met veel immigranten wordt de definitie van een volk minder duidelijk.

In ‘moderne, geïntegreerde samenlevingen?’ Wat zou daarmee bedoeld worden? Ik denk toch vooral dat daarmee bedoeld wordt ‘moderne gedesintegreerde samenlevingen.’  Dat de definitie van een ‘volk’ vandaag de dag minder duidelijk wordt is niet zo vreemd. In de huidige multicultuur is het volk namelijk ondergesneeuwd geraakt. Er bestaat geen samenleving meer, en dus ook geen volk. Het volk is ‘omvolkt’. Het beeld dat ik daarbij voor ogen krijg is: Het volk is omgeploegd.

Wie het over ‘omvolking’ heeft, wordt ook nog eens gezien als ‘complotdenker’  Zo schreef Joshua Livestro in juni dit jaar in een groot artikel in de Volkskrant:

Erger is dat de analyse die aan het ondergangsdenken ten grondslag ligt verdacht veel lijkt op samenzweringsdenken. Verreweg de populairste samenzweringstheorie is die van de ‘omvolking’, ook wel ‘white genocide’ genoemd. De autochtone bevolking zou ‘vermengd worden’ (Joost Niemöller) tot er ‘nooit meer een Nederlander bestaat’ (Thierry Baudet). Zij dreigt daardoor te worden tot ‘minderheid in eigen land’ waarbij het ‘voortbestaan van ons volk’ op het spel zou staan (Geert Wilders).

Door het beeld op te roepen van een ‘samenzwering’ wordt het streven naar ‘omvolking’ zogenaamd ontmaskerd. Want bij een ‘samenzwering’ denken we aan een groepje mensen die handenwrijvend in het geheim bijeen komt om een duivels plannetje uit te broeden.

Zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk niet.  Maar de massamigratie is weldegelijk beraamd omdat er grote belangen op het spel stonden van het bedrijfsleven. Dat is geen geheim. Het is uitgebreid gedocumenteerd. Onder andere door Jan van de Beek in zijn proefschrift Kennis, Macht en Moraal. Ikzelf heb het politieke proces dat de massamigratie op gang bracht in Nederland, omschreven in mijn boek Het immigratietaboe. En vervolgens de opgelegde ideologie van het multiculturalisme, als een methode tot het opleggen van de omvolking als een positief klinkend, globaal ideaal van de volkloze wereldburger.

Dat miljoenen Nederlanders woedend zijn over deze opgelegde idealen, bleek uit de interviews die ik deed voor mijn dit jaar verschenen boek Kwaad, waarin ik die Nederlanders interviewde. Zijzelf vinden het al lastig geworden om te definiëren wat het is om Nederlander te zijn, omdat dit Nederland hen ontnomen is. Zo is er een proces van vervreemding ontstaan en richtingloze woede. Die vooral een machteloze woede is.

Wie zoekt naar woorden om dit proces te keren, en op te komen voor het recht van een inheems volk, zal merken dat die snel in extreemrechtse hoek wordt geplaatst. En daarmee wordt gemarginaliseerd. Het is zaak om je daar niets van aan te trekken en een eigen taal te ontwikkelen, waarbij duidelijk wordt dat het bestaan van een volk hetzelfde is als het bestaan van een democratie. En te zien dat bijvoorbeeld de EU ons precies deze mensenrechten wil ontnemen.

Al is het maar om wat de belangrijkste man van Europa, de Duitse minister van financiën vorige jaar juni in een interview met Die Zeit zei, toen hij zijn weerzin uitsprak tegen grenzen:

“Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.”

Een volk dat een volk wil blijven is dus degeneratie. Daarom moeten volkeren ‘omvolken’ door ze te mengen met moslims.

Letterlijk. En biologisch. Hij zei het gewoon. Het stond gewoon in de krant.

Volgens een ander EU voornemen hebben we minstens zestig miljoen migranten nodig om dit proces voor elkaar te krijgen. Zogenaamd voor de vergrijzing. Toen ik in een blog op mijn website aandacht vroeg voor dit EU document waarin dus welbewust omvolking werd opgevoerd, werd ik uiteraard door NRC Handelsblad ‘gefactcheckt’  en weggezet als complotdenker. Maar dit zijn de feiten.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

33 Reacties

 1. Waar Joost het hier even had over volksduitsers moest ik denken aan het woord ‘volksplanting’. Zoekend naar de betekenis ervan kom je uit op puzzelwoordenboeken die als betekenis kolonie opgeven. Uit mijn herinnering (helaas kan ik geen linken of bronnen geven) Kwam ik het woord tegen als aanduiding voor volksduitsers of wolgaduitsers. Het gaat dan over de tijd dat Hitler nog (of nog niet) in de luiers lag. Die wolgaduitsers zouden daar zijn op verzoek van de russen om het gebied te koloniseren d.w.z. het land beter te verbouwen en tot ontwikkeling te brengen. Tegelijk was het ook de bedoeling dat de weinige russen die daar woonden meer ontwikkelt zouden worden. Het was dus eigenlijk een wens om het volk te verheffen met hulp van immigranten. Zo heb je in de euraziatische landen ook weer russische volksplantingen met oorspronkelijk ooit ook weer diezelfde bedoeling. Dat heette toen volksplantingen. Nederland had in het toenmalige Ned. Indië van J.P. Coen ook volksplantingen, het woord…

  • het woord werd gebuikt voor de zgn. perkeniers, die toezicht hielden op plantages (perken). Hier echter niet in de betekenis van verheffing want Nederland was (toen althans) daar voor handelsbelangen.
   De combinatie volksplanting en volksverheffing is interessant want de door onszelf boven ons gestelde progressief humanistische overheid wil ook graag verheffen. Bijvoorbeeld wil zij graag de nieuwkomers verheffen, vroeger de arbeiders nu de nieuwkomers. Zij zelf echter, die nieuwkomers dus en vooral de gelovige mohammedanen onder hen willen graag ons verheffen en hebben hun eigen agenda. Vandaar hun volksplantingen in enclaves waar ze zich, zeggen ze ‘aanpassen met behoud van eigen cultuur en identiteit’. Maar de agenda is verheffing van de ongelovigen en de dwalenden, d.w.z. de oorspronkelijke bevolking, de natives of in goed Nederlands, de inboorlingen of inheemsen. En dat zijn wij. Ze hebben het vanuit hun eigen standpunt bezien goed met ons voor hoor…… Volksplanting is in mijn…

   • Volksplanting is in mijn oren een woord dat veel meer dan het woord omvolking de lading heeft van vermenging heeft, van interraciale vermenging.
    Dus waartoe zijn wij op aarde volgens de progressief humanistische catechismus? Om elkaar te verheffen. Want we zijn gelijkwaardig en dus moet het wel van beide kanten komen. Zie om u heen en aanschouw de algemeen verheffende toestanden.

 2. Omvolking heeft altijd bestaan, soms ruisloos, heel vaak met geweld. Het is pas na de napoleontische oorlogen dat er in Europa een abnormale status quo is ontstaan, wat samen viel met het onstaan van de huidige naties en staten. Verder moet wel vermeld dat zelfs indien het omvolken gebeurd , elke omvolking in elke land per definitie tot een ander resultaat zal leiden en alles behalve tot een globale eenheidsworst zal ineensluiten. Mijn inziens is de oorzaak vandaag te zoeken in de drang van onze economie en politieke appendici naar behoud en profijt. 60 miljoen extra consumenten voor Europa zal de centen doen vloeien , ook al kost het uiteindelijk veel meer aan de maatschappij. De grootste export/ producerende landen hebben hier het meest aan. Wie dit zijn is geen geheim. Cultuur , land, volk is hierbij totaal irrelevant , net zoals dat voor de vliegtuigmaatschappij en vliegtuigbouwers heet comfort voor de passagiers totaal irrelevant is. Als je wil vliegen, dan moet je plooien.

 3. “Vreemd genoeg wordt er zowel op de Duitse Wikipediapagina als op de Engelse, niet naar verwezen dat het tegenwoordige gebruik een ironische verdraaiing is van het naziwoord. Het is opzettelijk cynisch woordgebruik.”

  Goed opmerkt Joost. Sowieso goed geschreven stuk.

 4. Over omvolking gesproken, weinig mensen weten dat nazi Duitsland, eenmaal aan de macht in 1933, een overeenkomst afsloot met de zionisten, en hun doel steunde alsmede de emigratie naar Palestina, door antisemitische wetten om de Joden weg te pesten. Er werd zelfs een munt geslagen met aan de ene kant de Joodse ster en aan de andere kant een hakenkruis.
  Het wordt ook wel transfer agreement genoemd en er is een goed boek over:
  https://www.amazon.co.uk/Transfer-Agreement-Dramatic-Palestine-Anniversary/dp/0914153137
  The Transfer Agreement is Edwin Black’s compelling, award-winning story of a negotiated arrangement in 1933 between Zionist organizations and the Nazis to transfer some 50,000 Jews, and $100 million of their assets, to Jewish Palestine in exchange for stopping the worldwide Jewish-led boycott threatening to topple the Hitler regime in its first year. 25th Anniversary Edition

  • Juist respect hoor De joden wilden weg een eigen staat vormen Stalin wilde dat ook en had Birobidzhan ter beschikking gesteld waar nu velen nog wonen. Ook de Duitsers wilden van de Joden af en samen met Herzl zochten ze naar ruimte Zanzibar was lange tijd een optie.
   Bizar Rusland / Duitsland Rusland kreeg het Communisme van de Joden Miljoenen Russen werden uitgemoord en Duitsland bijna Maar kreeg de rekening later via de Amerikanen Nog nooit is een Volk zo ontzettend gehaat en bijna volledig uitgeroeid Morgenthau eiste dat General Patton 30milj Duitsers zou afmaken Het Morgenthau plan

   • Hitler en de zijnen hadden allerlei kwalificaties voor de Joden, waarvan sommigen als kwalijk golden.

    Echter, volgens mij is het woord ‘untermensch’ nooit en te nimmer gebezigd, en als dat wel zo is, dan zou ik graag willen weten waar?

    Ik weet wel dat er gesproken is over de Ubermensch maar dan in een andere context, als ik het wel heb de Romeinse.

 5. Klopt helemaal. Het was Haganah’s Polkes die later nog stelde dat: de zionisten ‘blij waren met Duitslands radicale beleid jegens de Joden… omdat dat voor een dusdanige groei van de Joodse bevolking in Palestina zorgde dat het vrijwel zeker was dat in de toekomst het aantal Joden het aantal Arabieren.

 6. Onlangs hebben een groep journalisten een pamflet getekend om niet mee te doen met negatieve berichtgeving, maar om evenwichtig nieuws te brengen.

  Nu, deze Arabische journalist brengt dat echt in de praktijk. Ze bestaan! Maar dan niet op de manier zoals de pamflet tekenaar bedoeld hebben.

  Hierbij de eerlijkste Arabische journalist:
  https://www.youtube.com/watch?v=q9ZSII3qADI&feature=youtu.be

  • Goede reactie daaronder van iemand: als zulke mannen onze grenzen zouden bestormen, had niemand daar moeite mee. Dat zegt het in een notendop.
   Het is totaal absurd dat we illegale haters van het westen hier moeten ontvangen.

 7. Ik geloof er niks van dat ‘rechts’ xenofoob is. We hebben hier tal van mensen uit talloze culturen verwelkomd. Natuurlijk kan het even wringen, zoals in een ons-kent-ons dorpje de nieuwe vreemdelingen eerst argwaan ontmoeten.
  Maar ‘rechts’ wil de controle kunnen houden over wie er binnenkomt. Men is tegen die ongebreidelde stroom illegalen, waarvan velen islamiet. Men is tegen sharia-plannen en tegen de afwijzing van de democratie in die cultuur, en tegen het geweld dat gepredikt wordt. Lijkt me logisch.
  En de natie bestaat; de natie wordt samengehouden door de wetten, de rechten en de plichten die nationaal zijn bepaald. Tevens door de taal die nationaal is, alsmede een gezamenlijke geschiedenis. Er is helemaal niks mis met goedmoedig nationalisme. Het zorgt voor duidelijkheid, veiligheid en overzichtelijk bestuur. En als landen elkaars grenzen respecteren, hoeft er geen oorlog van te komen.

  • Kernprobleem is een links denkpatroon dat geen respect voor eigendom heeft. Dat gelooft dat, als iemand met veel moeite een stuk land in cultuur heeft gebracht, anderen dezelfde rechten hebben op dat grondgebied. Een schending van eigendomsrecht.
   Maar dit denken heerst bij de VN en de EU.

 8. Mee eens: Wie de mogelijkheid heeft gehad om langere tijd in andere culturen te kunnen werken kan goed zien welk volk of beter gezegd gemeenschap succesvol is. Kijk naar Singapore na het vertrek van de Engelse verder ontwikkeld door geïmporteerde Chinese koelies tot een soort Zwitserland dat zich op technisch en economisch niveau met elk Westers land kan meten Idem Hong Kong. Kijk naar Japan geheel vernietigd geweest en bezet. in de jaren 60 exporteerden zij alweer blik speelgoed gemaakt van US conservenblik Nu weer aan de top Idem Duitsland Waarom wil dat in andere landen maar niet lukken Ik denk dat jij dat al beantwoordt hebt

 9. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het artikel maar beetje bij beetje hebt gelezen omdat ik net wakker ben en er moeilijk doorheen te komen is maar ik denk dat ik wel begrepen heb waar het over gaat namelijk de omvolking.
  Omdat omvolking niet officieel uitgevoerd wordt zoals Hitler dat wel deed bestaat het dan ook niet.
  Daar zit iets in omdat er niet iemand persoonlijk deze agenda uitvoert en er dus van een complot theorie sprake is.
  Hitler voerde deze politiek wel en kan men dus spreken van omvolking,hetzelfde geld voor de Russen en ook voor Israel dat daadwerkelijk deze poltiek voerde.
  Wat de blanke omvolking betreft,kan ik alleen maar lachen aangezien de blanke Europeaan deze politiek zelf jarenlang heeft gevoerd in Australie en Amerika!
  In Amerika zijn de Indianen niet uitgeroeid maar overruled door omvolking………….

  • ………Ik geloof net als Joost en Thierry en velen anderen dat er inderdaad een omvolking plaatsvindt zei het in het geheim maar ik heb er minder moeite mee dan zij en wil graag uitleggen waarom.
   Barbara Spectre vertelde ooit dat Europa moet leren om Multi-cultureel te zijn en dat Joden daar een belangerijke rol in spelen omdat het anders niet zou overleven,dit wordt door rechtse lieden gebruikt als bewijs dat het daadwerkelijk plaatsvindt.
   De werkelijke reden is dat Europeanen er elders nooit moeite mee gehad hebben maar in het heilige Europa wel en daar wrijft het wel een beetje en heeft Mevr Spectre wel een beetje gelijk omdat in Europa dit altijd heeft geleid tot oorlogen……………

   • …..Joegoslavie is een goed voorbeeld,nadat men honderden jaren vreedzaam naast elkaar leefde barste in ene de bom omdat de Serven vonden dat de Bosniërs en Kosovaren eigenlijk een soort van Turken zijn en dus uitgeroeid moesten worden en zo zijn er vele voorbeelden.
    De Catalanen voelen zich niet Spaans,de Basken voelen zich niet Frans of Spaans en de Ieren voelen zich niet Brits!
    Feit is dus dat ras altijd een probleem is in Europa en daarom begrijp ik het wel dat veel politici denken dat het maar eens afgelopen moet zijn en Europa een multicultureel continent moet worden en eerlijk gezegd geef ik ze geen ongelijk.
    Amerika heeft geen zin in een nieuwe Hitler of een nieuwe Milosovic en dus wilt men van Europa een soort Amerika maken en ik geef ze geen ongelijk,ik bedoel de hele wereld is al zo,n beetje vermengd door de Europeanen dus laat Europa zich nu ook maar eens vermengen!

    • In Brazilie hoor je nooit iemand over het feit dat er zoveel Duitsers in het zuiden wonen en in New Zealand hoor je nooit Maori,s over dat hun land omvolkt wordt maar het zijn die zelfde Europeanen die wel altijd huilerig doen wanneer hun continent bevolkt wordt door rassen die hier oorspronkelijk niet vandaan komen,ik zou zeggen leer ermee te leven en ga door met je leven inplaats van verzuurd te raken zoals Joost of Geert!

     • ..Joegoslavie is een goed voorbeeld,nadat men honderden jaren vreedzaam naast elkaar leefde barste in ene de bom omdat de Serven vonden dat de Bosniërs en Kosovaren eigenlijk een soort van Turken zijn en dus uitgeroeid moesten worden en zo zijn er vele voorbeelden.”

      Wat een barre onzin weer Dominic. Verdiep je eerst eens in de achtergronden van het uiteenvallen van Joegoslavie voordat je deze panelen vervuilt met je verzinsel. Begin bijvoorbeeld maar met de
      getuigenissen van ex CIA agent Robert Bear.

      “De Catalanen voelen zich niet Spaans,de Basken voelen zich niet Frans of Spaans en de Ieren voelen zich niet Brits!
      Feit is dus (DUS???) dat ras (???) altijd een probleem is in Europa en daarom begrijp ik het wel dat veel politici denken dat het maar eens afgelopen moet zijn en Europa een multicultureel continent moet worden en eerlijk gezegd geef ik ze geen ongelijk.”

      Nog meer barre onzin , Dominic. Hoewel……. racisten zien altijd overal racisme.

      En zo raaskalt…

 10. onze Dominic maar door. Had nog maar even in je bed blijven liggen. Beter nog; blijf daar maar. Dit komt niet meer goed.

 11. @Dominic
  Ahum, de Maori zijn niet de oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland. De oorspronkelijke bevolking is opgegeten (kannibalisme) door de Maori. Tja……

  https://infogram.com/the-moriori-genocide-1g143mn34x53pzy

 12. Tja als je zo gaat beginnen dan kan je wel aan de gang blijven,Nederlanders stammen af van de Germanen dus eigenlijk is Nederland niemandsland en de Europeanen zijn van oorsprong Kaukasiers,deMaori,s komen oorsronkelijk van de eilanden maar worden heden vandaag gezien als de oorspronkelijke bewoners van New Zealand!

 13. In Brazil zijn ze ook wat slimmer wat binnenkomers betreft.Deze krijgen nl nooit of zelden een brasilian paspoort,dus kunnen zich niet gaan bemoeien met de politiek,want mogen niet stemmen.Ook zal een burgemeester van een kolonie (stadje) altijd een braziliaan zijn, zo als hier in Holambra.Ook moet een migrant bewijzen dat hij zelfsuporting is,zoals ik destijds als marine engineer.Ik woon hier nu dik 34 jr en deel alle andere faciliteiten die brazilianen hebben zoals 60+er gratis stadsbus en medicare.Men kan zich ook vrijwillig medish verzekeren maar dat is vrij kostbaar.En Dominic…. het is maar Wát haal je binnen.Waarom geen zuid amerikanen of chinezen? Harde werkers en geen koppensnellers!!

 14. Het is eigenlijk ongelooflijk, en een eye-opener, dat er op Wikipedia mensen dusdanig veel macht hebben dat ze een pagina die best redelijk in elkaar zat gewoon kunnen schrappen. Ik denk trouwens dat het misschien maar één persoon was. Een duidelijk links persoon. Laat Jimmy Wales dit maar niet horen. Of eigenlijk, laat het ‘m wèl horen.

  • Zijn mail-adres is jwales@wikia.com

   • Zojuist verstuurd:

    To Jimmy Wales, founder of Wikipedia,

    This is a complaint about a Dutch editor of the Dutch Wikipedia. There was an item about Omvolking, the Dutch word for

    < >

    < >

    An editor has removed the item, notwithstanding the fact that many Dutch people want it in Wikipedia. These people now feel offended and they are right.

    This editor thinks that ‘omvolking’ is used by current extreme right because they have sympathy for the ideology of the Nazi’s who tried to replace indigenous peoples by German people, esp. in Eastern Europe. However, he is very very very wrong here. Instead, the word is used in a cynical, ironic way to pay attention to what they think certain very powerful elite people want to happen: That indigenous peoples are replaced by people from outside their countries. And ofcourse these so called right wing people do not want this to occur. There is only a…

    • K*t, op de plekken waar je ziet staan, stonden weblinks. Afijn, dat waren de hyperlinks van de Duitse en Engelse wikipedia-pagina’s over omvolking. Verder viel het einde weg. Afijn, waar het me om gaat: Schrijf je eigen variant.

 15. Ja en als je dan als kiezersvolk je een 15/5 veroorlooft, Macron in het zadel hijst en straks zelfs achter de kwaadaardige heks Mutti gaat aanlopen en gewoon ARD en ZDF blijft kijken, dan geef je toch te kennen dat het OK vindt dat een perverse bestuurlijke ‘elite’ van alles met land en volk kan blijven uithalen en uitspoken. Omvolking wordt met zetelwinst of herverkiezing beloond,nou geef mijn portie maar aan fikkie. In de geschiedenis hebben dergelijke domme mensen nooit standgehouden en dat gaan we nu ook niet doen.

  • @Veelminder,
   Ik neem dus aan dat u het niet oké vindt wat die bestuurlijke elite blijft uithalen én uitspoken en wat doet u er dan aan buiten op blogs als dit uw ongenoegen te tonen en anderen de wacht aan te zeggen.

   Dus ik zou zeggen……doe eens écht iets en niet alleen hier wat letters neerplempen. Dat geld overigens ook voor de andere reageerders hier.
   Kom op en sluit u aan bij een groep mensen die er wél iets aan wil doen en reeds bezig is.!!!!
   Voor nu, slaap rustig, ik zal mijn best doen om over u allen te waken!!!!
   Avé,
   Gladiator

   • Gladiator:

    Wat impliciet in vele van mijn bijdragen zit, is het grote probleem dat een meerderheid van ‘demense’ door op het Partijkartel te blijven stemmen,apert foute politici in het zadel blijft hijsen,te kennen geeft,dat ze u en mijn opvattingen niet zodanig steunen dat ze ons zouden steunen,mochten we écht in het geweer komen,dus niet slechts plempend.
    Voor mij is dat wél een criterium. Op dit moment geven Europese volkeren (NL,FR,DL) te kennen liever de Klaver/Rutte kaart te spelen,dan die van ons verzet. Nog is de tijd niet rijp genoeg,helaas,want het tergt me zeer.

 16. Bedankt, Joost, een prachtige zakelijke beschrijving over de grootste olifant in de politieke kamer van deze tijd: iedereen weet het, vele zien het, maar er mag niet over gesproken worden. en dat laatste is dan bijna altijd omdat de agenda’s van onze oligarchen niet voor het klootjes volk bestemd is.
  En daarom maakt mij deze analyses mij zo depressief, omdat het niet anders dan op een menselijke ramp zal gaan uitlopen, zowel wat betreft de desintegrerende effecten van de omvolkingsagenda, als door het feit dat de onvermijdelijke tegenstroming straks alleen nog met wapens het zwijgen zal kunnen worden opgelegd, En in het geval dat de tegenstroming uiteindelijk zelf de wapens opneemt zal de burxger oorlog onvermijdelijk smerig zijn en veel leed veroorzaken.

 17. Het is gewoon een hard en vaststaand feit dat we omgevolkt worden. En ja, indien je hierover openlijk spreekt ben je rechts of nog een veel mooier woord een nazi!!
  En hiervan word ik nu absoluut niet goed. Dat linkse aftandse tuig mag zeggen wat het wil.
  Echter waar ik ook erg veel moeite mee heb is het feit dat her en der gesproken wordt dat we in een democratie leven. Dit is NIET WAAR. Kijk toch verdorie eens naar de oorsprong van een woord inclusief de betekenis hiervan.
  Voor de goede orde….we leven (en dat is absoluut een FEIT) in een OLIGARCHIE, niets meer en niets minder.
  We moeten eens eerst leren dat als we woorden gebruiken, we ook weten wat ze betekenen anders wordt er veel te veel langs elkaar doorgepraat.
  Google eens naar Andreas Popp en luister eens wat deze man hierover te zeggen heeft en neem dan gelijk zijn voordracht over het fiatmoneysysteem mee!
  Avé,
  Gladiator