Janmaat, Wilders, en het bezwijken van de democratische natiestaat. Lezing.

Door Joost Niemöller

Gisteravond gaf ik een lezing bij het Forum voor Democratie op de Herengracht in Amsterdam. Iedere week organiseert Thierry Baudet hier een avond met een spreker. Baudet maakt zich zorgen over het functioneren van onze huidige democratie en ik denk dat hij daar een punt heeft, dus die avonden zijn de moeite van het bezoeken waard.

Ik mocht (voor een bomvolle zaal, de mensen zaten tot op de trappen) spreken over mijn boek De verschrikkelijke Janmaat, en besloot daarop te doen wat ik in dat boek met opzet niet heb gedaan: Het bredere politiek kader schetsen, dat verklaart waarom in Nederland de democratie voor Janmaat niet bestond. Janmaat kwam in opstand tegen de grote lijn van de globalisering, aangehangen door de elites in Nederland, maar het is veel groter dan dat.  Die globalisering leidt tot aanhoudend diffuus geweld en een steeds grotere betekenis voor etnische en religieuze groepsvorming, waaronder de democratische natiestaten bezwijken. Het verzet tegen Wilders valt in datzelfde licht te zien.

Hieronder de lezing.

Hans Janmaat zei in een nooit gepubliceerd interview met de politicoloog Meindert Fennema: ‘Voor mij bestaat de democratie niet.’ Mijn boek De Verschrikkelijke Janmaat gaat voor een deel over het functioneren en vooral ook niet-functioneren van zijn beweging, maar belangrijker is wat ik wilde zeggen met de subtitel van het boek: Nederland en de Centrumpartij. Dat gaat dus over de vraag: Hoe ging de Nederlandse democratie om met een politieke stroming die zich verzette tegen de leidende ideologie?

Niet democratisch dus.

Als ik het heb over de ‘leidende ideologie’, ga ik met opzet voorbij aan wat toen in Nederland gold als  de belangrijkste politieke en maatschappelijk tegenstelling, die tussen links en rechts. Wat met name in de jaren zeventig voor velen een fascinerend gezelschapspel was. Het hoofdtheater. Wiegel tegen Den Uyl. Snappy uitspraken die een hele generatie zich nog zal kunnen herinneren. Maar het ging hier volgens mij om een schijntegenstelling die zich liet uittekenen in procenten verschillen in begrotingen. Voor velen ging het dus tussen links en rechts, maar eigenlijk tussen ‘de grote drie.’ Zowel de sociaaldemocratie, als de restanten van de Christelijke zuil, als de liberalen, het zogeheten ‘driestromenland’ vertegenwoordigden in werkelijkheid steeds dezelfde heersende klasse. Wat daarbuiten valt wordt in de media en door de gevestigde politiek domweg niet gezien als onderdeel van deze democratie. Soms omdat dit ook werkelijk geen democratische stromingen betreft, zoals vroeger de NSB en de CPN. De Centrumpartij van Janmaat, als onderdeel van een beweging die in de media meestal ‘populistisch’ wordt genoemd, werd in diezelfde sfeer gezien. Niet voor niets noemde bijvoorbeeld Paul Witteman vertegenwoordigers van de Centrumpartij ‘niet-democratisch’. En dat was nog een milde term. De vergelijking met de NSB werd veel vaker getrokken. Tegenwoordig is er over dergelijke vergelijkingen bij Wilders discussie. Toen niet. Voor die groep golden dus ook andere spelregels. Met wat buiten de democratie viel, hoefde je kennelijk ook niet democratisch om te gaan. Of, zoals Fennema vroeg aan Van Tijn; Geldt vrijheid van meningsuiting ook voor racisten? Niet dus.

Er is trouwens wat dat betreft niet zo heel veel veranderd. Ook niet in de terminologie. In België werden enkele dagen terug de vertegenwoordigers van het Vlaams belang niet uitgenodigd voor een parlementaire herdenking van de aanslagen in Parijs, met de toevoeging dat het hier om ‘niet-democratische’ vertegenwoordigers ging. Ook de PVV wordt vaak omschreven als niet-democratisch. Bijvoorbeeld als Wilders het heeft over een nep-parlement. Wat, als je daar even eerlijk over nadacht, natuurlijk juist een schreeuw was om meer democratie. Maar dan om wat hij noemde echte democratie, dat wil zeggen echte vertegenwoordiging van wat ‘het volk’ denkt. Bijvoorbeeld over het sluiten van de grenzen. Het afschaffen van het parlement was niet de suggestie waar hij mee kwam.

Ik ontdekte tijdens het schrijven van mijn boek dat de Nederlandse inlichtingendienst, toen BVD, in hun eigen rapportages vaststelde dat de Centrumpartij weldegelijk een democratische groepering was. De eigen organisatie was zelfs zo democratisch, dat ze op een bepaald moment hun eigen leider, Hans Janmaat, uit de partij hebben gezet. Maar belangrijker nog: Janmaat en de zijnen streefden op democratische wijze de uitvoering van hun ideologie na. Ze wilden geen revolutie, riepen niet op tot geweld, wilden zelfs meer democratie in Nederland: In hun eerste tienpunten programma stelde de Centrumpartij voor om referenda in te voeren.  Nu wordt dat laatste binnen de zittende elite ook als ‘nazistisch’ aangemerkt, want was het niet juist Hitler die door middel van referenda zijn zin doordrukte? En zo wordt alles steeds weer verdraaid. In Duitsland bijvoorbeeld is dat nog steeds het belangrijkste argument tegen referenda. Men is daar als de dood voor ‘het volk.’ Ik denk overigens niet dat dat helemaal onzin is. Het nazisme, samen met de verering van Hitler, was zeer populair. Duitsland werd verslagen, de ideologie werd onderdrukt. Maar is hij daarmee verdwenen? Met iets wat in de taboesfeer ligt kun je dat nooit zeker weten. En wanneer je wel eens spreekt met gewone Duitsers, buiten het zicht van een camera, krijg je andere verhalen.

Maar we hebben het hier niet over Hitler. We hebben het hier over Janmaat. Gaat dan ook de onderdrukkingstactiek van de overwinnaars op? Ja, zei de leidende klasse in de jaren tachtig en negentig.

Er zijn verschillende strategieën in de Nederlandse ‘democratie’ om om te gaan met groeperingen die zich keren tegen de internationale, leidende lijn, die de lijn is van de overwinnaars van na de oorlog. En die dus als niet-democratisch worden bestempeld.

 

 1. Uitsluiten door negeren.
 2. Uitsluiten door demoniseren.
 3. Uitsluiten door verbieden.
 4. Insluiten via pacificeren.

 

Bij Wilders worden nu alle vier de strategieën toegepast, naar gelang de politieke verhoudingen en wat er speelt in de actualiteit. Bij Janmaat was er alleen sprake van de eerste drie vormen van uitsluiting.

 1. De ideologie van Janmaat werd genegeerd. Er werd domweg niet gesproken over wat Janmaat wilde. Namelijk minder immigratie, geen multicultuur. Er was dus ook geen inhoudelijke discussie. Wanneer Janmaat sprak in de Kamer, liep de zaal leeg en werd er niet over bericht in de media.
 2. Janmaat werd, net als Pim Fortuyn en Geert Wilders, gedemoniseerd, door hem in de nazihoek te zetten. Dat kan in allerlei varianten, maar bij Janmaat gebeurde dat het meest uitgesproken. Janmaat en de zijnen werden door politici, wetenschappers en in de media zonder enig voorbehoud neergezet als de voortzetting van het naziregime. Van enige bewijsvoering was geen sprake. Gezegd moet daarbij wel worden dat de Janmaat beweging het zich erg lastig maakte door contacten te onderhouden met de weduwe Rost van Tonningen, die ook na de oorlog een uitgesproken aanhangster bleef van het nazisme. Dat was typerend voor het politieke amateurisme van de Centrumbeweging. Janmaat ging van de weeromstuit steeds meer lijken op het beeld dat van hem geschapen werd. Al was er bij hemzelf geen sprake van nazistische sympathieën of anti-semitisme. Wat hem wel werd toegedicht. Bijvoorbeeld op zeer amorele wijze door Elsevier. De demonisering van Janmaat was grenzeloos. Er kwam een enorme energie bij los. Het was vooral ook lekker, want zo kon na de oorlog iedereen zich bij de ‘goeden’ aansluiten zonder daar al te veel voor te moeten doen.
 3. Er werd door linkse politici telkens weer opgeroepen de Centrumpartij te verbieden. Uiteindelijk werd de Centrumpartij ook min of meer verboden, een ingewikkeld proces, maar dat gebeurde toen het nog slechts een splintergroepering was waar Janmaat allang geen betrokkenheid meer bij had. Het OM voerde een activistische koers ten aanzien van de Centrumbeweging. Er werden zo’n driehonderd rechtszaken gevoerd, overigens deels ook omdat de Centrumbeweging zelf zaken voerde tegen de demonisering. Het was lastig om Janmaat veroordeeld te krijgen vanwege racisme, maar uiteindelijk lukte dit omdat Janmaat op een demonstratie had gezegd: ‘Als ik aan de macht kom, schaf ik de multiculturele samenleving af.’ Daarmee werd dus niet zijn partij verboden, maar wel de essentie van het gedachtegoed van de partij. Al zeventien jaar lang was dit de kritiek op het multiculturele model geweest. Iets wat in Nederland breed, dat wil zeggen van ‘links’ tot  ‘rechts’ gedeeld werd.

 

Het is van belang om hier vast te stellen dat veel van de ideeën van Janmaat nu algemeen gedeeld worden.  Het verzet tegen Schengen. De kritiek op de EU. De islamkritiek. Het verzet tegen de multicultuur. Het verzet tegen de overheersing van het internationale bedrijfsleven. De ideologie van de Centrumpartij kan een op een gelegd worden op die van de PVV, in de peilingen nu met afstand de grootste partij. Andere ideeën zijn nog breder gedeeld. Integratie. Inburgering. Alleen de Centrumpartij noemde dat in de folders. ‘Racistisch’ vond de rest dat. In die zin is dus wel het gedachtegoed van Janmaat deels meegenomen in de gevestigde politieke structuur, maar Janmaat zelf bleef buitengesloten. Dat was destijds goed te zien in de figuur Bolkestein, die zich profileerde als het nieuwe harde geluid van de VVD, op het moment dat Janmaat nog in de Kamer zat. Bolkestein zette zich hard af tegen Janmaat, en deed kritische uitspraken over de komst van asielzoekers in de jaren negentig, zonder daar politieke consequenties aan te verbinden want zijn samenwerking met de PvdA, die van geen probleem wilde weten, bleef in stand. Bolkestein maakte zelf deel uit van de politieke elite, en gaf signalen af waarmee het ongenoegen over de gevolgen van de immigratie in Nederland werd gekanaliseerd zonder dat er uitvoering aan gegeven werd. Dit is ook zoals de kneedbare Nederlandse democratie werkt. Meebuigen, maar niet toegeven.

Ondertussen gaat de grote lijn van de ongekende overwinnaars gewoon door. De globalisering. De ontmanteling van de natiestaat door de internationale rechtsvorming, waarop Thierry Baudet wees in zijn boek De aanval op de natiestaat. De uitbreiding van de EU. De steeds meer Multi-etnisch wordende samenleving, die door allerlei conflicten en ongemakkelijkheden, steeds minder op een ‘samenleving’ gaat lijken.

Die grote beweging, die door de woordvoerders ervan, zoals D66 leider Pechtold, worden gezien als ‘de gang van de tijd’, en ook als ‘progressief’, want dynamiek is van nu, is in werkelijkheid een beweging naar steeds minder democratie. Naar een grenzeloze, ongrijpbare wereld. Geen maakbare wereld, maar een wereld waarin de mens uiteindelijk machteloos staat, voortgedreven door de technologie. Het is interessant om te zien hoe de manische ideologie voor multicultuur door dezelfde figuren nu wordt vertolkt in de vorm van plotseling opstekend fatalisme; Je kunt de grenzen toch niet sluiten, dat gaat niet helpen.

Ik zag die fatalistische gang naar een nieuwe tijd voor het eerst scherp verwoord in het elegante essay Het einde van de democratie, van de Franse VN diplomaat Jean-Marie Guéhenno, die de afgelopen jaren nog een leidende rol speelde in de revisie van het veiligheidsapparaat onder president Hollande. Een man uit de internationale elite dus. In 1994 verscheen dat boekje en ik las het meteen. Het werd een soort cultboekje, maar ik denk niet dat velen het zullen kennen. Er waren toen meer boeken over de nieuwe netwerkmaatschappij, de meeste enthousiast, of zelfs opgelucht. Beroemd werd het boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, van Francis Fukuyama, dat na de val van de muur het einde van iedere ideologische strijd aankondigde.

Geen haar op mijn hoofd overigens toen om dat postmoderne denken te verbinden met Janmaat, in mijn ogen een lachwekkende kleinburger.

Guéhenno schreef, op zijn intellectuele en onthechte wijze over de zaken waar het ook Janmaat om ging: Het einde van de naties. Het einde van de politiek. De, zoals hij dat toen noemde, Libanisering van de wereld. Guéhenno had het over de afname van het belang van het grondgebied door de industrialisering, en hoe de wereld steeds meer ‘abstracter’ en ‘ongrondstoffelijker’ werd. We leven in het tijdperk van de netwerken, schreef hij, waarin de verhouding tussen politiek en burger op de achtergrond raakte. Volgens hem werd de samenhang in de wereld niet meer bepaald door gemeenschappen, naties of bedrijven, maar door de problemen die in deze wereld moeten worden opgelost. Hij schreef: ‘Samenhang is slechts te vinden in de opeenvolging van beelden uit de samenleving die de media wekelijks naar de samenleving uitzenden.’ Ik onderstreepte het allemaal gretig, in 1994, zie ik nu. Of het beeld dat hij schetste nu euforisch is of apocalyptisch, valt door de filosoferende schrijfstijl moeilijk vast te stellen. Waarschijnlijk allebei.

Jean-Marie Guéhenno schreef over de voortdurende labiliteit in deze netwerkwereld zonder centrum of grenzen, dit ‘nieuwe keizerrijk’, zoals hij het noemde. Citaat: ‘Het is een krachtenveld waarbinnen wordt gezocht naar een evenwicht tussen het streven naar meer verbindingen en de angst om de controle over reeds bestaande netwerken te verliezen.’ En, tenslotte: ‘Het keizerlijk tijdperk is een tijdperk van voortdurend, maar diffuus geweld.’ Dat klinkt anno 2015 niet minder raak.

Maar wat Guéhenno niet vermeldde, was dat de globaliserende werkelijkheid alleen maar door een kleine elite als aangenaam ervaren kan worden. De groep die in staat is overal en nergens te wonen, die met elkaar contracten kan afsluiten en elkaar kan ondersteunen. De groep die helemaal geen nationale democratie nodig heeft. Integendeel, die dat eerder als ballast ervaart, als onnodige beperking, en eigenlijk ook als een gevaar om het ‘nieuwe keizerrijk te laten zegevieren. De klassieke middenklasse, die de kern is van een burgerdemocratie binnen een natiestaat, zal in dat nieuwe keizerrijk weggevaagd zijn. Wat er overblijft zijn de superrijken en de superarmen, allebei verkerend in vormeloze netwerken, de een gelukkig en verveeld, de ander ongelukkig en verdeeld.

In zijn in 2012 verschenen sociologische studie naar de arme en rijke blanken in de VS, Coming Apart, geeft Charles Murray aan hoe in de jaren zestig beide groepen nog in dezelfde wereld leefden, maar hoe er nu twee werelden zijn ontstaan, die elkaar nergens meer raken, waar geen persoonlijke contacten meer bestaan, waar normen en waarden en toekomstbeelden honderd procent van elkaar verschillen. De wereld waarin de internationaal levende ‘narrow elite’ de wetten bepaalt en het nieuws componeert en de wereld waar de white trash consumeert en steeds ongezonder voortstrompelt in het donker, overgeleverd aan verslavingen, in uiteenvallende huwelijken. Zelfs fysiek wonen ze niet meer in hetzelfde land, geeft hij aan.

Hier bestaat de klassieke natiestaat dus al niet meer, en van enige democratie kan er ook geen sprake meer zijn.

In dat grote kader van ‘de loop van de geschiedenis’ die door velen als onprettig wordt ervaren, valt de strijd van Janmaat te begrijpen. Net zo goed als de huidige strijd van de PVV. Het is een strijd voor de democratie. Voor het volk. Ook al wordt het in de media voortdurend andersom voorgesteld.

Democratie, of de afgeleide vormen ervan, kan alleen bestaan binnen het afgebakende kader van een natiestaat. Een democratie functioneert niet zonder  ‘demos’: Dat begrip wijst enerzijds naar bepaalde instituties binnen een democratisch model, maar anderzijds ook naar een ‘volk’. Wat een ‘volk’ precies is, valt lastig te definiëren. Het was een term die Janmaat veel gebruikte. Wilders gebruikt de term sinds kort. Hij geldt als radicaal. Het is netter om over ‘demos’ te spreken, maar er is zoals gezegd eigenlijk geen verschil. Zelfs Frans Timmermans, toen nog minister, moest in het Kamerdebat naar aanleiding van het referendumverzoek van het Burgerforum EU, toegeven dat de EU geen demos is. Zeg maar geen overlegruimte. Geen platform. Precies om die reden kan de EU dus ook geen democratie zijn, ook al zijn er allerlei instituties in het leven geroepen, zoals een Europees Parlement, die naar de vorm op democratie lijken.

Instituties zijn nodig voor het kunnen laten bestaan van een democratische natiestaat. Dat werd uitvoerig en overtuigend uiteen gezet in recente studies, zoals die van, alweer, Francis Fukyama; Political Order and Polical Decay, waarin vooral het belang van een goed functionerende bureaucratie wordt benadrukt. Eerst moet er een bureaucratie zijn, zegt Fukuyama. En daarvoor is een staat van oorlog nodig. Hij noemt Pruisen als het oervoorbeeld. Door een goed functionerende bureaucratie kan de belasting geïnd worden die nodig is voor het op de been brengen van een leger. Democratie volgt pas daarna, als een bijproduct. Dan is er nog het recent verschenen boek Why Nations Fail, van Daron Acamoglu en James Robinson. In dat boek concentreren de schrijver zich op de politieke ontwikkeling van die instituties, die volgens hen  voorwaarde zijn voor technologische ontwikkelingen die de welvaart hebben gebracht. Een almachtige vorst staat geen technologie toe, want die kan het volk mobiliseren, werd toen gevreesd. Ook internationale handel wordt door de absolute vorst gezien als een gevaar. Hij verliest de controle. Het zo lang zo geïsoleerde China, waar de technologische ontwikkeling en de handel door de vorst tot stilstand werd gebracht is een goed voorbeeld.  In dat boek wordt overtuigend vastgesteld; Hoe beter de instituties, dat wil zeggen, hoe beter de controle op de macht, des te meer welvaart. Deze auteurs verwerpen met heel veel voorbeelden de theorie van Jared Diamond in diens wereldwijde bestseller Guns Germs & Steel, waarin de verschillen tussen geslaagde, welvarende samenlevingen en arme, chaotische samenlevingen, geheel worden verklaard vanuit geografische verschillen. Diamond schreef zijn boek naar eigen zeggen als verweer tegen de ‘etnische denkers’, die hij racisten noemt, zonder ook verder maar één woord aan hun argumenten te wijden.

Maar ook in die boeken over het belang van instituties, democratie en bureaucratie, zul je tevergeefs zoeken naar het belang van een ‘volk’, laat staan over het belang van etnische verschillen.

Eigenlijk is ‘democratie’ in deze grote visies slechts een tussenfase, samenvallend met de periode van de natiestaten. Iets dat noodzakelijkerwijs overgaat in het nieuwe keizerrijk van Guéhenno.

De zogeheten populistische bewegingen in Europa, en in de VS, hangen de ultieme maakbaarheid aan. Ze stellen de loop van de geschiedenis te kunnen veranderen. Als we maar willen. Daar is nogal wat voor nodig, zoals een duidelijk perspectief. De tegenstanders zeggen: je kunt de geschiedenis niet terugdraaien. Janmaat werd steevast voorgesteld als iemand die terug wilde naar de jaren vijftig, en in zekere zin wordt dat de aanhangers van de PVV ook voorgeworpen. Dat is misschien een gemakzuchtig argument. Maar het is ook een niet zo makkelijk te weerleggen argument. Zowel Janmaat als Wilders faalden tot nu toe in het neerzetten van een overtuigend nieuw wereldbeeld.

De Centrumpartij van Janmaat voerde dat debat intern ook, en op een hoger niveau dan gedacht zou worden wanneer je alleen maar afging op de media.

Ik wil even een klein stapje maken naar de persoon Janmaat, want op een interessante manier past hij in de Nederlandse samenleving, die bijzonder ingewikkeld is.

Janmaat zelf was een kind van een joodse moeder die zo nadrukkelijk katholiek was geworden dat ze binnen de familie ‘Maria’ werd genoemd. Hans Janmaat zelf was ook katholiek, maar anders dan bijvoorbeeld de visioniaire Pim Fortuyn, voelde hij zich niet door  de katholieke kerk gemotiveerd. Misschien had hij door zijn joodse afkomst ook geen natuurlijk samenhorigheidsgevoel binnen de Katholieke zuil. Ik heb daar helaas niets over gevonden. Zelf zei Janmaat daar nooit iets over. Wel gaf Janmaat vaak aan dat hij door zijn ‘lage afkomst’ altijd een buitenstaander bleef in de gevestigde politiek. Binnen de KVP was hij een tegenstander van de toen in de steigers staande CDA constructie. Hij wilde van de KVP een niet aan religie verbonden volkspartij maken, een grote middenpartij die net als in het vroegere verzuilde model, de banden van hoog tot laag kon aanhouden. Heel duidelijk een partij voor het Nederlandse volk. Immigratie was daarbij een gevaar. Hij bespeurde die sentimenten ook binnen de KVP, maar door de toen al politiek correcte KVP leiding mochten die niet worden uitgesproken.

Bij Janmaat en Wilders vind je dus die term ‘het volk’ terug. Maar bij beide ontbreekt het aan de definitie.  De zittende elite heeft het zich makkelijk gemaakt. Wie een Nederlandse paspoort heeft, is een Nederlander. Klaar. Ze hebben tenslotte de loop van de tijd in hun rug. Aanvankelijk, in de periode Janmaat, werd er niet eens gesproken over inburgering of integratie. Het was Janmaat’s medewerker Vierling die op de proppen kwam met het idee voor een inburgeringcursus, iets wat  we nu normaal vinden. Maar inburgeren waarin? Wie weet het nog?

Nog steeds is het niet zo dat je het Nederlanderschap moet bewijzen of verdienen. Zoals er bijvoorbeeld in Duitsland wel voorwaarden gesteld werden om de Duitse nationaliteit te verkrijgen. Janmaat maakte ooit nog eens in de Tweede Kamer een punt over de vanzelfsprekendheid waarmee ook buitenlandse misdadigers genaturaliseerd werden. Dat was toen voor de PvdA weer een bewijs dat hij een halve nazi was. Janmaat vond ook dat pas de derde generatie immigranten een bestuursfunctie mocht krijgen. Ook dat paste in de gedachte: Eenmaal binnengekomen, maak je niet automatisch deel uit van het Nederlandse volk. Dat kost tijd. Dat moest je verdienen, vond hij. Niet iedereen die de grens overkwam, was zomaar Nederlander met Nederlandse rechten. Janmaat kwam daarmee in conflict met de Nederlandse Grondwet, die het alleen maar heeft over het bevinden op Nederlands grondgebied, niet over het zijn van Nederlander.

Bij Wilders speelt die discussie over immigranten minder, omdat die zich concentreert op de islam en op moslims. Daar had ook Janmaat het overigens al over, en dat was toen voor sommigen het ultieme ‘bewijs’ dat hij een racist zou zijn. Wilders ontwikkelde zich tot de anti-islamist. Zo kent de wereld hem. Maar daarmee gaat hij dus mee in de grote ideologische discussie die uitstijgt boven de Nederlandse grenzen. Wilders is zo een globalist geworden, ook al noemt hij zich patriot. Volgens mij is dat een spagaat. Maar welke andere keuze heeft hij. Moet hij de geschiedenis stil willen zetten? Als de internationale anti-islamist heeft hij een toekomst, als Nederlandse patriot blijft hij de boze stem van een ongenoegen dat niet democratisch aan de macht gelaten zal worden.

Ik keer nog even terug naar Jean-Marie Guéhenno, en zijn boekje Het einde van de democratie. Hij had het toch bijzonder scherp gezien. Hij schreef: ‘Door het spel van communicerende vaten moet de beschrijving van de genealogie, het ras of de religie van een gemeenschap strikter zijn naarmate de afbakening van het grondgebied onduidelijker is.’ Met andere woorden: In het nieuwe keizerrijk van de netwerksamenleving neem ideologie het over van nationaliteit. En dat zien we nu ook. We hebben het over de islam en over de verlichting. We hebben het over het idee Europa. Over ‘het Westen.’ We hebben het over het ‘zwart-zijn’, over racisme. Nederland? Dat is achterlijk, en slecht. Dat is een slavernijverleden. Zwarte Piet.

Ook het nazirijk van Hitler was in feite de verwerping van de Duitse natiestaat, die werd vervangen door de mythe van het Germanendom, een genetisch verdwenen stammencultuur. Gemixt met quasi-wetenschappelijke kletskoek over ‘het zuivere ras’ en ‘superioriteit.’ Dat sprak veel wanhopige Duitsers aan. Een wereld zonder grenzen, maar alleen met fronten. Precies wat het Kalifaat van ISIS ook is. Een idee. Geen land. Met als cynisch spiegelbeeld ‘Der Judenstaat’, de titel van het in 1896 verschenen boekje van Theodor Herzl. Maar wanneer we anno nu Israël omschrijven als de staat van het Joodse ras, wordt dat wel heel wrang, want die term kwam van Hitler. We kunnen overigens hoogstens spreken over de Joden als een etnisch groep. Rassen gaan sowieso over grenzen heen en maken daarom geen onderdeel uit van het democratische model dat binnen grenzen bestaat.

Het lukte Janmaat niet om met sterke tegenbeelden te komen voor ‘de Nederlanders.’ Beelden die meer waren dan het ongenoegen van de verliezer in deze veronderstelde gang van de geschiedenis. Ik heb het Wilders ook nog niet zien doen. En ik moet ook zeggen dat het hondsmoeilijk is. Want hoe definieer je ‘het Nederlandse volk’?  Ik heb het nog niemand zien doen. Etnisch? Juridisch? Geschiedkundig? Cultureel? De kwestie is prangend, want zoveel miljarden mensen in de wereld gaan er zozeer op vooruit wanneer ze zich Nederlands burger kunnen noemen. Nederland is misschien wel het beste land van de wereld. We moeten dus nee verkopen. Maar op basis van wat? Niemand die er echt over na wil denken. Het is te pijnlijk, te lastig, teveel met taboes omgeven. We geven het nog liever op dan dat we het definiëren.

Mogelijk dat oorlog dit kan veranderen. Een traditionele oorlog versterkt niet alleen de natiestaat, maar doet die zelfs ontstaan. Maar dat soort oorlogen zien we niet zoveel meer. Nu lijken we steeds meer gezogen te worden in de diffuse toestand van alom geweld, waar Guéhenno over schreef. Een oorlogstoestand tussen ideologieën en etnische groepen waaronder de natiestaten bezwijken. En daarmee de democratie.

Hoe dit te keren is voor mij de grote vraag. Ik zou willen dat ik er zelf een antwoord op had.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

48 Reacties

 1. In Nieuwsuur zei Jeroen Dijsselbloem dat Nederland zijn grenzen moet sluiten, als de EU blijft falen. Anders stort de verzorgingsstaat in.
  En historicus Mark Rutte waarschuwt in de Financial Times dat het Romeinse rijk aan immigratie ten onder ging.
  Breekt het gezonde verstand eindelijk door?

  • g.h.m.leferink

   28 november 2015 op 11:09

   ‘Koos’: Gezond verstand bij Rutteflutte? Laat me niet lachen!
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. “Wilders is zo een globalist geworden, ook al noemt hij zich patriot. Volgens mij is dat een spagaat”
  Wilders heeft wel eens gezegd dat het tegengaan van de islamisering de hoofdzaak is. Om dit, althans in Nederland, te kunnen verwezenlijken, moet volgens Wilders Nederland eerst los van de EU. Pas als (door overeenkomstige partijen zoals het FN), heel Europa is gedeislamiseerd, is er geen bezwaar meer tegen de eenwording van Europa.

 3. Theo Brekelmans
  Het feit dat niemand de oplossing weet zegt genoeg. Ja, je wil het niet horen en niet schrijven maar het leidt onherroepelijk tot een wereldoorlog. Een andere oplossing is er niet. De politici zijn nu al wanhopig en totaal onbekwaam om de problematiek op te lossen. Voor een groot deel omdat ze de rpoblematiek zelf veroorzaakt hebben.

 4. Het is een mooi duidend stuk. Alleen de alinea over oorlog doet me de rillingen over de rug lopen. Europa is al 2 x fluitend een oorlog ingelopen en tot aan onze generatie heeft men er collectief spijt van.
  Deze oplossing voordragen, pfff.
  Trouwens, als er een oorlog komt dan is dit eerder tussen ‘Europeanen’ (wat zijn dat dan?) en niet-europeanen, om preciezer te zijn moslims.
  Moslims kunnen niet anders dan veroveren omdat ze door hun geloof overtuigd zijn dat ze dat moeten doen van hun (af)god. Op een gegeven moment loopt de emmer over. Janmaat wist dit ook en ook hier heeft hij gelijk. De moslims zijn, door hun eigen tirannie en wreedheid, al 2x europa uit gejaagd. Ze acteren nog precies hetzelfde want want ze doen staat letterlijk in de Koran.
  Voor atheïsten is zoíets onbegrijpelijk, maar moslims acteren al 1400 jaar hetzelfde. De zelfmoordthese van de Europes elite is correct, mijns inziens. Zij snappen het gevaar zeker niet, omdat ze er nooit mee te maken hebben.

 5. offtopic, zit eigenlijk met een soort van filosofische vraag/dilemma, als ik haters haat, ben ik dan een hater ?
  .
  en hiermee bedoel ik dus de vijandige islam die ons, het westen zo grondig haat…

  • aanvulling ter verduidelijking;
   en hiermee bedoel ik dus de vijandige islam die ons, het westen zo grondig haat, die ik daarop terug haat….

 6. beste hr niemoller, goed artikel maar ik zit toch met een paar vragen,
  .
  “Zowel Janmaat als Wilders faalden tot nu toe in het neerzetten van een overtuigend nieuw wereldbeeld”
  .
  kunt u mij voorbeelden noemen van andere politieke partijen in nederland die niet gefaald zijn daarin, zeg maar afgelopen 15 jaar ?
  .
  .
  “Het lukte Janmaat niet om met sterke tegenbeelden te komen voor ‘de Nederlanders.’ Beelden die meer waren dan het ongenoegen van de verliezer in deze veronderstelde gang van de geschiedenis. Ik heb het Wilders ook nog niet zien doen”
  .
  ik weet niet of ik het goed begrijp maar, bedoeld u met ” sterke tegenbeelden te komen” dat wilders geen concreet toekomst perspectief biedt ?.. zo ja, kunt u mij dan uitleggen wat er mankeert aan het pvv partij programma , en op welke punten precies ?

 7. Het (West)Romeinse Rijk mag dan wel door de invallende volksverhuizers ten onder zijn gegaan, de Romeinse beschaving bleef langer bestaan. Die binnenvallende volkeren kwamen daar juist op af. Pas na de verovering van de meeste landen rondom de Middellandse Zee door de mohammedanen was het gedaan met de Europese beschaving. Deze theorie werd al door de Belgische historicus Pirenne (overleden in 1935) gelanceerd en nog niet zo lang geleden door Emmet Scott bevestigd op grond van de aantallen gevonden scheepswrakken in de Middellandse Zee. Na de mohammedaanse veroveringen zakte dit aantal naar een tiende, waaruit geconcludeerd werd dat ook de handel tot ongeveer een tiende gekrompen was. Papyrus uit Egypte werd niet langer aangevoerd, waardoor het analfabetisme in Europa groeide. De islam lijkt dus ook langs deze weg zijn vernietigende werk te hebben gedaan.

 8. Weet je, het is eigenlijk nog veel erger. Mark Rutte beweerde onlangs dat de EU buitengrenzen beter gecontroleerd moeten worden want daaraan zou het Romeinse rijk ten onder zijn gegaan. Ten eerste komt ie hier veel te laat mee. Ten tweede is Rome (Brussel?) ten onder gegaan aan corruptie, decadentie en arrogantie. Historicus Mark Rutte weet dit alles drommels goed. Zo is die discussie over Islam ook als mosterd na de maaltijd. Islam is slecht en agressief dat heeft de geschiedenis wel bewezen. Honderden jaren lang hebben Moslims zuid en oost Europa bezet. De bevolking werd bijzonder wreed onderdrukt. Slavenhandel voerde hoogtij. Ik kan nog wel even doorgaan. Ook dit moet historicus Mark Rutte weten. Maar hij lacht onze huidige discussies over hoe slecht Islam wel niet is toe. Want deze afleiding komt de politiek goed uit. Man, man, man, waarom hebben wij nooit goed opgelet op school?

 9. Het begint zo langzaamaan tot de linksgekkies (op Joop bijvoorbeeld) door te dringen dat de EU een neoliberaal rechts project is. Maar ze willen er om de een of andere reden nog niet aan dat de natiestaat dus het betere alternatief is. De natiestaat is immers ook een betere garantie voor de verzorgings-staat.
  De enige verklaring die ik kan bedenken is dat ze denken dat natie-staat hetzelfde is als nazi-staat. Je spreekt het op dezelfde manier uit. Zou zomaar kunnen.

 10. Beste Joost!
  Je boek heb ik meteen na de release aangeschaft: PRIMA leesvoer.
  Je lezing ga ik dit weekend op m’n gemak tot mij nemen.
  Maar eerst DIT:
  Europees Hof doet grensverleggende uitspraak.
  http://fubar.mobi/2015/11/26/europees-hof-ontslag-om-hoofddoek-niet-in-strijd-met-mensenrechten/comment-page-1/#comment-26253

 11. Ik was niet zo lang geleden in Friesland, Grou. Meer Fries of Hollands kun je niet vinden in Nederand. Na een dag varen op de mooie meren, ik ben er gek op, en een beetje teleurstellend rondgelopen te hebben in dit prachtige dorp, bleek een van de betere keuzes voor familie met een aantal kinderen een soort van Italiaans restaurant. Arabieren runnen die tent. -GVD-. Waar blijft die beroemde VOC mentaliteit?. We zijn allemaal lafbekken. Lullen zijn we goed in, voor de rest zijn we lafbekken, ja, lafbekken. Sorry Joost, blok me maar indien nodig. Ik ben schijt ziek van die computer cowboys zooi in NL. Jullie hebben het ZELF gedaan.

  • Ik begrijp uw wanhoop. De zgn. nieuwe Nederlanders zijn agressief en Nederland buigt opzij.

  • @Cale: hear, hear. Nederland, net als veel van de andere EU-landen, heeft zichzelf al afgeschaft. Daar helpen mooie woorden van bijv. een Aboutaleb zeker niet bij. Net als Marcouch e.a. mooi kletsen en lelijk doen. Het volk in Nederland is geen volk maar een samengeraapt zooitje dat kuddendiergedrag op het verkeerde dossier vertoont en daardoor enkel goed lijkt in spelletjes. Maakt niet uit want van o.a. het CDA hebben we geleerd te buigen om Godes wille.

  • g.h.m.leferink

   28 november 2015 op 11:01

   ‘Cale’: In 2008 was ik in een Bouworde werkkamp in Taganrog, Rusland. Een van de andere deelnemers was een tiener uit Limburg “die al een jaar politicologie gestudeerd had aan de Universiteit van Amsterdam”, zoals hij trots verkondigde….
   Hij was enthousiast van, hou je vast, ACHTERBAKSHEID! En aan LAFHEID, bijna een tweelingbroertje daarvan, was bij hem ook geen gebrek…..
   Het vooruitzicht dat die twee ROT-EIGENSCHAPPEN zich vanuit Drugsdorp aan de Amstel wel eens over de rest van ons land zouden kunnen verspreiden deed me verzuchten: “Oh, erger kàn niet!” Waarna het tussen hem en mij niet meer goedgekomen is……
   Dus kan ik het met je veronderstelling ‘lafbekken’ helemaal eens zijn, omdat die zich intussen inderdaad over NL verspreid heeft. Helaas!
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

   • In ons land zijn agressieve groepen actief gedreven door Religie en rentmeesterschap Volker, G maar ook IKV, Jesus redt Ze gaan pal voor elke vluchteling staan en beschermen ze tegen het boze Nederalndse volk enz Het ergste is ze bedoelen het goed

  • g.h.m.leferink

   28 november 2015 op 11:03

   I.p.v. ‘lafbekken’ bedoelde ik ‘die lafheid’, excuseer me.
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 12. Robert Lopes Cardozo

  26 november 2015 op 20:32

  De lezing vind ik heel diepzinnig en informatief. De natiestaat moet dus versterkt worden. Terug naar de EEG, dus geen automatische werkvergunning meer voor andere Europeanen in Nederland, wel vrij verkeer van goederen en kapitaal. Toeristen blijven welkom, iedereen die vakantie kan betalen is in Europa vrij om te gaan en staan waar hij wil. Werkgevers zijn in de EEG vrij de productie naar lagelonenlanden te verplaatsen. In Nederland zijn goedkope arbeidskrachten dan schaars zodat zij goed kunnen verdienen en via de vakbond behoorlijke arbeidsomstandigheden kunnen afdwingen. Sociale vrede en veiligheid is het gevolg, en reden voor de elite liever in Nederland te wonen dan in een onveilig buitenland waar de belastingen lager zijn.

  Asielzoekers en niet uitzetbare illegalen zouden op onze kosten opgevangen moeten worden op bijvoorbeeld een gehuurd Grieks eiland, totdat zij de regio van oorsprong weer veilig vinden.

  Nederlanders delen sinds de middeleeuwen een burgerlijke…

 13. Goede presentatie! Zeer noodzakelijk!
  Maar ik vraag me af; waar waren al die kritische reageerders van nu tijdens de Janmaat periode of daarvoor? Waar waren al die Marokkanen- liever moslimkritici toendertijd? Tegenwoordig is het eenvoudig om al dan niet anoniem achter de computer te zitten zoals ikzelf nu, geef ik toe. Mijn excuus is dat mijn jongste dochter in NL studeert en met zeer bevooroordeelde universiteit docenten en mede studenten geconfronteerd wordt. Ik moet haar dus beschermen. Maar gedurende de jaren 70 – 80 opende ik vaak mijn mond met critische multiculti vragen en werd ik uit vriendenkringen geflikkerd want bijna IEDEREEN was goed-links, zelfs VVD-ers, en bijna IEDEREEN was politiek correct. DAAROM zitten we nu met al die ellende. Overigens dat zogenaamd “vrijdenkend” Nederland is wel het meest overgereguleerde land ter wereld. Ga eens een tijdje over de grens wonen mensen, dat helpt. Maar Joost ondertussen verricht goed en moedig werk, nogmaals mijn dank!

 14. Wees er in ieder geval van verzekerd dat…wannéér je dat antwoord zou hebben gevonden… dit door velen zou worden herkend, begrepen en ondersteund, Joost !!!

 15. Columbus, niet geloven nieuwe stijl, maakte dat Nederland een gouden eeuw als geschiedenis heeft. Buurland België had het nakijken maar kreeg lolly Congo als zoethouder. Die twee kleine land vlekken op de wereld kaart stonden bij de wieg wat vandaag racisme, drugs handel, en uitbuiting word genoemd. Dat feest stopte wat Nederland betreft in 1948. Driehonderd jaar roven en plunderen was over. Een kleine zeventig jaar later. Neem oorlog, misdaden, en daders. Dat was en ben u. Niets van dat verschrikkelijke gebeurde in naam van Koning en Kerk van Neder landen. Zij vochten tot uw laatste druppel bloed om de native te beschermen. Die beschermers is de NATO vandaag. Daar past geen Maat of Wilders in, begrijpelijk.

 16. De KERNEN van de huidige problemen zijn DE islam, de immigratie, de EUSSR, de groene maffia en de linkse politieke correctheid. Deze tasten de vrijheden, de feiten ( bv over geschiedenis ) en de totale manier van Westers leven aan. Daarnaast is er het grote probleem de politiek correcte DICTATUUR, die feiten ontkent of ondergraaft en onwelgevallige meningen verkettert. En dat heeft weer zijn oorzaak in de linkse greep naar de macht eind jaren zestig met zijn “weg met ons denken” en zijn absurde “gelijkheidsdenken” en uitbreiding van de macht van de overheid.
  Dus het ( culturele ) marxisme heeft de vrije staat en de natiestaat ondergraven. Het bondgenootschap tussen de linkse politiek correcte dictatuur en de islam is er éen van de ergste gevolgen van.

 17. “Er zijn verschillende strategieën in de Nederlandse ‘democratie’ om om te gaan met groeperingen die zich keren tegen de internationale, leidende lijn”

  Verwant aan punten demoniseren en verbieden: criminaliseren.

 18. Waarom moest die multi-culti islam samenleving ons door de keel worden geduwd. Er zouden in juni 1975 afspraken zijn gemaakt in Straatsburg om in ruil voor olie de islam te verspreiden en te promoten. Zou dat verdrag van Straatsburg nog steeds spelen vraag ik me wel eens af. Het zou wel verklaren waarom er 500 moskeeen staan voor 1,5 moslims en 684 kerken voor 8,5 miljoen niet gelovigen , (christenen). Die 500 moskeeen zullen er wel zijn voor de toekomst. Als je ook de inburgeringsexamens bekijkt, die zijn helemaal gespitst op moslims. Volgens die examens woont er blijkbaar geen autotochtoon in Nederland. Nederland lijkt wel van de moslims te zijn. En er wordt bij voorbaat vanuit gegaan dat ze worden gediscrimineerd op het werk. En dan wordt ze uitgelegd wat ze dan kunnen doen. Zo onrechtvaardig allemaal. Wie wordt hier nou werkelijk gediscrimineerd. Waarom voel ik mij geen Nederlander meer maar een staatloze burger.

  • g.h.m.leferink

   28 november 2015 op 10:32

   ‘FK 01’: wat je daar zegt over de inburgeringscursus is mij totaal onbekend! En vraag ik me af wie die inburgeringscursus hebben samengesteld!
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 19. Finland:
  Jonge asielzoekers zijn verkrachters:

  Verschillende Finse mediabronnen vermelden nu dat het twee Afghaanse jongens zijn in de leeftijd van 15–17 jaar. Dit betekent waarschijnlijk dat het handelt om zogenaamde alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). Met de opmerking dat hen leeftijd beduidend ouder kan zijn dan die ze bij de Finse immigratiedienst hebben opgegeven.Juha Sipilä verklaarde tijdens een persconferentie dat in het zicht van de verkrachting in Kempele en andere criminaliteit van asielzoekers, de regering nu overweegt de wetgeving zodanig te veranderen dat men een asielzoeker kan uitwijzen!!zodra die een misdaad pleegt in zijn asielprocedure.
  ——-
  Bron: Fenixx
  Je vraagt je af waarom er bij voorbaat geen wet bestond die criminele asielzoekers gelijk het land uit konden zetten.
  Maar goed, hopen dat alle landen harder optreden tegen de islam en niet de islam gebruiken als vrijheid van godsdienst en veel meer ruimte geven. Ook islam haat predikers weg!…

 20. Kleine overwinningen tegen islamisering:
  Europees Hof: ‘Ontslaan om hoofddoek toegestaan’!!!
  Verder is deze week zojuist door GroenLinks en Sunny Bergman uitgeroepen tot de Week van de Islamofobie, want ook Zwitserland gaat er met gestrekt arm been in. Daar geldt vanaf heden een Boerkaverbod. En dan niet zo’n laffe Franse versie waar je een boete van 215 euro krijgt. Nee, hier dok je gewoon een volle 9500 euro.
  ———
  Bron: Geen stijl.

 21. Dick,

  Nee, Pechtold, u liegt over immigratie en vergrijzing!
  21 december 2013 (Joost )
  Er werd door onderzoekers een berekening gemaakt hoe door middel van immigratie de vergrijzing in Nederland gestuit zou moeten worden. Daarvoor zouden per jaar 300.000 migranten Nederland binnen moeten komen. De bevolking in Nederland zou als gevolg daarvan in 2050 gegroeid moeten zijn tot 39 miljoen mensen. Wanneer het hierbij blijft, zal de vergrijzing in een nog veel harder tempo doorgaan, met al gevolg dat er per jaar nog meer migranten binnen moeten komen. Het migratietempo zal dan dermate opgeschroefd moeten worden dat Nederland in 2100 een bevolking zal moeten hebben van 109 miljoen.
  —-
  Dat mensen(politici) nog steeds zo’n kul argument gebruiken geeft een beetje het niveau van onzin redeneren weer

  • Pieter G
   .
   Ik had jouw reactie gemist voordat ik m’n vorige reactie plaatste, maar zoals ook jij stelt die vergrijzing is een drogreden.

 22. Joost Niemöller, ik ben zo brutaal je een vraag te stellen omdat ie nogal bij me brandt, hoewel het misschien niet helemaal on-topic is, edoch:
  .
  Voorbeeld (één van de velen): https://www.youtube.com/watch?v=s9CdGVLxedw
  .
  Het westen propageert en bestookt ons al decennia met multiculturalisme alsof het zaligmakend is en al onze problemen voor de (globale) toekomst veilig zou stellen. Ze komen met allerlei argumenten zoals vergrijzing, etc.. M.a.w. zonder de import van al die mensen uit verschillende landen/culturen zijn we op termijn ten dode opgeschreven, als we al die verhalen zouden moeten geloven.
  .
  Als dat zo zou zijn, hoe komt het dan dat landen zoals bijvoorbeeld China, die nota bene heel lang één kind politiek gevoerd hebben, niet meegaan in die multiculti waanzin????
  .
  Niet dat ik per se verwacht dat je het antwoord paraat hebt, misschien ook wel. En vragen staat vrij 🙂
  .
  Deze vraag houdt me al een tijdje bezig zonder enige logische verklaring gevonden te hebben

  • Ja…. ik had één argument bedacht waar het verschil zou kunnen liggen en dat was omdat wij onze verzorgingsstaat in stand moeten houden die ze in China niet kennen. Maar nu duidelijk wordt dat ook onze natiestaten snel tot het verleden zullen behoren, althans dat is waar de EU naar streeft als ik het goed begrepen heb, dan is die verzorgingsstaat toch niet meer houdbaar, dus ook dat argument verdwijnt dan als sneeuw voor de zon.

  • Joost Niemöller

   26 november 2015 op 17:30

   De multicul is in Europa en de VS opgestoken in de jaren zestig, en je vindt het verder nergens in de wereld. Er zijn veel verklaringen te bedenken, maar ik denk dat het lastig is er een eenduidige verklaring voor te geven. ‘We’ zijn onszelf schuldig gaan voelen over ons succes.

   • Bedankt voor de reactie.
    Ik hoop en geloof dat dit onderwerp met de tijd nog weleens ter sprake zal komen, hopelijk worden er dan nog wat extra argumenten toegevoegd die eventueel wat meer inzichten verschaffen.

   • Dit wil ik toch even toevoegen (ja sorry, onbewust blijft het me bezighouden).
    .
    “‘We’ zijn onszelf schuldig gaan voelen over ons succes.”
    .
    Nou, ik heb eerlijk gezegd niet zoveel vertrouwen in de schuldgevoelens van de ‘we’ die zonder problemen bijvoorbeeld landen platbombarderen omdat het ze om wat voor reden dan ook beter uitkwam/komt.
    .
    Ik denk eerder dat ‘we’ zich zo onvoorwaardelijk superieur zijn gaan voelen waardoor ze zijn gaan denken met de wereld inclusief het volk maar te kunnen gaan schuiven al waren en riskstukken op manieren zoals zij denken dat het ze het beste uitkomt.
    .
    En de ‘we’ zijn uiteraard niet wij, maar degenen die nagenoeg ons leven bepalen.
    .
    Het verklaart verder eerlijk gezegd niet waarom landen als China niet meegaan in de multiculti waanzin, dus wat dat betreft voegt deze reactie niets toe moet ik bekennen want dat was waar mijn vraag eigenlijk over ging. My bad :-p

   • Mahomed de Eerste

    26 november 2015 op 23:33

    Zo moeilijk is het antwoord toch niet? Je kan Jared Diamond van veel dingen beschuldigen, maar één ding heeft hij goed gezien en beschreven: hoe door het toeval (aanwezigheid van grondstoffen zoals koper-, tin- of ijzerertsen, en domesticeerbare dieren en planten) en een haast natuurlijke evolutie de West-Europese cultuur vanuit de vruchtbare halve maan in klein Azie de meest succesvolle en dominante cultuur ter wereld werd (‘waarom hebben de Spanjaarden de Amerika’s veroverd en niet omgekeerd? Antwoord: paarden, zwaarden en ziektekiemen.’)
    Natuurlijk wil elk ander volk, zodra het over de grenzen kan kijken en over de mobiliteit beschikt, zo snel mogelijk deel uitmaken van die meest succesvolle gemeenschap (die trouwens in de zevende eeuw finaal dreigde ten onder te gaan; 3 x raden door wie…)

  • Eenduidigheid is in zo’n probleem altijd moeilijk. We hebben te maken met diverse factoren. Een andere factor dan welke Joost aandraagt zou het volgende kunnen zijn. Dat totale islamisering Europa al een halve eeuw geleden besloten is. Het boek ‘Eurabia’ van de Joods-Britse schrijfster Bat Ye’or, wier onthutsende feiten door onder andere de Nederlandse arabist prof.dr. Hans Jansen werden bevestigd. Ye’or schreef dat uit officiële documenten is gebleken dat Europese politici al in de jaren ’60 en ’70 zich massaal committeerden aan de stapsgewijze islamisering van Europa door het toelaten van steeds grotere aantallen moslims. Dit in overeenstemming met vooral Saoedi Arabie. Daarentegen werkt de bevolking ook hard zelf mee. Er wordt veel betaald voor de olie. Een land als Saoedi Arabie verdiend daar veel geld mee. Veel verdiend geld wordt hier in het westen weer geinvesteerd in b.v. moskeeën. Google zelf op het bovenstaande, hier is te weinig ruimte om dit even uit te leggen…

 23. Zolang onze politieke elite de islam niet als probleem erkennen zal het alleen maar slechter gaan met de sociale cohesie. De islam is de splijtzwam.
  Dus de islam invloed ook wel islamisering MOET teruggebracht worden naar beheersbare proporties en alle negatieve invloeden beperken en tot nul reduceren.
  Dat zou overheidsbeleid moeten zijn.
  Daarnaast de EUSSR als regeltjes en ambtenaren fabriek ontmantelen tot een revival van de EEG. Gewoon een samenwerkingsverband zonder te veel of knettergekke (open buitengrenzen) besluiten. Democratisch mandaat weer terug naar de kiezer en meer het Zwitserse model met meer referenda. Zodat het democratische gehalte wordt vergroot.
  Dus Joost citaat: Een oorlogstoestand tussen ideologieën en etnische groepen waaronder de natiestaten bezwijken. En daarmee de democratie.
  Hoe dit te keren is voor mij de grote vraag. Ik zou willen dat ik er zelf een antwoord op had.

  Lijkt me nogal fatalistisch gesteld gezien de mogelijkheden. tot verbetering

 24. Op het juridische vlak moet je eens kijken naar border security van landen al Australië of Canada. Als je bij wijze van spreken een boete hebt gehad voor te hard rijden wordt je niet tot het land toegelaten. Niemand komt die landen zomaar binnen.
  En er zich vestigen of een paspoort krijgen moet je heel wat meenemen en aan heel veel voorwaarden voldoen. En dat zijn landen waar nauwelijks mensen wonen in verhouding tot ons land. Hier zitten we als haringen in een ton dus wordt je gelijk geconfronteerd met de onhebbelijkheden van de ander. Onder elkaar levert het al genoeg spanning op zie alle burenruzies. Komt daar een Ons vijandig gezinde ideologie bij die ongevraagd van alles opdringt is het wachten op ernstige problemen. Ik heb in heel Europa rondgetoerd vooral in Engeland, Schotland, en Ierland om te vliegvissen op forel. De terminologie is het zelfde. De beleving is hetzelfde. Je verstaat elkaar en wisselt uit. Je zit gelijk tussen vrienden. Zo simpel is het.

 25. Interessant verhaal!
  Citaat: Ik heb het Wilders ook nog niet zien doen. En ik moet ook zeggen dat het hondsmoeilijk is. Want hoe definieer je ‘het Nederlandse volk’? Ik heb het nog niemand zien doen. Etnisch? Juridisch? Geschiedkundig? Cultureel? De kwestie is prangend
  —-
  Noem het het land van duizend meningen. Vooral cultureel wat voor een groot deel door de ligging van ons land en geschiedkundig :handel, koopmansgeest, strijdt tegen het water, verlichting, ontzuiling, vrijdenker…bepaald is.
  Eigenlijk een ideaal land ook al is het overbevolkt.
  Ik dacht vroeger dat moslims hiernaar toe kwamen voor die vrijheid en gelijk hun koran zouden verbranden om dat als een bevrijding te zien.
  Nederlanders zijn het meest tolerante volk wat er is. En iedereen mag zo’n beetje doen waar die zin en heeft, alleen moet je niet anderen lastig vallen met eigen regeltjes opdringen. Dat schuurt gelijk met de islam die regels opdringt aan elke samenleving wat een verstikkende uitwerking heeft.

 26. Democratie is slechts boogvulling. De bogen zijn het fundament van het hele bouwwerk. Een politicus krijgt een lijstje van de Hans de Boertjes, de Banken, de EU-elite en werkt dat lijstje af. Over onbelangrijke zaken voert hij tijdens verkiezingen een toneelstukje op. Het gaat om 1 procentje extra hier of een procentje extra daar, maar de echt beslissingen, zoals de invoering van de Euro, die voert hij gewoon uit. De bewoners worden slechts geïnformeerd via postbus 51 spotjes die op het niveau zijn van een zwakbegaafde of randdebiel. Tegenstanders, die geef je geen podium (media) en je verzwijgt ook de tegenstand in het buitenland.
  De staatsmedia is goed in framing. Protesteerders tegen asielzoekerscentra worden geframed als nazies, zonder daarvoor bewijs aan te dragen. Een jongetje die aanspoelt op het strand wordt wel getoond, maar de doden in het theater in parijs moet je zoeken op de alternatieve media.

 27. Graag wil ik even een opzetje geven bij het definiëren van het Nederlandse volk. John Stuart Mill gaf de volgende definitie: “Voor delen van de mensheid kan gezegd worden dat ze een natie vormen wanneer ze onder elkaar zijn met gemeenschappelijke sympathieën die niet bestaan tussen hen en anderen. Dit gevoel van nationaliteit kan opgewekt zijn door diverse oorzaken. Soms is dat het effect van ras en afkomst. Gemeenschappelijke taal en religie dragen er aan bij. Geografische begrenzingen zijn mede een oorzaak. Maar het sterkst van alles is de politieke voorgeschiedenis, het hebben van een nationale geschiedenis en als consequentie gemeenschappelijke ervaringen, samen gedragen trots en vernedering, plezier en droefheid, verbonden door gedeelde gebeurtenissen in het verleden”.
  Het is een poging tot beschrijving maar het komt overeen met wat ik vroeger op school leerde als Vaderlandse Geschiedenis.

  Uit John A Hobson:’ Imperialism A study (1902)’

  • Interessant. Maar de zin “Gemeenschappelijke taal en religie dragen er aan bij” zou misschien ook kunnen zijn: “Gemeenschappelijke taal en religie (als stelsel van normen en waarden) zijn daar een uitdrukking van”.

 28. Jammer! Gemist. Was 3 dagen geleden wél… maar gisteren niet. Alzheimer light?
  Dank voor al je werk. Mvg

 29. Wellicht dat de wal het schip zal keren. De onzinkbaar geachte Titanic is tenslotte ook ten onder gegaan. Helaas voorspelt dat voor de gewone burger niet veel goeds. Door de afbraak van de natiestaat (globalisering), verdwijnt de veerkracht uit een samenleving. en door de “multikul” de samenhang. We zijn inmiddels met huid en haar overgeleverd aan (globale) instituties waar we geen zeggenschap noch grip op hebben. Zolang het balletje rolt, zal het nog wel gaan. Maar als een keer de pleuris uitbreekt (lege schappen in de winkel) zouden we wel eens met zijn allen terecht kunnen komen in een spiraal van chaos en geweld. Al was het alleen al door het ontbreken van enig perspectief.

 30. Sterk stuk Joost, bedankt. Helaas moest ik gisteravond werken, had er graag bij willen zijn.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑