Bestaat er een superieur ras? Deel 1

Door Michael Levin

Door Bernadette de Wit

Ook al is dat controversieel, toch vragen mensen zich soms af of het ene ‘ras’ beter is dan het andere. Michael Levin gaf in 1998 in een lezing een filosofisch antwoord. Deel één van een serie van drie, eerder gepubliceerd op de website Frontaal Naakt. In 2007 heeft de eigenaar alle hem inmiddels onwelgevallige content, waaronder dit, drastisch verwijderd met behulp van robots (het was zelfs niet meer in de Wayback Machine te vinden). Vandaar de herpublicatie van deze vertaling op De Nieuwe Realist.

De vraag of sommige rassen superieur zijn aan andere, is het overwegen waard voor alle ‘racialisten’ [zie noot]. Al was het maar omdat hun criticasters er zeker mee op de proppen zullen komen. Als je zou zeggen dat blanken gemiddeld intelligenter zijn dan zwarten, dan krijg je meteen voor je kiezen: ‘O, dus jij denkt dat blanken superieur zijn?’ En als je zegt dat Joden gemiddeld intelligenter zijn dan gojs, dan krijg je de belerende opmerking dat dit soort denken tot de holocaust heeft geleid.

Achter deze verwarring liggen wel reële kwesties. Veel academici willen daar niet aan omdat ze wetenschappelijk neutraal willen blijven, of gewoon om problemen te vermijden. Ze zullen zeggen dat verschillen tussen ‘rassen’ in IQ of temperament niets zeggen over de waarde daarvan en dat de gemiddeld hogere score van blanken op IQ-tests heel simpel een kwestie is van de natuur, net als bloeddruk of aanleg voor bepaalde ziekten. Maar er zijn maar weinig mensen die zo over intelligentie denken (al ben ik ervan overtuigd dat de gemiddelde psycholoog liever een kind heeft met een IQ van 120 dan 80). In feite zijn beide visies op rasverschillen verdedigbaar. En ook al bestaan die verschillen, we moeten tegelijkertijd ook erkennen dat groepsverschillen mensen diep raken.

Waarde
Om de zaak uit te zoeken, moeten we een oud raadsel uit de filosofiecolleges uit de kast halen over de plaats van waarden in het universum. De vraag is dan of rechtvaardigheid ‘natuurlijk’ is of ‘een afspraak’. Dat wil zeggen: of goed en kwaad of mooi en lelijk objectieve kenmerken zijn van de wereld om ons heen of fictief, zonder basis in de aard der dingen. Zo af en toe hebben sommige Europeanen het niveau van intellectuele abstractie bereikt dat nodig is om die vraag te stellen. De Grieken waren de eersten die dat deden. Ze wilden weten of oordelen over goed en kwaad ontdekt of uitgevonden waren en of ze op de rede zijn gebaseerd of slechts op projecties van menselijke emoties op de echte wereld. De sceptische houding impliceert dat niets – ook niet een ras – intrinsiek beter is dan iets anders.

De eminente oude Grieken, Socrates, Plato en Aristoteles, zagen waarden wel als een objectief kenmerk van de werkelijkheid, toegankelijk voor de rede, maar ze hadden altijd tegenstanders. Socrates’ tijdgenoot Xenophanes grapte: als paarden konden tekenen, dan zouden ze hun goden als paarden tekenen. Plato meende dat de meeste mensen het bestaan van het objectief goede niet konden vatten. Volgens hem dacht de Griek-in-de-straat dat alle verstandige mensen ten diepste egoïstisch waren, maar dat ze tegen heug en meug overeen waren gekomen het najagen van eigenbelang in de hand te houden om een catastrofale oorlog van allen tegen allen te voorkomen.

Die afgesproken rem op zelfzucht is een noodzakelijk kwaad en vormt de basis van de wetten over rechtvaardigheid. En die wetten zijn eigenlijk net verkeersregels. Iedereen ziet het nut van voor een rood stoplicht stoppen, maar niemand komt op het idee dat er iets intrinsieks is aan rood dat maakt dat je verplicht stopt als je die kleur ziet. (Het bewijst de genialiteit van de Grieken dat hoi polloi [de menigte, vert.] een mening hadden over zo’n diepzinnige vraag.)

Hoewel ik veel respect heb voor het geloof in God als de kracht die bepaalt wat goed is en wat slecht, vrees ik dat ik tot de sceptici moet worden gerekend. Zoals ik het zie, is niets in de wereld goed of slecht, of juist of onjuist, of beter of slechter. Mensen hebben voorkeuren, net als andere organismen. Sommige voorkeuren komen in de ene groep meer voor dan in de andere, maar niet één voorkeur is objectief beter. Voorkeuren bestaan gewoon.

Gulden regel
Het is niet rechtvaardig dat een leeuw een antilope te grazen neemt, hoewel zijn vangst hem zeker veel plezier zal verschaffen. En, zoals Xenophanes eraan toegevoegd zou hebben: als leeuwen konden praten, dan zouden ze ongetwijfeld zeggen dat antilopen vangen ‘fatsoenlijk’ was en ‘iets dat alle leeuwen verdienen’. Antilopen houden er op hun beurt niet van te worden opgegeten en zouden, als dat kon, de leeuwen beschuldigen van het schenden van hun rechten. In feite passen geen van beide standpunten in het universum. Er is geen neutraal perspectief van waaruit je de geëvolueerde lekkere trek van leeuwen tegenover de geëvolueerde aversie van antilopen tegen het lot van lunchhapje in een rangorde kunt plaatsen. Je kunt niet bepalen welk van de twee goed is of verkeerd.

Dus is het in mijn ogen zinloos te zeggen dat het ene ras beter of slechter is dan het andere, of superieur of inferieur. Even zinloos als zeggen dat leeuwen ‘beter’ zijn dan antilopen.

Voordat ik hierop doorga, wil ik eerst een paar dingen zeggen over moraliteit. Alleen de mens heeft voorkeuren over voorkeuren, die van hemzelf en die van anderen. Bijvoorbeeld: de meeste mensen willen niet alleen zelf eerlijk en punctueel zijn, we willen ook dat anderen dat zijn. En meestal voelen we ons ongemakkelijk als we iets doen waarvan we niet willen dat anderen het doen. Dat verlangen van een hogere orde, dat onze daden zich naar algemene regels voegen die we ook aan anderen kunnen voorschrijven, is de kern van moraliteit. We zeggen van iemand dat hij gewetensvol is of principes heeft als hij zijn gedrag aanpast aan de gulden regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, ofwel de ‘hoe zou ik het vinden als iedereen dat deed’-test.

Moraal
Betrokkenheid bij de moraal is net als andere trekjes niet gelijkelijk over de mensen gespreid. In mijn boek Why Race Matters kom ik met wetenschappelijke gegevens waaruit blijkt dat zwarten gemiddeld minder op hebben met de gulden regel dan blanken. Daar zijn duidelijke aanwijzingen voor in de vorm van de hoge criminaliteitscijfers onder zwarte mensen, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook elders. Op een trivialer niveau is het ook merkbaar, bijvoorbeeld aan de onwil bij veel zwarten om taken in toerbeurt te doen en de neiging om ‘terug te praten’ tegen een film (wat weinig sympathiek is tegenover andere bioscoopbezoekers).

Al die jaren dat ik filosofie heb gedoceerd aan een zeer ‘diverse’ studentenpopulatie, heb ik de voorkeuren en handelingen van individuen uit allerlei groepen kunnen vergelijken. Daarbij maakte ik gebruik van een klassiek-filosofisch raadsel. Aan het begin van mijn college vraag ik altijd aan mijn studenten: wat zou je doen als de caissière je teveel wisselgeld teruggaf en er is geen risico op ontdekking als je het in je zak steekt? Niet dat ik er exacte statistieken van heb bijgehouden, maar het valt me wel op dat overmatig veel zwarte studenten dan zeggen dat je ‘wel gek bent als je het teruggeeft’. Velen verdedigen hun keus door te zeggen dat het de fout van de caissière is, dus haar probleem. En als ik vraag wat ze zouden doen als zij zelf achter de kassa zaten, dan zeggen ze, nogal ongerijmd: ‘dat zou mij niet overkomen.’

Waarom zich schikken in algemeen geldende regels voor blanke mensen en Joden belangrijk is, kan ik in verband brengen met de zoektocht naar wetenschappelijke kennis. Het keurmerk van een wetenschappelijke verklaring is dat die algemene regels volgt. Als je zegt dat A de oorzaak is van B, dan verwijs je impliciet naar een natuurwet. Als je zegt dat het ruit kapot ging omdat er een voetbal tegenaan kwam, dan is je gedachte dat elke keer dat glas van die sterkte in aanraking komt met een zekere kracht, dat glas versplintert. We vinden gebeurtenissen begrijpelijk als ze in algemene patronen vallen en net zo vinden we gedrag alleen acceptabel wanneer het aan algemene regels voldoet. Het is daarom niet verwonderlijk dat het ras dat de wetenschap uitvond, ook het meest begaan is met goed en kwaad.

Dit gezegd hebbende, herhaal ik dat moreel zijn (de gulden regel volgen) in absolute zin niet beter is dan amoreel zijn. Het is een voorkeur, noch goed noch verkeerd, die sommige mensen intenser voelen dan anderen en die sommigen helemaal niet hebben.

Scepsis
De basisreden voor scepsis over waarden is dat ze niets verklaren. Zoals ik het zie, zijn er maar twee gronden voor het geloof in iets: je kunt het waarnemen of het is nodig om iets anders te verklaren dat je kunt waarnemen. Ik geloof in olifanten omdat ik ze in de dierentuin heb gezien. Ik geloof in elektromagnetische golven omdat televisie niet zou kunnen bestaan als die er niet waren. Waarden zijn niet waarneembaar, je kunt niet letterlijk de goedheid zien van iemand die een blinde man helpt bij het oversteken. Noch bestaat er een verschijnsel dat waarden nodig heeft om te kunnen worden verklaard. Niets in de natuur gebeurt omdat dat juist is; leeuwen jagen op antilopen en antilopen rennen weg vanwege de natuurlijke selectie, niet omdat dat ‘goed’ is. Mensen handelen op een bepaalde manier, niet omdat dat goed is of slecht, maar vanwege hun overtuigingen over goed en kwaad. En uiteindelijk geloof ik dat die overtuigingen ook door natuurlijke selectie worden verklaard.

Daarmee zijn we weer terug bij het beginstandpunt, met als logisch gevolg dat een hoge intelligentie en morele betrokkenheid niet intrinsiek beter zijn dan stompzinnige amoraliteit. Er bestaat geen ‘vooruitgang’ in de evolutie, alleen verandering, zoals de tendens dat organismen intelligenter zijn geworden. Maar dat wijst niet op een verandering in de richting van iets dat beter is.

Dit standpunt heeft iets aantrekkelijks, vooral als algemeen toepasbaar antwoord op het onvermijdelijke gezeur over ‘racisme’. Je kunt koppig blijven aandringen op de feitelijke verschillen tussen rassen en afzien van enige morele interpretatie, maar dat zal egalitair denkende mensen nooit bevredigen. Bovendien geeft het niet weer waar mensen meestal aan denken als ze vergelijkingen maken. Gewoonlijk doelen mensen niet op een soort kosmisch, absoluut oordeel als ze vergelijkingen maken of als ze het hebben over iets dat ze superieur vinden. Zelfs de fanatiekste Apple-gebruikers zullen niet beweren dat hun Mac in de ogen van God veel beter is dan een pc. Wat ze zeggen, is dat Macs beter zijn dan een pc volgens bepaalde, algemeen aanvaarde criteria, zoals virusgevoeligheid. Rundvlees wordt niet ingedeeld volgens een of andere mysterieuze kwaliteit van ingebakken goedheid, maar op malsheid of hoe doorregen het is. Natuurlijk kunnen die algemeen aanvaarde standaarden veranderen, maar zo lang de criteria duidelijk zijn, hoeft er geen misverstand over te ontstaan.

In de volgende afleveringen: vier criteria aan de hand waarvan mensen vergelijkingen maken tussen groepen. En hoe je aan de hand daarvan conclusies kunt trekken over de verschillende ‘rassen’.

Naschrift
Michael Levin (1943) is hoogleraar filosofie aan de City University of New York. Dit artikel is een aangepaste versie van zijn lezing op een in 1998 gehouden conferentie van American Renaissance. Een bespreking van zijn in 1997 verschenen boek Why Race Matters staat hier. Een kritische discussie van de ‘racialistische’ beweging is hier te lezen.

Noot vertaler
‘Racialisme’ is een nieuwvorming om mensen mee aan te duiden die menen dat er verschillende rassen bestaan met elk hun aparte eigenschappen. Het woord is in de Verenigde Staten bedacht naar aanleiding van de negatieve bijklank van het begrip racisme en omdat racialisten tegen geweld zijn. Het gaat hierbij om een wetenschappelijke benadering, zonder dat dit direct gevolgen hoeft te hebben voor beleid. Al ligt het voor de hand aan te nemen dat een racialistische opvatting niet te rijmen valt met positieve-discriminatieprogramma’s. Wel valt op dat veel racialisten geloven in vrijwillig separatisme. Racialisten kunnen blank, zwart, Arabisch of Aziatisch zijn.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

64 Reacties

 1. Bernadette de Wit

  24 februari 2016 op 14:55

  Dank!

 2. Krijgsman is de bekende internet trol Wim Hutten, dus het is raadzaam hem te negeren.

 3. Bernadette de Wit

  23 februari 2016 op 22:07

  @Krijgsman: hij heet Michael Levin en uw aanval ad hominem is erg zwak. U bent te lui om er iets over te lezen en wappert liever met uw moraalvingertje.

 4. Mensen die benieuwd zijn naar de omstreden reputatie van Michael Lewin kunnen eenvoudig beginnen met Wikipedia.

  Racist en homofoob, geen fraai heerschap.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Levin

 5. Joost Michielsen

  23 februari 2016 op 20:01

  “He argues that homosexual acts are abnormal because their participants are not using their sexual organs for what they are for, and that this abnormality must be a source of unhappiness, even though it may go unrecognized.”

  Groot denker, die Michael Levin. Bent U erg ongelukkig, mevrouw De Wit?

  • Bernadette de Wit

   23 februari 2016 op 22:06

   @JoostMichoelsen: nee, hoezo?

   • Joost Michielsen

    24 februari 2016 op 14:40

    @Bernadette: ik meende me te kunnen herinneren dat U zelf de sapphische beginselen was toegedaan en ik vroeg me af of U ook deze stelling van dhr. Levin onderschrijft, de stelling dat U vanwege deze beginselen in wezen diep ongelukkig bent, of U zich daar nu van bewust bent of niet.

    Ik zou zelf denken van niet, maar ik hecht dan ook weinig waarde aan de rest van Levin’s geneuzel.

    Maar genoeg, ik heb hier verder weinig te zoeken dus ik ga er snel vandoor, voordat ‘Primo’ ook mijn naam op dit forum publiceert!

    • Bernadette de Wit

     24 februari 2016 op 14:54

     O, dat. Welnu, Levin heeft het volste recht op zijn opvattingen. Aannemen dat iemand ongelukkig is naar aanleiding hiervan, zonder dat je ooit bent voorgesteld aan die persoon, vind ik niet zo logisch. Maar vragen staat vrij, ook als die vragen botsen met Amy Groskamp-ten Have.

    • Nou dat is simpel Wim Hutten of moet ik zeggen Joost Michielsen? Jij verandert net zo snel van alias als een kameleon van kleur.

     http://www.grondlijn.nl/wim-hutten.html

 6. Ergens boven mensen hoofden is er de mogelijkheid van ander superieur leven. Rond de tijd van dinosaurs waren zij vermoedelijk zo ver IQ gevorderd om planeet aarde van mensen te voorzien. Voor toekomst humor maakte ET/ IQ veel soorten. Met als afloop het beloofde vuurwerk.

 7. In landen met Winter en zomer zijn overwegend socialer Ze moeten namelijk vooruit denken, wintervoorraden aanleggen In de winter zit men binnen. Tijd voor kunst, koekoeksklokken, uitvindingen, reparatie, boeken schrijven en sociale contacten ,
  Iemand heeft hier een boek over geschreven Hij liet op de wereldbol zien waar de kansrijken woonden

  • ja he Hugoden

   dit aspect van evolutie van een soort noemt men in de wetenschap Klimatologische Determinatie processen in een biotoop, en elke soort moet zich aanpassen aan het lokale klimaat om te overleven, op straffe des doods.

   Daarom geloof ik en zeg ik het ook aan iedereen dat de blanke, Arctische Europese rassen feitelijk 8000 hongerwinters moesten overleven gedurende de ruim 8000 jaar dat zij nu bestaan en nu hebben zij min of meer de evolutionaire overlevingsoorlog tussen de soorten, incl vele andere mensaap soorten met glans en wimpel gewonnen.

   Kan jij de titel van het boek vermelden waar je het nu over hebt???

   Nu begrijp ik eea beter mbt de superioriteit en sterke wilskracht van blanken. Ook in India als zwartjes land zie je dat blanke mensen of lichter gekleurden, blank gemengd bijna altijd rijker en hoogbegaafder zijn dan de gewone zwarte volks hindoes daar. De hele toplaag in INdia is blank of lichtgekleurd, en daar is je huidskleur fundamenteel om hogerop…

  • In onze lokale bar in Spanje heb dit eens met mijn toenmalige buurman, een kleine boer besproken, die hier overigens zelf mee kwam: Dat wij in Noord Europa rijker zijn dan in Zuid Europa had volgens hem met het klimaat te maken. In het warmere klimaat van Zuid Europa groeien een hoop gewassen zonder veel problemen en het vee kan vrijwel elke dag naar buiten. Het leven in een warmer klimaat is gemakkelijker dan in het koudere Noorden en dat zou de mensen in het Zuiden lui maken. In het Noorden is het leven harder en dat doet de mensen meer vechten voor hun bestaan. Er moet harder gewerkt worden en dat maakt de Noorderling uiteindelijk rijker, aldus mijn toenmalige buurman. Dat klonk wel logisch, vond ik toen, alhoewel ik uit beleefdheid ontkende dat de Zuiderling lui zou zijn… En we vulden de glazen nog maar eens.

 8. Een volk past zich aan, aan de lokale omstandigheden en het aanbod van voedsel Een embryo krijgt van de moeder mee om bepaalde voedingsstoffen te verteren
  Een bepaald Volk in een ideale omgeving is zeker superieur aan het andere

 9. De oplossing voor ons allen staat op de treeplank.
  https://youtu.be/e-LMwVoQbS4
  Het rijk van sultan Erdogan komt er aan nadat er eerst volkeren gedecimeerd zullen worden, Het non-proliferatieverdrag is een verdrag dat het bezit van kernwapens beperkt. Het verdrag is op 1 juli 1968 opgesteld door Ierland en ondertekend en geratificeerd door 189 landen. Vijf landen nemen niet deel aan het verdrag: India, Pakistan, Israël, Noord-Korea en Zuid-Soedan. Het verdrag is gebaseerd op drie pijlers: non-proliferatie, ontwapening en het recht om kernenergie voor vreedzame toepassingen te gebruiken. Saoedie-Arabië is voor zover bekend sedert 2011 bezig kernwapens te verkrijgen en zou er bewijsbaar over beschikken sinds voorjaar 2015 (gekocht van Pakistan- met dank aan Urenco).

 10. Bernadette de Wit

  23 februari 2016 op 01:24

  @nOgz01: er is inderdaad niks mis met geboortebeperking, wel kun je je afvragen of je dit kunt opleggen aan andere landen. Ik denk dat wij wel het recht hebben om onze grenzen dicht te gooien.

  • Ik begrijp dat je je afvraagt of je deze kunt opleggen. In principe niet, want soevereine landen. Maar wat als je in de overweging meeneemt dat mensen in landen met het grootste aantal kinderen per vrouw het laagste gemiddelde IQ hebben? Kunnen deze mensen zelf nog beslissingen nemen? Maar het belangrijkste argument is het feit dat wij daar vroeg of laat last van gaan krijgen. Nu al in de vorm van immigratiegolven, het bevolkingsoverschot komt naar ons toe. GroenLinks noemt het “klimaatvluchtelingen” *braak*. Maar die bevolkingsgroei in Afrika maakt de aarde uiteindelijk ook kapot, en het is ook onze aarde. Daarom vind ik wel dat we in Afrika moreel het recht hebben om in de grijpen. Dit is taboe, maar juist de argumenten uit dit essay ondersteunen mijn standpunt.

   • Bernadette de Wit

    23 februari 2016 op 22:03

    @Lauwebal Ik snap je punt en waardeer je goede bedoelingen, maar met goede bedoelingen moeten we altijd voorzichtig zijn. De weg naar de hel is ermee geplaveid. We men dan intelligenter zijn, we kunnen dit niet overzien. Bovendien zullen de kosten van herkolonisatie, waar u op aan ljjkt te sturen, gigantisch zijn – en deze ingreep leidt zoals we weten ook weer tot immigratiestromen die we niet willen.
    Ik geloof niet in klimaatalarmisme. Wel ben ik ervan overtuigd dat wij ons continent moeten afsluiten voor de komst van massa’s Afrikanen – en dat we wat dit betreft zeker moreel in ons recht staan.

  • Bernadette,
   Het westen heeft de medische voorzieningen, en de hygiene naar Afrika gebracht, met als gevolg een enorme overbevolking. Het is onze plicht hen ook weer van de overbevolking af te helpen, bijvoorbeeld door anticonceptie breed door te voeren. Dat mag best 100 miljard kosten.
   Zouden er in de negentiende eeuw ook mensen geweest zijn die waarschuwden tegen medische voorzieningen voor de arme negertjes? Omdat die zich dan ongebreideld zouden kunnen gaan voortplanten? Bezorgde mensen zijn er altijd geweest. En ze hadden ook altijd gelijk.

   • Bernadette de Wit

    23 februari 2016 op 22:04

    @Koos, ik geloof toch meer in laissez-faire en het zelf beheren van onze grenzen. Laten de Chinezen Afrika maar overnemen.

    • Het wortelloze grootkapitaal heeft helemaal geen belang bij een laissez-faire beleid. Zij opereert veel liever in ‘samenspraak’ met overheden. Uiteraard op voorwaarde dat de staat haar het laatste woord gunt. Kapitalisten hebben op dit moment geen economisch belang bij het optrekken van de grenzen, dus gebeurt het niet. Kapitalisten prediken sinds jaar en dag het evangelie van ’the free movement of capital and labour’ hoewel zij donders goed weten dat dit samenlevingen ontwricht en dat ‘gewone mensen’ erdoor worden geschaad. Wanneer een vastgoedman naar de huidige migranteninstroom kijkt, dan ziet hij geen probleem maar een oplossing voor een kwestie waar men in zijn sector al tijden mee kampt: grootschalige leegstand van bedrijfsvastgoed. Vooral van winkel- en kantoorruimte. Dat wordt binnenkort allemaal omgebouwd tot woonruimte voor migranten. “Wat een werkverschaffing! Wat een nobel doel!” Humanitair cashen. Verheven boven elke kritiek. De jackpot! Ik noem het volksverraad.

    • Bernadette,
     Ja, maar dan ook laissez faire voor het Zyka-virus.

    • Outin Theopen,
     Dat ombouwen tot migrantenpand is inderdaad werkverschaffing.
     Maar het belangrijkste is dat de eigenaar zijn panden voor grof geld kan verhuren / verkopen. De huur- en huizenprijzen zullen tot astronomische hoogte stijgen. Wie is de dupe? Jan met de pet. Daarom is de PVDA zo voor meer, meer, meer migranten, snap je?

     • Volkomen met u eens. Maak mensen bewust van hun ‘belangen’ en waar deze conflicteren met die van kapitalistische profiteurs. Het grootkapitaal maakt zichzelf onzichtbaar achter een rookgordijn van humanitaire sentimenten. Ik weet uit ervaring dat wanneer mensen zich bewust worden van hun (collectieve) belangen zij zich razendsnel van naïeve larve tot volstrekt redelijke wezens ontpoppen. In de zakenwereld denkt men uitsluitend in belangen. Achter elk ‘recht’ schuilt een belang. Contracten worden opgesteld om de ‘belangen’ der betrokken partijen te waarborgen. Uiteraard denkt Jan Metdepet van nature ook in belangen, doch zijn vermogen om zijn eigen belangen en die van zijn klasse (en volk) te articuleren wordt met man en macht bestreden door de gevestigde orde. “Laat Jan vooral denken aan wat zijn plichten zijn. Laat Jan zich bekommeren om de zielige mensen waarvan wij profiteren. Houd Jan permanent bezig zodat hij niet merkt hoe wij zijn zakken rollen. Houd Jan dom en stil.”

 11. In algemene zin is er niks mis met geboortebeperking, alle redenen die we evt. al voorbij hebben zien komen om het niet te doen (oa goddelijke en menselijke rechten) heeft de mensheid (de laatste honder jaar) iig geen dienst bewezen.
  Of er ‘stiekum’ aan geboorteregulering gedaan wordt, is een goede vraag. Want, als je er goed over nadenkt dan is overbevolking een groot probleem, vergrijzing en aanverwante ec,zaken niet werkelijk aan de orde, en zo wel dan toch niet met tegenreactie meer immigratie en ondertussen is demografische oorlogvoering allang niet heimelijk meer.
  Het is werkelijk een feest hoor, deze weg naar de Digitale Middeleeuwen.

 12. Waar in Zuid-Afrika eerst de blanken Apartheid bepaalden, gebeurt dat nu door zwarten. Dat kon omdat de blanken elders op de wereld weer eens hun mede-blanken voor paal wilden zetten. Misschien wel omdat ze wat anders in de geloofsleer staken, misschien afgunst. Bij afgunst denk ik vooral aan de VS waar de blanke nogal snel de zwarte schuld geeft van allerlei zaken (vaak terecht overigens). Misschien dachten de blanken in de VS wel dat de blanken in Z-Afrika het niet beter moesten hebben dan zijzelf d.w.z. ook een bepaalde overlast moesten ondergaan (gedeelde smart). Trouwens de VS loopt vaak voorop om te laten zien dat hun witte mensen als zendelingen van niet alleen geloof de helden zijn. In de MSM in Europa, bijv. NOS, heeft men het inmiddels ook over helden in plaats van zachtere benamingen. Apartheid, ook qua ideologie, kan denk ik onder omstandigheden een ingedutte maatschappij weer actief maken.

 13. Ik denk dat racialisme in het gunstigste geval wel direct gevolgen heeft voor beleid.

  Als we erkennen dat Afrikanen vanuit westers oogpunt gezien zwak begaafd zijn, dan is geheel te verklaren waarom ontwikkelingshulp niet werkt en kunnen we het anders doen. Volledige inzet op geboortebeperking bijvoorbeeld.

  Ook het asielbeleid zal helemaal op de schop moeten. Het vluchtelingenverdrag zou de wereld in een aantal regio’s op moeten delen met dezelfde rassen/culturen/religies waar vluchtelingen naartoe kunnen en moeten gaan.

  • Bernadette de Wit

   22 februari 2016 op 22:47

   Ik begrijp je gedachte, maar ‘inzetten op geboortebeperking’ is inmenging in de interne aangelegenheden van de Afrikaanse cultuur. Dat gaat veel verder dan stoppen met ontwikkelingshulp omdat wij a) tot niks verplicht zijn en b) ons belastinggeld effectief willen besteden.
   Ik vind je opmerkingen over vluchtelingenopvang in regio’s interessant en verstandig.

 14. Op een heleboel plaatsen op de wereld is men zelden of nooit op een idee gekomen 🙂

  Dat er in vergelijkbare culturen mensen ongeveer tegelijkertijd (boekdrukkunst, wiel) op een gelijk idee komen, is wel een bekend fenomeen.

 15. Het menselijk rasbegrip is onzin, het bestaat biologisch eenvoudig niet. Men kan hoogstens spreken over een verschil in culturen of etniciteiten maar dat zijn slechts historische en antropologische aanduidingen. Op geen enkele manier kan worden aangetoond dat er een fundamenteel verschil in aanleg (intelligentie, vaardigheden) bestaat tussen verschillende mensengroepen, de verschillen binnen die groepen zullen altijd groter zijn dan tussen de groepen.

  Snel over op ophouden dus, onzin die je alleen maar in de war brengt, om niet te zeggen grote narigheid veroorzaakt.

  • Bernadette de Wit

   23 februari 2016 op 01:21

   Krijgsman, ik kan je het boek van Levin zeer aanraden. Het kan je een ander perspectief bieden op het politiek-correcte “ras is een sociale constructie”.
   In dit artikel wordt uitgelegd dat de menselijke evolutie nog steeds doorgaat en dat er wel degelijk een biologische basis is voor rasverschillen:
   http://time.com/91081/what-science-says-about-race-and-genetics/
   Er bestaat ook een evolutiona
   Anders dan jij denkt, laat onderzoek van het menselijk genoom zien dat er langzamerhand flinke verschillen zijn ontstaan in skelet, schedelbouw, lichaamsbouw, penislengte, gezondheid (denk aan de prevalentie van bepaalde ziekten per ‘ras’ en hoe mensen op medicijnen reageren), intelligentie, sporttalent, maar ook de wijze van omgaan met pijn en zelfs zwangerschapsduur, aantal tweelingen, voortplantingsgedrag enz.
   Je kunt de discussie beter niet het zwijgen opleggen, ook dat legt Levin heel goed uit. Narigheid krijg je vooral als je je kop in het zand steekt. De werkelijkheid verdwijnt…

   • Bernadette de Wit

    23 februari 2016 op 01:26

    … niet.
    (dat woord ontbrak)

   • Beste Bernadette, ik zal niet betwisten dat er fysieke verschillen bestaan tussen verschillende etnische groepen, ik ontken bijvoorbeeld uiteraard niet verschillen in oogkleur, oogstand en ook niet in penislengte.
    Elke bioloog kan je echter vertellen dat dit niets met rassen te maken heeft. Ik weet niet of je dat ontkent maar dan zou ik die biologische argumenten wel eens willen zien.
    Zolang die biologische verschillen niet kunnen worden aangetoond is het ook onzin in generaliserende zin iets te zeggen over intellectuele aanleg (de variatie binnen de etnische groepen is groter dan tussen die groepen) . Als je dat wel graag wil is dat wensdenken en verzin je feiten om een grond voor discriminatie, vervolging of diskwalificatie te vinden. Dat zou ik racisme willen noemen, een onaangename manier van denken.

    • Bernadette de Wit

     23 februari 2016 op 21:57

     @Krijgsman, je bent van harte om hier meer over te lezen, het is namelijk al aangetoond. Het wensdenken is juist een probleem van de politiek correcten, die tegen realisme zijn.
     Overigens hoeft u niet bang te zijn voor ongerechtvaardigd onderscheid of andere spoken. Ook lijkt het me prematuur als u nu al racisme begint te roepen. Het verdient m.i. de voorkeur als we kennis nemen van het onderzoek en de aanbevelingen van de wetenschappelijke ‘rasrealisten’. En dan verder praten.

  • Als we hier Wim Hutten de internet trol niet hebben.

   http://www.grondlijn.nl/wim-hutten.html

 16. De werkelijkheid ontwikkelt zich in alle mensen. Dat is er de oorzaak van dat verschillende mensen nagenoeg gelijktijdig op een bepaald idee komen. Daarom ook kietelt de moderniteit alle mensen, ook de moslims die er van hun godsdienst tegen moeten zijn. En individualisering zet zich door in alle mensen, ook bij hen in de bushbush. Dat pakt in de ene cultuur anders uit dan in de andere. De cultuur van de westerse wereld is superieur in die zin, dat ze momenteel de meest vruchtbare aarde is voor de ontwikkelingen. Maar geen mens is ‘puur als mens’ superieur aan een ander.

 17. …als je in een moeras woont en toch graag droge voeten wil, dan loont het om in hersens te investeren, dus minder kinderen en die zoveel mogelijk leren. Dat gaat dan wat ten koste van ongeremde voortplantingslust, maar een mens kan niet alles hebben. Of zie Aziaten, die gebruikelijk niet alleen wat kleiner zijn dan niet-Aziaten, maar gemiddeld aanzienlijk slimmer, Wie niet sterk is, moet immers slim zijn.

  Is je overlevingsstrategie een andere dan hersens, dan kan je prima functioneren in de omgeving waarin je die niet nodig hebt om te overleven (of waarin je de ander goed op de kop moeten kunnen slaan om die te beroven, zoals in de woestijn (schaarste) handig is). In ‘hersens-samenlevingen’ lukt het mensen met die niet-hersenstrategieën ook te overleven, maar alleen als de mensen in de hersensamenlevingen zo dom zijn ze te onderhouden 🙂

  Met superieure en dus inferieure rassentheorie schiet je volgens mij niet op, wel met minder dom worden.

  • Leuk bedacht, maar heeft hersenonderzoek dit al vastgesteld? Vast niet.
   Wat ik er tegenover kan stellen, maar het onderzoek ernaar niet weet te vinden: iemand van een pas ontdekte stam doet qua intelligentie niet onder voor de gemiddelde westerling. Score op een iq-test valt uit de toon uiteraard, want die meet bepaalde, voor ons belangrijke zaken. Die test meet niet intelligentie als vermogen!

   • Aangaande die IQ tests: jaja, die zijn ontwikkeld vastgesteld westerlingen, en vandaar dus dat (Oosterse) Aziaten er gemiddeld hoger op scoren. En IQ-gemiddelden (van welke groep dan ook) zeggen niets over het IQ van een individueel lid van die groep.

    Er zijn verschillen vastgesteld tussen bijvoorbeeld de gemiddelde penislengte, hersens, huidskleur en lichaamskracht -zo zie je minder Aziaten en Afrikanen bij gewichtheffen bijvoorbeeld- om maar een paar zaken te noemen. Nou zegt de omvang van hersens niet alles, gezien ook het feit dat mannen gemiddeld (binnen de zelfde groep) een 10% groter hersenvolume hebben dan vrouwen.

    Maar wat ik hersens noemde was niet zozeer de grijze massa als wel het IQ (Jantje heeft een goed stel hersens, ziet op wat hij er mee doet, niet op het gewicht van die hersens).

    Een onderzoek waaruit zo blijken dat een net ontdekte (welke??) stam niet onderdoet qua intelligentie (=ook lerend vermogen) voor een gemiddelde ontdekte Europeaan is me…

    • Miaauw, miaauw namastiaauw Caroline,

     Mooie argumenten, ja IQ is individueel heel divers, maar een etnische of raciale groep kan gemiddeld laag scoren maar volgens de Weibull verdeling zijn er dan uitschieters omhoog en omlaag in percentielen. Dit is het fenomeen van ’the magic nigger’ of zoals in mijn geval ‘ de overgeevolueerde kwatta koelie aap uit suriname, die in 1986 uit de manja bomen klom om in Delft verder te evolueren aan de Technisch Universiteit Delft’.

     Maar Caroline, denk hierover na wat ik nu stel:

     Een individu kan een hoog IQ hebben als aangeboren DNA eigenschap maar ik geloof toch dat de behoefte van zo een persoon en de noodzaak bepalen hoe hoog zo iemand komt, zowel intellectueel, als maatschappelijk en educatief.

     Het individu moet het zelf willen, zelf nodig vinden, zelf behoefte aan hebben, zelf ervoor vechten, zelf voor kiezen, zelf noodzakelijk vinden en er zelf van genieten.

     • Waldo,
      Je kunt ook zeggen: Een individu kan een sterke wil hebben als aangeboren DNA eigenschap, maar ik geloof toch dat het IQ van zo een persoon bepaalt hoe hoog zo iemand komt.

     • ja Koos,

      Nu weet men in de wetenschap dat karakter misschien volledig DNA bepaald is en aangeboren.

      Dus je wilskracht en je maximaal haalbare IQ als individu zijn volledig bepaald door je individuele DNA, en dat krijg je van al je voorouders tot 40 generaties terug ahw, of je kan langer terug rekenen in theorie.

      Praktijk is dan een strijd tussen je eigen wilskracht en je IQ dat een bovengrens heeft door je DNA. Ja, dat is dus het moeilijkste, iemand met een aangeboren IQ (DNA, individu, los van ras) van 90 of lager zal helaas nooit een prof, dr, ir kunnen worden of een viesbruine, lagere kaste, afval koelieschrijver zoals mij, nu auteur van ruim 26 boeken en vele teksten over al mijn duizenden liefdes en seks problemen en mijn aangeboren fysieke inferioriteit en handicaps, incl mijn lage kaste afkomst, als Unterkoelie, waardoor ik vooral door surinaamse zwarten (hindoestanen en afro surinamers) altijd kapot getrapt, mishandeld, gediscrimineerd, minacht en weggejaagd ben,.

   • Bernadette de Wit

    22 februari 2016 op 23:31

    @Aanklacht: Michael Levin is filosoof. In zijn boek Why Race Matters behandelt hij wel het wetenschappelijk IQ-onderzoek, maar in deze lezing wil hij ons alleen uitnodigen tot frank en vrij en logisch denken.

    • Levin zal een filosofenkenner zijn, maar van filosoferen in de betekenis van ‘uitspraken doen over hoe de werkelijk is’ heeft hij duidelijk geen kaas gegeten. Theoretiseren (subjectief, want gebonden aan tijd en plaats) doet de wetenschapper. Die zegt dan ook “ik geloof dat het zo zit…..”.
     Levin houdt zich, zoals elke wetenschapper doet, bezig met het ‘wat’, niet met het ‘hoe’. Heel nuttig, maar met filosofie heeft het niets van doen.

  • Bernadette de Wit

   22 februari 2016 op 22:44

   Caroline, het gaat Michael Levin niet om een theorie over superieure/inferieure ‘rassen’. Als je de lezing goed leest, zie je dat het hem vooral gaat om logisch denken over de vragen die mensen stellen dan wel juist krampachtig niet gesteld willen hebben. Levin is filosoof.

 18. Als je gelooft in de evolutieleer, dan zit er weinig anders op dan te constateren dat ieder wezen geëvolueerd is om zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Zo word je levend in een moeras een ander wezen dan wanneer je dat in de woestijn doet, of in een ander warm gebied, waar iedere pit als vanzelf tot eten wordt. Of je daarmee superieur wordt aan andere rassen/soorten, dat lijkt me niet. Je bent immers net zo perfect aangepast aan je omgeving als een ander aan zijn omgeving is. Een ijsbeer is alleen een superieur jager op de Noordpool, elders legt hij het af tegen zelfs de sulligste bruine beer.

  Bij mensen geldt dat hun hersens (energiegebruik) het meest kostbaar zijn om te vormen. Heb je die niet nodig bv omdat het eten gewoon uit de boom valt, dan doe je het niet, en ‘kies’ je voor wat meer voortplanting en wat meer kindersterfte, want aan opleiding doe je niet. Dat maakt mensen die die hersens niet nodig hebben niet inferieur, maar aangepast aan hun leefomgeving. Of,

  • Je hebt helemaal gelijk. Het lijkt me moeilijk om aan het criterium ‘superieur’ een objectieve wetenschappelijke inhoud te geven. De auteur begeeft zich in wetenschappelijke zin op glad eis. Daarnaast is er geen consensus over wat intelligentie is en zijn IQ-testen cultureel bepaald.

 19. Het artikel bevat geen duidelijke definitie van het begrip ras. Wat wordt bedoeld met superieur? Ten op zichte van wie? En in welk opzicht? Op alle denkbare kenmerken? Over welke tijd gemeten? Door wie? Enz enz

  • Een duidelijke definitie is nergens voor nodig. Iedereen snapt zo ook wel dat er een verschil is tussen een blanke en een neger en een chinees, etc. De vraag naar een definitie is alleen bedoeld om de racist in verlegenheid te brengen. Vergelijkbaar met de eis om te bewijzen dat god niet bestaat, bedoeld om de atheist in verlegenheid te brengen.

  • Bernadette de Wit

   22 februari 2016 op 22:42

   Michael Levin is filosoof en geen evolutiebioloog. Als je de moeite neemt bovenstaande te lezen, zie je dat hij zijn inzet vooral is een logische, heldere manier van denken. Je vragen worden deels beantwoord in deel 1, 2 en 3 en deels in Levins boek Why Race Matters (1998), dat ik nog steeds erg goed viond.

   • Een goede filosoof moet kennis hebben van de natuurwetenschappen. Hoe kan je ooit een filosofie bouwen als je bijv. niet weet hoe de mens biologisch in elkaar zit? Voorts is het een wetenschappelijke vereiste om met duidelijke definities te werken. De probleemstelling luidt “Bestaat er een superieur ras?” Dan zal je, om gezwets te voorkomen, gelijk duidelijk moeten maken wat je onder het begrip “ras” verstaat. Ik begrijp dat er in biologische zin binnen de soort Homo sapiens geen rassen bestaan.

    • Dat bij de homo sapiens geen rassen zouden bestaan is natuurlijk een goedmens-frame. En het is ook heel religieus-antropocentrisch gedacht. Want waarom zouden er bij andere dieren wel rassen kunnen bestaan, en alleen bij mensen niet? Het is nog niet zo lang geleden dat er ook werd gedacht dat ALLEEN de mens kon denken, bewustzijn had, etc, etc. Dat is allemaal allang doorgeprikt.

     • Heb je het over soorten of over rassen? Een biologisch criterium voor ras is toch of leden van het ras zich met elkaar kunnen voortplanten. Of hebben we het niet over ras in biologische zin maar in antropologische zin? Mijn punt is dus: duidelijke definities graag. Dat is een wetenschappelijke randvoorwaarde.

     • David,
      bij mijn weten kunnen een blanke en een neger gewoon samen een kind maken. Dus ras.

  • Bernadette de Wit

   22 februari 2016 op 22:42

   Sorry, ik reageerde op David Bakker.

 20. Als de rassen voor 100% gescheiden leven, is dit helemaal geen probleem. Alleen even territorium afbakenen.

 21. Verschillende etnisch-religieuze groepen hebben verschillende belangen. Wanneer deze belangen met elkaar in conflict komen kan dat leiden tot wederzijdse agressie. Conflicterende groepsbelangen worden meestal verklaard vanuit een zuiver cultureel perspectief. Frictie tussen verschillende en tegenstrijdige ‘culturen’ wordt dan aangevoerd als de oorzaak van onderlinge haat en nijd. Echter, deze zuiver antropologische verklaring raakt niet aan de kern van het probleem. De ware oorzaak van onmin tussen verschillende etnische groepen schuilt in het (ongearticuleerde) besef (onderbuikgevoel/instinct) dat de genetische eigenheid en ‘biologische belangen’ (bijv. voortbestaan genenpoel) van de eigen etnische groep worden bedreigd door de aanwezigheid van een ‘concurrent’ met tegenstrijdige genetische belangen. De meeste interetnische conflicten zijn te herleiden tot een belangenstrijd van een biologische aard. Zo is de natuur. En mensen zijn nu eenmaal dieren.

  • Zo denk ik er min of meer ook over. Het is zowel “nature” als “nurture”, maar door het cultureel ingehamerde gelijkheidsprincipe is “nature” een fors ondergesneeuwd kindje geworden. Zie o.a. de discussie rond prof. Buikhuisen http://vorige.nrc.nl//opinie/article2151602.ece/Buikhuisen_heeft_toch_gelijk Verder denk ik dat de discussie niet gebaat is door mensen in te delen op basis van ras. Dat is gewoon te diffuus. https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijk_ras De definitie is niet duidelijk en er zijn teveel mengvormen (ook in de genen) waardoor deze scheiding nogal vaag wordt. Het begrip eigen etnische groep staat in ieder geval dichterbij de werkelijkheidsbeleving.

   • Hartelijk dank voor de verwijzing naar het onderzoek van prof. Buikhuisen. (Inderdaad een interessante discussie.) | Ik ben het geheel eens met uw mening dat het begrip ‘ras’ vaak zeer ambigue is. Wat betreft het concept van ‘genetische belangen’ kan ik u verwijzen naar het werk van de Australische antropoloog Frank Salter en de Amerikaanse evolutionair-psycholoog Kevin B. MacDonald. Met betrekking tot het concept van ‘etnische belangen’ kan ik u het werk van de in Belgisch-Congo geboren socioloog en antropoloog Pierre L. van den Berghe aanraden. Een fundamenteel werk op het gebied van rassenonderzoek binnen de sociobiologie is het boek ‘Race’ van John R. Baker. Dr. Baker is van mening dat het begrip ‘ras’ zoals dat wordt begrepen binnen de biologische wetenschappen ook in de sociale wetenschappen een gerechtvaardigde plaats heeft. Tot slot zou ik u graag willen attenderen op het werk van de nagenoeg vergeten Schotse evolutionair-antropoloog Arthur Keith.

  • Bernadette de Wit

   23 februari 2016 op 21:51

   @Outin Theopen: interessant, heeft u misschien ook On genetic interests gelezen? Van Frank Salter. Prachtboek, baat hierover!

   • Jazeker. Dat boek maakt onderdeel uit van mijn bibliotheek. | Ik ben zeer vrijdenkend en kosmopolitisch opgevoed. Ik heb altijd een fascinatie gehad voor andere (vooral primitieve) culturen. Juist daarom ontbreekt het mij aan de suïcidale naïviteit die zo kenmerkend is voor de wereldvreemde goedmens. Mijn contact met andere volkeren en culturen heeft mij geleerd dat etnocentrisme, xenofobie en discriminatie zeer algemene en natuurlijke verschijnselen zijn. Uiteraard betekent dat niet dat zaken als gastvrijheid, medemenselijkheid, en andere ‘nobele’ kwaliteiten, van geen enkele waarde zijn. Dat zijn eveneens ‘universele’ fenomenen. Echter, een realist erkent dat niet alle volkeren en culturen zonder meer met elkaar verenigbaar zijn. Bloedvermenging tussen verschillende etnische groepen is een historisch gegeven, maar toch wordt het door vrijwel geen enkele etnische groep als lovenswaardig beschouwd. Ik erken mijn eigen weerstand ertegen en schaam me daarvoor absoluut niet.

 22. De vraag, ras, is een probleem. Soort is beter. Als de vraag leven op planeet aarde bedoelt. Dat is makkelijk om te beantwoorden. De sterkste win als start en eindpunt. Met en beetje history graven, een zekerheid. Bij twijfel bezoek een BIO kip of varken boerderij. Twee van veel soorten die optimaal doen wat een ander soort leven wil. Beter, W.O 1. Frankrijk soldaten. Dienstplichtigen die weigerden om dat te doen wat dood en normaal hoort te wezen. Hun straf, de kogel. Elite, de rechter, leefden daarna nog lang en gelukkig. Tot nummer W.O twee en Nederlandse elite, geen ras. Hazen zijn er nog steeds jaloers op. Hun sterkste staaltje was Indonesië bevrijden. Met ouderwetse tools van u vecht, wij kijken.
  Bij twijfel bezoek Indonesië of Noord Korea.

 23. “Bestaat er een superieur ras?”
  Nee!
  Wel superieure en minderwaardige culturen……
  En met de “Arabische cultuur heb ik geen moeite …., maar met de islamitische cultuur wel!
  Mvg

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑