Beginselverklaring AfD; Duitsland kruipt uit schuldkramp. Heel voorzichtig.

Door Joost Niemöller

Op 30 april dit jaar vindt de landelijke partijdag van de AfD plaats. De partij die het tot grote schok van de Duitse media, ineens zo goed deed in de recente deelstaatverkiezingen. Op die dag kunnen de leden stemmen over een sinds gisteren voorliggend concept- verkiezingsprogramma. Het gaat niet zomaar om een paar velletjes, maar om bijna tachtig pagina’s Duits-grondig opgestelde basiswaarden en maatschappelijke voorstellen met een filosofische onderbouwing over de aard van de mens. De tekst is samengesteld door een commissie van 28 personen, die aan de gang ging met maar liefst 9000 stellingen van de leden van de partij. De AfD is een tot op het bot democratisch ingestelde partij, zowel qua interne structuur als qua maatschappelijke intenties. En gezien de grondigheid waarmee de AfD te werk gaat, is het natuurlijk een lachertje om hier te spreken van een ‘populistische’ partij, zoals dat in de pers keer op keer gebeurt.

De zeer grondige ambitie die uit dit partijprogramma spreekt, is niets minder dan de heruitvinding van de Duitse identiteit en van het leggen van de bestuurlijke macht bij het Duitse volk.

Het enorme belang hiervan wordt makkelijk onderschat in de media, ook in Nederland. Pas wanneer het Duitse volk zichzelf opnieuw uitvindt, zal de Europese cultuur aan haar herstel kunnen werken en de traumatische onderdrukking door de multiculturele dwang en de EU dictatuur van zich afschudden. We kunnen in Nederland veel willen. En het is goed dat we dat willen. We moeten ook veel willen. Maar zonder een hersteld Duits zelfvertrouwen wordt het nooit wat met een nieuw Nederland. Zonder een hersteld Frans nationalisme ook niet trouwens.

Nu, dit voorzichtig oplevende Duitse vertrouwen blijkt uit het verkiezingsprogramma van de AfD. In conceptvorm nog.

De hele tekst is via deze PDF te lezen. Het is te uitvoerig om er hier in zijn geheel op in te gaan. Ik haal er enkele elementen uit. Volgens mij de belangrijkste.

De AfD ziet zichzelf, blijkens de inleiding, in de geest van twee belangrijke momenten uit de Duitse geschiedenis, twee ‘revoluties’ in hun woorden. De revolutie van 1848 en de revolutie van 1989. Dat zijn beide interessante momenten. De revolutie van 1848, wordt gezien als een mislukte revolutie. Liberale politici in Frankfurt wilden toen komen tot een grondwet voor heel Duitsland. Er werd een jaar over deze Grondwet gedebatteerd. Maar Duitsland liet zich niet door debatteren verenigen. De eenwording kwam pas door de Realpolitiek van Bismarck, die daarmee de eigenlijke vader des vaderlands werd. Bismarck schuwde het geweld niet daarbij.

Over geen Duits staatsman vind je in de Duitse boekhandels zoveel studies als over Bismarck. De vroegere bondskanselier Schröder sprak zijn openlijke bewondering uit voor Bismarck in een opmerkelijk interview in Der Spiegel. Maar de AfD kiest dus niet voor het Bismarck moment, maar voor een moment even daarvoor, toen het volk, of liever gezegd, een elite binnen dat volk, zich tevergeefs naar een eenheid wilde praten. Democratisch. Dat zegt het nodige over de voorzichtige profilering van AfD. De angst voor de sterke man zit er diep in. De sociaal democraat Schröder mocht het doen. De AfD kan er maar beter ver van blijven.

De andere Duitse revolutie die de AfD noemt, is die van 1989. Dat was het moment waarop veel Oost Duitsers de revolutie uitriepen door te verklaren Wir sind das Volk. Het motto dat niet voor niets door Pegida werd overgenomen. Ook hier geen sterke man, maar het volk als geheel. Dat moment spreekt zozeer voor zich, dat er verder weinig over gezegd hoeft te worden. Overigens was dit ook een mislukte revolutie. Het zou leiden tot het einde van de DDR, wat niet de bedoeling was geweest van de mensen die toen op die pleinen stonden. Ze wilden de DDR hervormen.

Zoals na de revolutie van 1948 Bismarck kwam, zo kwam na de revolutie van 1989 Kohl, en met diens eenwording ook de euro en de steeds verder sluitende EU.

In de geest van deze twee volksrevoluties wil de AfD met haar ‘burgerlijk protest’ de nationale vrijheid voltooien en een Europa van soevereine staten scheppen die met elkaar in vrede, zelfbeschikking en goede nabuurschap verbonden zijn:

In der Tradition der beiden Revolutionen von 1848 und 1989 artikulieren wir mit unserem bürgerlichen Protest den Willen, die nationale Einheit in Freiheit zu vollenden und ein Europa souveräner demokratischer Staaten zu schaffen, die einander in Frieden, Selbstbestimmung und guter Nachbarschaft verbunden sind.

Die volkssoevereiniteit werd een fictie door de verdragen van Schengen, Maastricht en Lissabon:

Spätestens mit den Verträgen von Schengen (1985), Maastricht (1993) und Lissabon (2008) hat sich die unantastbare Volkssouveränität als Fundament unseres Staates als Fiktion herausgestellt.

Daarmee kan geen weldenkend mens het natuurlijk oneens zijn. Met het optuigen van de EU werden de Europese volkeren onmondig gemaakt en werd hen het laatste restje democratie afgenomen.

Essentieel voor de AfD is dan ook dat het Duitse volk de democratie weer terug krijgt. Een belangrijk deel van het concept beginselprogramma is daaraan gewijd. In dit concept wordt de invoering van de directe democratie, naar Zwitsers model, zelfs als absolute voorwaarde gesteld bij eventuele coalitie-onderhandelingen. Dit punt is voor de AfD principieel niet onderhandelbaar!

Die Einführung von Volksabstimmungen nach Schweizer Modell ist für die AfD deshalb nicht verhandelbarer Inhalt jeglicher Koalitionsvereinbarungen

Het is dan ook zeer cynisch, ja, zelfs ronduit kwaadaardig, dat sprekers van andere partijen de AfD een ‘ondemocratische’ partij noemen, zoals ik enkele keren zag gebeuren in de Duitse media. Zijzelf zijn het juist geweest de gewone Duitsers hun de stem hebben afgenomen.

Een belangrijk probleem is natuurlijk dat er steeds minder Duitsers zijn, en dat ze vervangen worden door moslims, zonder dat de Duitsers ooit iets gevraagd is. Uiteraard stelt de AfD zich in een aantal hoofdstukken principieel kritisch op ten aanzien van de islam, die volgens hen niet bij Duitsland hoort. Dat spreekt vanzelf.

De demografische verandering van Duitsland, de ‘omvolking’ is echter een veel wezenlijker probleem. En het is ook veel lastiger te formuleren, omdat wetgeving dit moeilijk maakt. Voor je het weet, heet je een racist. En dat is in Duitsland nog een erger stempel dan hier.

Cruciaal is volgens mij de passage waarin een gezinspolitiek voor de zittende bevolking wordt voorgesteld. Wat we hieronder precies moeten begrijpen, wordt niet verder gedefinieerd, maar ik ga er vanuit dat hier iedereen bedoeld wordt met een Duits paspoort:

Den demografischen Fehlentwicklungen in Deutschland muss entgegengewirkt werden. Die volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konfliktträchtige Masseneinwanderung ist dafür kein geeignetes Mittel. Neben einer maßvollen, an qualitativen Kriterien orientierten Einwanderung, muss vor allem die Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung durch eine effektive familien‐ und kinderfreundliche Politik erhöht werden.

Met deze vage omschrijving omzeilt de AfD de onderliggende etnische problematiek. Ze moeten wel.

Er moeten natuurlijk wel meer Duitse kinderen geboren worden om ervoor te zorgen dat Duitsland zich niet nog meer afschaft. En om dit probleem op te lossen, wordt een concrete bevolkingspolitiek voorgesteld. Iets wat uiteraard in Duitsland ook zeer in de taboesfeer ligt. Deze bevolkingspolitiek is volgens de Afd de centrale politieke opgave. En dat is dan weer wel een ferme stellingname. Volkomen terecht, daar niet van:

Durch eine größere ideelle Wertschätzung der Elternarbeit sowie einer Familienpolitik, die sich an den Bedürfnissen von Familien orientiert und junge Menschen zur Familiengründung ermutigt, soll die Geburtenrate mittel‐ bis langfristig wieder ein tragfähigeres Niveau erreichen. Die Lücke zwischen Kinderwunsch, den nach wie vor 90 Prozent der jungen Deutschen hegen, und der Zahl der geborenen Kinder soweit wie möglich zu schließen, sehen wir als zentrale politische Aufgabe.

Wat is de Duitse identiteit? Wat is het Duitse volk? Het AfD formuleer hier zeer voorzichtig, opnieuw om niet in de sfeer van de strafbaarheid te komen. (Wat, als je erover nadenkt, alles zegt over de gijzeling van het Duitse volk.)

Duitsland, zegt het AfD, mag best trots zijn op de Duitse cultuur. We horen tot de grote Europese ‘cultuurnaties.’ We hebben grote Duitse schrijvers, componisten, beeldende kunstenaars en architecten gehad, en ook nu nog dragen we wezenlijk bij aan de cultuur:

Deutschland gehört zu den großen europäischen Kulturnationen. Deutsche Schriftsteller und Philosophen, deutsche Musiker, bildende Künstler und Architekten, in jüngerer Zeit auch deutsche Designer und Filmemacher, haben wesentliche Beiträge zu ihren jeweiligen Disziplinen im weltweiten Maßstab geleistet.

Die Duitse cultuur, zegt de AfD, moeten we niet alleen bewaren, maar ook verder uitbouwen:

Die AfD erachtet es als eines ihrer vorrangigen politischen Ziele, dieses große Kulturerbe für die kommenden Generationen nicht nur zu bewahren, sondern es im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung weiterzuentwickeln und seine unverwechselbaren Eigenheiten zu erhalten.

 

Spreekt vanzelf, zou je zeggen. Maar in Duitsland spreken dit soort opmerkingen niet meer vanzelf. Dat is het intens treurige van dit gegijzelde volk dat gebukt door het leven gaat.

De AfD neemt het begrip ‘Leitkultur’ weer op, wat enige tijd gangbaar was onder Christendemocratische intellectuelen in Duitsland, maar wat nooit al te duidelijk werd uitgedragen door de Duitse partijen, als de dood om voor nazi te worden versleten in het streng multiculturele klimaat. Die Duitse Leitkultur is volgens de AfD gebaseerd op het christendom, de humanistische traditie en de Romeinse rechtscultuur. De sociale verhoudingen in Duitsland zijn op deze drieslag gebouwd. Daarom moeten de Duitse staat en de Duitse burgergemeenschap deze Leitkultur verdedigen:

Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur deutschen Leitkultur, die sich im Wesentlichen aus drei Quellen speist: erstens der religiösen Überlieferung des Christentums, zweitens der wissenschaftlich‐humanistischen Tradition, deren antike Wurzeln in Renaissance und Aufklärung erneuert wurden, und drittens dem römischen Recht, auf dem unser Rechtsstaat fußt. Gemeinsam liegen diese Traditionen nicht nur unserer freiheitlich‐demokratischen Grundordnung zugrunde, sondern prägen auch den alltäglichen Umgang der Menschen miteinander, das Verhältnis der Geschlechter und das Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern. Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber müssen der Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche kulturelle Identität als Leitkultur selbstbewusst verteidigen.

Centraal bij de Duitse identiteit staat volgens de AfD de Duitse taal.

Das zentrale Element deutscher Identität ist die deutsche Sprache.

Dat is dus de meest politiek correcte definitie, om het bredere cultuurbegrip en al helemaal de etnische factor te vermijden. Begrijpelijk. Je kan als AfD in het onderdrukte Duitsland van nu niet voorzichtig genoeg zijn.

Maar de belangrijkste opmerking over de Duitse identiteit lijkt me, dat deze niet vast moet blijven zitten aan de herinnering aan de periode van het nationaal socialisme. De Duitse herinneringscultuur moet ook de positieve momenten uit de Duitse geschiedenis gaan omvatten:

Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven, identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst.

Dat is van groot belang. Want zonder een hernieuwd nationaal geschiedenisbegrip kan er nooit een waarlijk nieuw Duits patriottisme ontstaan. Alleen zo kan Duitsland eindelijk de rug strekken uit die beklemmende schuldkramp waar niemand wijzer van wordt. En alleen zo kan de macht van de technocraten in Brussel gebroken worden. Nog een lange weg te gaan.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

31 Reacties

 1. Justin Berber (zie geenstijl) is net vertrokken uit Amsterdam onder hysterisch gehuil van zijn onderdanen hier in Nederland. In 010 ging Abou voor in een mars van Marokkanen en Turken (die toevallig ook een Nederlands paspoort hebben) terwijl er geen autochtoon te bekennen was. We zijn bezet maar willen het niet zien. Gelukkig werd koning Willy beschermd door allochtone Nederlanders in witte jasjes (niet te verwarren met mannen in witte pakken na de Bijlmerramp).

 2. g.h.m.leferink

  27 maart 2016 op 20:42

  Als een Duitser hier zou zeggen: “Wir Deutsche sind das Herrenvolk, und ihr Niederländer isnd nur Untermenschen! Denn es steht in Mein Kampf, und Hitler hat es gesagt!”, de reacties in de MSM zouden woedend zijn. Die man zou binnen de kortste keren gearresteerd worden, en voor de rechter gesleept worden.
  Maar als er een islamiet vindt dat de Islam het enige ware geloof is, en wij autochtone Nederlanders maar minderwaardige Dhimmy’s, geen journalist of leider van een TV-kwekprogramma die daarover valt!
  Mijn konklusie: Hier wordt dan gediskrimineerd! Wèl maatregelen tegen zo’n Duitser, overigens terecht, maar er volgde totnutoe GEEN voorgeleiding van islamieten met dezelfde anti-menselijke Herrenvolk-mentaliteit en denkend een’License to kill’ te hebben!
  Of zouden mediamensen en overheid gewoon:
  # LAFBEKKEN zijn, dus bomgordelvrees-bedplassers zijn?
  # Slappe trend-nasjokkers zijn?
  # Denken dat ze ‘progressief’ zijn? (wat dat dan ook is)

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 3. ” Maar het zal leiden tot het worden van een verdeeld tweede wereldland, relatief –. “Old Glory””
  .
  Heb je het over de mensen die hier wonen, een dubbelpaspoort hebben en nog steeds meer nationale trots voelen voor het land waar zij, hun ouders of grootouders geboren zijn?? Ik vrees van niet, dat moeten we natuurlijk koesteren en diep respect voor hebben, want ies koeltoer.
  .
  En @DirkM, hoe sta jij tegenover zelfbehoud? Of hangt het ervan af wie strijdt voor zelfbehoud?
  .
  Bijvoorbeeld een autochtone Nler die in NL woont en strijdt voor zelfbehoud en daarmee opkomt voor de toekomst van hem/haar, de kinderen en kleinkinderen. Kan dat wel volgens jou, of vind je die persoon een racistische fascistische intolerante xenofobe nationalist die behoort tot een verdeeld tweede wereldland en volgens jou dus zou moeten stoppen met het opkomen voor zelfbehoud?
  .
  Wat ik me ook afvraag; waar zijn plots al die linkse antiglobalisten gebleven? Over hypocriet een dubbel moraal gesproken!!

  • Citaat: “Antiglobalisme of antimondialisme is een beweging die zich verzet tegen het globalisme in zijn geheel. Antiglobalisten verzetten zich radicaal tegen iedere vorm van globalisering, men ziet het als een bedreiging voor de lokale cultuur en economie.[1]”
   .
   Daar hebben de globalisten/het grootkapitaal dus hét magische woord voor gevonden, waarmee ze de antiglobalisten steviger bij hun “ballen” hebben als ooit tevoren, en het magische woord is….. effe wachte…. nog effe wachte…. taraaaaaaaaaa…. : VLUCHTELINGEN!!
   .
   De antiglobalisten slikte alles in met de snelheid van het licht en vochten per direct als leeuwen voor de agenda van de globalisten/het grootkapitaal, die ze een fractie van een seconde voor het magische woord tot op het bot haatte.
   .
   Ongelofelijk, wat een volk, wat een wereld, wat een waanzin, wat een hysterie. En het ergste van alles is, ze nemen ondanks deze hypocrisie zichzelf zwaar serieus. De rest zijn plots ‘fascisten’, te dol voor woorden.

 4. Probleem met dit soort “nieuw nationalisme” en het opnieuw uitvinden van een “völkische Bewegung” is dat het simpel niet zal gaan werken in de alledaagse realiteit van het globalisme waar de elektronische revoluties en wereldomspannende markten dit soort denken simpelweg tot economisch zelfmoord zou degraderen.

  Nationalisme en culturele trots zijn fijn als je natie een leidende staat is in het centrum van het wereldgebeuren en dat was in de 19e eeuw Europa. Voor Amerika halverwege de 20e eeuw nog . Voor Turkije eind 20e eeuw en zie je nu nog het grotere zelfbewustzijn.

  De werkelijkheid is dat de wereld veranderd is. Het multipolaire model zal na afbrokkeling van megastaten als de VS, China en Rusland vervangen worden door sterke netwerken van landen en regio’s kriskras door elkaar.

  Nationalisme zwelt de borst en geeft op korte termijn wel geloof en oriëntatie. Maar het zal leiden tot het worden van een verdeeld tweede wereldland, relatief –. “Old Glory”. Ik vind…

  • dat zelf persoonlijk heel jammer maar ik voel me gedwongen een realist te blijven.

  • DirkM,
   Het zal wel werken als Europa door de juiste mensen wordt geleid. Niet door het stelletje imbecielen dat nu de dienst uitmaakt. Een Europabreed nationalisme is zeer goed haalbaar als naar het Europese volk wordt geluisterd. Om te beginnen alle moslims eruit kieperen. Wie denkt dat dat niet kan heeft niets van de geschiedenis geleerd.

 5. Weerzinwekkende Britse journalist interviewd haar op schandalige wijze.
  Zij blijft superieur en heersend, geweldige dame.
  Take a look at this video on YouTube:

  http://youtu.be/anmDcVeuZwA

  • Inderdaad een sterk optreden van Frauke Petry. Die interviewer (Tim Sebastiaan) is een smeerlap van hetzelfde kaliber als Marcel van Dam (denk aan Fortuyn). Het ging hem niet om wat Petry had te zeggen maar hij was er uitsluitend op uit om haar te beschadigen.

   • Bij Marcel van Dam denk ik direct aan de NAZI rechter Freisel schreeuwend iemand te kleineren Niet zo moeilijk als jij de microfoon hebt en het gesprek lijdt
    Of zoals Sonja Barend zei je moet iemand nooit zijn verhaal laten vertellen

 6. Een refendum naar zwitsers model moet wel snel worden ingevoerd, voor de moslims in de meerderheid zijn.
  Of de moslims niet stem-gerechtigd verklaren. Waarschijnlijk nog een brug te ver.

  • Een referendum over belangrijke zaken maakt het gepeupel wakker. Moeten ze nadenken. Dat wil de politieke “elite” niet. Kunnen ze hun duistere plannen niet ten uitvoer brengen. Onwetendheid bij de massa is veel gemakkelijker. Daarom keldert het niveau van het onderwijs ook steeds verder. Allemaal bewust gedaan.

 7. g.h.m.leferink

  27 maart 2016 op 14:08

  “In dit concept wordt de invoering van de directe democratie, naar Zwitsers model, zelfs als absolute voorwaarde gesteld bij eventuele coalitie-onderhandelingen.”
  Helemaal mee eens! En laat de Duitsers dan, in navolging van de Zwitsers, ook de meeste beslissingen DECENTRAAL nemen! Zoveel mogelijk in kleine kring beslissen, door mensen die elkaar ook persoonlijk kennen. Op die manier houden de Zwitsers een land met 4 talen en even zoveel kulturen toch bij elkaar! Soltschenytsin was een van degenen die enthousiast zijn over dit Zwitserse systeem!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 8. Als voorbeeld hoe smerig AfD leider Frauke Petry aangepakt wordt, dit keer door BBC journalist Tim Sebastian. Wat een rat is dat. Insinuaties en trappen onder de gordel is wat dit heerschap doet. Heeft niets met journalisme te maken. Petry verdedigt zichzelf, liever gezegd, beheerst zichzelf bijzonder goed. Prima partij met veel hoog opgeleide en ervaren mensen in het kader. Dat is nu eenmaal broodnodig. Zou goed voor NL zijn om voor zo’n partij te kunnen kiezen. De huidige politieke “elite” is daarom doodsbang voor die partij.
  https://www.youtube.com/watch?v=anmDcVeuZwA

  • Terecht heb je elite tussen aanhalingstekens geplaatst. Wat nu onder ‘elite’ wordt verstaan verdient die naam niet. Petry wel. Een paradigmawisseling staat voor de deur.

 9. Er zijn zeker grote veranderingen gaande in Duitsland. Er wordt onder de bevolking tegenwoordig al openlijk gesproken over het holocaustbedrog en de identiteitsdiefstal van de asjkenaziejoden. Mein Kampf gaat in Duitsland als zoete broodjes over de toonbank en het internationaal askenazigrootkapitaal staat zwaar onder druk..

  De Duitsers die ik spreek koesteren echter geen wrok jegens asjkenazies maar zien hen als slachtoffer van de geschiedsvervalsing en het grootkapitaal.

  De ziootjes hebben geen macht meer over de olieprijs en de dollar wordt door de wereld niet meer gebruikt als reserve. Daarmee is de functie van Israël komen te vervallen.

  Europa betaalt tegenwoordig gewoon in euro’s voor de olie en gas die uit Rusland en Iran komen, en daar kunnen de valse vlag aanslagen niets aan verhelpen. Iedereen met 2 hersencellen weet inmiddels dat Isis in het leven is geroepen om de olieprijs weer omhoog te krijgen en de massa immigratie van moslims bedoelt is om Europa te…

  • J. C. Th. Köhler

   30 maart 2016 op 13:13

   Dante:

   “Iedereen met 2 hersencellen weet inmiddels dat Isis in het leven is geroepen om de olieprijs weer omhoog te krijgen…”

   Nou zal 2 hersencellen wel wat te hoog gegrepen zijn voor mij, maar ik denk (met 1 hersencel een hele onderneming) dat als ISIS in het leven geroepen is om de olieprijs omhoog te krijgen, dat ze dan een geweldige prestatie hebben geleverd, omdat de olieprijs op het moment historisch laag is. Wanneer gaat dat plan werken dan?

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

 10. Petry wil terug naar een Europa van zelfstandige democratische landen die economisch goed samenwerken. Precies wat Nederlanders ook willen Nationale vrijheid, weg met Schengen, de Euro en een Europese Grondwet. In de geest van deze twee Duitse volksrevoluties (van 1848 en 1989) wil de AfD met haar ‘burgerlijk protest’ de nationale vrijheid voltooien en een Europa van soevereine staten scheppen die met elkaar in vrede, zelfbeschikking en goede nabuurschap verbonden zijn; Die volkssoevereiniteit werd een fictie door de verdragen van Schengen (1985), Maastricht (1993) und Lissabon (2008). De Islam moet uitgebannen worden via de strafwet met extra wets artikelen die uitzetting administratief mogelijk maken in geval 2 paspoorten. TBS voor de radikale bekeerling. De kern is dat islam radicalisme als een gevaar voor volk en staat streng strafbaar wordt. het is immers geen geval vrijheid menings uiting maar oproep tot bloedvergieten en democratie afschaffen.

  • Wordt nog heel moeilijk. Het zijn er inmiddels heel veel (moslims) en er komen steeds meer bij. Maar uiteraard moet je wel ergens beginnen. Het probleem schuilt in de parallelle samenlevingen die ontstaan. De meeste moslims hebben niks met “ons” en voeren het liefst zo snel mogelijk de sharia in https://ejbron.wordpress.com/2013/12/24/meeste-europese-moslims-willen-sharia-2/. Een Turk blijft loyaal aan Turkije en een Marokkaan aan Marokko. Daar kun je geen land mee herprofileren. Praatjes over achterstelling, uitsluiting en of racisme zijn daarom voor de dwazen. De werkelijkheid is zij willen niet met ons. En sterker nog. Ze willen zo snel mogelijk de democratie die zo moeizaam in het Westen tot stand is gekomen afschaffen. Probeer dat maar eens in die grijze massa van een linkse kerkganger te krijgen.

 11. Fantastisch partij, toch vrees ik dat de A.F.D kapot gespeeld gaat worden door de geheime diensten. Is eerder al gebeurd met de behoorlijk succesvolle partij de Republikanen van Schönhuber in de jaren ’80. De oud F.D.J burocraat zal geen gelegenheid onbenut laten om deze partij te stoppen. Zelfs al is het met de hulp van Mark Zückerberg van Facebook en voormalig STASI baas Marcus Wolf. .

  • g.h.m.leferink

   27 maart 2016 op 13:42

   “toch vrees ik …..” Zeg kom nou, ‘Johan’. Ben je soms BANG? Dat is een wel héél slechte raadgever.
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 12. Duizenden jaren geleden vestigden mijn voorouders zich hier. Geen honderden- of tientallen jaren geleden maar duizenden jaren. Het grondgebied waar mijn volk leeft is groter dan Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij ons zullen herstellen, heruitvinden, al zal ik het resultaat daarvan niet meemaken. Ook zal ik hier nooit de gelegenheid krijgen om te stemmen op een partij als de AfD. Ich gratuliere Deutschland. Het zelfvertrouwen van een volk dat niet bang is voor zijn eigen schaduw, een volk dat Europa groot heeft gemaakt, dat zelfvertrouwen ontbreekt hier in de rivierdelta.

 13. De Duitsers zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Dat zal niet gemakkelijk worden, maar als het lukt dan heb je ook wat. Dat heeft de geschiedenis inmiddels wel bewezen. Van Nederland valt niks te verwachten. Na de zeeslagen van Michiel de Ruyter is het hier stilgevallen. De sporadische heldendaden na deze periode waren meestal ad hoc en men probeerde iedereen te vriend te houden. Was het credo in de Nederlanden ooit: “door strijd tot vrijheid”, al snel werd dat zaken zijn zaken. En pecunia non olet. En sterker, een ieder die nog een greintje gevoel in zijn donder had om zijn eigen nest te beschermen werd weggezet. Als xenofoob of racist of als populist. Zie bijvoorbeeld: http://www.volkskrant.nl/opinie/populisme-wordt-gevoed-door-sociale-uitsluiting~a4270313/ Dus, hiermee is alles verklaard volgens Jonathan Mijs, promovendus op de afdeling sociologie van Harvard University. Tjonge denk je dan. Is dit echt? Of word ik in de maling genomen. Want, hoe dom kun je zijn?

  • In Duitsland is nu onder de nieuwe generatie actueel de nog bezetting door de Amerikanen, de film Die Lügen der Sieger, vraagtekens bij de Holocaust. De sociale media staat er vol mee en verrassend Velen uit Engeland en Amerika Het zal zeker mooi zijn als de Duitsers nu zelf het een en ander (mogen) gaan rechtzetten.

 14. Totale Remigratie, minder is capitulatie!

  Donald Trump/Allen West

  • dat is ook mijn mening, geen ideologie op dit continent, die ons wil vernietigen.

 15. Wow. Zo’n partij moesten we hier hebben. Want laten we wel wezen: we moeten ons voorlopig maar behelpen met de PVV, want de persoon Wilders is de limiet van het intellect en de ideeënrijkdom (of eigenlijk armoede) van de PVV. Er hebben zich niet voor niets mensen afgesplitst. En er zal nergens in Europa een makkelijke oplossing komen voor de kanker van de islam. Ruim snijden en chemo zal niet te vermijden zijn.

  • Nou, Heikneuter, je mag wel blij zijn dat we ons moeten ‘behelpen’ met de PVV, anders zouden we er in Nederland nog veel rotter voor staan.
   En dat een aantal ratten de boel verraden hebben omdat ze niet tegen de druk konden, is alleen maar goed.
   Met de smoes van “minder minder” de benen nemen is laf omdat iedereen wist op welke drie manieren de PVV “minder marokkanen” wilde bereiken…..
   Mvg

  • Wat wilders zegt komt op hetzelfde neer als wat Petry zegt, alleen met minder omhaal van woorden. Dat is in Nederland ook helemaal niet nodig. We kunnen volstaan met het aangeven van de grote lijnen, zonder de morele onderbouwing die in Duitsland helaas nog steeds nodig is.

  • @Heikneuter
   U heeft de CV’s van de Kamerleden al eens doorgespit?

 16. Dit programma ademt uit waar Rutte zo een hekel aan heeft, visie.

  Het is nog wel abstract, want hoe ga je je cultuur beschermen? Hoort daar ook bij deislamisering?

  De hoofdlijnen zijn uitgezet, nu nog de uitwerking.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑