Spreekt kontenbonkersarrest Wilders vrij?

Door Joost Niemöller

Gisteren sprak het Gerechtshof Amsterdam Robert de Jonge vrij. Hij had een uitspraak gedaan over Arabieren op de Nederlandse tv, en hiervoor wordt hij al enkele jaren vervolgd door het OM.

Ik volg de zaak over Robert de Jonge al vanaf het begin, en heb er enkele keren over geschreven. In 2013 werd hij al eens vrijgesproken, maar het OM bleek volhardend. De zaak is mogelijk nog niet eens helemaal klaar. Het OM kan nog bij de Hoge Raad in cassatie gaan.

Er was aanvankelijk geen aandacht voor de zaak van Robert de Jonge. Hij is geen bekende Nederlander, en aangezien hij zich had geprofileerd als Wilders aanhanger, was er sowieso weinig sympathie voor. De inmiddels overleden Arabist Hans Jansen wond zich erover op, en nam toen contact op met me. Ik woonde twee rechtszaken bij, de zaak werd op de lange termijn geschoven, maar nu is er dan ineens toch weer een vrijspraak van een hoge rechter.

Bij normale rechtszaken gaat het om vaststaan van de feiten. Maar bij zaken aangaande de vrijheid van meningsuiting gaat het erom hoe ‘erg’ de uitspraak wordt opgevat. Het is dus een kwestie van meningen, en dat maakt dat dit soort rechtszaken een groot willekeurig karakter hebben.

Het OM zag er geen kwaad in dat Diederik Samsom openlijk sprak over het etnisch monopolie van Marokkanen bij overlast.  En toen Spekman zei dat je Marokkanen moest vernederen, zag het OM er ook geen zaak in. Deze week werd er nog instemmend geknikt aan de VARA tafel van Pauw: De uitspraken van die PvdA-ers ‘konden.’ Maar wat Wilders had gezegd, dat kon echt niet.

Daar zat nog een advocaat tussen zelfs. Het was niets meer dan wat meningen. Deze VARA mensen vinden namelijk sowieso dat de PvdA kopmannen deugen  en Wilders niet. Er werd dan ook geen enkel zakelijk argument aangedragen voor die mening.

En bij rechters is het eigenlijk niet veel beter.

Rechtszaken over vrijheid van meningsuiting zijn per definitie politieke rechtszaken. Het gaat om meningen, niet om feiten. Hoe schat je zo’n mening in? Het is maar net welke rechter je treft.

Dat laatste overkwam Robert de Jonge dus gisteren. Hij had geluk. De mening van de rechter viel in zijn voordeel uit.

Laten we eens kijken naar de argumentatie bij het vonnis.

Het OM zei:

Ten aanzien van de uitlatingen “En zoals iedereen weet zijn Arabieren fervent kontenbonkers. En ze neuken kleine jongetjes. Dat is heel normaal in hun cultuur” heeft de advocaat-generaal het standpunt ingenomen dat deze beledigend zijn voor Arabieren wegens hun ras.

De advocaat zei daarop:

De raadsman heeft in dit verband betoogd dat de uitlatingen van de verdachte niet beledigend zijn in de zin van artikel 137c Sr op grond van het volgende. Van belediging van Arabieren wegens hun ras kan geen sprake zijn, nu Arabieren geen ras vormen en omdat de verdachte die groep niet heeft beledigd vanwege hun ras. Evenmin zijn de uitlatingen van de verdachte beledigend voor moslims wegens hun godsdienst, omdat niet kan worden ingezien hoe die kunnen worden betrokken op moslims ‘vanwege hun godsdienst’. Verder heeft de verdachte een bijdrage geleverd, althans willen leveren, aan het publieke debat, zonder dat hij daarbij onnodig grievend is geweest.

De rechter oordeelde:

Het hof acht de belediging voor wat betreft de zinsnede “Arabieren wegens hun ras” niet bewezen. Hoewel zich een andersluidende conclusie kan opdringen wanneer deze passage op zichzelf wordt beschouwd, komt uit de fragmenten 1 tot en met 3 en de door de verdachte tegenover de politie afgelegde verklaring onmiskenbaar naar voren dat de verdachte zich richtte tot personen van niet-Westerse komaf (Arabieren) die de islam belijden.

Dus ja, op zich was de uitspraak over Arabieren en kontenbonkers racistisch en strafbaar. Maar later had Robert de Jonge het in een politieverhoor toegedicht, en daaruit bleek dat zijn kritiek eigenlijk moslims betrof. Het ging dus niet over Arabieren omdat het Arabieren zijn maar over Arabieren omdat het moslims zijn.

Dat is dus een kwestie van interpretatie. Deze rechter nam een bepaalde context mee, namelijk die van het (later gedane) politieverhoor.

Dan was er nog een andere aanklacht. Was het beledigend voor moslims?

Ja, zei de rechter. De waardigheid van de moslims is door de uitspraak van De Jonge aangetast:

De uitlatingen dat moslims “fervent kontenbonkers” zijn en zich schuldig maken aan het “neuken van kleine jongetjes” zijn naar hun bewoordingen zonder meer als beledigend aan te merken. De verdachte heeft daarmee moslims beledigd wegens hun geloof omdat hij – zoals ook naar voren komt in zijn tegenover de politie afgelegde verklaring – heeft geïmpliceerd dat het door hem beschreven gedrag geworteld is in dat geloof en daarmee een uiting van de geloofsbelijdenis van moslims. De verdachte heeft daarmee de waardigheid en de eigenwaarde van moslims aangetast en hen als groep in diskrediet gebracht.

Maar in dit geval moest het beledigen kunnen. Er is namelijk sprake van een maatschappelijk debat waarbinnen de uitspraken werden gedaan:

Het hof is anderzijds ook van oordeel dat de uitlatingen geacht kunnen worden te zijn gedaan in het kader van het maatschappelijk debat. Immers, de verdachte deed zijn uitspraken tijdens een gefilmd interview met hem – voorafgaand aan een anti-islam-demonstratie in Berlijn waaraan de verdachte deelnam – dat, naar hij wist, werd afgenomen ten behoeve van een door de VPRO in Nederland uit te zenden documentaire over de politicus Geert Wilders. Niet gezegd kan worden dat die uitspraken – over homoseksualiteit en pedofilie onder moslims (van niet-Westerse komaf) en het verwijt dat in die kringen niemand zich tegen dat laatste uitspreekt en het zelfs door de islam en door imams wordt goedgekeurd – niet dienstig kunnen zijn aan het maatschappelijk debat.

In dat maatschappelijke debat moeten we tegen een stootje kunnen, vindt de rechter in dit geval.

Vreemd genoeg vond hij ook dat de uitingen alleen maar door Robert de Jonge ‘verondersteld’ zijn. De rechter begeeft zich daar op glad ijs. Want de  uitspraken van Robert de Jonge kunnen vrij gemakkelijk onderbouwd worden, aangezien het kontenbonken en het kleuterneuken aan de orde is in de moslimwereld. En niet in de zin zoals het overal aan de orde, is, maar weldegelijk in allerlei vormen juist door de islamcultuur. Dit werd door de destijds door de advocaat opgeroepen deskundige in de eerste zaak onderbouwd.

Ten slotte dient onder ogen te worden gezien of de uitlatingen in dat verband onnodig grievend zijn te noemen. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend. Degene die, zoals hier, in een politieke context zaken aan de orde wenst te stellen die in zijn ogen van algemeen belang zijn, dient daartoe daadwerkelijk in staat te zijn, ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, choqueren of verontrusten. Het gaat in dit geval weliswaar om niet onderbouwde, door de verdachte veronderstelde feitelijkheden over moslims in het algemeen die hij in onsmakelijke bewoordingen te berde heeft gebracht – en dat dat laatste ook zijn bedoeling was, is onmiskenbaar –, maar het maatschappelijke debat in dezen kenmerkt zich wel vaker door provocerend en onsmakelijk taalgebruik van de deelnemers aan dat debat. De uitlatingen van de verdachte onderscheidden zich in dat opzicht niet. Mogelijk wordt de verdachte vanwege de door hem gebruikte bewoordingen door velen als een niet serieus te nemen gesprekspartner beschouwd, maar zijn uitlatingen zijn niet zodanig kwetsend dat zij moeten worden beschouwd als aanzettend tot haat, geweld, discriminatie of onverdraagzaamheid.

Ik denk niet dat de vrijspraak van deze rechter ook automatisch leidt tot een vrijspraak in vergelijkbare zaken. Het gaat in zaken betreffende de vrijheid van meningsuiting, zoals gezegd, om een mening van de rechter. En die mening wordt gestuurd door de context die hij zelf wel of niet wenst mee te wegen. De context geeft de uitspraak betekenis.

Nu wordt Wilders aangeklaagd voor het aanzetten tot haat en discriminatie.

Het gaat daarbij om twee uitspraken die Wilders gedaan heeft over Minder Marokkanen. Op een markt in het Haagse stadsdeel Loosduinen tijdens campagne, zei Wilders dat Den Haag ‘een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen’ zou moeten worden. Een week later sprak Wilders op een verkiezingsbijeenkomst in een zaaltje. Hij vroeg toen of de aanwezige PVV-ers meer of minder Marokkanen in Nederland wilden. De PVV-ers riepen toen ‘Minder, minder!’Waarop Wilders laconiek zei: “Dan gaan we dat regelen”. Hierna werd er gelachen.

Het gaat dus om de context en om de vraag of de rechter die context mee wil wegen. In de eerste uitspraak legde Wilders een verband tussen ‘minder lasten’ en ‘wat minder Marokkanen.’ Bijna letterlijk legde hij dus hetzelfde verband tussen overlast en Marokkanen als Samsom legde. Al vond het OM er in het geval van Samsoms niets strafbaars aan.

In zijn tweede uitspraak in het verkiezingszaaltje refereerde Wilders letterlijk aan zijn eerste uitspraak over Marokkanen en overlast. Iets minder overlast, iets minder Marokkanen had hij dus gezegd. Hier was dus ook een context, ook al zei Wilders niet letterlijk dat hij alleen maar minder criminele Marokkanen wil.

Maar Wilders maakte er ook tegenover de NOS weldegelijk de nuancering bij dat het om criminele Marokkanen ging.

Hij zei voor de NOS camera:

‘Niet alle Marokkanen het land uit, alleen criminele Marokkanen.’

Op de website van de NOS viel te lezen:

Volgens Wilders zijn de Marokkanen die niets verkeerd doen de eersten die profiteren van minder Marokkanen in Nederland. Hij wil dat het Nederlandse paspoort van criminele Marokkanen wordt afgepakt en dat ze “een enkeltje Marokko” krijgen.

Maar dat laatste zou de NOS niet uitzenden in het Journaal. Het was dus in dit geval de NOS die de uitspraak van Wilders in een aparte context zette. Het werd razendsnel nieuws. De nuancering werd geen nieuws. Slechts hier en daar keert die terug in de media.

Nu zal het aan de rechter zijn om uit te maken welke context telt. De context van de media of de context van Wilders? Wilders had het niet over alle Marokkanen. Dat maakten de media ervan door die ene uitspraak te isoleren. Wilders had het over een eerdere uitspraak in verband met ‘overlast’ en ook later had hij het over criminele Marokkanen. De context was de criminaliteit onder Marokkanen.

Gezien de vrijspraak van Robert de Jonge zou vrijspraak van Wilders verwacht kunnen worden. Maar, zoals gezegd: met rechters weet je het nooit als het gaat over vrijheid van meningsuiting. Ze kunnen helemaal zelf uitmaken voor welke context ze kiezen. Daarom, nogmaals, zal het een politieke rechtszaak worden. De politieke dobbelsteen kan iedere kant uitrollen.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

28 Reacties

 1. De grens ligt niet bij het oproepen tot geweld, maar bij het oproepen tot het absoluut beschermen van een religie. Een religie is maar een mening van een groep onzekere mensen. Het recht op vrijheid (van meningsuiting) en zelfverdediging is belangrijker en kan de noodzaak inhouden anderen op te roepen om mee te helpen. Daar gaat dan ook de schoen wringen.

 2. Kontenbonkarrest? Ho, nou! We hebben beeld: kijk allemaal nog eens die 09-11 documentaire over onze commando’s in Afghanistan. Daar loopt op een gegeven moment een politiecommandant in rond die er zo’n kontenbonkjongetje op na houdt die ook in beeld is. De tolk en commando’s hebber het erover en het wordt in dat gesprek ook afgedaan als ‘cultuurdingetje’.

 3. robbertdeberk

  11 maart 2016 op 19:39

  Voor alle duidelijkheid Joost, in Nederland bestaat geen vrijheid van meningsuiting,

  Het bewijs hiervoor wordt geleverd door bijvoorbeeld de door jouw geschetste rechtszaak.

  Als er sprake zou zijn van vrijheid van meningsuiting in Nederland zouden deze niet plaatsvinden.

  Bedenk maar eens waarom je de uitspraak ” vrijheid van meningsuiting ” zoveel gebruikt en jij niet alleen, terwijl daar in het geheel geen sprake van is.

  Het is als met een gevangene spreken over de vrijheid die hij geniet.

  Mindcontroll staat aan de basis van dit soort zaken. Als je het maar lang genoeg roept ga je het nog geloven ook.

 4. g.h.m.leferink

  11 maart 2016 op 18:40

  Wat me niet geruster maakt is dat het NOSsjenaal een paar dagen geleden nadrukkelijk vermeldde “dat de rechters in de zaak Wilders neutraal waren” (of iets daaromtrent). Maar rechters moeten toch PER DEFINITIE altijd onbevooroordeeld zijn? Waarom dat GLUIPERsjenaal dat opeens uitzond is voor Henk en Ingrid een open deur intrappen. Maar juist die nadruk op OBJEKTIVITEIT vind ik heel vreemd…..!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 5. Citaat: “Maar bij zaken aangaande de vrijheid van meningsuiting gaat het erom hoe ‘erg’ de uitspraak wordt opgevat. Het is dus een kwestie van meningen, en dat maakt dat dit soort rechtszaken een groot willekeurig karakter hebben.”
  Bij standaard rechtszaken moet worden vastgesteld of de aangeklaagde iets heeft misdaan en wat dat is – gestolen, opgelicht, mishandeld, gedood. Maar bij beledigen, grieven, discrimineren, kwetsen, haat zaaien, opruien of aanzetten tot geweld, gaat het niet om de daad, maar om degene tegen wie iets is gezegd. Het publiek van een cabaretier of de parlementsleden bij een vergadering ontvangen de boodschap anders dan een politieagent op straat of mijn buurman of Joost Niemöller of jij. De één heeft een heel kort lontje, de ander een dikke huid, de één is overgevoelig, de ander onverschillig, de één verklaart de ‘dader‘ voor getikt, de ander voor levensgevaarlijk.
  En dan heb je ook nog groepen mensen. Echt álle groepsleden beledigen? Onmogelijk toch.

 6. Leo KarelJan

  11 maart 2016 op 17:11

  Daarom moet de vrijheid van meningsuiting absoluut zijn met als ENIGE uitzondering oproepen tot geweld. Dan zijn we van deze willekeur verlost.
  Maar ja, dat zal de politiek correcte regentenkliek wel niet willen.

 7. het werd pas een zaak toen de NPO het groot ging brengen en toen de burgemeester van Nijmegen opriep om massaal aangifte te doen.
  toen was het politiek geworden en rolden de linksen in hun zelf gemaakte wereldbeeld van fantastische islam tevreden over elkaar.

 8. De Marokkanen hebben aangifte gedaan tegen Wilders maar aan de andere kant zijn ze Wilders aan het helpen. Ze hakken elkaars hoofden af en zo komen er vanzelf minder minder.
  Gisteren ook weer policor bij Pauw. Het blijft maar doorgaan. Kim van Kooten kon niet begrijpen dat ouders boos worden op pedofielen. ” Wat hebben die kinderen hier nou aan” zei ze. Wat veel erger is, ” je zult maar zo geboren worden”. Ik moest de herhaling terug zien of ik het wel goed had gehoord. Maar zei het echt. Je zult maar als pedofiel worden geboren, dat is toch veel erger. Dus hoeven wij ons geen zorgen te maken over de toekomst. Mocht toevallig uw hoofd worden afgehakt op straat dan gaat het begrip naar de moordenaar. Zo zielig, je zult maar als moordenaar geboren worden. Het is niet te begrijpen.
  Waarschijnlijk moet Wilders daarom ook “hangen”. Want hij wil minder en zij willen meer om hun begrip en medelijden te kunnen uiten en vooral tonen samen bij de VARA bij Pauw. Wat een…

 9. DirkM zegt:
  “Dat is het PVV doel. Het gaat niet om misdaad maar ook de moskee, jihad, de slacht enz enz”
  Beste Dirk, Is Moskee, Jihad en Slacht dan minder ergerlijk dan misdaad?
  Je moet niet muggenziften, maar naar het totaalplaatje kijken. En dat totaalplaatje is totaal walgelijk. Weg dus met het tuig! Wilders is nog mild in zijn oordeel. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

 10. Zo maar misschien off topic maar ik heb daar zo mijn mening over. De Tilburgse jurist Ernst Hirsch Ballin, die nogal wat problemen met de vrijheid van meningsuiting heeft, is verbazingwekkend vaak in Den Haag te zien. Ik zag hem tijdens de Montesquieu lezing dit jaar op de KUT op en neer wippen. ( ik bedoel hoe hij loopt) Mensenrechten werden tijdens deze lezing aan cultuur gekoppeld. Ernst is nogal dominant in de cultuur aanwezig.
  De lezing werd trouwens uitgesproken door een Soedanese moslimvluchteling, die als prof in Amerika werkt.

 11. P. van Lenth

  10 maart 2016 op 22:22

  Er heerst een enorme, echt ENORME, kloof tussen twee groepen. De ene groep is buitengewoon islamkritisch, de andere vindt dat het met die islam allemaal wel meevalt. Die kloof wordt veroorzaakt door meer dan slechts een zekere kijk op de werkelijkheid. De kritische groep is haast per definitie heel goed ingevoerd in de materie. De niet-kritische groep haast per definitie niet en kan zich daardoor.gewoon niet voorstellen dat het met die islam echt zo erg gesteld is. En dan pakt een op zich best goede moraal dat je niet mag discrimineren opeens kwalijk uit, want ze denken dat er wordt gediscrimineerd. De waarheid ligt er misschien niet ver vanf, want er wordt inderdaad gediscrimineerd, maar de hamvraag moet zijnn: is dat ten onrechte?

 12. De hamvraag natuurlijk in dit soort gevallen is of het door de beugel kan als je het woord “Joden” ipv Marokkanen zou gebruiken. Dus iemand die het Zionisme uitgebreid in een rede bekritiseert en Joodse kolonisten, Joodse besnijdenisrituelen buitenlandse politiek, lobby’s, banken, mediabedrijven en wereldwijde gerichte politieke moordaanslagen aankaart. En dan besluit met: willen we meer of minder Joden? En dan bedoelde hij dus alleen Joodse zionisten, lobbyisten en kolonisten. Tja..

  Niemand gelooft dat toch, zelfs buiten de context? Zo ook gelooft ook niemand Wilders zijn geclaimde intenties. Een ervaren meesterlijke redenaar als hij laat zich niet zo makkelijk gaan. Hij wist wel wat hij zei, tenminste die conclusie is moeilijk te ontkennen. Het klinkt best wel krampachtig dat te proberen.

  Minder moslims en minder Marokkanen in Nederland. Dat is het PVV doel. Het gaat niet om misdaad maar ook de moskee, jihad, de slacht enz enz

  • P. van Lenth

   10 maart 2016 op 22:31

   Hij heeft wel degelijk overwogen of hij iets verkeerds had gezegd, en kwam tot de conclusie dat hij precies had gezegd wat hij wilde zeggen. Kijk anders nog even naar de ‘persontmoeting’ op 22 maart 2014: http://nos.nl/video/626758-complete-persontmoeting-van-geert-wilders.html
   Over je metafoor van minder joden: Als iemand echt meent dat joden zus-en-zo handelen en daarom vindt dat hij in zijn wijk minder joden wil, dan is dat in eerste instantie een politiek statement. Het wordt iets anders als er vervolgens uuitgebreid debat is geweest en de opponenten overduidelijk hebben aangetoond dat joden zus-en-zo niet handelen. Wie ook dan volhardt in de minder-joden stellingname is van kwade wil.

   • @Van Lenth
    Zelfs RTL heeft al bekend gemaakt bij monde van Knoops dat er iets niet klopt in de aantijging. Nu kunt u uw ongelijk erin willen blijven drummen, maar wat niet is gezegd, is niet gezegd.
    Uw uitstapje richting joden vind ik misselijk! Wat hadden de joden gedaan? Waren ze zo frequent aanwezig in de opsporing als een aantal groepen momenteel? Nee en dat weet u net zo goed als ik! Dus stop met het maken van daders als waren/zijn zij slachtoffers! Dat is niet waar.

 13. DirkM,
  De vraag of er meer, of minder Joden in Nederland zouden moeten zijn, zal alleen door moslims met ‘minder’ worden beantwoord. Ik zou me verheugen over een proces daarover, omdat dan (ongeacht het oordeel van de rechter) duidelijk aan het licht zal komen wat voor klootzakken de mocro’s zijn. Het aandachts-argument werkt dan namelijk in tegenovergestelde richting.

 14. DirkM, dat is helemaal de hamvraag niet. bij joden verwijs je naar ras en Marokkaan is een nationaliteit. Het is appels met peren vergelijken.
  Daar komt bij dat joden niet oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteits- en uitkeringscijfers.

  Hoe absurd je valse vergelijking is komt tot uiting in het volgende:
  A zegt: Alle verkrachters moeten gecastreerd worden
  DirkM zegt: Dat mag niet! stel je voor dat je voor verkrachters het woord joden invult!!

 15. g.h.m.leferink

  11 maart 2016 op 18:34

  ‘DirkM’, bijzonder interessant wat je hier aankaart! Ik steun Dries van Agt bij zijn (ook) aandacht vragen voor de andere kant van de medaille.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 16. Ik verwacht vrijspraak. Als ze verstandig zijn zullen ze Wilders vrijspreken.

  PVV heeft veel aanhangers die allen respect hebben voor Wilders en zijn ideeën over islam en EU. Een groot gedeelte van deze aanhang staan voor 100% achter het verkiezingsprogramma van Wilders maar zien Wilders niet als de ideale lijsttrekker.
  Hoe de situatie nu is in Nederland staan onnoemelijk veel burgers achter de ideeën van PVV. Alleen de (aangeprate) aversie tegen Wilders houdt ze tegen op deze partij te stemmen.
  Als Wilders wordt veroordeelt, wil niet zeggen dat PVV stopt met te bestaan.
  Het stokje zal worden overgenomen door Martin Bosma die deze tijdelijke functie prima zal waarnemen. Sterker nog….hij is degene die veel twijfelaars over de streep zal trekken.

  Zeker is dat Den Haag spijt zal krijgen van deze belachelijke aanklacht. Dit circus zal stemmen voor Wilders/PVV betekenen. Stemmen bij vrijspraak en nog meer stemmen bij veroordeling.

 17. P. van Lenth

  10 maart 2016 op 21:58

  Ik heb gister gezocht naar dat ene interview (wat uiteindelijk een ‘persontmoeting’ blijkt te heten) waarin hij alles toelichtte. Joost, je verwijst al naar de versie ervan voor het jeugdjournaal, maar hier is de volledige:
  http://nos.nl/video/626758-complete-persontmoeting-van-geert-wilders.html

 18. Heel beangstigend vind ik het fanatisme waarmee het OM de zaak Robert de Jonge aanpakt, en steeds weer in hoger beroep gaat. Welk, of wiens belang is daarmee eigenlijk gediend?

 19. De hamvraag is, valt de uitspraak van Wilders binnen het strafrecht? Of hoort deze nog bij het politieke bedrijf. Een politicus mag best provoceren als de parlementaire discussie daardoor wordt aangezwengeld, maar waar ligt de grens. Het is buitengewoon te betreuren dat deze vraag wederom door een rechter moet worden beantwoord. Trias politica behelst de scheiding van de machten, de wetgevende macht de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. In feite is het nu aan de rechter om te bepalen wat iemand in het parlement nog wel of niet mag zeggen. Een zeer onwenselijke situatie. Omdat het niet een eenduidig feit is, maar in een zekere context moet worden gevat. Hetgeen niet wegneemt, dat Wilders met zijn padvindersgedrag het “oordeel” ook zelf over hem afroept.

  • Op de keper beschouwd is er eigenlijk niet eens een zaak. Wilders doet zijn uitspraken voor zijn eigen aanhang, en niet op straat in Bos en Lommer. Het is duidelijk genoeg dat de man zich politiek inzet voor minder criminaliteit en met name voor minder Marokkaanse criminaliteit. De “boefjes” hebben hierin nu eenmaal een bovenmatig aandeel, waar weinig over te discrimineren valt. Er is niets op Wilders CV te vinden waaruit blijkt dat hij de gehele Marokkaanse gemeenschap de zee in wil drijven. Het aanzetten tot haat en discriminatie (uitlokking) en belediging van een groep mensen op grond van ras is dan ook een absurdistische aanklacht. Wat mij wel verontrust is dat er zoveel mensen zijn die door hun aangifte tegen Wilders het opnemen voor al die Marokkaanse “boefjes”. Boefjes die inmiddels zware criminelen zijn geworden en met Kalasjnikovs om zich heen schieten (bedankt Job Cohen). Het proces is wat mij betreft daarom vooral bedoeld om Wilders ten val te brengen.

 20. Ik verwacht niet dat dit jurisprudentie zal leveren op grond waarvan dhr. Wilders wel moet worden vrijgesproken. Dhr. Wilders moet & zal worden veroordeeld namelijk, niets anders telt.

  En je kunt deze uitspraak ook heel anders opvatten. Mocht het toch strafbaar zijn dan word ook het islamitische gebod om kontenbonkers met hun hoofd naar beneden van een hoog gebouw af te gooien strafbaar. De toestemming om met kleuters te neuken ook. De rechter zal wel gedacht hebben dat “we dat niet moeten willen met zun alle”.

  Daarom danst hij in zijn uitspraak vrolijk om de hete brei heen. Als een bloemenkindje om de meiboom.

  Status quo.
  Het zegt weinig over de zaak tegen dhr. Wilders.

  En waarom die anderen in dit artikel nooit vervolgd werden komt denk ik omdat er nooit iemand aangifte tegen hen gedaan heeft. De ’te beledigen bevolkingsgroep’ ziet namelijk prima in dat aangifte de rechtsstaat zal perverteren.

  • Het OM heeft helemaal geen aangifte nodig om als openbaar aanklager Samsom te vervolgen. Het OM vervolgt Samsom niet omdat de officieren van justitie PvdA leden zijn en die doen niet aan eigen nestbevuiling.

 21. Amerika laat zien hoe je om moet gaan met vrijheid van meningsuiting.

  Zelfs het noemen van de waarheid pleit je niet altijd meer vrij in Europa.
  En als het aan de EU ligt wordt de vrijheid van meningsuiting nog meer gemuilkorfd.

  • Oliver Stone is het denk ik niet met U eens wat betreft vrijheid van meningsuiting in Amerika, hij heeft noodgedwongen zijn nieuwe film over Snowden in Duitsland moeten opnemen…
   http://russia-insider.com/en/politics/oliver-stone-reveals-clandestine-meetings-edward-snowden-nsa-worries/ri13273?