De patriottische revolutie in Europa en de herwaardering van Poetin. Longread.

Door Joost Niemoller

Onder de Europese volkeren groeit een omvangrijke revolutie tegen de gevestigde bestuurselite. Die revolutie bestaat uit vele partijen en partijtjes, maar de inhoudelijke samenhang daartussen groeit ook steeds meer. Die samenhang is gebaseerd op een grote onvrede onder de Europese volkeren. Die onvrede valt terug te brengen op negen steeds weer terugkerende, en met elkaar verweven samenhangende bewegingen, die opgelegd zijn en met grote tegenzin ervaren worden.

 1. Er is een massale illegale immigratie op gang gebracht, die door de elites in de media en in het bestuur wordt verkocht als ‘vluchtelingencrisis,’ maar die in werkelijkheid een in de geschiedenis tot nu toe ongekend grootschalig proces van bewuste omvolking is, waarbij de oorspronkelijke volkeren plaats moeten maken voor de zwarte volkeren uit het Afrika ten zuiden van de Sahara en de Arabische volkeren uit het islamgebied van Noord Afrika en het Midden Oosten, plus de moslimvolkeren uit Midden Azie, zoals Pakistan en Afghanistan. Onder noemers als ‘multi-etniciteit’ en ‘multiculturaliteit’ dienen de blanke Europese volkeren vernietigd te worden, bedolven onder aanhoudende beschuldigingen van ‘racisme.’
 2. De islamisering die wordt veroorzaakt door de zich steeds meer fundamentalistisch opstellende moslims, zowel in de islamlanden als in het Westen, afgedwongen door het geweld van het terrorisme, en het geweld tegen vrouwen en homo’s.
 3. De EU, geen organisch gegroeide regering, maar een opgelegd eliteproject, is de concretisering van dit proces, het brandpunt van de onzichtbare macht van waar uit de omvolking wordt geregisseerd, met als toverwoorden ‘vergrijzing’, die tegengewerkt zou moeten worden door het verhinderen van de ‘inteelt’ van de blanken (Schauble), en ‘globalisering’ die bevorderd zou moeten worden in het kader van een veronderstelde, maar nooit bewezen toename van de welvaart, die in werkelijkheid een welvaartstoename van de elite zal zijn, en een verarming onder de Europese middenklasse en onderklasse.
 4. De ondermijning van de democratie, en daarmee de uitschakeling van de volkswil door een stroperig verglijdende golf van bestuurlijke besluiten, waarbij de besluitvorming op steeds hoger niveau plaats vindt, steeds meer losgekoppeld raakt van de democratische controle, door steeds meer in maatschappelijk vacuum opererende instituties. Niet alleen de EU is daar een voorbeeld van, maar ook de VN en de diverse internationale gerechtshoven.
 5. De toenemende invloed van het internationale bedrijfsleven, bijvoorbeeld middels het instellen van geheime verdragen zoals TTIP (dat onderdeel is van een heel reeks internationale verdragen vanuit de VS), die het mogelijk maken om nationale regeringen te overrulen.
 6. De denivelering. De rijken worden steeds rijker, de armen steeds armer en de middenklasse verdwijnt. Daarmee verdwijnt ook de burgercultuur die de afgelopen eeuwen sociologische gezien de ontstaansbasis vormde voor de Westerse beschaving, met name vanuit Nederland, Groot-Brittannie en Duitsland.
 7. Het middels media en politiek inspuiten van een agressieve vijandige sfeer ten aanzien van het Rusland van Poetin, dat zich tegen de bovengaande ontwikkelingen verzet. Door het aanwakkeren van de angst voor Poetin, die als een soort Hitler wordt voorgesteld, trachten de elites het ongenoegen onder de volkeren van hen weg te draaien in de richting van deze kunstmatig opgeroepen ‘vijand.’
 8. Het beperken van de meningsvrijheid. Door de taal die verbonden is met het ongenoegen stapje voor stapje te verbieden, en als zijnde ‘racistisch’ of ‘discriminerend’ met een politiek correcte zeef in te kaderen. Normale woorden als ‘volk’, ‘natiestaat’, ‘ras’ maar ook ‘neger’ en ‘blanke’ gaan buiten het officiele taalgebruik vallen en heten dan ‘scheldwoorden’. Wie die woorden gebruikt wil dus dingen zeggen die ‘illegaal’ zijn. Of ‘krankzinnig.’ De taalpolitie is uiteindelijk een gedachtepolitie, zoals de schrijver Orwell al aantoonde.
 9. De sinds de opkomst van het cultureel Marxisme opgelegde dictatuur van de sociale maakbaarheid die de mythe van de ‘integratie’ heeft veroorzaakt en het sprookje van de gelijkheid van alle mensen op de hele wereld. Dat is zowel een tragisch misverstand als een utopisch dwangmodel, en de oorzaak van aanhoudende ellende.

 

Zoals we weten zijn er in heel Europa partijen in opkomst die zich verzetten. Hun electorale succes is ongekend en in een aantal gevallen heeft dat succes zich ook al vertaald in regeringsmacht. Ze worden dan ook als een directe bedreiging gezien door de zittende elite. Soms worden ze onder ‘links’ geschaard, soms onder ‘rechts’, maar eigenlijk zijn die termen helemaal niet toepasbaar op deze volksbewegingen, die niets gemeen hebben met de traditionele partijstructuren, die wel gerangschikt kunnen worden rondom het klassieke rechts-links model dat vooral in de negentien eeuw opgang deed, met de opkomst van het socialisme.

Over het ontzagwekkende succes van deze politieke bewegingen, die vaak denigrerend worden omschreven als ‘populistisch’, maar die je volgens mij beter een wat meer neutrale term zou kunnen geven, zoals ‘ nieuw-realistisch’, of patriottisch’,   verscheen deze week een interessant en diep gravend rapport van een internationaal onderzoeksbureau. (PDF) Het rapport werd samengesteld door een denktank, de European Council On Foreign Relations en richt zich vooral op het buitenlandse beleid door van deze revoltepartijen. Vanuit die kant is het nooit eerder structureel bekeken, en dit levert dan ook een nieuwe dimensie op. Wat het met name oplevert is dat er onder de Europese volkeren (zij het niet bij allemaal) sprake is van een herwaardering van Poetin; het opgelegde vijandbeeld blijkt geen aansluiting te vinden onder de patriottische beweging. Integendeel: Poetin wordt gewaardeerd omdat hij staat waar deze bewegingen ook voor staan; gemeenschapszin met name, en nationalisme in plaats van internationalisme.

Alle patriottische volksbewegingen in Europa zijn, zo vat het rapport samen, sterk gericht op verdere democratisering van het politieke proces, en willen in de een of andere vorm meer directe democratie. Het organiseren van referendum dient daarbij vaak als breekijzer.

De illegale immigratie, de komst van de radicale islam en de terrorismedreiging worden unaniem gezien als de belangrijkste factoren die zullen zorgen voor het uiteenvallen van de EU. Dit bleek niet een specifiek rechts standpunt, ook onder de linkse volksbewegingen als Podemos in Spanje, werd dit zo gezien.

Er bestaat onder alle volkspartijen een wijd verspreid scepticisme over militaire interventies van de VS en de EU, met name in het Midden Oosten. Daaraan wordt een soms fel anti-Amerikanisme gekoppeld. Dat leeft met name zeer sterk in Frankrijk bij het Front National. Er is ook een sterke tegenzin ten aanzien van het TTIP verdrag bij vrijwel alle patriottische partijen.

Alle patriottische partijen zijn tegen uitbreiding van de EU. Een aantal ervan pleiten voor de opheffing van de EU, anderen zijn voor geleidelijke ontmanteling of bevriezing.

Er is een breed gedeeld wantrouwen over de samenwerking die de EU is aangegaan met Turkije ten aanzien van de illegale immigratie via Griekenland. Dit wordt algemeen gezien als een eerste stap naar een door niemand gewenst EU lidmaatschap van Turkije.

Opmerkelijk is dat er onder geen enkele van deze partijen een mening is gevormd over de toenemende rol van China in de wereldpolitiek. China staat niet op de radar.

Ten aanzien van het huidige Rusland bestaat er onder de meerderheid van de patriottische partijen veel sympathie, ook voor de Russische bemoeienis in Syrie. Over de EU sancties ten aanzien van Rusland is het beeld weer een stuk diverser.

In het rapport worden de partijstandpunten per land bekeken. Daaruit blijken verschillen, maar toch opvallend veel overeenkomsten, zoals hierboven geschetst. Aangezien de standpunten over de immigratie en de EU nu wel bekend worden verondersteld, laat ik die maar even, en kijk ik in het bijzonder naar het Rusland standpunt, ook omdat, zoals ik al schreef, daarover nog niet eerder iets algemeens is gepubliceerd.

Het rapport behandelt de standpunten per EU land. Alleen Luxemburg werd overgeslagen aangezien dit land als enige geen patriottische beweging kent.

 

Oostenrijk

De succesvolle FPO in Oostenrijk is zeer uitgesproken pro Poetin. Rusland wordt gezien als de belangrijkste handelspartner van Europa. Ook toen de economische sancties met Rusland door de EU werden ingevoerd, legde de FPO openbare vriendschapsrelaties met Russische leiders om een alliantie te vormen tegen de pro-Amerikaanse EU politiek. De EU zou volgens de FPO niet mogen samenwerken met de VS in de oorlog in Syrie, is tegen samenwerking van Oostenrijk met de NAVO en sprak zich uit voor een Russische invloedssfeer in Oost Europa.

Belgie

Het Vlaams Belang is pro-Assad. Filip de Winter reisde zelfs af naar Syrie tijdens de oorlog, om contact te leggen met de pro-Assad beweging. Het Vlaams Belang is van mening dat Poetin staat voor de ware Europese waarden, wil de sancties tegen Rusland opheffen en werken aan een hernieuwde samenwerking met Rusland.

Bulgarije

De patriottische partij Ataka ziet de VS als hoofdverantwoordelijke voor de illegale immigratie, door de samenwerking met ISIS. De partij wil uit de NAVO en banden aanknopen met Rusland op economisch en politiek gebied. De partij ziet Rusland als de grote beschermmacht tegen de mosliminvasies.

Kroatie

De patriottische partij Zivid Sid, alias Menselijk Schild, is uitgesproken Russisch georienteerd, en ziet de VS als de veroorzaker van de burgeroorlog in Oekraine. De partij ziet de VS als de directe aanstichter van ISIS, en wil uit de NAVO.

Cyprus

AKEL (progressieve partij voor de arbeiders) heeft bijna 26 % van de stemmen, en zit soms wel soms niet in de regering. De partij is uitgesproken pro-Russisch, ziet de machtovername op het Maidan plein als een coup d’etat, en wil van de EU sancties van Rusland af.

Tjechie.

Er zijn drie patriottische partijen. De grootste is KSCM met 14 %. Alledrie de partijen waren tegen de deal met Turkije. Alledrie de partijen zijn ook zeer onder de indruk van de strijd die Rusland voert tegen ISIS, en zien de VS de oorzaak van de burgeroorlog in Oekraine. Ze willen de relaties met Rusland normaliseren.

Denemarken

De Deens People Party (19,2% in de peilingen, gedoogt de Deense regering), vindt dat de anti-Poetin politiek wordt gebruikt om de aandacht weg te halen bij het grote probleem van de islamisering van Europa. De partij is tegen de Russische sancties, en wil tussen de VS en Rusland een neutrale koers varen. De westerse beschaving moet worden gered, en daarin kunnen zowel de VS als Rusland een rol spelen.

Estland

De twee patriottische partijen hier zijn huiverig voor het nabij gelegen Rusland.

Finland.

De FPP, de partij van de Ware Finnen, zit niet alleen in de regering, maar hun leider, Timo Soini, is ook de minister van buitenlandse zaken. De partij bepleit een harmonische relatie met Rusland en wil zoveel mogelijk handel drijven ermee, wat nu bemoeilijkt wordt door de opgelegde sancties.

Frankrijk

Voor Frankrijk keken de samenstellers van het rapport zowel naar de Franse communistische partij als naar het Front National. Het FN ziet de buitenlandse politiek van de VS en de NAVO als de grootste bedreiging van de Europese vrede. De FN wil uit de NAVO en wil een exclusief verbond sluiten met Poetin’s Rusland, met uitsluiting van de VS. De Franse communisten staan iets kritischer tegenover Rusland, maar willen ook uit de NAVO.

Duitsland

In Duitsland worden een aantal partijen bekeken, waaronder de Linke en de AfD. Die laatste partij is de opkomende macht. De AfD is het hartstochtelijk eens met de visie van Poetin aangaande multiculturaliteit, law and order, en nationalisme. De AfD is net als het FN voor het verlaten van de NAVO en wil een exclusief bondgenootschap met Rusland, zonder de VS. Er zijn nauwe banden ontstaan tussen de AfD en de partij van Poetin. De jeugdbewegingen van beide partijen organiseren ontmoetingen.

Griekenland

Zowel de rechtse Gouden Dageraad, als de regerende linkse Syriza, staan sympathiek tegen Rusland, maar dat lijkt niet te leiden tot concrete stellingnamen. Syriza lijkt de NAVO vooral te zien als een noodzakelijk kwaad.

Hongarije

Dit land wordt geregeerd door een uitgesproken patriottische partij, Fidesz, onder de huidige leider en regeringsleider Orban. Daarnaast is er de ook zeer grote Jobbik partij. Orban heeft zijn uitgesproken bewondering voor Poetin geuit, en de beide regeringsleider hebben elkaar regelmatig ontmoet. Ook Jobbik is uitgesproken pro-Rusland.

Ierland

Het oude Sinn Fein lijkt het inhoudelijk op bijna de hele buitenlandse politiek van Rusland eens te zijn, maar wil zich toch niet voor Rusland uitspreken.

Italie

Voor Italie worden zowel Lega Nord, als de Vijf Sterren Beweging van Beppe Grillo behandeld in het rapport. Lega Nord is pro-Amerikaans, maar heeft een uitgesproken bewondering voor de persoon Poetin. De Vijf Sterren Beweging wil dat er een einde komt aan de Russische sancties.

Litouwen

De patriottische partijen hebben verschillende standpunten ten aanzien van Rusland, maar ervaren het wel als een mogelijk gevaarlijke macht.

Letland

Vergelijkbaar als in Litouwen.

Malta

‘Imperium Europa’ is een wel heel afwijkende partij. Ze willen dat Europa geregeerd moet worden door een elite van twee miljoen blanken, zijn tegen etnische vermenging en tegen democratie. Het is dan ook een erg kleine partij. Ze hebben geen uitgesproken mening over Rusland.

Nederland

Vreemd genoeg wordt hier alleen de PVV behandeld, en niet de SP. De PVV is volgens dit rapport niet uitgesproken Poetin, maar begrijpt wel dat Poetin zich bedreigd voelt door de politiek van de VS in Europa. De PVV is ook tegen de Russische sancties.

Polen

De Recht en Justitie partij, de PiS, heeft de absolute meerderheid in Polen. De partij ziet Rusland als een bedreiging.

Portugal

Het ‘Linkse Blok’ heeft 10% van de stemmen. De partij heeft een genuanceerd, neutraal standpunt over Rusland, maar is het eens met de sancties.

Roemenie

De kleine PND is zeer anti-Russisch.

Slowakije

Er zijn twee grote patriottische partijen en een linkse volksbeweging. Die stellen zich over het algemeen pragmatisch op ten opzichte van Rusland.

Slowenie

De twee, links en rechts georienteerde partijen, SLS en ZL, hebben een deels pragmatische, deels positieve houding ten aanzien van Rusland, en hopen dat er een einde komt aan de sancties, omdat de handel met Rusland belangrijk is.

Spanje

Podemos, een linkse volksbeweging, is zeer kritisch over de huidige Oekraiense regering, en wil in Syrie samenwerking met Assad en Rusland. De beweging riep op om de destructieve politiek van de NAVO te neutraliseren.

Zweden

De Zweden Democraten zijn nu de derde partij van Zweden. De partij staat gematigd negatief tegenover Poetin, en enkele Poetin sympathisanten zijn onlangs uit de partij gestapt.

Groot-Brittannie

UKIP is voorstander van intensieve samenwerking met Rusland op het gebied van de bestrijding van het terrorisme en het tegenhouden van de illegale immigratie. De partij is ook tegen de Russische sancties en ziet de toenemende Amerikaanse invloed in Oost Europa als de oorzaak van de burgeroorlog in Oekraine.

 

In de belangrijkste Europese landen, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannie, is er onder de patriottische bewegingen dus een sterk pro-Poetin sentiment. In de Oost-Europese landen is het beeld wisselender, in de EU landen aan de Middellandse Zee lijkt eerder pragmatisme ten aanzien van Rusland te overheersen, met in Griekenland en Cyprus een duidelijk pro-Russische passie. Maar er is maar een belangrijk EU land met een zeer uitgesproken anti-Poetin partij, en dan ook nog eens de regerende: Polen.

Wanneer de patriottische revolutie in Europa dus doorzet, kan er mogelijk een einde komen aan de gevaarlijke anti-Poetin politiek van de EU. Een niet onbelangrijke constatering, die tot nu toe nog niet getrokken was.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

115 Reacties

 1. Sorry het spijt me maar ik begrijp er helemaal niets meer van …..ja van links …oeps sorry ik bedoel natuurlijk slinks…….
  Politie bevestigt het nieuwe racisme in Europa: Mensen met getinte of donkere huid mogen gratis met O.V., blanken moeten torenhoge boetes betalen – Zwembaden getroffen door aanrandings- en verkrachtingsgolf van kinderen door migranten – afschrikken…
  Welterusten weer …..

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Migranten-verkrachten-linkse-politica-maar-die-geeft-Duitse-samenleving-de-schuld

  • 《Ongenuanceerde, uit het hart gegrepen, woedende, politiek incorrecte, gefrustreerde reactie》

  • @Cliff
   Waanzin dit!
   En een onbegrijpelijke gedachtengang van deze vrouwen!
   Teken aan de wand, wat betreft hun verwardheid. De indoctrinatie werpt duidelijk zijn wrange vruchten af 🙁

 2. “Samenwerken” is een loze kreet. Het zegt niets.
  Het begin van alle welvaart is: producten aanbieden, verkopen en verhandelen. Daar begint het allemaal. Dat is altijd zo geweest. Links blijft blind voor deze werkelijkheid, want het zou “kapitalistisch” zijn. Maar het gewone menselijke logica. Zie ook communistisch China, dat, zodra het dit beginsel toeliet, bijna ontplofte van activiteit en welvaart.
  Intussen ontvangen links en de Brusselse elite WEL hun dure centen van de ondernemers. Daarom veracht ik dat volk zo: spugen op de brengers van de welvaart maar er intussen royaal van plukken.
  In Brussel zitten mensen die nog nooit met dat bijltje gehakt hebben: producten verkopen/verhandelen en winst maken. Ze kennen die wereld niet maar leven er dik van. Terwijl hun beleid doet alsof dat geld ergens aan een boom groeit.
  Ook daarom deugt Brussel niet en heeft het geen oplossingen.
  De ouderen weten hoe welvaart ontstond zonder een verdrag van Lissabon.

  • Klopt… hun beleid doet alsof het geld ergens aan een boom groeit…
   Hebben ze geld nodig ? dan lenen ze dat gewoon…. terug betalen ? nooit van gehoord.
   Daarom wordt alles bepaald door de mensen die het geld uitlenen…en om het sprookje in stand te houden doen ( bijna) alle landen er aan mee..het is allemaal gebakken lucht….waar is al dat goud om die enorme bedragen te dekken ? klopt, dat is er niet…er wordt meer geld gedrukt elke maand dan dat er goud gevonden wordt.
   Het hele systeem is corrupt en moet veranderen te beginnen bij de macht van het geld…
   Niet voor niets wordt er gezegd : geef mij de macht van het geld en het maakt mij niet uit wie er in de regering zit…met andere woorden ze doen toch wat ik wil…
   Welterusten weer….

  • @Arjen
   Ik kan je helemaal volgen, maar ik zou de zaken liever omdraaien of ‘omdenken’ zoals Koos hierboven opperde. We zien immers dat het systeem, zoals het altijd is geweest, niet werkt. Als je altijd van daaruit blijft redeneren, weet je dus bij voorbaat dat het niet zal werken.
   Als er welzijn is, kan er pas EERLIJKE handel en welvaart volgen. Andersom is een illusie.
   En welzijn ontstaat uit samen-leving en -werking…

 3. @Cliff
  So true …
  Nu we dit al vele malen geconstateerd hebben, is het tijd voor oplossingen!
  Er is nog tijd voor goedschikse maatregelen, i.e. het ontkoppelen van dit geldsysteem door als burgers samen te werken. Zelfvoorzienend zijn is essentieel, maar vooral in samenwerking. (En hierbij hoeven we écht niet terug naar de middeleeuwen.) Dit bevordert het zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel, ware zorg en betrokkenheid van mensen onderling, en dus ook hun algemene voldoening en welzijn.
  Meestal gebeurt dit pas als er echt levensbedreigende nood aan de man/vrouw is. Pas dan zie je dat men samenwerkt, maar helaas meestal onvoorbereid en dus met beperkte middelen. Laten we anticiperen en dit vóór zijn!!!

  • @Hanna333
   Inderdaad het is tijd voor oplossingen….
   Met Brussel en onze slappe hap regering gaat het niet goed komen…tijd voor daden…in plaats van loze woorden en beloftes…

  • Maw iedereen mag uit de slachtofferrol komen en dader 🙂 worden…

 4. Een Brexit MAG geen succes worden. Dat willen de eurocraten. Want een succesverhaal kan een voorbeeld zijn dat Brussel niet wil.
  Intussen is de eerste paniek alweer gezakt.
  En Farage zit niet in de regering, dus wat voor rol zou hij kunnen spelen? Het populisme zit bij linkse federalisten die een wereldmens willen zonder grenzen. Vaag ideaal dat totaal onwerkbaar is, zoals zoveel linkse dromen. Miljarden kosten ze en we bereiken er niets mee dan failliete landen.
  Brussel heeft niet eens een goed antwoord voor Griekenland. Je kunt wel een grote markt willen, maar een land dat niks weet te verkopen, heeft niks aan de grote interne markt. Zit vooral in de bedelpositie bij landen die wel iets weten te verkopen. Zolang het VK er in slaagt iets te verkopen, zal er handel zijn. Zie Zwitserland: staat er economisch beter voor dan menig EU-lid.

 5. Ik kijk weinig meer naar de NOS, slecht voor mijn bloeddruk, maar het schijnt dat gisteren Rutte helemaal leegliep over het vertrek van Farage. Weinig mensen weten dat Farage kanker heeft gehad en wellicht heeft hij een minder goede levensverwachting en wil hij nog wat genieten van het leven?
  Maar naar het schijnt, Rutte heeft ook gezegd dat de economie van Engeland kapot is door de Brexit, natuurlijk met een knikkende journalist van nieuwsuur tegenover zich. Nu wil ik niet zeggen dat een Brexit een kleinigheid is, een en ander hangt af in hoeverre de EU een uittocht gunt, maar de beurskoersen zijn weer op het oude niveau, de pond herstelst zich en belangrijker nog, de landen die een handelsverdag willen staan in de rij: http://www.volkskrant.nl/buitenland/landen-strijden-om-britse-gunsten-veel-interesse-voor-sluiten-handelsverdragen~a4332462/
  Daarmee zou de staatsjournalist Rutte wellicht mee kunnen confronteren, maar een staatsjournalist doet wat hij moet doen, hersenspoelen.

  • Flutte heeft zeker niet in de gaten dat Nederland elke seconde armer wordt…nee kan ook niet het is net een struisvogel…zou hij de onderste steen al gevonden hebben ?
   nee natuurlijk niet… referendum ? pfff wat kan mij het schelen wat het volk wil…
   en ik ga lekker gewoon naar elke Bilderberg meeting want dat zijn mijn nieuwe vriendjes…en klopt…. Brussel doet ook wat zij willen…psssst niet verder vertellen..
   Dag Flutte…welterusten weer…

 6. De veroorzakers van alle ellende zijn de money makers / changers.
  Deze mensen bepalen alles van oorlog , handel , migratie tot en met wie er president wordt van de VS bijvoorbeeld.
  Zolang landen staatsschuld hebben ( schuld aan deze personen ) zullen ze doen wat deze mensen willen.
  Onze zogenaamde schuld stijgt met 480 euro per seconde….je hoeft geen econoom te zijn om te weten wat dat betekent….als onze schuld met 480 euro ( of meer ) per seconde afneemt dan gaat het pas weer goed in Nederland…maar met onze flut regering en Brussel gaat dat nooit lukken …
  Je kunt geen geld weg geven wat er niet is ….maar je raad het al ….gewoon blijven uitgeven en steeds meer schulden in mijn beleving is dat hetzelfde als een bedrijf runnen dat failliet is die elke dag weer geld leent om door te kunnen gaan….tot in alle eeuwigheid.
  https://www.youtube.com/watch?v=lFH_eaE2WRU

 7. http://www.welt.de/politik/article156776328/Warum-mehr-Fluechtlinge-fuer-Kommunen-arbeiten-sollen.html

  Het donkere vermoeden dat ik eerder al eens aanstipte in een commentaar bij een ouder artikel van Joost, wordt via dit nieuws daad-werkelijk kracht bijgezet.
  De elite ligt dus nog steeds keurig op schema…
  Stemmen, referenda en politiek gekonkel zijn slechts trage leugenachtige afleidingsmanoeuvres, want ondertussen wordt er onder valse voorwendselen een oproerpolitiemacht gevormd die zijn weerga niet kent.
  Individueel stil verzet is mi de enige optie! Ik blijf het voelen, zeggen, schrijven…

 8. Grappig overigens dat Poetin nu weer goede contacten met Turkije schijnt te hebben. Terwijl Turkije een NAVO-lid is (nog uit de tijd van de koude oorlog tegen een atheistische USSR). Merkwaardige spagaat waarin Turkije zit. En blijft de NAVO nu een vijand van Rusland nu Rusland ‘vriend’ is van een NAVO partner?
  Misschien een gespannen evenwicht dat geen van beide partijen tot al te grote vijandschap aanzet en daarom misschien geen verkeerd evenwicht.

  • g.h.m.leferink

   4 juli 2016 op 21:40

   Ja, ‘arjen’, ook ik begin me het e.e.a. af te vragen.
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

  • Arjen
   Is oid? Erdogan zit nu echt wel in dat die IS maffies hem echt niet tot sultan zullen maken, iets dat hij overduidlijk lang gemeend heeft (zie zijn samenwerking en hand en spandiensten). Tja en nu zijn de terroristen erg boos, zie de laatste aanslag en het feit dat Erdogan netjes excuses heeft aangeboden voor het neerhalen van de jager die wel 5 seconden op Turks grondgebied was (mogelijk in het geheel niet); lees de jagers om het toestel omlaag te halen zaten al in de lucht.

   Erdogan gaat nu braaf samenwerken met de Russen en de Israëli. Merkwaardige coalitie, maar ze hebben wel hetzelfde doel dat hen alle drie bedreigt.
   Maagd Europa kan maar beter de grenzen hermetisch sluiten voor ze opnieuw verkracht wordt. De EU ontmantelen lijkt me daarbij een wijze stap+het ontmantelen van de NAVO.

 9. g.h.m.leferink

  4 juli 2016 op 17:43

  Deel 3.
  Als algemene konklusie pleit ik er al jaren voor:
  BESTRIJD de FARIZEEËRS! Bij de mentaliteit van dàt soort loopt het gegarandeerd fout. Kijk de geschiedenisboeken er maar op na!
  Door dàt soort geen kans te geven, o.a. door ГЛАСНОСТ (=GLASNOST = Openheid), wat Gorbatschov toen in de Sovjetunie invoerde. Dus NIKS MEER STIEKEM! Wèg dat ‘Torentjes-gekonkel’. Je eigen zaak in den Haag bepleiten? Niks tegen maar wèl OPENBAAR, niet achter gesloten deuren.
  Ofwel: Deur op slot, demokratische besluitvorming kapot!
  Nòg anders gezegd: Doe inplaats van de was de Farizeeërs de deur uit.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 10. g.h.m.leferink

  4 juli 2016 op 17:28

  Punt 9: “De sinds de opkomst van het cultureel Marxisme opgelegde dictatuur van de sociale maakbaarheid…”. Ja, dat als ‘politieke correctheid’ gebrachte communisme is de heilloze weg die ook Stalin, Mao en Pol Pot al gingen. En de achter bureaus uitgedachte theorie van de ‘ideale klassenloze maatschappij’ bleek in de praktijk neer te komen op honderden miljoenen doden, plus oceanen van ellende. En dat ‘klassenloos’ werd in dezelfde praktijk een soor KVP (Kleffe Vriendjes Politiek) waarin STIEKEM de klasse van machthebbers véél meer rechten/luxe had dan de met woorden bejubelde, en bijna heiligverklaarde Arbeider. Voorbeeld: Wandlitz in de vroegere DDR. Wat in dat van de rest van het land afgesloten dorpje in de supermarkt te krijgen was, daar kon de DDR-burger alleen maar van dromen! En die kreeg die super-de-luxe enclave pas van binnen te zien na de Wende!
  Wat me weer brengt op: BESTRIJD Arie Achterbaks en Glenn Gluiper, DIE zijn de oorzaak van de ellende!
  Zie ook deel 3.

 11. Flutte kan hier nog een puntje aan zuigen…..en trouwens is die onderste steen al boven ?
  https://www.youtube.com/watch?v=-dY77j6uBHI
  Welterusten wereld….

 12. g.h.m.leferink

  4 juli 2016 op 16:56

  Bij punt 7: Dat OPHITSEN tegen Poetin moet per direkt stoppen. Het kan best zijn dat hij (NOSsjenaal-stokerij) “koude blauwe ogen” heeft, dat maakt hem nog niet tot de Boris Karloff van de politiek. De regelrecht vijandige koers die in de MSM wordt gevolgd en ons gewoon wordt opgedrongen [alsof het vanzelf spreekt….!] is heilloos. En als Gorbatschov waarschuwt dat het Westen zich niet aan vroegere beloften aan Rusland houdt is dat voor mij een reden om die waarschuwing 100 % ernstig te nemen!
  Bij punt 8: Op dit gebied is er een eendrachtige samenwerking tussen Glibber-politici en Gluiper-MSM. En er is de dringende noodzaak om dat proces te stoppen. Wéér een reden om niet in te slapen, iets wat men zich bij politieke kwesties NOOIT KAN VEROORLOVEN. Want dan komen de Hitlers, Stalins, Mao’s en Saddam Hoesseins aan de macht. En daarna is het te laat!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 13. g.h.m.leferink

  4 juli 2016 op 16:33

  Bij 2, de islamisering:
  In de MSM wordt STELSELMATIG zowat 0 % aandacht besteed aan de Fascistische trekken van de islam. Zoals daar zijn ‘het zichzelf ‘HERRENVOLK voelen door veel islamieten. Zou een Duitser dat hier en nu beweren, de verontwaardiging in dezelfde MSM zou als een Tsunami over hem heen komen. Maar kennis van de koran hoorde blijkbaar niet tot het studiepakket van Merkel. En de adviseurs van haar hebben VOLKOMEN GEFAALD door haar niet/onvoldoende te waarschuwen. Merkel kan, helaas achteraf, nog iets daartegen doen: die Shit-adviseurs per direkt de laan uit sturen!
  Maar ook de MSM sloegen hier de plank volkomen mis en zijn mee-schuldig!
  Punt 3: Ondermijning van de Demokratie, die bezig is vervangen te worden door IVOREN TORENTJES OVERLEG. Dit is op den duur LEVENSBEDREIGEND, want het komt neer op MACHT ZONDER VERANTWOORDELIJKHEID. Oplossing: DECENTRALISATIE!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

  • Geen globalisering, maar decentralisatie!
   Helemaal mee eens … al heel lang … en nog steeds!!!

  • Het beleid van merkel kan niet anders dan afgedwongen zijn: door de islamitische wereld, die inmiddels een machtsblok heeft opgebouwd in Europa. 1 fluitje door bijvoorbeeld Erdogan, en het gaat los. Daarmee dreigen, lijkt me behoorlijk effectief, en de enige zinnige verklaring voor het huidige beleid.
   Eigenlijk kan het tij alleen nog met ultra-repressieve nazi-achtige methoden worden gekeerd. Dat is het hele probleem. We moeten niet omvolken, maar omdenken.

   • In mijn beleving wordt het afgedwongen door het geld en dat noemen sommige mensen de elite maar dat zie ik anders …wij het volk zijn de elite….
    Zij zijn ……. vul zelf maar iets in.

    • @Cliff
     Duitsland, maar ook Japan en Zuid Korea zijn vazalstaten van de VS. Ze hebben maar te doen wat wordt gezegd. Japan wilde geen uitbreiding ( en niet zo’n beetje ook), 99% van het volk was mordicus tegen; Abe tekende.

     De kern is dat het geldsysteem volkomen kapot is. Niet zo vreemd, want elke 50 jaar is het hetzelfde liedje. Vandaar dat vroeger de gouden standaard werd gehanteerd. Maar die is losgelaten (rond de Vietnamoorlog toen de dollar omlaag kelderde). De resultaten zijn nu zichtbaar.
     Het is daarom het goud nog in de lift zit (was de afgelopen tijd al flink gestegen).

 14. g.h.m.leferink

  4 juli 2016 op 16:17

  Bij punt 1: “Er is een massale illegale immigratie op gang gebracht, die door de elites in de media en in het bestuur wordt verkocht als ‘vluchtelingencrisis,’ ”
  Waar ik dan naar zoek is het antwoord op de vraag: WIE hebben/heeft Merkel die BLUNDER van de eeuw ingefluisterd, die zin: “Ihr seid willkommen”. Zó stom is die trien nu ook weer niet dat ze de gevolgen totaal niet zag aankomen. Mijn konklusie: erzijn 3 mogelijkheden:
  A. Het waren ambtenaartjes Ard Achterbaks en Gloriant Gluiper die haar dat influisterden. Gaat het goed, dan strijken ZIJ de eer op, en waarschijnlijk volgt dan promotie, een ambtenezen-levensdoel. Gaat het fout dan rolt niet hun kop, maar die van Mamma Merkel.
  B. Het was een of andere STIEKEME ‘Denk’tank die dit uitgebroed heeft, en Merkel heeft tòch soms nog wat Angela Arglos achtigs, zodat ze erin tuinde.
  C. het is een doortrapt spelletje van Farizeeër-politici, die Angela voor hun karretje wisten te spannen.
  Zie deel 2.

 15. @hanna333

  nee je hebt helemaal gelijk ….en ik geef ook niet op …het is meer van pffff ik wordt er moe van ..maar opgeven zal ik nooit doen ….net zoals jou , Joost en nog meer mensen hier.
  En waar Joost is ? ik heb geen flauw idee…
  Die andere zorgen die je hebt begrijp ik …..voor alle zekerheid heb ik alles in huis om zelfvoorzienend te zijn ( nog niet alles ik ben nog bezig.. )
  En wat mij betreft mag je gewoon alles delen waar je mee zit ……en in mijn beleving wordt er meer gemanipuleerd dan wij voor mogelijk houden…

  • Sjonge jonge echt niet normaal….ik geef het bijna op…( bijna )

  • Ben halverwege gestopt met lezen, stijgende verbazing- ongeloof-toenemende woede en uiteindelijk letterlijk kotsneigingen.
   Bij gebrek aan hooivorken slapen “we” gewoon door…

   Maar ik geef niet op, wordt alleen maar bozer.

 16. Ik ben het niet eens met reacties die de VS meer kritiek geven dan Rusland. Rusland vertoont de kenmerken van een kleptocratie en maffia: beschermgeld, functies kopen, tegenstanders om zeep brengen, zelfverrijking ten koste van het volk, corruptie, autocratie. Velen hadden gehoopt op een democratischer Rusland naar westers model.
  Daarbij vergeleken is de VS nog steeds een baken voor vrijheid.

  • De VS met al zijn Fema kampen een baken voor vrijheid ?
   Overal oorlog beginnen …
   https://www.youtube.com/watch?v=e5dcU_uFItk

  • “Velen hadden gehoopt op een democratischer Rusland naar westers model”.
   Huh?
   Al eens van Libie, Syrie, Jemen, Irak, Afghanistan, Joegoslavie of Vietnam gehoord om maar wat te noemen?
   De VS hebben met hun Patriot act uit 2001 definitief hun “baken van vrijheid” overboord gegooid.
   Al eens van de dames en heren commissarissen in Brussel (onze ongekozen regering, weet je nog), gehoord?
   Westerse waarden waar we zo trots op zijn worden aangegrepen om de halve wereld mee plat bombarderen. Want wij brengen vrijheid en democratie, toch?

  • arjen,
   Als we nix doen wordt de democratie door de mohammedanen sowieso afgeschaft, met behulp van de spreekwoordelijke baarmoeders. We kunnen de democratie dus maar beter zelf afschaffen voordat het te laat is. Maar dan moeten de patriotten wel eerst de macht grijpen.

 17. Gisteren een interessant artikel gelezen waarin gesteld wordt dat de CIA een hand heeft gehad in het opzetten van de EU.
  http://langleveeuropa.nl/2016/07/de-eu-is-een-project-van-de-cia/#more-33396

  • @Cale
   What’s new?!

   • Het betreft mi trouwens niet alleen de CIA!
    Ga er maar gevoeglijk van uit dat alle geheime diensten hier de hand in hebben gehad…
    Het is gewoon één groot potje Risk dat er wordt gespeeld. Alle veranderingen die door de bestuurlijke elite worden doorgevoerd hebben NOOIT te maken met de zorg om het welzijn van de mensen van vlees en bloed. Als je je dat iedere keer weer realiseert, hoef je je ook niet meer te verbazen…

 18. Intussen heeft Juncker vreemde dingen gezegd. Ik dacht eerst dat het beeldspraak was, maar als je vaker luistert, schijnt hij het letterlijk bedoeld te hebben. Hij spreekt zijn ongerustheid uit over de weg van het VK. En dan (ik vertaal):
  “We moeten gaan naar de horizon die van Europa is en van de hele planeet. U moet weten dat zij die ons van ver observeren, ongerust zijn. Ik heb gezien en ontmoet en geluisterd naar verscheidene van de dirigenten van andere planeten die erg ongerust zijn, want ze hebben interesse in de weg die Europa gaat volgen. En daarom moeten we en de Europeanen geruststellen en hen die ons van ver observeren.”

  Zeer merkwaardige uitspraak!

  • En zelfs daar maakt niemand zich druk om of zegt er iets van…persoonlijk had ik meteen een dokter gebeld en die man laten opnemen…
   http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Bizar-EC-president-Juncker-zegt-dat-leiders-van-andere-planeten-de-EU-steunen?

   • Tja, misschien beschouwt hij Europa als zijn eigen planeet? En vliegt hij met die planeet naar een nieuwe horizon? Maar dan kun je wel blijven vliegen natuurlijk, want die horizon blijft steeds ver weg. En intussen raakt de brandstof op.
    Wat moet je daar toch mee, met die vergezichten.

   • @Cliff
    Zeer merkwaardig indeed!
    De eerste vraag die ik mijzelf stel: Is dit waar?
    Het antwoord weet ik niet, omdat ik deze Juncker niet ken en zelf niet aanwezig was, toen hij deze uitspraak deed.
    Echter, mocht het wél waar zijn, dan verbaast het me niets, want we weten toch inmiddels dat we alom belazerd worden door de meest verderfelijke mensen die op deze aardkloot rondlopen?
    Onze eigen burgervaders kramen toch ook constant leugens en onzin uit. Logisch gevolg van slecht voorbeeld doet volgen… De burgers zitten ook al in deze modus, wat ik dagelijks proefondervindelijk helaas ook steeds weer moet vaststellen. De wereld is een gekkenhuis, dus laten opnemen is niet nodig 😉
    Just stay alert and follow your own intuition!

  • Mensen die een glaasje teveel ophebben zeggen wel vaker vreemde dingen

 19. Volledig off-topic maar ik kan het niet laten het te linken want dat domme / naïeve d’66 GL goed- en bakfiets volk heeft het gevoel een oor aangenaaid te zijn. Dat klopt ook, althans als je jezelf iets wijs gemaakt hebt, of heb laten maken, aangaande de religie van vrede liefde etc.. 🙂
  .
  Zal me niet verbazen als ze uiteindelijk maar gaan roepen het eigenlijk best wel mooi te vinden en niet zonder zouden kunnen, want daar zie ik die naïeve schapen wel voor aan, ze laten zich liever van achteren nemen dan de waarheid en/of hun ongelijk te accepteren.
  .
  http://www.at5.nl/artikelen/157827/zorgen-bij-bewoners-om-mogelijke-gebedsoproepen-westermoskee

  • @Dick
   De Gregoriaanse gezangen klinken ook prachtig voor de liefhebber. Eerlijk gezegd mooier dan een azaan, zelfs als hij het stemgeluid heeft van een (wijlen) Pavarotti. Bij het Gregoriaans kan men wat wegdromen naar het niets en enkel kabbelen op klanken.

   • Gregoriaans is echte (tonale) muziek, die aan de basis staat van het mooiste dat ooit is gemaakt: de westerse klassieke muziek.
    Azaan is gebler dat de kwalificatie muziek niet verdient. Ik vind het echt SMERIG klinken!

  • Je zou er maar in de buurt wonen…maar goed de afspraak was in stilte …niet aan de afspraak houden ? sluiten die tent …wie niet luisteren wil moet maar voelen.
   Welterusten Nederland..

 20. Opvoeding. Mensen, net als de rest met de naam dier, zijn de perfecte vormen wat in leven zijn heet. Dood is terug in atoom status. Dat heeft geen opvoeding nodig. Religie, een in leven uitvinding, bedacht uitkomst. Met als roerei respect en eerbied voor E.T atoom goden. Opeens begrijp je borreltijd. Wat helder denken stimuleert.

 21. Goed en uitgebreid artikel.
  Wat me verbaast, en mij niet alleen is de Erdogan overgave. De EU maakt een deal met de immer onbetrouwbare en levensgevaarlijk islamist Erdogan. Die ziet men dus als vriend. En Poetin als de grote vijand.
  Nu is Poetin geen lieverdje en ook hij is niet zo gecharmeerd van oppositie maar vergeleken met Erdogan is de keus niet zo moeilijk. De EU zal raar opkijken wanneer de Britten gewoon zaken gaan doen met de Russen. Merkwaardig is de richting die de EU opgaat als een replica van de Sovjet-Unie. Het is de EU die zich imperialistisch opstelt. De bedreiging van vrede komt van de EU zelf. Opgericht om zogenaamd vrede te bewerkstelligen is ze zelf haar grootste vijand.

  • Het zou zo maar kunnen dat de Britten een nieuwe pro-EU minster president gaan krijgen die Brexit een “a la Rutte behandeling” gaat geven. Ik kan me niet indenken dat Washington toestaat dat het VK toenadering tot Rusland gaat zoeken.

 22. Aardig stuk behalve dan de overdreven samenzweringstheorie over de “bewuste omvolking”. Op de eerste plaats zelfs.
  De werkelijkheid ligt iets genuanceerder. Inderdaad grijpen de bestuurlijke elites de golven van massamigratie aan om een “win win” te creëren. Er zijn natuurlijk macro-economische problemen (volgens de theorie althans) in Europa wat betreft toekomstige depopulatie (Rusland ging ons voor hier). Een nog groter probleem is het gebrek aan motivatie en werkbereidheid bij een deel van de “oude” generatie. De illusie van de “omvolking” is dat er een soort nieuwe energie geïmporteerd zou worden, mensen met meer ambitie, die met niks beginnen en nog van een toekomst dromen die veel zitzakken in het Westen niet meer hebben. Helaas de werkelijkheid is dat veel migranten geen geduld hebben en nauwelijks naar de volgende generatie kijken maar het NU willen hebben of binnen tien jaar al rijk willen zijn. Geen verrijking, geen verjonging. Meer problemen en destabilisatie…

  • Ik zie niet in waarom depopulatie een probleem zou zijn. Vergrijzing is alleen een tijdelijk probleem, dat kan worden opgelost/overbrugd door robots.

  • Over jezelf tegenspreken gesproken:
   .
   “overdreven samenzweringstheorie over de “bewuste omvolking”.”
   “Inderdaad grijpen de bestuurlijke elites de golven van massamigratie aan om een “win win” te creëren”
   .
   Dus als de bestuurlijke elites in omvolken een win win situatie zien dan is het geen samenzwering?
   .
   “Een nog groter probleem is het gebrek aan motivatie en werkbereidheid bij een deel van de “oude” generatie.”
   “Helaas de werkelijkheid is dat veel migranten geen geduld hebben en nauwelijks naar de volgende generatie kijken maar het NU willen hebben of binnen tien jaar al rijk willen zijn”
   .
   Dus het probleem bij een deel van de “oude” generatie verschilt feitelijk niet met het probleem van de migranten. Ondertussen geef je wel een argument voor de omvolking, namelijk een deel van de “oude” (autochtone) generatie zou niet bereid zijn (hard) te werken. Dat is trouwens nogal een uitspraak en hoe vaak is hier al niet het Coudenhove-Kalergi plan gelinkt?!

 23. reageerbuis

  1 juli 2016 op 23:59

  Als iets ongeloofwaardig overkomt, is meestal de reactie: complotdenken. Totdat je meer informatie vindt die in dezelfde richting wijst. Zo is een van de grondleggers van de EU Richard Coudenhove-Kalergi. In zijn boek “Praktischer Idealismus” uit 1925 (op internet te vinden) heeft hij het over een Europees volk, dat tot stand moet worden gebracht door immigratie van Afrikanen en Aziaten. Dat lijkt op wat er in deze tijd gebeurt. Het zal wel toeval zijn. Maar het wordt anders als je weet dat enkele jaren na de dood van deze man een prijs in het leven is geroepen, die elke twee jaar wordt toegekend aan mensen die zich voor het Europese project verdienstelijk maken. En dat de laatste drie prijswinnaars waren: Angela Merkel in 2010, Herman van Rompuy in 2012 en Jean-Claude Juncker in 2014. De ideeën van Coudenhove-Kalergi zijn dus nog springlevend en ik kan er niet anders van maken, dat de invasie van immigranten doelbewust is veroorzaakt. Maar bijna niemand is hiervan op de hoogte.

  • @reageerbuis
   Gevoelsmatig guw ik hiervan:

   http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm

   Maar ik kan het niet weerleggen. Het laat me achter met een: dit kan niet waar zijn, zo geniept is niemand…….. Maar de geschiedenis leert dat ik ondanks al mijn ervaring nog te goed denk over de mens.

   • @Toetssteen
    Ik kan je gevoel volledig onderschrijven… Dus je bent niet de enige roepende in de woestijn!
    Feit is mi, dat er dankbaar gebruik wordt gemaakt van mindplay, wat niet meer is dan NLP, waarbij het brein van mensen zodanig wordt geprogrammeerd, dat men zaken gaat accepteren, die men zonder externe indoctrinatie en manipulatie, dus vanuit een natuurlijke aangeboren moraal nooit zou accepteren. So stay alert!
    (Tijdens het lezen van je link herinnerde ik mij oa de twee films, ‘Soylent Green’ (1973) en ‘Idiocracy’ (2006), die qua beeldvorming wel in de buurt komen …)

    • Inderdaad, er zijn veel van deze dystoptische vertellingen op film. Het zijn net zo goed relevante mythen als de diverse scheppingsverhalen. De scenario’s zijn extrapolaties van wat we nu zien gebeuren.
     Mogelijke logische gevolgen van het ongebreidelde verbruik van de planeet door een levensvorm die geen andere natuurlijke vijanden heeft dan zichzelf.

    • @Hanna333
     Het heeft bij mij ook geruime tijd geduurd en zoals ik schreef, gevoelsmatig kon ik het niet accepteren dat er mensen zijn die zo door en door rot zijn. Oké ik kende eea wel in de bankenwereld, want daar is een knijper op de neus een noodzaak, maar dat is level playing field.
     Het wordt anders als de vossen kijken hoe de boer de deur van het kippenhok openzet onder het mom van: kom erbij! Dan is er geen sprake meer van gelijk speelveld.

   • Helemaal mee eens , en in mijn beleving zijn de mensen die deze conferenties bezoeken hele foute mensen en nu druk ik mij nog fatsoenlijk uit….ook vind ik deze mensen verantwoordelijk voor bijna alle ellende op deze wereld.
    Zoals altijd mijn persoonlijke mening…

  • reageerbuis,
   Het meest opmerkelijke is dat Coudenhove dit plan VOOR WO2 heeft bedacht. Ik ging er altijd vanuit dat dit soort ideeen voortkwamen uit reactie tegen het nazisme. Klopt dus weer niet.
   Misschien is het andersom, heeft Hitler het boek gelezen, en is het nazisme juist een reactie op Coudenhove!

   • Outin Theopen

    3 juli 2016 op 18:26

    De Führer was bekend met het gedachtegoed van graaf Coudenhove-Kalergi. In de tafelgesprekken van Hitler – genotuleerd en gebundeld in opdracht van zijn persoonlijke secretaris Martin Bormann – noemt de Führer de graaf een ‘ontwortelde, kosmopolitische, en elitaire bastaard’ en in het postuum gepubliceerde tweede deel van Mein Kampf laat hij zich in vergelijkbare termen uit over de grondlegger van het Pan-Europa-ideaal. Het feit dat graaf Coudenhove-Kalergi een prominentie positie genoot binnen de vrijmetselarij en grote sommen geld aannam van machtige Joodse bankiers (o.a. Max Warburg) verklaart ten dele de animositeit van het nationaalsocialistische regime ten opzichte van Joden en vrijmetselaars.

    • In mijn exemplaar van het boek met gebundelde gereviseerde tafelgesprekken heeft pagina 88 het nummer 00 gekregen wat dan weer netjes gevolgd wordt door pagina 89. Alsof er iets mis is met 88!

  • g.h.m.leferink

   2 juli 2016 op 09:32

   Hè? Merkel? van Rompuy,? En die meer-dan-driepinter Juncker? DIE ontsnapten uit een gesloten inrichting? Zeg dat het niet waar is!
   Nu weet ik het dubbel-zeker dat het gedrocht EU zo snel mogelijk bij het gevaarlijk Groot Chemisch Afval moet. En alleen met beschermende kleding aan afvoeren!
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 24. @Joost
  +10 Grandioos artikel.

 25. Prachtig overzicht en commentaar, bedankt! Hoewel beslist niet anti Poetin kan ik het beeld van een zich opnieuw uitvindend en herpakkend Europa van autonome staten tussen twee schijnbaar monolithische staten maar niet vergeten. De kracht voor een alternatief moet uit Europa zelf komen.

 26. Breaking, verkiezingen in Oostenrijk moeten weer over. Een Austrexit opnieuw op tafel?

  • Ja, klopt. Kunnen ze weer maandenlang nagelbijten in Brussel. Is ze gegund. Vuile ratten. Drie of vier maanden extra ellende en fouten vanuit Brussel, kan de balans net laten doorslaan in de GOEDE richting. En ik ben hoogst benieuwd wat in Nederland gebeurt als goed doordringt dat de gevestigde partijen aan de veiligheid van de pensioenpotten zitten te morrelen. Als de Nederlanders ooit ergens de hooivorken voor uit het vet halen, is het dat wel. Wie op dat front de boel verkloot, is politiek morsdood. Nexit!

 27. Met uitzondering van punt 1 (immigratie) en punt 9 (gelijkheidsdenken), zouden de door de EU opgelegde bewegingen door links resoluut moeten worden verworpen.
  Daar komt nog bij dat de punten 1 en 9 elkaar tegenwerken. De ongelijkheid tussen de volkeren is immers niet zichtbaar, en dus niet van belang, zolang de volkeren gescheiden leven, maar treedt op de voorgrond, zodra ze (gedwongen) worden samengevoegd. Pas dan ontstaat er racisme.

 28. off topic,

  De Europese Commissie heeft achter de schermen de Italiaanse overheid toestemming gegeven om maar liefst € 150 miljard in het compleet failliete bankensysteem te pompen, om te voorkomen dat dit instort, de bevolking in paniek raakt en er een massale run op de banken ontstaat. Nu weten we gelijk waarom de Nederlandse regering in alle stilte de honderden miljarden uit de Nederlandse pensioenpotten de facto ter beschikking heeft gesteld aan Brussel, waardoor er in de niet al te verre toekomst voor werkelijk niet één Nederlander die dit artikeltje nog met zijn volle verstand kan lezen, ook nog maar een cent pensioen over zal zijn.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Italiaans-bankensysteem-op-omvallen-EU-pompt-150-miljard-om-paniek-te-voorkomen
  Welterusten weer…

  • Wat ik maar niet kan begrijpen is waarom het Duitse volk achter haar leiders blijft staan, vooral nu Schauble heeft aangekondigd het Duitse volk te vernietigen door omvolking, waarschijnlijk om zo de Eur te redden doordat Duitsland, die nu te sterk is, zwakker wordt.
   En Rutte tekent alles, alles en alles.

   Het is om moedeloos van te worden. Wanneer is er een andere mainstream partij, zoals de SP, die gewoon frank en vrij zegt, er moet een referendum komen. Het referendum wordt geblokeerd door de mainstream partijen.

   Eens wordt het bijltjesdag maar wat koop je ervoor als je geld weg is en je land voorgoed getribaliseerd, omdat Rutte lief wil zijn voor Merkel, de banken en de werkgevers.

 29. Koendekoning

  30 juni 2016 op 22:39

  En Rusland zonder Putin? Wat voor land zou dat zijn? Er wordt zeer sterk gefocust op de persoon Putin, daar richt zo’n beetje iedereen zich op. Zijn er andere sterke mannen in de Russische politiek die zijn beleid zouden voortzetten? Is Putin wel een sterke man, of is hij in feite een boegbeeld van een groep politici? Wat heeft de Doema werkelijk te vertellen? Zijn dat de werkelijke beleidsmakers of meer brave jaknikkers zoals bij ons?
  En ja, ik ben een Rusland aanhanger. Er zit zoveel meer diepte in dat volk dan bij die oppervlakkige Amerikanen. En die enorme landoppervlakte! China zou willen dat ze zoveel bruikbaar land hadden. Rusland zou alles moeten kunnen produceren wat ze maar willen. En als je kunt handelen met alle landen buiten Europa, waar heb je dan die kleine EU voor nodig?

  • Het verdrijven van Poetin zou wel eens hetzelfde effect kunnen hebben als de val van Saddam Hoessein of Khadaffi. Er zijn in Rusland zeer veel machtsbeluste groeperingen, waaronder ook jihadistische.

 30. Vooropgesteld dat we met zijn allen helemaal niets (zeker) weten;
  Wat nu, als Poetin ook een speler blijkt te zijn in de mindplay-game?…
  Een (mss wel volslagen belachelijke?) gedachte die zich al langer bij tijd en wijlen aan mij opdringt.
  Eén van de redenen voor mijn vermoeden is dat de handel tussen de VS en Rusland sinds de aanslag op de MH17 helemaal niet gekelderd is, itt wat men wél zou verwachten, gezien de door de VS afgedwongen handelsboycot van de EU jegens Rusland.
  Dat zou dus betekenen dat Europa bezig is volledig gemangeld te worden…

  Hoe dan ook, het is te gek om los te lopen dat wij slechts koffiedik kunnen kijken, terwijl de enige fatsoenlijke optie gewoon alom geboden transparantie zou moeten zijn.

 31. En over Oekraine (een kwestie die in deze toch niet of-topic is) Waarom heeft de EU Oekraine (bedel- en uitzuigland) meer nodig dan wij een bedelend en netto-ontvangend Oekraine! Vanwaar dan die arrogante houding van deze bedelaar??
  Omdat men weet dat men vrienden in Brussel heeft: vrienden van het parasieten-model!
  Maar waarom zou Nederland moeten instemmen met dit parasitaire gedrag? Omdat we “solidair” moeten zijn? Solidair met corrupten?? Solidair met mensen die NIET minder capabel zijn dan wij?? Wat is dit voor totale waanzin en volksverlakkerij?!
  Dat heet EU.

 32. De EU is OF een kwaadaardig complot, OF het is een geloof, waar de “leiders” koppig aan blijven vasthouden, hoewel alle feiten ermee in tegenspraak zijn. Realistische maatregelen die de problemen zouden kunnen oplossen zijn in dit beeld de vaccinaties, die tegen de wil van god zouden zijn.
  Ik hoop maar dat het het tweede is. Dan is er nog hoop dat men tot bezinning komt. Het idee dat mensen doelbewust Europa zouden willen vernietigen is zo ongerijmd, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
  Op de WDR was dinsdagavond een uitzending over complotdenken. Er werd in betoogd dat complotdenken normaal is. Het is een vorm van gezonde argwaan die evolutionair bepaald is. Cruciaal is dat men feiten die de complottheorie weerspreken, niet mag negeren. Er is geen wezenlijk verschil tussen een complottheorie en een natuurkundige theorie.
  http://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/sendungen/uebersicht-verschwoerungstheorien-100.html

  • “Er werd in betoogd dat complotdenken normaal is. Het is een vorm van gezonde argwaan die evolutionair bepaald is”
   .
   Dan wil ik daar nog aan toevoegen dat de mens het enige wezen op aarde is die instaat is tot het beramen en het vermoeden van complotten, m.a.w. complotteren is typisch iets menselijks. Hetzelfde geldt voor liegen.
   .
   Trouwens, de mens is ook het enige wezen op aarde die instaat is te geloven in de mogelijkheid van het bestaan van een immaterieel scheppend bewustzijn, dat komt omdat de mens niet alleen zelfbewust maar als enige ook bewust van zijn bewustzijn is. Religie is weer het gevolg van de kunst van het liegen en het smeden van complotten.
   .
   Toch ervaren we liegen als negatief, ik denk dan ook dat liegen en alles wat daarbij hoort zoals complotten een onontkoombaar negatief bijproduct van ons bewustzijn is. Dankzij de evolutie van het bewustzijn was de ‘duivel’ onvermijdelijk, zonder bitter geen zoet. Beetje off-topic maar wel leuk om over te hebben 🙂

   • Daar hoeven we helemaal geen evolutie bij te halen. Want evolutie-denken is veel te vaak de dikke duim in een verondersteld universum.
    Het is veel eenvoudiger: wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.
    U wilt niet bestolen worden en derhalve haat u diefstal.
    U wilt niet belogen worden en daarom haat u leugens.
    U wilt niet onthoofd worden en daarom haat u zulke methoden.
    U wilt niet dat uw familie vermoord wordt en daarom haat u moord.
    Het opvallende is, dat we de misdadigers in dit opzicht ook kunnen aanspreken op hun vieze gedrag, want steevast willen zij zelf GEEN slachtoffer worden van hun eigen gruwelijke methodes. Ze beseffen meestal goed hoe vuil hun methoden zijn. Zelfs een dief wordt kwaad als hij zelf bestolen wordt.
    Alleen daar zie ik mogelijkheid tot een moreel appel. Niet, zeker niet, als we over evolutie gaan beginnen, want dan praten we feitelijk misdadig gedrag goed, want, evolutionair zou dat gedrag zogenaamd onvermijdelijk zijn.

    • Je kan niet ontkennen dat de op aarde levende wezens een evolutie van het bewustzijn ondergaan hebben met als laatste ‘product’ de mens. Het bewustzijn van de mens is het hoogst ontwikkeld, daar verbind ik verder geen waardeoordeel aan, het is slechts een gegeven. Hiermee praat je misdadig gedrag niet goed, je spreekt niet voor niets over misdadig gedrag. Dat het altijd plaats heeft gevonden en zal vinden is ook een feit, echter daarmee rechtvaardig je het niet. Het is interessant waarom onder de mens misdadig-/ vals gedrag plaatsvindt terwijl dat onder al het andere leven uitgeselecteerd wordt. Misdadig gedrag zal misschien niet meer voorkomen als het bewustzijn van de mens verder evolueert. Dit is uiteraard allemaal zeer speculatief en hoort niet thuis op dit draadje. Misschien dat er ooit een artikel over dit onderwerp komt op deze site maar ik denk het eerlijk gezegd niet, daar is dit de site niet voor. Maar het is en blijft een leuk onderwerp om over te filosoferen 🙂

    • g.h.m.leferink

     1 juli 2016 op 18:48

     ‘arjen’: bijzonder goed gezend! En het is meteen een goed weerwoord tegen de ‘zachte sektor criminologen’. Die houden vaak betogen die niet te onderscheiden zijn van het pleidooi van de verdediging!
     Goodgoan: Gait H.M. Leferink

     • Hmmmm…. dus jij bent in ieder geval wel voor straffen en dus voor op z’n minst een tweede kans. Ik zat meer te denken aan zoals het in de natuur gebeurt, wat ik al aanhaalde in m’n reactie: uitselecteren, en daarmee einde verhaal 🙂

     • Dick,
      Onvrijwillige euthanasie, als een soort bestuurlijke maatregel, niet als straf.

 33. Laat de EU maar eens goed leren van Tsjechie. Dat land valt al heel lang op, vanwege de humane opvattingen! Dat dit land bezet werd door de USSR, was een gevolg van de afspraakjes tussen Stalin, Churchill en Roosevelt. Dat was niet HUN schuld. Ik ben er vaak geweest en waardeerde de ontspannen atmosfeer aldaar. Havel vind ik groots. De afsplisting met Slowakije ging ZONDER bloedvergieten! Echt groot!
  En ook nu lees ik iets dat mij zeer bekoort: Tsjechie wil de betrekkingen met Rusland ‘normaliseren’. Geen beter woord voor de juiste politiek!!
  Let toch eens op, stelletje arrogante Brusselse potentaten!
  Totaal verstrikt in een niet-bestaande wereld.

 34. Patriot zijn en in loondienst. Vandaag gaan die twee samen als koek en ei. Onder een vergrootglas zie je de plakband. Afhankelijkheid van medemens of mensen, geschiedenis wijs, had daar namen voor. De meest betrouwbare is knecht. Tot 1940 een mens waarop je een beeldenstorm kon bouwen. Omstreeks die tijd begon de patriottische trek naar Londen, niet Grebbeberg. Grebbeberg knechten, na de overgave, voedsel en onderdak als motief, gingen het natuurlijke doen zoals in Duitse dienst. Met de bekende afloop. Helden en patriotten, daarna, deden hun Indonesië ding, en verloren, opnieuw. Met excuses, jaren later, van de links mens, super patriot, Kok. Het kan verkeren is hier niet van toepassing. Iets anders wel.

  • g.h.m.leferink

   1 juli 2016 op 18:44

   ‘Bas’, zoek eens in ‘de van Dale’, inder het woord: raaskallen!
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

  • Ik lees u als bent u een orakel. Het interesseert me niet waarom u schrijft zoals u schrijft (afasie, nl geen moedertaal of automatisch schrijven) hetgeen u schrijft begrijp ik geloof ik wel. “Het natuurlijke doen” is een zware last geweest.

 35. “maar die je volgens mij beter een wat meer neutrale term zou kunnen geven, zoals ‘ nieuw-realistisch’, of patriottisch’”
  .
  Het maakt mij niet uit of het wel of niet patriottisch is wat ik voor ogen heb, ik zou het ook geen ‘nieuw-realistisch’ noemen maar gewoon heel simpel: realistisch!
  .
  Het is te hopen dat Trump de verkiezingen wint want die is er voorstander van om met Poetin om de tafel te gaan zitten. Maar ja, zover is het nog niet en er kan nog van alles gebeuren. Het zijn bizarre tijden, en als Trump wint dan kan je er vergif op innemen dat veel geweld uit de ‘linkse’ hoek te verwachten valt die bijvoorbeeld gesponsord worden door SA, dat zou zomaar kunnen. Oh oh oh oh waar hebben die naïeve dwazen zich ooit mee ingelaten, ongelofelijk.
  .
  Uiteraard hoop ik er volledig naast te zitten wat betreft het geweld uit de ‘linkse’ hoek mocht Trump winnen.

 36. @ Cale
  het zou ook interessant zijn om te weten hoeveel asielzoekers de laatste,pakweg 15 jaar, de EU zijn binnengekomen.
  het liefst ook een schatting van het aantal illegalen dat we in die EU hebben.
  als je dat cijfer hebt en je kijkt ook nog eens hoeveel kinderen er in die tijd bij zijn gekomen door gezinshereniging en geboorte,dan pas weten we hoe groot de islamisering is geworden.
  ben wel nieuwsgierig .
  lukt me zelf nog niet om betrouwbare google sites te vinden.

 37. Joost heeft hier weer eens het huiswerk van alle scriptie politicologie studenten in Nederland gedaan.
  Alleen ze zullen zakken omdat er slechts gecopy paste wordt en niet 1 keer in het artikel gesteld wordt dat Wilders cs als een fascistische xenofobe racist dient te worden geduidt.

 38. Volkomen off topic, maar erg interessant. Vanmorgen hoorde ik op de radio een opmerking van de Nederlands/Franse zanger Dave. Hij vertelde dat zouden alle moslims in Frankrijk zich bundelen in 1 partij dan zou die partij de macht overnemen en daarop volgend de burgeroorlog ontstaan.

  • Zou interessant zijn te weten hoeveel moslims er werkelijk in Frankrijk zijn. Het getal van 5 miljoen wordt al sinds jaren door de Franse overheid op gegeven. Dat moeten er zo langzamerhand veel meer zijn. Elke Franse stand wemelt van de arabieren.

 39. Heel goed artikel !
  Europa, liefst zonder EU, heeft Rusland nodig voor handel en energie. Het huidige Rusland met Poetin heeft ons nog nooit wat aangedaan. Allemaal verzinsels opgelegd door de VS die geen sterk Europa willen en daarom onze verhouding met Rusland dwarsbomen. Gek genoeg volgen bijna alle politici binnen de EU, op een enkeling na, deze Amerikaanse politiek, hetgeen toch echt heel schadelijk voor Europa is. Hoe verklaar je dat eigenlijk?
  En culturele diversiteit? Kijk eens naar de oorspronkelijke diverse culturen en talen binnen Europa. We hebben echt geen Afrikanen, Arabieren of Pakistani nodig om dit op te leuken. Oorspronkelijk Europa is zo divers als het maar kan.

  • Ja, precies. Een van de argumenten voor meer EU is altijd geweest dat ze een blok willen vormen dat weerstand kan bieden aan de VS, Rusland en China. Maar ze lopen aan de leiband van de VS. Belangrijkste resultaat voor nu: 200 dode Nederlanders in een akker in Oekraïne. EU volgt VS, Nederland volgt EU, Verhofstad en Van Balen gaan centjes en steun beloven in Kiev om de boel nog wat verder op te stoken en BAM daar ligt MH17. En Nederland snurkt rustig verder. We verdienen gewoon niet beter. Harde werkers? Not. Softe slaven.

 40. De politiek is dan nog maar een formaliteit. Om dit op te lossen en ons te ontdoen van deze elite. Deze leugenaars. Er is werk aan de winkel. Enorm veel….

 41. Joost,

  Ik lees, ‘groeit een omvangrijke revolutie’. Dat is alles dat ik wil lezen. Daar zit alles in. In die zin. Het hoe en waarom weet ik nu wel. Wie brengt deze boodschap over aan ‘het blauw’.? Daar zit ik mee. Daar begint het. Op straat. Op het bureau. De politie is volledig de weg kwijt in dit land en zij bewaren en bewaken de orde. Als blinden in een tunnel zie ik ze gebiologeerd hun zogenaamde taken uitvoeren. Dagelijks zie ik holle ogen. Gestresst, zoekende. Vooralsnog maken zij uit hoe de situatie verloopt op straat. In alle opzichten. Dus een overname/ staatsgreep zal worden beantwoord met hun perceptie. Hun trouw aan de koning en ALLES wat daarmee samenhangt. Zij weten niet beter. Begrijp mij goed als ik zeg dat ze nodig zijn voor criminaliteit bestrijding maar zij moeten begrijpen wat er nodig is voor een totale omslag en daar slaan ze de plank mis! Dat wordt nog wat. Daar wringt de schoen. Daar moet verandering in komen. De politiek is dan nog maar een…

  • g.h.m.leferink

   30 juni 2016 op 23:03

   ‘Bagul’: Moet ik DIT nog ernstig nemen?
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 42. Poetin heeft erkend dat het bloedbad bij het Poolse Katyn (ongeveer 22.000 intellectuelen en officieren vermoord door de USSR) inderdaad door de USSR is aangericht. De Sovjet-Unie wilde dit nooit publiekelijk erkennen. Dit, en het feit dat Rusland op belangrijke onderdelen westers is geworden, toont aan dat Putin geen communist meer is. Maar hij wordt behandeld alsof hij nog communist is. Er zijn weinig redenen om Rusland hatelijk te behandelen waar men wel goede betrekkingen onderhoudt met Saoedi-Arabie b.v.
  Maar ik ben niet vanzelf een “Putin-lover”, terwijl links onmiddellijk met dat etiket klaar staat.
  Intussen is de massale illegale migratie de voornaamste reden dat men begint te rebelleren. Tal van illegalen uit niet-oorlogsgebieden verpesten alles! Hun wangedrag en hun waardeloze moraal (bewust illegaal reizen) ondermijnen onze rechtsstaat en onze financien. Ik begin al te vrezen voor mijn pensioen en dat mag NIET mogelijk zijn!

  • Elk land heeft zijn eigen problemen, Rutte of Hollande zouden het niet lang maken in Rusland. De grootse oppositiepartij zijn de communisten die alles weer willen terugdraaien en hebben veel aanhang. Toen Poetin net president was bezocht hij Duitsland. Hij gaf in Der Bundestag een toespraak, 25-09-2001, welke steeds onderbroken werd door applaus en na de toespraak kreeg hij een staande ovatie. Zijn belangrijkste punt: Rusland heeft 100 jaar oorlog achter zich en wil nu vrede en samenwerking. Vergeet ook niet dat Rusland het eerste land was dat uit de Unie van Sovjetlanden stapte, Gorbachov tijdens 40j DDR 7-10-1989, zorgde dat het Sovjetleger uit Duitsland verdween, aug 1994, Amerika zit er nog steeds als militaire bezettingsmacht met vergaande bevoegdheden, Rusland was voor hereniging van O/W Duitsland, Thatcher was furieus tegen.

 43. Mooi. Veel respect Joost, je zit er bovenop.
  Zondagavond keek ik Nieuwsuur met een korte rapportage en interview met directeur Mark Leonard van de EU denktank European Council on Foreign Relations. Hij gaf realistische beschouwingen over de huidige situatie in de EU. Ik zat gelijk recht op de bank. Wat is dit? Hij verklaarde dat hun onderzoek aangaf, dat de meeste Europeanen meer vertrouwen hebben in Poetin dan in de Amerikanen. Wat?
  De volgende dag besprak ik dit met een kennis. Via uitzending gemist keken we naar de uitzending, echter; De verklaring over Poetin was er uit gehaald, gewist. Ik heb hier geen woorden voor. Dat moet toch meerderen mensen zijn opgevallen? Bedankt dat jij nu de PDF publiceert Je bent nu de enige in het hele medialand die ons, het volk, hierover informeert. Het is alles zeggend en alles verklarend. Bedankt namens ons allen.

 44. Joost, bedankt voor de verhelderende blog.
  Ik mis een tiende punt:

  10. weerzin tegen de Euro

  Vergeet niet dat het project Euro door Frankrijk en Duitsland moedwillig in achterkamertjes is doorgedrukt met een EMS en centrale bank die DOOR GEEN ENKEL gekozen parlement kan en mag worden gecontroleerd, om een federaal EU af te dwingen. Dit is precies wat je nu rond de BREXIT ziet gebeuren. Voor de geschiedenis van deze moedwillige volksverlakkerij het boek van Yanis Varoufakis (En de Zwakke ondergaan wat ze moeten ondergaan) met name hoofdstuk 4. Er is maar één politicus die dit gevaar heeft gezien en voor heeft gewaarschuwd: Margaret Thachter (November 1990): “Omdat er onder zo’n soort centrale bank geen democratie zal zijn, ( en de centrale bank) zal de macht van elk parlement verkleinen en in staat zijn één munt, één monetair beleid en één rente beleid in te stellen die ALLE politieke macht bij ons weghaald”.

  • De euro is geen economisch project maar een politiek project.
   En als politiek prevaleert boven economie en markt, dan faalt de economie, zoals IJ het Sovjet blok.
   De enige reden voor de euro is het afdwingen ven de politiek en fiscale eenwording, en dit slaagt zowel bij het succes of bij het failliet van de euro.
   Qua cynisme wel een hoogtepunt in de historie.

 45. Edmond V.O. Katusz

  30 juni 2016 op 00:53

  Eeuwenlang is China het echte Rijk van het Midden geweest. Centrum van beschaving, cultuur, opperste wreedheid en machtswellust. Ze zijn weer terug van schijnbaar even weggeweest en weinigen zien dat gebeuren. Eigenlijk zijn ze ook nooit weggeweest, want ook al exporteerde je een doos spijkers naar China, dat werd toch gezien als een tribuut aan de keizer. De troon bleef steeds bestaan!
  Salut! Edmond V.O. Katusz
  PS
  “Het rapport werd samengesteld door een denktank, … en richt zich vooral op het buitenlandse beleid door van deze revoltepartijen.”
  “door van”?

 46. Rusland is niet meer de vijand, de SovjetUnie. Het is een heel ander land, veel meer gericht op eigen cultuur, veel minder imperialistisch en veel natie-gerichter (en dus vredelievender, lees Baudet). Putin neemt stelling tegen het unilateralisme van de VS, tegen een Nieuwe Wereld Orde met een centraal gezag (onder leiding van de Westerse macht natuurlijk), en voor landen met eigen grenzen, eigen democratieen, financieel onafhankelijk van de petrodollar (vandaar het BRICS pact), en eigen traditionele culturen, die niet verpest zijn door het Cultureel Marxisme. En ja, dus ook huiverig voor islam-invloeden die een bedreiging zijn voor de Russische cultuur.

  Putin is immens populair in eigen land, de oppositie is praktisch niet brstaand, en niet voor niks. Dit is een man die staat voor zijn land, die de internationale rechtsorde accepteert (anders dan de VS), en die in korte tijd op economisch én militair gebied enorme sprongen heeft gemaakt. Daarom moet hij kapot van de VS.

  • Samenwerken met het enorme land Rusland, stap voor stap, dus niet via een coup of regime change, is voor Europa van levensbelang. Doe uzelf een plezier en kijk eens goed op de kaart van Rusland en zie waar het land aan grenst. Met de opkomende markten, China, India, Japan. Korea. waarmee Rusland goede relaties mee onderhoudt. Wie wat meer van Rusland weet, heeft gelezen dat het land nu grote stukken land verkoopt voor ontginning, landbouw, veeteelt en industrie. Onze media en onze Rusland specialisten houden de kaken op elkaar.
   Vrede in Europa is alleen gezekerd met samenwerking welke de hoogste prioriteit heeft. Momenteel worden we opgestookt tegen Rusland door een angstig Amerika. Waarom? juist Europa kan op het Europese Continent voor vrede zorgen Werk genoeg in Rusland en aanliggende landen.

 47. Inderdaad, hulde! En dank. Want Putin wordt door de autoriteiten en media in zo’n slecht daglicht geplaatst via vele leugens. Het is de VS die via de NAVO en de EU uit is op het provoceren van de beer. Het lukraak inde schoenen van Rusland schuiven van de MH17 schuld, de keer op keer gedebunkte beschuldigen van Russische invasies in Oekraine, het tot het belachelijke af suggereren dat Rusland de Oost Europese landen zou willen binnenvallen, het kinderlijk blijven volhouden dat het rakettenschild voor de (niet bestaande) nucleaire dreiging van Iran is. En zo kan je nog uren en uren doorgaan. Putin wordt volop gedemoniseerd. En dat terwijl hij voor zijn landgenoten Rusland echt gered heeft van de ondergang. Onder Jeltsin plunderden de Westers gerichte oligarchen alle staatseigendommen, de economie stortte in elkaar, de levensverwachting daalde met tien jaar etcetera. Alles volgens tactiek van Amerika, zie Brzezinski’s Grand Chessboard, waarin Rusland als eeuwige vijand staat…

 48. g.h.m.leferink

  29 juni 2016 op 23:14

  Joost, voorlopig één opmerking:
  EEN SUBLIEM STUK!
  Bedaankt en goodgoan: Gait H.M. Leferink

  • Zo subliem is het stuk niet, want het geeft geen antwoord op de vraag waarom Europa zo nodig ombevolkt moet worden. Wat heeft de elite er aan als er geen wetenschappelijke vooruitgang meer is, geen uitvindingen meer gedaan worden, er geen kapitaal meer is om te investeren in vooruitgang? Denkt die elite werkelijk dat de massas immigranten op den duur de illegaal verworven macht sanctieloos blijven accepteren? En wat is dan nog het verschil met slavernij uit de voorbij eeuwen, of van heden ten dage zo die in de Emiraten en Saudie nog steeds bedreven wordt?

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑