De moslim als eeuwige complotdenker

Door gastauteur Herman Wijnen

Wie de moslimcultuur in het algemeen en de Arabische cultuur in het bijzonder wil begrijpen, doet er verstandig aan het boekje Duistere machten, gestalten van het kwaad in de wereld van de islam van Arnoud Vrolijk en Jan Just Witkam te lezen; een catalogus bij een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië die in de Leidse Universiteitsbibliotheek liep van 6 december 2000 t/m 29 januari 2001. De schrijvers van dit amusante werkje lichten op onbevangen wijze(want vóór het 9/11 tijdperk)een tipje van de sluier op van de hysterische en paranoïde gedachtegangen van de islamitische wereld. Huidige vragen over radicalisering en de steeds vaker verbluffende snelheid daarvan krijgen bij lezing van dit boekje een passend antwoord. Tevens wordt duidelijk hoe onverstandig Europa eraan doet geen perk en paal te stellen aan de eigen humanitaire idealen en koste wat het kost zoveel mogelijk moslimmigranten wil toelaten.

‘Wie het aanbod van boeken in de islamitische wereld in de onofficiële circuits zoals boekenstalletjes, straatverkoop en religieuze boekdepots volgt wordt vrijwel direct getroffen door de veelheid aan werken die niet anders dan als waarschuwend en strijdbaar kunnen worden omschreven.’ 

Zo beginnen de auteurs hun inleiding van de catalogus Duistere machten, die de tentoonstelling van islamitische boeken en boekjes uit landen als Egypte, Koeweit, Turkije en Indonesië moet toelichten. Vervolgens krijgt de lezer een rondleiding in een wereld van angst, hysterie en af en toe hilarische paranoia. We maken kennis met islamitische doempredikers, waaronder academici, die het niet moe worden hun medegelovigen middels goedkope publicaties met schreeuwerige omslagen te waarschuwen voor allerlei gevaren die de islamitische wereld zouden bedreigen. De onderwerpen zijn legio. Van het uitbannen van geesten en demonen tot aan het ontmaskeren van aids-verspreidende Mossad-agentes. Bovendien weet men alles met elkaar te verbinden.

‘Alles, maar dan ook alles, weten zij met al het andere in verband te brengen, zoals blijkt uit een boek waarin de Antichrist, UFO’s, de Bermuda Triangle en de internationale joodse samenzwering als onderdelen van één groot complot beschouwd worden.’

De oorzaak van al deze gevaren is voor de onheilsprofeten zo klaar als een klontje, namelijk morele achteruitgang. Zo beweert bijv. een auteur, Sheikh Nazim al-Haqqani, dat Prinses Diana in een autocrash is omgekomen omdat zij haar lichaam niet volgens de regels bedekt had en omdat zij omging met een man waarmee zij niet was getrouwd en omdat zij wijn had gedronken. Een westerling zou hooguit met het laatste kunnen instemmen, als Diana tenminste zelf achter het stuur had gezeten. De gemiddelde Arabier echter die weinig of geen opleiding heeft genoten, beschouwt het misachten van de islamitische regels als reden voor onheil als volstrekt geloofwaardig. Vandaar dat de schrijvers van dergelijke werkjes het ook over die boeg gooien om een verklaring te geven voor de achtergestelde leefomstandigheden van de doorsnee moslim.

‘Als de moslims nu maar volgens de heilige wet zouden leven, dan zou het hun niet zo slecht gaan, is een veel gehoorde mening.’

Een mening die ook jihadisten verkondigen en duidelijk maakt dat het een niet zoveel hoeft te verschillen van het ander. Daarom moet behalve een innerlijke strijd tegen persoonlijke zwaktes ook een uiterlijke strijd tegen een vijandige buitenwereld gestreden worden. De auteurs van Duistere machten vatten die algemene mentaliteit als volgt samen:

‘Het gevaar van het atheïstische communisme is inmiddels bedwongen, maar de volstrekt amorele westerse wereld met zijn technologische voorsprong is nog steeds een tegenstander van formaat.’

De werkelijk vrome moslim verzet zich daarom tegen al die nieuwlichterij. Vooral als die op islamitische bodem plaatsvindt of uit eigen kring stamt. Een seculiere moslim als Salman Rushdie kon daarom een fatwa(een religieus-rechterlijke uitspraak) verwachten die hem vogelvrij verklaarde, nadat hij zijn verwesterde Duivelsverzen in 1988 publiceerde. Het grootste kwaad vanuit islamitisch oogpunt echter is de staat Israël. Die als een onrechtmatige constructie op islamitische bodem wordt gezien.

‘Alle tot nu toe genoemde vormen van kwaad, zowel intern als extern, lijken samen te komen in Israël, de joodse staat die in 1948 met veel geweld werd gegrondvest op de puinhopen van het Britse koloniale rijk.’

Dat het Arabische rijk in 636 met evenveel geweld in Palestina werd gegrondvest op de puinhopen van het Byzantijnse rijk, vermelden de auteurs van Duistere machten niet, maar kan hier kort aangestipt worden om de eenzijdige islamitische kijk op de dingen nogmaals te illustreren. De preoccupatie met de joodse staat heeft echter ook nog een andere reden die direct voortkomt uit de koran:

‘De koran zelf bevat een vrij groot aantal passages waaruit de vijandschap met de joden blijkt. In de vroege geschiedenis van de islam is dit te herleiden tot de afwijzing door de joden van Medina van de zending van de profeet Mohammad. Het gevolg is dat in die tijd openbaringen op hem zijn neergedaald met een uitgesproken anti-joodse teneur. Door de onveranderlijke aard en integrale toepassing van de koran als normgevende tekst zijn deze passages gemeengoed geworden onder de gelovigen.’

Waardoor de religieuze raadgevers natuurlijk helemaal los kunnen gaan. De krankzinnigste theorieën worden door hen naar voren gebracht. En het is voor de westerse lezer erg moeilijk om niet in de lach te schieten. Eén van de lachwekkendste complottheorieën is die van de aids-verspreidende Mossad-agentes:

‘Een drietal boekjes, afkomstig van de straathandel in Caïro, toont aan hoe de ‘zionistische entiteit’ gewetenloos misbruik maakt van de zwakheid des vlezes van de Arabische man. Speciale, door de Mossad getrainde sex-agentes verleiden Arabische politieke leiders om hen daarna te chanteren, en verspreiden aids onder de moslims als onderdeel van een demoralisatiecampagne.’

Kan men om bovenstaande flauwekul nog lachen, het volgende voorbeeld is een stuk ernstiger omdat het om een geschrift gaat dat als rechtvaardiging voor vele pogroms heeft gediend. Het betreft de Protocollen van de wijzen van Zion, het beruchte antisemitisch pamflet dat voor het eerst in 1905 in Rusland opdook en waarin zogenaamd de notulen van een joodse samenzwering worden blootgelegd. Hoewel onomstotelijk bewezen is dat het hier om een vervalsing gaat, wordt het pamflet in de islamitische wereld nog steeds als authentiek beschouwd en in verschillende vertalingen verspreid. Eén van de auteurs van Duistere machten, Jan Just Witkam, geneerde zich zo over het feit dat een bevriende Arabische taaldocent van de echtheid van de ‘Protocollen’ overtuigd was dat hij hem het boek Warrant for genocide van Norman Cohn cadeau deed. (Het boek van Cohn beschrijft de werkelijke ontstaansgeschiedenis van de ‘Protocollen’.)

‘De reactie van mijn Irakese vriend was even onverwacht als afdoend. Hij was oprecht gegeneerd door mijn naïviteit. Zwijgend wees hij op de achternaam van de auteur en legde vervolgens het boek terzijde. Dat ik nou toch niet begrepen had dat iemand met zo’n achternaam de ‘Protocollen’ wel moest goedpraten!’

Duistere machten is een even leuk als verontrustend boekje. En men kan zich tegenwoordig alleen maar verbazen over de naïviteit waarmee boekje en tentoonstelling zestien jaar geleden in de Leidse Universiteitsbibliotheek werden gepresenteerd. Terwijl Paul Scheffer toch al een jaartje eerder zijn artikel Het multiculturele drama in NRC Handelsblad had gepubliceerd en de auteurs van Duistere machten zelf in hun inleiding opmerken:

‘Staat de islamitische wereld bloot aan vele interne of externe bedreigingen, of zijn de gevoelens van onzekerheid en onveiligheid er meer wijdverbreid dan elders? De veelheid van strijdbare publicaties is te zeer in het oog lopend om te negeren of als onbeduidend af te doen.’

Toch werd het kennelijk wel als onbeduidend afgedaan, gezien het feit dat de auteurs in hun boekje nergens ruimte hebben gemaakt voor een kritische noot die uitnodigt tot een debat over islam en integratie. Boekje en tentoonstelling werden blijkbaar slechts als leuk curiosum gepresenteerd. Men ging er eenvoudig van uit dat het in werkelijkheid wel mee zou vallen. Vandaag de dag blijkt Duistere machten een ware eye-opener voor iemand die eerlijk om zich heen wil kijken. Waar komt de haat vandaan achter aanslagen als Charlie Hebdo, de Bataclan en Nice? En misschien nog belangrijker: hoe komt het dat dergelijke wreedheden zo’n breed draagvlak hebben onder moslimjongeren in Europa? Wie Duistere machten heeft gelezen ziet deze vragen beantwoord. Een samenleving waarin elke nieuwkomer wordt gestimuleerd zijn eigen cultuur te behouden en uit te leven, zal vroeg of laat ook met de schaduwkanten van die cultuur te maken krijgen. Des te meer wanneer er door massa-immigratie en gezinshereniging een demografische verschuiving plaatsvindt waardoor een minderheid een meerderheid wordt waar serieus rekening mee moet worden gehouden. Door de huidige communicatiemiddelen lijkt de zaak er ook niet beter op te worden. Informatie uit het land van herkomst op elke minuut van de dag is kinderspel, waardoor de band nog hechter wordt, zoals nu duidelijk blijkt uit de meerderheid van Nederlandse Turken die zich vurig achter president Erdogan schaart en bereid is om andersdenkenden te intimideren. Het einde van dit alles is nog lang niet in zicht. Wanneer de moslimmigrantenstroom op de nu ingeslagen weg aanhoudt bovenop de reeds mislukte integratie, dan is dat een huis gebouwd op zand. Europa zal zich moeten herbezinnen ten opzichte van immigratie en integratie van moslims. Vals sentiment zal plaats moeten maken voor rationeel beleid. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat vals sentiment bij wijze van spreken in onze genen zit en de motor is van onze economie. Angela Merkels wir-schaffen-das-mentaliteit voert daarom nog altijd de boventoon in het publieke debat. Maar Europa heeft geen andere keus. Het alternatief betekent immers niets minder dan toeneming van terreur.

Duistere machten is in zijn geheel hier online te lezen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

39 Reacties

 1. Als het over Rusland gaat en de Sovjet Unie Dan gaat het over Joden Bijna waren wij ook Sovjets geweest dankzij onze eigen David Wijnkoop t/m onze eigen Hary Mulich Als u durft lees Messianisme zonder mededogen van Marcel Hamersveld en Michiel Klinkhamer Ik sta daar volledig achter 20 jaar onderzoek Hetzelfde volstrekt zich nu bij de Moslims Ook zij zullen het hier voor het zeggen willen krijgen

 2. toch typisch ,dit draadje gaat over moslims en complotdenken en “Hugoden” gaat gewoon verder,maar dan met joden.
  hij haalt altijd de joden erbij ongeacht het onderwerp.
  misschien kun je beter bij Joop.nl blèren

 3. “Des te meer wanneer er door massa-immigratie en gezinshereniging een demografische verschuiving plaatsvindt waardoor een minderheid een meerderheid wordt waar serieus rekening mee moet worden gehouden.”

  Als een minderheid DE meerderheid wordt, dan is het niet meer een kwestie van rekening houden met die meerderheid, maar of die meerderheid wel rekening zal houden met de nieuwe minderheid.
  In het geval van Islam is het duidelijk: Er zal GEEN rekening worden gehouden met minderheden, maar deze zullen worden uitgeroeid, met dwang worden bekeerd of slaaf worden.

 4. Als ik als blanke blauwogige vertel me enkel te willen voortplanten met mijn eigen soort en m’n kinderen hetzelfde aanraad dan word ik per direct uitgemaakt voor racist fascist en de treinen rijden naar het oosten. Maar joden en moslims doen niet anders, en dat is best wel creepy omdat het juist zij zijn die het hardst en om het minste of geringste de blanke blauwogigen voor racist en fascist uitmaken, nota bene op juist dat stukje aarde wat van origine bewoond wordt door blanke blauwogigen.
  .
  Dan zal gezegd worden jij hebt het over raciale kenmerken (hoewel er maar 1 menselijk ras bestaat) en dat gaat niet op voor moslims. Prima maar dan moet daar consensus over zijn en dat betekent dan dat islamkritiek nooit racistisch kan zijn. Er moet tevens helderheid verschaft worden over of het joodse ras bestaat en waarom over antisemitisme gesproken wordt terwijl ook andere volken semitisch zijn. Joden geen ras > bestaat antisemitisme niet. Joden een ras > dan zijn ze racistisch.

  • U zult er nooit uitkomen In de basis is het gewoon Het gaat om de macht
   De Russische Joden pleegde in 1917 in Petersburg een regime change. Ze moorden miljoenen Russen uit en dat nog voor Stalin, die hen over de kling joeg. Ze voelden zich toe ineens gediscrimineerd Stel je toch voor De moordenaars voelden zich gediscrimineerd en ja Stalin was anti-Semitisch Dit terwijl de Russische Jood geen enkele druppel Semitisch bloed heeft . Het zijn nazaten van de Turkse stam van de Khazaren ooit per Oekaze van de hoofdman volgers van Judah .Dus geen Joden. Nu in Oekraïne, Krim de Tataarse Joden, de Kozakken Joden, de Karaites, de Karaim de Krymchaks ha ha Wie niet? In Israël is het Russisch de belangrijkste taal We moeten ons niet in de maling laten nemen

 5. Je observatie in het bovenste blok deel ik maar de vragen die je je (iedereen) stelt zijn een voortzetting van de situatie. We moeten ons bezig houden met wie ‘wij’ zelf zijn of wie/wat we willen zijn, denk ik.

  • @Inheems
   “We moeten ons bezig houden met wie ‘wij’ zelf zijn of wie/wat we willen zijn”
   .
   Dat is juist wat ik probeerde aan te geven, bij de autochtonen van ons werelddeel is dat ontnomen. Stel ik zie mezelf als germaan of als lid van het arische ras, alleen al wanneer ik dat hardop uitspreek rijden de treinen naar het oosten. Wij mogen dat niet, we mogen ons hooguit Nederlander noemen hoewel dat onderhand als nationalistisch gezien wordt en de treinen rijden naar het oosten.
   .
   Als het joodse ras bestaat waarom kunnen dan bijvoorbeeld wel joodse scholen en geen arische scholen of germaanse scholen? Dit deel van de wereld wordt oorspronkelijk bewoond door germanen en niet door joden.
   .
   Dit lijkt misschien als een aanval op joden maar dat is het niet, we streven toch naar gelijkheid?
   .
   Zijn joden geen ras dan kan antisemitisme niet, en dit zeg ik omdat geprobeerd wordt ‘islamofobie’ gelijk te stellen aan antisemitisme en als joden geen ras zijn dan hebben ze nog een punt…

 6. Wat ik echt de limit vond was Barbara Barend die bij rtl late-night liep te klagen over antisemitische spreekkoren in voetbalstadions terwijl ze dondersgoed weet dat ajax supporters zichzelf joden noemen, dus die “antisemitische” spreekkoren hebben helemaal niets met joden te maken maar alles met de ajax supporters die zichzelf joden noemen. Het was een achterlijke poging om antisemitisme levend maar wel weg bij moslims te houden. In plaats van de spreekkoren antisemitisch te noemen had ze zich moeten richten tot de ajax supporters met dat ze zichzelf geen joden meer moeten noemen, ajax is tenslotte geen jodenclub, hoewel sommigen dat wel denken door die supporters. Maar dat doet ze niet omdat ze best wel gevleid is door de ajax supporters, en belangrijker om de boel af te leiden want Wilders mag uiteraard niet in de kaart gespeeld worden, die is immers de belichaming van het kwaad en uiteindelijk verantwoordelijk voor de door moslims gedode joden in Brussel en Parijs, toch?!

 7. Als ik moest kiezen tussen moslims of joden dan kies ik zonder twijfel voor de joden. Toch begin ik me steeds meer af te vragen waarom vooraanstaande joden als Lerner-Spectre, Zoros, etc.. grote voorstanders zijn van de massale instroom van moslims in Europa terwijl in Europa al diverse joden slachtoffer zijn geworden van moslims en de jodenhaat met de dag stijgt, hoe is dat te rijmen? Wat ik ook niet begrijp, waarom heb ik geen joden massaal hun afkeer horen uitspreken over die massale instroom? Waarom roepen joden niet op om op de pvv te stemmen maar spreken hun walging uit over Wilders terwijl hij de enige is die zich afzet tegen moslims en daarbij ook nog een grote vriend van Israël is? Waarom hebben ze het nog wel steeds over extreem-rechts?
  .
  Onlangs stond in de media dat de 60 rijkste mensen net zoveel bezitten als de 3.500.000.000 armste mensen, m.a.w. die 60 mensen bezitten nagenoeg de hele (halve) wereld. Wat nou als meer dan 50% van die 60 mensen joden zijn?

  • Tja Dick, dat is ook een groot raadsel voor Sint. Waarom staan christenen met knuffels en spandoeken langs de weg om de vijfde colonne welkom te heten ? De moslim is de aartsvijand van de christenen. Die twee gaan niet samen en waar mogelijk zal de moslim het niet nalaten de christen het leven zo zuur mogelijk te maken. Het staat immers in hun sprookjesvod dat anders of niet gelovigen bestreden moeten worden. William Muir, een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers, schrijft hierover: “Mohammed´s zwaard en de koran zijn de dodelijkste vijanden van de civilisatie, de waarheid en de vrijheid die de mens tot nu toe heeft meegemaakt.” En sla even Soera 9, vers 29 op: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” Sint bedoelt maar.

   • En deze is ook wel aardig : Soera 76, vers 4: “Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.” En zo zijn er nog tientallen andere Soera’s die tot hel en verdoemenis oproepen. Waarom de christelijke partijen in Den Haag niet heftiger protesteren tegen de massale instroom van Mohamed’s soldaten is werkelijk onvoorstelbaar. Ze verloochenen zonder blikken of blozen de identiteit van Nederland die op christelijke leest is geschoeid en graven hun eigen graf door dit “volk” te faciliteren. En dan onze meneer Lodewijk Asscher. Zelf een jood die het maar niet kan laten om met alle krampachtigheid en theegeleut de boel bij elkaar te houden terwijl Soera 26 het volgende over de joden te vertellen heeft : Gij zult de joden bestrijden totdat zelfs de steen waarachter een jood zich verbergt, u toeroept: ‘Dienaar Gods, ziehier een jood achter mij : doodt hem !’”

    • Maar nee, men kijkt weg, bagatelliseert de boel en steekt de kop in het zand terwijl de vijfde colonne binnen blijft marcheren gelijk een paard van Troje. Muzelmannen geloven in de Koran en richten hun leven er naar in. Ze integreren daarom ook absoluut niet, Alle multi-culti zakloop, ezeltje prik en poffertjes bak projecten ten spijt, het gebeurd gewoon niet !!! Het mag niet van meneer Alaaf : “O Jullie die geloven! Neemt niet de Joden en Christenen tot vriend. Zij zijn als vrienden van elkaar. En wie van jullie hen als vriend neemt, behoort ongetwijfeld tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” Daar gaan uw belastingcentjes naar de volstrekt nutteloze inburgerings- en knuffelprojecten. Daar hadden we heel wat bejaarden en gehandicaptenreisjes mee kunnen bekostigen en nog een dankjewel op de koop toe gekregen. Tja Dick, het is een raadsel die christenen. Wellicht levensmoe, of benieuwd hoe onthoofding voelt ? wie zal het zeggen.

 8. Joden hebben hun wereldwijde netwerken en daar maken nu de slimsten gebruik van om bijvoorbeeld Frankrijk te ontvluchten en elders hun zaken voort te zetten. Wat heeft het voor zin om te blijven roepen dat ze nu door moslims gediscrimineerd of erger, worden? Frankrijk zit vol met moslims en dat wordt alleen maar erger. Dus? Gewoon naar een beter oord vertrekken. Vervelend maar noodzakelijk. Gewoon praktisch dus. Terwijl autochtone Europeanen en lang niet allemaal, maar blijven zeuren over die migratie tsunami, die desondanks gewoon doorgaat. Bijzonder onpraktisch dus.

 9. g.h.m.leferink

  11 augustus 2016 op 21:26

  ‘Dick’, je haalt me de woorden uit de mond.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 10. De islam is dermate achterlijk en kinderlijk, dat het onbegrijpelijk is dat mensen met een IQ van boven 80 er nog in geloven. Het is zo stompzinnig: een engel die een analfabeet een boek met het letterlijke woord van god doorgeeft. Laat dit eens op je inwerken!
  Niet-moslims die deze achterlijkheid respecteren zijn dan ook net zo debiel als de lieden die in deze achterlijkheid geloven.

 11. Moslims zullen nooit integreren ze hebben zelfs een eigen kalender….
  In september gaan ze weer op bedevaart naar Mekka ….dat is de twaalfde maand
  van de moslimkalender ….en nee het is alleen voor moslims kom je daar en ze komen erachter dat je geen moslim bent maken ze je dood …wat een racisten zijn het toch ,
  en nee daar hoor je slinks niet over….

 12. Wat ik echt niet kan begrijpen is : hoe kunnen landen al die migranten opnemen terwijl ze eigenlijk geen rode cent hebben om uit te geven….
  Dat zou hetzelfde zijn als : ik sta 50.000 euro in de min maar ik blijf bakken met geld uitgeven want het maakt toch helemaal niets uit ik leen gewoon elke dag meer geld en betaal nooit iets terug….en als ik dood ben neemt mijn zoon het van mij over…en daarna zijn zoon …
  http://www.destaatsschuldmeter.nl/
  Zo en dan nu onze grenzen dicht…en schoon schip maken….

  • “Money makes the world go round” is niet helemaal juist. Het moet zijn: “Schuld….”
   Zonder schuld is er geen economie. We worden gewoon belazerd door het systeem maar dat wisten we eigenlijk al. Hier een duidelijke uitleg:
   http://achterdesamenleving.nl/schuld/#.V6rnciN9600

   • Het is een piramidespel van gebakken lucht en wordt in stand gehouden door 1 familie ( prive eigenaar van centrale banken , federal reserve , IMF , ECB en ga zomaar door )
    Als een land geld nodig heeft (had ) om oorlog te voeren lenen ze het geld bij deze bank
    ( lees prive persoon )
    deze bank leent natuurlijk ook geld uit aan de tegenpartij , het maakt de bank ook helemaal niets uit wie er wint … wie de macht heeft over het geld ( geldpers en rente ) bepaald het beleid op deze aardbol…
    Vroeger had ons muntgeld tenminste nog echt waarde ( zilver ) en kon je voor een redelijk bedrag nog fysiek goud kopen bij de bank …
    Dus Flutte en consorten gewoon nog meer lenen ( lees verkwanselen ) komt allemaal goed ooit ( zonder jullie )

 13. Eigenlijk is de VVD de ultieme placebo voor het volk, ze zeggen dat ze tegen immigratie zijn maar ondertussen geven ze de Nederlandse soevereiniteit hierover weg aan de EU waarna ze kunnen zeggen dat we er toch niets aan kunnen doen maar dat we wel onze rijkdom te danken hebben aan de EU.
  In de post Fortuyn periode namen ze nog zogenaamd de punten van Fortuyn over, maar ondertussen tekende ze in het geniep allerlei Europese verdragen die het tegenovergestelde propagandeerde, want Wientjes wilde nu eenmaal zijn goedkope arbeidskrachten.

  • Wat mij betreft hebben wij helemaal niets met de EU te maken , de EU houd zich niet eens aan zijn /haar eigen regels…. en wij hebben toch tegen de EU gestemd ? en nee dat was niet raadgevend maar bindend…. tot zover onze democratie..
   Voorspoed en welvaart zou het brengen….ze bedoelden rampspoed en armoede…
   op een paarzakkenvullers in Brussel na dan..
   Gewoon onze grens terug elke illegaal eruit ….geen twee paspoorten meer ( of mogen Turken bv in Nederland en Turkije stemmen ? dat is toch niet de bedoeling )
   Elke migrant die een overtreding begaat een waarschuwing de tweede keer het gevang in tot dag van uitzetting…..geen voorrang op Hollanders ….geen geld geven om een woning in te richten…gaat hij of zij opeens op vakantie naar land van herkomst…. kunnen ze gewoon weg blijven…in onze gevangenissen geen halal voedsel meer… moeten ze er maar voor zorgen dat ze er niet inkomen….en ga zo maar door …zo moeilijk is het niet ( in mijn beleving dan )

 14. Als leven waardevol is, moeten we daar naar gaan handelen.
  Zwemmen of verzuipen. Vaste grond? Schoon schip maken, totale revisie. Of niet, de stroom is sterk.

 15. Je kan het MO-moslims toch niet kwalijk nemen dat ze een afkeer hebben van het ambivalente en hypocriete westen. En, gelukkig weten wij zo goed waarom het daar een stinkzooi is, hun achterlijkheid en onze projectie van westerse waarden neergeplemd en terug te lezen in bomkraters, ruïnes, bloed, waanzin en een conflict zonder einde. Voor de grootschalige export uit en de import naar Europa van allerlei spanningen, gaven we al zoveel blijk van excellentie -NOT. De verdeeldheid is enorm. En die wordt niet ‘even’ geslecht middels dit soort artikelen, newspeak, instituties en wetten die vragen stellen verbiedt of twijfel strafbaar stelt.

  • Vragen die al in de vorige draad opwierp.

   We moeten hier in Europa als de dood zijn voor moslimextremisme, maar tegelijkertijd importeren we moslims op ongekende schaal, Tegelijkertijd bewapenen we de moslimextremisten in het MO en trachten we hun grootste tegenstander, Assad van Syrie, weg te krijgen. Waarom doen we dat?

   Heb ik het nog maar niet over andere landen in het MO die reeds eerder door ons in een staat van anarchie zijn gebracht of het wapengekletter richting Rusland en Poetin.

 16. Bovenstaand artikel is weer mooi geschreven, wellicht met enkele waarheden wordt doorgeredeneerd naar halve waarheden en ..verder. De eindboodschap ‘STOP’ onderschrijf ik.
  Ik wil verder de protocollen negeren. Het anti-sentiment leeft, dat is correct. De niet-legitimiteit aanhalen onderbouwd met valse sentimenten maar dat tegelijk heel breed trekken is niet correct of toch op zijn minst voorbarig. WANT de huidige waanzin en ellende heeft duidelijk (georganiseerde) criminele kantjes en eerdere grootschalige bedriegerij dient nu toch een keer een context te plaatsen en aanleiding te geven tot wel-legitime twijfel (bij gvd heel veel zaken van ingrijpende betekenis en dientengevolge onze bestuurders).

 17. De goochelaar leeft bij misleiding en façade, zolang de truck niet wordt doorzien blijft iedereen betoverd. De enkele kritischer toeschouwer moet vooral zijn kop houden en genieten want, de voorstelling dient niet verkeerd en zeker onschuldig te blijven -handen af van mijn bubbel.
  Niemand weet zeker hoeveel hoeden onze beleidsmakers dragen. Al die verklaringen en duidingen zouden zich moeten beperken tot ‘dit klopt niet toch niet/is tegenstrijdig/gaat fout/maak svp pas op de plaats/er is ook een tijdelijk veiliger oplossing tot..etc’.

 18. Wat Arabieren over Joden denken en vice versa is irrelevant.

 19. Inderdaad Cale. Al laat een maatschappij zich niet kapot maken natuurlijk. Liever noem ik het dan ook de westerse cultuur die deze mensen kapot willen maken. Het waarom is ook makkelijk te begrijpen voor wie het wil zien. De mensen die het kapot willen maken zijn in hun hart Marxisten. Er zit in hun hart een enorme haat jegens de westerse cultuur. En sinds de implosie van de USSR waar de burgers ook liever westerse vrijheden liefhadden in plaats van de Marxistische verdeling van rijkdom en onderdrukking is de strijd tegen de westerse cultuur in een hogere versnelling gezet. Volgens deze mensen is het namelijk de westerse cultuur die een beletsel is voor een Marxistische revolutie. Een en ander is zeer duidelijk uiteengezet in het gedachtengoed van de Frankfurter Schule. Ik houd mijn hart vast als ik denk aan het komende oproer tussen moslims en de rest van Europa. De aanstichters van alle ellende zullen buiten schot blijven en de chaos dankbaar aangrijpen.

  • Zo is dat “WIJ” zijn machteloos We hebben gezien hoe eenvoudig USA stammen inhuurt en bewapend om tegen de andere stam te vechten. Sinds de Hoekse en Kabeljauwse twisten gebeurt hier zoiets niet meer. Een voorproefje wat er gaat gebeuren waren de verenigde Turken in Europa zonder grenzen De EU Turken dus die hier hun macht en loyaliteit lieten zien met hun “Vaderland” (3e 4e generatie Duitsers, Nederlanders etc dus ) Net zoals de Joden die hier al 10e generatie buiten Israel zijn maar toch zich als een Volk in de Wereld laten horen. Wij dus geen Moslim of Jood moeten oppassen We worden zo wie zo niet gehoord en worden betrokken bij de een of de andere Stam Voor onze eigen zaak opkomen Die keuze wordt ons niet gegund Hoon en racisme discriminatie anti Semitische (=Anti Arabisch) is ons deel We doen het nooit goed. Dom draait het om Zijn zijn geen goede Nederlanders en zij passen hier niet als ze zich zo uitlaten

 20. Maar wie zijn dan toch de mensen achter het Marxisme, Maoïsme zoek dat eens uit Wie waren dat die revolutionairen. Het waren bijna altijd, misschien zelfs altijd, mensen uit andere culturen die in het Westen als een parallelle samenleving hun plannetjes konden uitbroeien. 100 procent zeker dat de nieuwe golf uit het Midden Oosten nu in Europa hier hun wil en wet gaat opleggen via democratische en agressieve demonstraties hun rechten af dwingen Het gebeurde al En wij kunnen er niets tegen doen Niets helemaal niets

 21. Laten we het simpel houden. Al 40 jaar lang komen er moslims in west Europa wonen. Vele miljoenen. En de overgrote meerderheid voelt zich niet thuis in onze westerse maatschappij. Zelfs de 4de generatie noemt zich nog steeds Marokkaan of Turk en wil zich niet aanpassen. Waarom wordt dit simpele feit niet onder ogen gezien? Omdat er een politieke agenda bestaat waarvan hierboven al melding gemaakt wordt? Moet onze maatschappij werkelijk kapot? Het lijkt er wel op.

 22. http://protocolhistory.webs.com/

  Ik heb een boek hierover, wordt men niet vrolijk van. De narigheid is dat deze club (met andere hoofdrolspelers) het nog nooit heeft opgegeven.
  Het gaat om de kliek om wijlen madame Blavatsky.

  • Edmond V.O. Katusz

   10 augustus 2016 op 00:19

   Hoe correct zijn de gegevens in dit boek?
   .
   “The end of the First World War resulted in Kaiser Wilhelm I being banished to Belgium”
   Ja, ja, Wilhem I stierf in 1888 en Wilhelm II, die natuurlijk bedoelt word, kwam in Nederland terecht.
   Tschüß, Edmond V.O. Katusz

   • @edmond
    Even herlezen. Ik geef toe het is wat warrig, maar wat u aanhaalt is nu juist één van die puntjes uit het betoog.

 23. Schauble heeft precies uitgelegd wat de Europese agenda is. De EU ligt derhalve op koers, met de staatsomroepen en de zwijgende MSM als smeermiddel.

  47% van de Duitsers steunt nog altijd Merkel, dezelfde groep mensen die de MSM geloven.

  De revolutie zal van onderop moeten komen, via internet, dat lukt gestaag maar dat duurt lang, misschien te lang.

  Vooral nu EU/Merkel naast facebook heel internet in haar vizieur heeft, de laatste hobbel die geslecht moet worden voor het uitgommen van onze cultuur en het volk via de omvolking, zoals eerder uigelegd door Schauble, heel helder overigens en niet voor ander uitleg vatbaar. Er spreekt haat uit, haat tegen het Duitse volk, maar daarmee ons ook meesleurend.

  En Rutte, die wil geen golven maken, netjes tussen de lijntjes blijven. De oplossing van Merkel is het uitsmeren van de tientallen miljoenen migranten over heel de EU. Rutte vindt dit een goed plan, want dat schuift de problemen voor Nederland nog eventjes verder weg.

 24. Europa zal zich moeten herbezinnen ten opzichte van immigratie en integratie van moslims? Zo praat Rob Hoogland van de Telegraaf ook. Europa hoeft zich helemaal niet te herbezinnen. Europa ligt volledig op koers. Sterker nog, meer dan dat. Het gaat van een leien dakje met de omvolking. De illegalen worden zelfs met vliegtuigladingen tegelijk aangevoerd. Mooier kun je het niet krijgen. Of denkt u dat de wereldleiders dwalende zijn en het spoor bijster? Nou, geloof dat maar niet.
  En wat de Islam betreft, die is in de Middeleeuwen blijven steken. Zo rond 622 waar de Islamitische kalender begint. Daar is het bij gebleven. En met alle import van de Muzelmannen, krijg je die achterlijkheid er gratis bij. Rest daarom de vraag. Waarom flikken de wereldleiders ons dit kunstje. Wat zit er achter. Waarom moet de wereld worden omgevolkt? Het begint namelijk zo langzamerhand best wel dwangmatige trekken te krijgen. Zo fanatiek is men hiermee bezig.