Na de verkiezingen. Met pruttelend motorblok Nederland nog verder de modder in?

We zijn de dag na de verkiezingen. De algemene consensus bij de analisten in de media is: er komt nu een ‘motorblok’ van VVD, CDA en D66, dat noodzakelijkerwijs aangevuld zal worden met CU (en SGP) of met GroenLinks.

Wat kunnen we van die partijen verwachten?

De VVD gaat volgens haar verkiezingsprogramma voor een ‘zeker Nederland.’ (PDF)

De VVD wil geen verandering van het immigratiebeleid. Alles blijft via de EU lopen. In principe wil de VVD meer opvang in de ‘eigen regio’, maar stelt daarover geen harde eisen. Het wordt soft geformuleerd in woorden als deze:

Wij willen controle krijgen over de migratiestromen. Met adequate opvang in de regio maken we asielaanvragen in Europa overbodig voor mensen van buiten Europa. Met die aanvragen willen we dan ook stoppen. Wel kunnen we in extreme situaties inspringen door vluchtelingen uit te nodigen om zich in Europa te vestigen. Zo houden we regie op de instroom.

Ook de integratie (wat is dat?) wordt door de VVD boterzacht geformuleerd met de bekende open deuren. Het enige concrete puntje is het in principe al ingevoerde boerkaverbod:

Integreren betekent dat je je aanpast aan de maatschappij, aan haar normen en waarden. In onze samenleving vinden wij het van belang dat we elkaar open tegemoet treden. Een boerka of een bivakmuts verhindert dat. Het geeft mensen een gevoel van onveiligheid als ze niet weten wie ze tegenover zich hebben. In de openbare ruimte staat het belang van veiligheid en elkaar open tegemoet treden voorop. Daarom willen wij een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.

Een concreet (en goed) punt is ook het indammen van de geldstromen en het tegenhouden van haatimams.

Onze kernwaarden mogen niet onder druk komen te staan door aanvallen vanuit islamitischextremistische hoek. Daarom willen we haatpredikers van binnen en buiten de Europese Unie weren uit Nederland. Een zwarte lijst kan daaraan bijdragen. Ook willen we dubieuze buitenlandse financieringsstromen naar religieuze instellingen in Nederland aanpakken. Datzelfde geldt voor dergelijke stromen naar andere organisaties die haaks staan op de fundamentele vrijheden in Nederland. Inwoners van ons land moeten zich altijd veilig kunnen onttrekken aan hun (geloofs-) gemeenschap. De overheid zorgt ervoor dat ook afvalligen beschermd worden tegen bedreiging en indoctrinatie van (religieuze) groepen.

De VVD wil dat de EU meer gaat doen aan de bewaking van de buitengrenzen, maar laat dat verder aan de EU over. Er worden alleen wensen neergelegd, geen eisen:

Eén van onze meest zwaarwegende belangen is het hebben van veilige, sterke buitengrenzen. Als dat niet op orde is, raakt dat direct onze veiligheid en stabiliteit. De bewaking van de Europese buitengrenzen moet daarom verder worden versterkt, inclusief verdere militaire inzet van onder meer marine en marechaussee. Fregatten pikken migranten en vluchtelingen daarbij niet langer op om ze vervolgens af te zetten in Europa, maar brengen hen terug naar de kust. Vervolgens worden ze in die regio opgevangen. Door opvang in de regio effectief vorm te geven, kunnen de migratiestromen flink worden teruggebracht. Ook het risico dat terroristen zich in die migratiestromen mengen om aanslagen in Europa te plegen, wordt daardoor kleiner.

De VVD wil een sterke, maar vooralsnog beperkte EU, die belangrijke taken uit handen neemt van Nederland, zoals immigratie en daarmee de Nederlandse soevereiniteit ondergraaft. Op andere punten wil de VVD (eventjes) niet meer EU:

Om relevant te zijn en te blijven moet de Europese Unie zich alleen maar richten op belangrijke, grensoverschrijdende kerntaken: interne markt, internationale handel, energie en klimaat en migratie. Wat we in Nederland beter zelf kunnen, blijven we ook zelf doen. Brussel moet zich in ieder geval niet bemoeien met nationale aangelegenheden zoals pensioenen, zorg, wonen, ruimtelijke ordening, belastingen en uitkeringen. Dat regelen we in Nederland zelf. Elke nieuwe belasting die direct door Brussel wordt geheven, wijzen wij af.

De VVD wil EU landen bestraffen die zich niet onder het mal van Brussel willen scharen. Hoe ze dat aan willen pakken, vertelt de VVD niet, want, zoals bekend kunnen landen niet uit de EU worden gezet en kunnen ze alle sancties naast zich neerleggen. Het is dus een strenge toon zonder inhoud:

Samenwerking is niet vrijblijvend en regels zijn er om door iedereen te worden nageleefd. Te vaak zien we dat EU-lidstaten zich niet houden aan regels of begrotingsafspraken, maar vervolgens niet worden teruggefloten. Andere lidstaten ondervinden daar nadeel van. Aan die onbalans moet een einde worden gemaakt. Landen die stelselmatig hun afspraken niet kunnen of willen nakomen, moeten hiervoor verantwoording afleggen en harder worden aangepakt. Als dat geen effect heeft, doen ze definitief niet meer mee. Afspraken en regels zijn het fundament van de Europese samenwerking. Alle landen zijn er bij gebaat als die regels strikt worden gehandhaafd.

De VVD wil beperkte bilaterale afspraken met Groot Brittannië. Alleen op het gebied van terreurbestrijding, dus niet economisch. Dat laatste mag ook helemaal niet volgens de regels van de EU. De altijd zo pragmatisch klinkende VVD (‘handel eerst’)  schiet zich hier met haar afhankelijkheid van de EU dus behoorlijk in de voet. Want economische verdragen tussen de EU en GB zullen niet per definitie in het voordeel van Nederland zijn. De EU is in naam een economische eenheid met dezelfde belangen, in werkelijkheid natuurlijk niet.

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de onderhandelingen start over een vertrek uit de EU, is het in het belang van Nederland om in te zetten op zeer nauwe samenwerking met het Verenigd Koninkrijk op het gebied van economie en veiligheid. Dit kan in EU-verband worden geregeld, maar ook daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan bilaterale samenwerking tussen onze veiligheidsdiensten in het belang van terrorismebestrijding. Ook is het belangrijk dat een sterke Nederlandse rol geborgd wordt binnen een toekomstige Europese Unie van 27 lidstaten, zonder het Verenigd Koninkrijk. De Europese Unie moet efficiënter en beter gaan werken en de afstand tot de burger verkleinen.

Op de overige items zien we bij de VVD veel van hetzelfde en vooral een enthousiaste toon. We zijn tenslotte een ‘gaaf land.’  Aan een invulling van de Nederlandse waarden en normen worden nauwelijks woorden besteed. Dat is van oudsher nooit een belangrijk VVD ding geweest.

En dan het CDA. Kijken we naar hun verkiezingsprogramma. (PDF) Ook bij het CDA treffen we qua Nederlandse waarden alleen de bekende open deuren. Het ‘christendom’ wordt alleen nog genoemd, niet inhoudelijk ingevuld:

Onze waarden zijn geïnspireerd door het christendom. Waar normen met de tijd veranderen, vormen de christelijke waarden voor het CDA een blijvende houvast. Hieruit volgt dat voor het CDA politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Een beter Nederland ligt in een samenleving van verbondenheid. Burgerschap is één van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving. We kunnen niet samenleven zonder een gedeeld besef van rechten en plichten en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen om je heen en om te zien naar elkaar. Het gaat om de inzet voor anderen die het eigen belang overstijgt.

Verder verwijst het CDA gemakzuchtig naar de Nederlandse Grondwet, waarin juist helemaal geen waarden worden geformuleerd! (Tenzij je de afspraken over discriminatie zo zou willen opvatten.)

Burgerschap wordt gevoed door een sterke verbinding met de Nederlandse kernwaarden, zoals gedefinieerd in onze Grondwet.

Het CDA staat in werkelijkheid voor een multiculturele samenleving:

Nederland is altijd een pluriform land – met mensen van verschillende culturele achtergronden, etniciteiten, nationaliteiten, met verschillende levensstijlen, onderwijsniveaus, leeftijden en tradities geweest en dat moet zo blijven.

Over het mytische, want niet gedefinieerde, begrip ‘integratie’ formuleert het CDA ongeveer dezelfde open deuren als de VVD:

Recente voorbeelden laten zien dat integratie meer vereist dan alleen het spreken van de taal en het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met je buren, grenzen stellen aan slecht gedrag en het respect voor de waarden en tradities van de Nederlandse samenleving. Wat ons betreft kan niemand aanspraak maken op onze democratische vrijheden, zonder de plicht om deze vrijheden ook voor anderen te verdedigen. Niemand kan een toekomst opbouwen in een land waarvan je de waarden en tradities niet wilt delen.

Het CDA is net als de VVD pro-EU en formuleert dat ook op ongeveer dezelfde wijze:

Wij kiezen voor een sterker en vitaler Europa, dat zich concentreert op haar kerntaken en vaker dan nu samenwerking zoekt in kleinere kopgroepen en oog houdt voor het beleid van nationale staten. In de komende periode voegen we de daad bij het woord en komen we met ideeën voor het herijken van de taken van de Europese Unie.

En:

Veiligheid, klimaat, energie, vluchtelingenbeleid en economische stabiliteit zijn voor ons de belangrijkste taken van de Europese Unie. Dat zijn de dossiers waarop dringend een gezamenlijke Europese aanpak nodig is om het vertrouwen in de Europese Unie te herstellen en de toekomst van de Unie als waardengemeenschap te borgen.

Over de illegale immigratie is het CDA net zo vaag als de VVD, en komen er dus geen veranderingen:

In de wetenschap dat door de groei van de bevolking in Afrika, de instabiliteit en terreur in de wereld en de gevolgen van de klimaatverandering, de migratiedruk in de komende decennia alleen maar zal toenemen, zijn naast het bestrijden van de oorzaken nieuwe internationale afspraken nodig. We hebben solide en houdbare oplossingen nodig om nieuwe drama’s te voorkomen. Het vluchtelingenverdrag is op deze problematiek en omvang niet geschreven en moet daarom worden aangevuld met verifieerbare internationale afspraken, om meer opvang in de regio en tijdelijke opvang elders verder te bevorderen.

Dan de derde partij in het te verwachten ‘motorblok.’ D66. Hun verkiezingsprogramma:

Meer multicultuur:

Wij willen diversiteit niet alleen toestaan wij willen diversiteit omarmen, omdat wij er van overtuigd zijn dat diversiteit een kracht is en ons verrijkt. Diversiteit laat ons uitdagingen op meerdere manieren bekijken, waardoor we sneller en creatiever tot oplossingen komen. Diversiteit stelt ons in staat beter te begrijpen wat er in de wereld gebeurt en hoe daar op in te springen.

Meer globalisering:

We raken steeds sterker met anderen op deze wereld verbonden. Wat elders in de wereld gebeurt, heeft grotere gevolgen voor onze levens – en andersom. Die verwevenheid kunnen we niet ongedaan maken door te doen alsof het buitenland niet bestaat. Bovendien wil D66 die globalisering niet terugdraaien. Meer contact met mensen uit andere culturen heeft ons leven verrijkt. Onze welvaart is toegenomen, we hebben ideeën en gewoonten uitgewisseld. Het bevredigt én prikkelt onze nieuwsgierigheid, verruimt onze blik. Maar onze internationale verbondenheid gaat verder. Veel verder. Wij zijn ervan overtuigd dat we onze ambities voor veiligheid, vrijheid, welzijn en ontplooiing alleen kunnen realiseren als we met andere landen samenwerken.

Meer EU:

Wij hebben moeite met de trage, ondoorzichtige en gecompliceerde besluitvorming in Europa. Het stoort ons hoe politieke strijd in één land de hele Unie lam kan leggen. Europese leiders gaan te vaak van Eurotop naar Eurotop, zonder dat mensen tastbare resultaten zien. Dit ligt niet aan Europa, maar aan de lidstaten die over de werking van Europa beslissen. Dit ligt daarmee ook aan de Nederlandse regering en aan Nederlandse politici. D66 wil dat besluiten in Europa sneller, transparanter en simpeler genomen worden.

Dit VVD/CDA/D66 is nog geen meerderheid. CU of GroenLinks zullen erbij komen. Dat zal variaties teweeg brengen op puntjes die er verder niet toe doen.

Met dit motorblok komt Nederland dus sputterend tot stilstand. Meer van hetzelfde. Meer immigratie. Met name door steeds meer zwarte Afrikanen. Meer islam intimidatie. Meer machteloze en richtingloze EU.  Meer oproepen tot heilige oorlog uit Turkije. En dan een premier die vlotjes blijft roepen dat we ‘normaal’ moeten blijven doen.

15 maart was een zwarte dag. Meer kan ik er niet van maken. De ondergang van Nederland zal met dit verwachte kabinet weer dichterbij komen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

27 Reacties

 1. Een observatie: ik hoor linkse mensen hier en in België zeggen dat Rutte en zijn beleid extreem rechts zijn. Ik vind dat niet, maar het geeft wel aan dat Wilders gewoon bij proxy regeert. Ik merk dat PVV’ers hier en op Joost zijn twitter erg boos, teleurgesteld en ook wel verrast zijn. Feit is dat Wilders een waardeloze campagne gevoerd heeft en een verkiezingsprogramma heeft geschreven dat op dit moment nog zo extreem confronterend is dat het kiezers wegjaagt. Ik snap niet wat het idee en tactiek daarachter was. Vond het politiek niet snugger, maar wie ben ik. Die lente komt echt wel, daar hoeft Wilders niets voor te doen. De realiteit en gebeurtenissen in de toekomst regelen dat vanzelf. De grootste bondgenoot voor Geert is DENK. En daar moet minister Pechtold straks mee dealen. Pechtold als stemmenwerver voor Geert. Ik heb de chips en nootjes al klaargezet.

 2. Hieronder mijn reactie op 16 maart. Maar eerst een correctie daarop. Bij Omroep Zeeland live in de uitzending heb ik gister een reactie gegeven.
  audioseg 3.50
  https://soundcloud.com/omroepzeeland/donderdag-16-maart-zegt-u-het-maar
  Later reageerde meneer Gerst uit Rotjeknor in die uitzending audioseg 8.40 en zei dat Geert er niets voor gedaan heeft en zich veel te weinig zich hier en daar heeft laten zien. Wilders legde zijn campagne stil vanwege de marokkaanse geheim agent in de centrale beveiligingscirkel met Garland FBI voorkennis in het achterhoofd en zegde veel debatten af. Het kardinale punt is dat de harde kern dat snapt maar de zwevende kiezer niet. In de met Rutte, Merkel en Erdogan afgesproken rel was Geerts spandoek in het turks ipv het Nederlands een verloren kans om hun collaboratie te beschuldigen.

  De uitslag van de verkiezingen van 2017 waar dhimmi Mark Rutte (Osmaans dictator Erdogan) staat te triomferen in zijn verlies van vele zetels betekenen een zwarte dag…

 3. Leo KarelJan

  17 maart 2017 op 15:03

  Ik heb deze uitslag meerdere malen voorspeld: ik had en heb geen enkel vertrouwen in het NL volk. De meerderheid: dom, onwetend, lui, ruggengraatloos en laf. Vatbaar voor de smerige indoctrinatie van regentenkliek en media, en dat al tientallen jaren lang.
  Nog nooit zo veel domme argumenten gehoord: mensen die totaal onlogische keuzes maakten. Schelden op de import van achterlijkheid en gewoon stemmen op Klaver. Rutte jarenlang leugenaar noemen en er gewoon op stemmen. De domheid van de NL kudde is werkelijk onbegrensd. Wat een hersenloze figuren! Wat een stomheid!
  NL is verloren, want zelfs als Turkije zegt dat er religieuze oorlogen komen, blijft men nog gewoon stemmen op al die flut partijen die de islam knuffelen ( dus alles minus PVV ) Dit volk is al onderworpen, alleen maken ze zichzelf wijs dat ze dat niet zijn.

 4. Dit postte ik vandeweek op GS tijdens het bekend worden van de uitslagen: “Wat mij betreft klapt het hier he-le-maal uit elkaar. “De Nederlander” verdient niet beter. Hangt aan de Staatstelevee tiet en vreet alle agitprop die hem/haar wordt voorgeschoteld als zoete koek. Al die jaren hebben de gevestigde partijen het mogen doen en pogen op te lossen. Met een enorme puinbak als resultaat. En wat doet NL. Stemmen op nóg meer van hetzelfde! Ik snap het niet, ik snap het gewoon echt niet. Die stuitende naïviteit, die eeuwige kop-in-het-zand ook al staat de hakbar al met het geheven kromzwaard klaar. Ook al is men straks álle zuur gespaarde pensioengelden kwijt aan de poppetjes in Brussel die er de goede sier mee gaan maken. Nog blijft men stug maar met de kop tegen diezelfde steen aan lopen. Wat mij betreft zakt het hier allemaal in de stront. En dan straks, als er weer van alles besloten en bekonkeld wordt achter uw en mijn rug, dan klaagt men weer steen en been. Om bij de…

  • @Sjefke7807. Deel 2 “Om bij de daaropvolgende verkiezingen wéér op dezelfde oude wijn in een nieuw jasje te stemmen. Gekmakend en verdrietig hoe een volk dat eens zo trots en kundig was nu zoveel zelfverachting en -haat heeft.”

   En hoe meer er nu naar buiten komt, hoe harder ik achter mijn woorden sta. Dit land is verloren en onze kinderen/kleinkinderen zullen “ons” tot in de eeuwigheid vervloeken voor het zo achteloos verkwanselen van alle verworven- en vrijheden waarvoor zo lang en hard gestreden is….

   • Sint Nicolaas

    17 maart 2017 op 13:36

    Ja Sjefke, en als je dan ook nog leest dat landverrader en volksvernachelaar Pechtold best met DENK wil praten en de PVV op voorhand uitsluit weten we wel hoe de vlag er bij hangt. Die praten liever met Nederlandhaters en Erdoganaanhangers dan een partij die VOOR Nederland is. Zoals u al schreef, Sint kan er ook niet bij wat het electoraat daar bezielt. De mogelijke coalities ( als de PVV er buiten gehouden wordt ) zijn een horrorscenario voor NL en zal leiden tot verder verval en afbraak van waar NL voor staat. Sint was ooit een van de 150.000 NL’ ers die jaarlijks emigreren en zijn zegeningen telt dat hij dat deed. Sprak gisteren een oud buurtgenoot en die was gewoon radeloos. Volledig terneergeslagen na de uitslag woensdag. Heeft 2 dochters en een derde op komst. Hoopte op verandering en nu dit. Van de regen in de drup 🙁

    • @Sint Nicolaas. Helaas heb ik, ondanks hard werken, niet de financiële middelen om dit zinkende schip te verlaten. Anders had ik dit vele jaren geleden al gedaan! Het moet voor u verschrikkelijk zijn toe te moeten kijken hoe dit land zichzelf lachend de afgrond in stort. En ik vrees voor de dochters van die oude buurtgenoot. Met lieden als D66 en GL heeft men geen vijanden meer nodig!

 5. Diversiteit en een multiculturele samenleving zijn prima, maar alleen dan wanneer de islam als vijandige ideologie geweerd wordt.

  Als je met het streven naar diversiteit en multiculturele samenleving de islam omarmt, ben je heden ten dagen een naïeve idioot en een gevaar voor ons land.

  • @Machteloze. Zie DENK. Zie de kwalijke vuilspuiterij waarvan men zich daar bedient. Zie hoe ze achter de nieuwe dictator Erdogan aan rennen. En wat ik mensen maar niet aan het verstand gepeuterd krijg. De demografische tijdbom tikt niet alleen verder maar ook steeds harder. Nu is het tij misschien nog te keren. Straks zijn ze met genoeg om een kritische massa te bereiken. En dan is het te laat. Ze gebruiken onze democratie (voor zover hier nog sprake van is in dit land) tegen ons om daarna diezelfde democratie met gezwinde spoed af te schaffen. En de Ndrlander staat erbij en kijkt ernaar als een dom schaap. Wil het maar niet inzien. Kan niet verder denken als het puntje van de eigen neus. In het eind zal mijn oom gelijk krijgen. De Ndrlander zal een verstotene en vreemde op eigen(!) grondgebied worden/zijn. Dan zijn ze de nieuwe Indianen van Europa.

 6. Edmond V.O. Katusz

  17 maart 2017 op 00:57

  “Fregatten pikken migranten en vluchtelingen daarbij niet langer op om ze vervolgens af te zetten in Europa, maar brengen hen terug naar de kust.”

  Kijk, dáár kan ik mij geheel in vinden. We schuiven zo’n rubberboot in zo’n landingsvaartuig, u weet wel met zo’n klep & stomen op naar kust van Libië … en uitstappen s.v.p. met natuurlijk fatsoenlijke verzorging erbij. Droogt de stroom gauw op.

  Wat gaat er gebeuren met al die ngo’ -schepen en particuliere redders? Die er op uit zijn zo veel mogelijk mensen naar Europa te brengen. Worden die aangepakt?
  Tschüß, Edmond V.O. Katusz

 7. Edmond V.O. Katusz

  17 maart 2017 op 00:50

  Weer zoiets: “Een boerka of een bivakmuts verhindert dat.”

  Die bivakmuts is alleen maar toegevoegd om te laten zien dat “wij” ook iets doen aan gezichtsverberging, hoewel die muts gericht is tegen de koude en nergens in een religieus geschrift wordt opged(r)(w)ongen. Soort van lullig, jullie doen stout, maar wij eigenlijk een pietsie.

  Dus als ik straks op mijn fietsie met het lichtgroene rugzakje op de rug (ja, waar anders) met m’n balaclava op, getaserd wordt door een zenuwachtige politieagent dan is het mijn eigen schuld. “Ja, meneer sorry hoor, u had wel een bom in dat rugzakje kunnen hebben en u remde te traag, en u ging niet onmiddellijk op uw buik liggen, ja, dan taseren wij onmiddellijk. Eigen schuld, twee brandplekken”
  Tschüß, Edmond V.O. Katusz

 8. Edmond V.O. Katusz

  17 maart 2017 op 00:40

  Hedenavond was Robin Alexander trouwens te gast bij Markus Lanz evenals Alice Schwarzer. Lijkt mij een interessante uitzending te worden. Heb het opgenomen om op een later tijdstip te bekijken. Wie het ook wil zien, moet morgen even bij het ZDF gaan buurten.
  Tschüß, Edmond V.O. Katusz

 9. Edmond V.O. Katusz

  17 maart 2017 op 00:32

  “Zo houden we regie op de instroom.”

  An mijn hoela! Da’k moe’k nog zien.

  “Das türkische Innenministerium erstellt eine Liste mit den Namen von Flüchtlingen, die aus seiner Sicht in die EU weiterreisen dürfen. Von dieser Liste wählt das UN-Flüchtlingswerk – also eine neutrale Instanz – aus, wer tatsächlich fliegen darf. Akademiker oder Facharbeiter sind auf der Liste allerdings nicht verzeichnet. Qualifizierte Flüchtlinge will die Türkei nämlich behalten … Die Türken erlauben fast ausschließlich schwer verletzten oder traumatisierten Flüchtlingen die Übersiedlung.

  Bron: Alexander, Robin. Die Getriebenen: Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht (German Edition) (Kindle Locations 3874-3875). Siedler Verlag. Kindle Edition.

  Bij deze deal was Rutte betrokken! Ben benieuwd hoe hij die regie houdt want die is toen in 2015 weggegeven.
  Tschüß, Edmond V.O. Katusz

 10. Bovenstaande reacties lezend kan ik het alleen maar eens zijn met iedereen. De Nederlander voelt het nog niet helemaal, de islamisering raakt nog niet iedereen.
  Dramatisch als het te laat zal blijken. De islamisering is met meer geweld opgelegd in Afrika en Azië, nu gebruikt men de democratie. Vermoedelijk zijn die landen ons voorland vanaf nu.
  Theo Hiddema heeft het erudiete van Pim Fortuijn, Thierry heeft gelijk dat hij meer intelligente mensen op zijn lijst heeft dan de rest van de partijen in de kamer.
  Ik heb PVV gestemd, ondanks mijn sympathie voor FvD en hoop heel erg dat Hiddema een verschil kan maken en vooral zijn pleitzaken snel afhandelt. We hebben hem nodig.

 11. De zwevende kiezer

  16 maart 2017 op 22:39

  Dit gaan we nooit overleven nog eens 4 jaar Rutte. BTW naar 25%, hogere zorgkosten, Nog meer onrendabele asielzoekers en onze pensioenen zullen verdampen bij de eerste Italiaanse bank die om valt. Tel daarbij nog even alle toekomstige VVD corruptie schandalen bij op en dan heb je geen hogere wiskunde nodig om in te zien dat we totaal failliet gaan. Maar even wat anders. Zijn die verkiezingen wel eerlijk verlopen want bijna iedereen die ik ken heeft PVV gestemd, zelfs de Surinamer op de hoek en ook zeker 80% van mijn collega’s.

 12. Conservatief

  16 maart 2017 op 19:29

  De eerste stap in het drieluik-horrorscenario is gezet: Wilders wint, maar onvoldoende voor significante invloed. We krijgen dus meer dan ooit een hyper eurofiel-multicul-policor kabinet. Nog veel meer van hetzelfde. We weten allemaal wat dat betekent. Dag Nederland.

  Volgende etappe: Frankrijk, waar eurofiel-multicul-policor Emmanuel Macron zal winnen van Marine Le Pen. We weten allemaal wat dat betekent. Dag Frankrijk.

  Tenslotte Duitsland, waar velen schoon genoeg hebben van de door Merkel veroorzaakte islam-invasie, maar waar mensen krankzinnig genoeg massaal op de eurofiel-multicul-policor islamknuffelaar Martin Schulz lijken te gaan stemmen. Die is Merkel tot de macht oneindig! We weten allemaal wat dat betekent. Dag Duitsland.

 13. Er is massaal gestemd op de grootste leugenaar aller tijden.
  Binnenkort kruipt hij weer voor Erdo om de aangekondigde jihad te voorkomen.
  Althans….zo zal hij het brengen. De held.
  Maar die jihad is allang aan de gang.
  Het is wachten op de Turken en Marokkanen in de TK die zich af zullen gaan splitsen en zich aan gaan sluiten bij DENK.
  Het volk heeft beslist.
  Zij kozen voor meer immigranten, meer islam, meer Erdo.
  Ze doen hun best maar. Ik zing mijn tijd wel uit.
  Gelukkig heb ik geen dochters aan wie ik het uit moet leggen.

  • Sint Nicolaas

   16 maart 2017 op 18:35

   Zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om NL te condoleren met de uitslag van de verkiezingen. Men heeft gekozen voor nog 4 jaar leugens, bedrog en weglacherij. Bravo ! Het horrorscenario wat Joost in een eerder artikel beschreef is bewaarheid geworden. Onvoorstelbaar hoe naïef het electoraat is. Men koos met het hart werd er gezegd. 4 jaar terug koos men strategisch, nu dus met het hart. Het verstand komt er blijkbaar niet meer aan te pas. Toch fijn te weten dat Erdoganslaafje Cavusoglu al heeft aangekondigd dat er godsdienstoorlogen komen in €uropa. nou, dan kunnen we ons daar vast op verheugen. En ach, wat was frau Merkel blij. Meid toch ! Je schoothondje blijft zitten. Maar goed, NL krijgt de regering ( lees : Ellende ) die het verdient. Kom, ga mijn zegeningen nog eens tellen dat ik daar niet meer woon. Wat een narigheid !

 14. Het wordt tijd dat PVV en andere veranderingsgezinde partijen eens wat fundamenteler nadenken met welke strategie de Nederlandse Bevolking van de noodzaak tot koerswijziging te bewegen. Dit gebrek aan politieke strategie (hoe daar te komen) is wat je Wilders als leider van PVV mag verwijten.

  Maar los van de door Joost genoemde punten van immigratie, EU, multicul en globalisering zijn er een paar andere urgente zaken op te lossen:
  1. de aanstormende robotisering en het daarmee onderuit halen van de oude wetmatigheden van “streven naar volledige werkgelegenheid”. Wie zijn en worden de eigenaren van de robots?
  2. de vernietigende regelgeving rond ondernemerschap; dit zal naast de uiteindelijk onbetaalbaarheid van de massa immigratie, ons economisch systeem lamleggen.
  3. de steeds groeiende ongelijkheid in intellectuele vermogens en het dus opkomen van een volstrekt kansarme onderklasse (waartoe heel veel immigranten sowieso gaan behoren). Dit zal west-europa uiteindelijk in een…

 15. De PVV heeft veel stemmen verloren t.o.v. de peilingen maar heeft t.o.v. de vorige verkiezingen het niet slecht gedaan.
  Echter, de problemen zijn zo urgent dat we geen tijd hebben om nog eens 4 jaar te wachten op een nieuwe kans. We zijn alleen geholpen met een echte doorbraak.

  Er is ook een andere mogelijkheid, dat de politici van de mainstream partijen wel de realiteit onder ogen zien, dat de journalistiek wel serieus kijkt naar de problemen die de in hun ogen ‘populisten’ signaleren m.b.t. de Islam. Maar daar is moed voor nodig. En die moed hebben enkelen. Ongeveer 1 op de 8 mensen weten wat er op het spel staat. Het zijn dezelfde mensen die zich laten informeren via de alternatieve media. Het zijn ook mensen met wortels naar culturen die veel te lijden hebben gehad onder de Islam, ik weet dat veel hindoes PVV hebben gestemd.

  Maar ja, de meeste gaan voor de makkelijke weg. Rutte ook. In feit zijn het werkgevers voormannen en multinationals die het pad wijzen voor EU en…

 16. Altijd maar weer dat gehamer op “onze” “waarden”. Wel, ik wens ze er veel succes mee als er straks een democratische meerderheid is die hele andere waarden heeft.

  En wat komt het CDA weer snugger uit de hoek:
  “Nederland is altijd een pluriform land – met mensen van verschillende (…) leeftijden (…) geweest en dat moet zo blijven.”

  Dit natuurlijk in tegenstelling tot ieder ander land, waar iedereen altijd precies dezelfde leeftijd heeft.

  Het programma van D66 lijkt wel direct te zijn vertaald uit het Engels:
  “wij willen diversiteit omarmen, omdat wij er van overtuigd zijn dat diversiteit een kracht is en ons verrijkt”

  Exact dezelfde mantra’s die keer op keer worden herhaald in Washington en Brussel.

 17. Inderdaad een zwarte dag. De PVV heeft 5 zetels gewonnen en het Forum is binnengekomen met 2 zetels. Zó gemakkelijk is dat niet voor een nieuwe partij.
  En 5 zetels winst is wel degelijk winst.
  Waarom dan toch een zwarte dag?
  Omdat we méér hadden verwacht van het Nederlandse volk. We hadden verwacht dat de Nederlanders nu echt wel wakker zouden zijn geworden en de linkse indoctrinatie, die hen vanaf de peuterschool werd ingeprent, hadden afgeschud.
  Maar nee……….. Gemakzucht, die ook vanaf dag 1 wordt meegegeven in het onderwijs, is mede debet.
  “Ze” vinden dat de maatschappij individualistischer is geworden. Ja, dat hoeft niemand te verbazen als onze solidariteit elke dag verspild wordt aan de andere kant van de grenzen. Maar veel mensen hebben daar in het stemhok niet de nodige conclusie aan verbonden, helaas.
  Ik hoop dat de komende coalitie zo stabiel wordt als een koorddansende giraffe en dat ze bijgevolg snel het veld ruimen.
  Zucht.

 18. Jurrien Boiten

  16 maart 2017 op 16:30

  Ik zie het wat minder somber. Doordat de PVV nu op 20 zetels staat. functioneert de PVV zo direct als waakhond. Want Pinokkio Rutte heeft op de achtergrond altijd de mogelijkheid om D’66 in te ruilen voor de PVV op het moment dat hij dat nodig vindt. Daardoor bepaalt de PVV, hoewel niet in het kabinet, wel degelijk mede het beleid. En houdt de PVV haar handen vrij om degelijke oppositie te voeren. Een win-win situatie. En als grootste oppositiepartij is heeft de PVV daarin ook nog een leidende rol.

  • De zwevende kiezer

   16 maart 2017 op 22:50

   Zowel Pechtold als Rutte zijn Bilderbergers die zullen dus gewoon de agenda 21 van Bilderberg volgen. In normaal Nederlands betekent dit grenzen open totdat de gehele Nederlandse cultuur vernietigd is. Totale chaos zodat zij hun fascistisch wereldrijk kunnen stichten. Het is geen incompetentie maar we worden moedwillig kapot gemaakt.

 19. Toch zie ik dat links weggevaagd is. Ik zie dat PVV en FvD naar 22 zetels gegroeid zijn dus dat het populisme wel degelijk groeit. Ik zie dat DENK eindelijk zichtbaar gaat maken wat die verfoeide populisten al tijden roepen. En ik zie een instabiele coalitie. Het had allemaal beter gekund, maar hopeloos vind ik het ook niet. Bij de volgende verkiezingen kan de teleurgestelde kiezer nog slechts naar de flanken uitwijken dus ik voorzie dan grote winst voor SP en PVV. Met Hiddema in de kamer zullen nog meer mensen worden overtuigd wat goed is voor dit land. Het had echt slechter uit kunnen pakken. Het gejuich van de neo-liberalen is rijkelijk vroeg.

  • En ik zie dat anti-EU partijen (PVV, PvdD, FvD, SP, 50Plus, SGP) met een totaal van 9 zetels gegroeid zijn. Een derde van de kamer nu.

 20. Daar zit iets in ja. Het Nederlandse volk is gewoon traag van begrip en volgzaam als schapen. Totdat de nood het hoogst is, en de ellende zich echt gaat openbaren. De voortekenen zijn reeds aanwezig.

  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/dutch-elections-netherlands-geert-wilders-freedom-party-turkey-fascist-no-difference-rallies-islam-a7632571.html

  De kans zou zomaar kunnen zijn dat de formatie langdurig gaat worden of mislukt. En tegen die tijd redelijk de pleuris gaat uitbreken in het oude Europa, en er dan nieuwe verkiezingen komen. Het wordt dan ieder voor zich en het populisme kan zijn voortgang hebben.